آفتاب

سکه

قیمت سکه

ارزش طلا ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
  یک گرمی ۵,۱۰۵,۳۹۷ ۹,۷۰۰,۰۰۰ ۹,۷۰۰,۰۰۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰
  ربع سکه ۱۰,۲۱۰,۷۹۵ ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۴,۲۰۰,۰۰۰
  نیم سکه ۲۰,۴۲۱,۵۹۱ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲۲,۲۰۰,۰۰۰
  طرح جدید ۴۰,۸۴۳,۳۵۷ ۴۲,۶۵۰,۰۰۰ ۴۲,۶۵۰,۰۰۰ ۴۱,۶۰۰,۰۰۰
  طرح قدیم ۴۰,۸۴۳,۳۵۷ ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴۰,۷۰۰,۰۰۰