آفتاب

طلا

قیمت طلا

به دلار ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
  هر انس نقره ۱,۴۴۶ ۱,۴۴۶ ۱,۴۴۱ ۱,۴۳۹
  هر گرم طلای 24 عیار ۵,۷۳۴,۴۲۰ ۵,۷۳۴,۴۲۰ ۵,۶۴۷,۸۷۰ ۵,۶۴۷,۸۷۰
  هر گرم طلای 18 عیار ۴,۲۲۴,۵۵۰ ۴,۲۲۴,۵۵۰ ۴,۱۷۸,۳۸۰ ۴,۱۷۸,۳۸۰
  هر مثقال طلا در بازار تهران ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ ۱۸,۱۰۰,۰۰۰
  هر انس طلا ۱۲۷,۸۴۶ ۱۲۷,۸۴۶ ۱۲۷,۶۱۷ ۱۲,۷۴۴
برلیان 0.49 ۱۶۲,۸۷۶ ۱۶۲,۸۷۶ ۱۶۲,۸۷۶
برلیان 0.99 ۳,۲۰۷ ۳,۲۰۷ ۳,۲۰۷
برلیان 1 ۹,۹۸۲ ۹,۹۸۲ ۹,۹۸۲
نفت سبک ۱۰,۴۱۸ ۱۰,۴۳۸ ۱۰,۴۱۳
انس پالادیوم ۷۸,۴۰۰ ۷۸,۶۰۰ ۷۸,۱۰۰
انس پلاتین ۱۴۱,۴۰۰ ۱۴۱,۵۰۰ ۱۴۰,۲۰۰
انس نقره ۱۹,۵۴۰ ۱۹,۴۷۰ ۱۹,۳۴۰
گرم طلای 18 ۱,۰۱۲,۳۰۰ ۱,۰۱۲,۳۰۰ ۱,۰۰۷,۷۰۰
مثقال طلا ۴,۳۸۵,۰۰۰ ۴,۳۸۵,۰۰۰ ۴,۳۶۵,۰۰۰
انس طلا ۱۲۹,۳۳۰ ۱۲۹,۰۷۰ ۱۲۸,۶۴۰