آفتاب

ارز

ارز سنا ارز نیمایی ارز دولتی ارز بازار

قیمت ارز - ارز سنا

بیشترین(ریال) فروش(ریال) قیمت(ریال) قیمت(ریال) کمترین(ریال)
  قیمت لیر ترکیه(سامانه سنا) ۲۴,۶۴۱ ۲۴,۶۴۱ ۲۴,۶۴۱ ۲۴,۶۴۱
  قیمت یوآن چین(سامانه سنا) ۲۰,۸۵۹ ۲۰,۸۵۹ ۲۰,۸۵۹ ۲۰,۸۵۹
  قیمت درهم(سامانه سنا) ۳۷,۴۳۴ ۳۷,۴۳۴ ۳۷,۴۳۴ ۳۷,۴۳۴
  قیمت یورو(سامانه سنا) ۱۵۸,۰۰۰ ۱۵۸,۰۰۰ ۱۵۸,۰۰۰ ۱۵۸,۰۰۰
  قیمت دلار(سامانه سنا) ۱۳۸,۷۰۰ ۱۳۸,۷۰۰ ۱۳۸,۷۰۰ ۱۳۸,۷۰۰