آفتاب

ارز

ارز سنا ارز نیمایی ارز دولتی ارز بازار

قیمت ارز - ارز سنا

بیشترین(ریال) فروش(ریال) قیمت(ریال) قیمت(ریال) کمترین(ریال)
(سامانه سنا)
  قیمت لیر ترکیه(سامانه سنا) ۲۲,۵۶۰ ۲۲,۵۶۰ ۲۲,۵۶۰ ۲۲,۵۶۰
  قیمت یوآن چین(سامانه سنا) ۱۷,۹۸۰ ۱۷,۹۸۰ ۱۷,۹۸۰ ۱۷,۹۸۰
  قیمت درهم(سامانه سنا) ۳۲,۷۷۰ ۳۲,۷۷۰ ۳۲,۷۷۰ ۳۲,۷۷۰
  قیمت یورو(سامانه سنا) ۱۳۸,۵۰۰ ۱۳۸,۵۰۰ ۱۳۸,۵۰۰ ۱۳۸,۵۰۰
  قیمت دلار(سامانه سنا) ۱۲۱,۵۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ ۱۲۰,۵۰۰ ۱۲۰,۵۰۰