آفتاب

ارز

ارز سنا ارز نیمایی ارز دولتی ارز بازار

قیمت ارز - ارز نیمایی

بیشترین(ریال) فروش(ریال) قیمت(ریال) قیمت(ریال) کمترین(ریال)
(سامانه نیما)
  قیمت لیر ترکیه(سامانه نیما) ۱۶,۹۷۷ ۱۶,۹۷۷ ۱۶,۹۷۷ ۱۶,۹۷۷
  قیمت یوآن چین(سامانه نیما) ۱۶,۴۳۴ ۱۶,۴۳۴ ۱۶,۴۳۴ ۱۶,۴۳۴
  قیمت درهم امارات(سامانه نیما) ۳۱,۶۶۰ ۳۱,۶۶۰ ۳۱,۶۶۰ ۳۱,۶۶۰
  قیمت یورو(سامانه نیما) ۱۲۸,۹۹۲ ۱۲۸,۹۹۲ ۱۲۸,۹۹۲ ۱۲۸,۹۹۲
  قیمت دلار(سامانه نیما) ۱۱۴,۰۲۸ ۱۱۴,۰۲۸ ۱۱۴,۰۲۸ ۱۱۴,۰۲۸