آفتاب

ارز

ارز سنا ارز نیمایی ارز دولتی ارز بازار

قیمت ارز - ارز نیمایی

بیشترین(ریال) فروش(ریال) قیمت(ریال) قیمت(ریال) کمترین(ریال)
  قیمت لیر ترکیه(سامانه نیما) ۱۵,۴۳۵ ۱۵,۴۳۵ ۱۵,۴۳۵ ۱۵,۴۳۵
  قیمت یوآن چین(سامانه نیما) ۱۳,۹۵۲ ۱۳,۹۵۲ ۱۳,۹۵۲ ۱۳,۹۵۲
  قیمت درهم امارات(سامانه نیما) ۲۷,۸۳۹ ۲۷,۸۳۹ ۲۷,۸۳۹ ۲۷,۸۳۹
  قیمت یورو(سامانه نیما) ۱۰۹,۶۰۶ ۱۰۹,۶۰۶ ۱۰۹,۶۰۶ ۱۰۹,۶۰۶
  قیمت دلار(سامانه نیما) ۹۳,۳۹۵ ۹۳,۳۹۵ ۹۳,۳۹۵ ۹۳,۳۹۵