آفتاب

ارز

ارز سنا ارز نیمایی ارز دولتی ارز بازار

قیمت ارز - ارز سنا

بیشترین(ریال) فروش(ریال) قیمت(ریال) قیمت(ریال) کمترین(ریال)
  قیمت لیر ترکیه(سامانه سنا) ۲۵,۳۰۵ ۲۵,۳۰۵ ۲۵,۰۴۲ ۲۵,۰۴۲
  قیمت یوآن چین(سامانه سنا) ۲۲,۵۰۰ ۲۲,۵۰۰ ۲۲,۱۱۶ ۲۲,۱۱۶
  قیمت درهم(سامانه سنا) ۳۹,۹۳۲ ۳۹,۹۳۲ ۳۹,۷۷۰ ۳۹,۷۷۰
  قیمت یورو(سامانه سنا) ۱۶۶,۰۰۰ ۱۶۶,۰۰۰ ۱۶۴,۵۰۰ ۱۶۴,۵۰۰
  قیمت دلار(سامانه سنا) ۱۴۶,۵۰۰ ۱۴۶,۵۰۰ ۱۴۵,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰