آفتاب

ارز

ارز سنا ارز نیمایی ارز دولتی ارز بازار

قیمت ارز - ارز نیمایی

بیشترین(ریال) فروش(ریال) قیمت(ریال) قیمت(ریال) کمترین(ریال)
  قیمت لیر ترکیه(سامانه نیما) ۱۷,۶۴۲ ۱۷,۶۴۲ ۱۷,۶۴۲ ۱۷,۶۴۲
  قیمت یوآن چین(سامانه نیما) ۱۵,۸۵۹ ۱۵,۸۵۹ ۱۵,۸۵۹ ۱۵,۸۵۹
  قیمت درهم امارات(سامانه نیما) ۳۰,۲۸۹ ۳۰,۲۸۹ ۳۰,۲۸۹ ۳۰,۲۸۹
  قیمت یورو(سامانه نیما) ۱۲۳,۴۲۶ ۱۲۳,۴۲۶ ۱۲۳,۴۲۶ ۱۲۳,۴۲۶
  قیمت دلار(سامانه نیما) ۱۰۹,۶۷۵ ۱۰۹,۶۷۵ ۱۰۹,۶۷۵ ۱۰۹,۶۷۵