آفتاب

طلا

قیمت طلا

به دلار ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
  هر انس نقره ۱,۵۰۱ ۱,۵۰۱ ۱,۴۹۴ ۱,۴۹۳
  هر گرم طلای 24 عیار ۵,۷۳۴,۴۲۰ ۵,۷۳۴,۴۲۰ ۵,۶۴۷,۸۷۰ ۵,۶۴۷,۸۷۰
  هر گرم طلای 18 عیار ۴,۲۴۷,۶۴۰ ۴,۲۴۷,۶۴۰ ۴,۲۴۰,۷۱۰ ۴,۲۲۹,۱۷۰
  هر مثقال طلا در بازار تهران ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ ۱۸,۳۷۰,۰۰۰ ۱۸,۳۲۰,۰۰۰
  هر انس طلا ۱۳,۴۷۲ ۱۳,۴۷۲ ۱۳۴,۴۱۳ ۱۳۴,۲۶۶
برلیان 0.49 ۱۶۲,۸۷۶ ۱۶۲,۸۷۶ ۱۶۲,۸۷۶
برلیان 0.99 ۳,۲۰۷ ۳,۲۰۷ ۳,۲۰۷
برلیان 1 ۹,۹۸۲ ۹,۹۸۲ ۹,۹۸۲
نفت سبک ۱۰,۴۱۸ ۱۰,۴۳۸ ۱۰,۴۱۳
انس پالادیوم ۷۸,۴۰۰ ۷۸,۶۰۰ ۷۸,۱۰۰
انس پلاتین ۱۴۱,۴۰۰ ۱۴۱,۵۰۰ ۱۴۰,۲۰۰
انس نقره ۱۹,۵۴۰ ۱۹,۴۷۰ ۱۹,۳۴۰
گرم طلای 18 ۱,۰۱۲,۳۰۰ ۱,۰۱۲,۳۰۰ ۱,۰۰۷,۷۰۰
مثقال طلا ۴,۳۸۵,۰۰۰ ۴,۳۸۵,۰۰۰ ۴,۳۶۵,۰۰۰
انس طلا ۱۲۹,۳۳۰ ۱۲۹,۰۷۰ ۱۲۸,۶۴۰