آفتاب

انواع ماهیان تازه پرورشی

قیمت انواع ماهیان تازه پرورشی

کپور پرورشی ( 1000 تا 1500 گرم)
بیگ هد ( کپور سر کنده ) ( 15000 تا 2000 گرم )
بیگ هد (کپور سر کنده) ( 2000 تا3000 گرم)
بیگ هد (کپور سر کنده) ( بیشتر از 3000 گرم)
فیتوفاگ (کپور نقره ای، آزاد پرورشی) ( 800 تا 1000
فیتوفاگ (کپور نقره ای، آزاد پرورشی) (1000 تا 1500)
فیتوفاگ (کپور نقره ای، آزاد پرورشی) ( بالای 1500 گ
آمور (کپور علفخوار، سفید پرورشی) (1200 تا 1500 گرم
آمور (کپور علفخوار، سفید پرورشی) (بالای 1500 گرم)
قزل آلای رنگین کمان ( 200تا 400 گرم)
قزل آلای رنگین کمان (بین 400 تا 600 گرم)