> قیمت مواد غذایی - ماهی و میگو
آفتاب

مواد غذایی

ماهی و میگو قیمت روز مرغ آجیل و خشکبار نهاده های دامی و کشاورزی میوه و تره بار

قیمت مواد غذایی - ماهی و میگو

وزن قیمت ( تومان )
ماهی زبان هر کیلو ۲۲,۰۰۰
ماهی کولی  هر کیلو ۱۵,۰۰۰
سی باس با سر و دم شکم خالی منجمد هر کیلوگرم ۳۳,۰۰۰
ماهی کوتر دم سبز با سر و دم بین1000 تا3000گرم ۴۷,۰۰۰
ماهی سی باس هر کیلوگرم ۳۵,۰۰۰
ماهی کفال زیر 400 گرم ۳۶,۰۰۰
ماهی کفال بالای 800گرم ۵۷,۰۰۰
ماهی کفال بین 400تا 800گرم ۵۲,۰۰۰
ماهی خامه ماهی زیبا بین 1000تا 3000گرم ۱۹,۰۰۰
ماهی خامه ماهی زیبا بالای 3000گرم ۱۶,۰۰۰
میگوی پرورشی مخلوط mix هر کیلو ۶۰,۰۰۰
میگوی پرورشی منجمدمخلوط mix هر کیلو ۵۰,۰۰۰
میگوی دریایی تازه مخلوط mix هر کیلو ۸۲,۰۰۰
کپور فیله طعم دار شده هر کیلو ۷۶,۰۰۰
ماهی بچه شیر با سر و دم 1000تا3000گرم ۶۰,۰۰۰
ماهی منجمد کیلکا هر کیلو ۷,۰۰۰
ماهی حلوا سفید بالای 200 گرم ۴۸,۰۰۰
تیلاپیلا فیله شده (شکم خالی،بدون استخوان وزن ماهی کامل بالای 1.5 کیلوگرم ) هر کیلو ۷۴,۰۰۰
بیگ هد استیک هر کیلو ۳۹,۸۰۰
کپور شکم خالی شده (وزن ماهی کامل بالای 1.5 کیلوگرم) هر کیلو ۳۶,۲۰۰
تیلاپیلا فیله طعم دار شده هر کیلو ۴۴,۰۰۰
تیلاپیلا فیله شده (شکم خالی،بدون استخوان وزن ماهی کامل بالای 1.5 کیلوگرم )
تیلاپیلا استیک هر کیلو ۶۰,۵۰۰
تیلاپیلا شکم خالی شده (وزن بالای 1.5 کیلوگرم) هر کیلو ۳۵,۴۰۰
تیلاپیلا زنده هر کیلو
فیل ماهی (بلوگا)فیله شده (شکم خالی،بدون استخوان وزن ماهی کامل بالای 1.5 کیلوگرم ) هر کیلو
فیل ماهی (بلوگا) استیک هر کیلو
فیل ماهی (بلوگا)شکم خالی شده (وزن بالای 1.5 کیلوگرم) هر کیلو
فیل ماهی (بلوگا) زنده هر کیلو
فیله سوخاری کپور ماهیان خام هر کیلو
فیله سوخاری ماهیان خاویاری خام (فیل ماهی یا بلوگا) هر کیلو
ماهی خاویاری کباب طعم دار شده (فیل ماهی یا بلوگا) هر کیلو
استیک ماهی خاویاری (فیل ماهی یا بلوگا) هر کیلو
فیله ماهی خاویاری (فیل ماهی یا بلوگا) هر کیلو
ماهی استروژن خاویاری صید شده (فیل ماهی یا بلوگا) هر کیلو
ماهی استروژن خاویاری زنده (فیل ماهی یا بلوگا) هر کیلو
بیگ هد فیله طعم دار شده هر کیلو ۵۸,۵۰۰
بیگ هد فیله شده (شکم خالی،بدون استخوان وزن ماهی کامل بالای 1.5 کیلوگرم ) هر کیلو ۵۰,۰۰۰
بیگ هد استیک
بیگ هد شکم خالی شده (وزن بالای 1.5 کیلوگرم) هر کیلو ۲۵,۰۰۰
بیگ هد زنده هر کیلو
ماهی آزاد پرورشی فیتو فاگ طعم دار شده ( بالای 1.5 کیلوگرم) هر کیلو ۵۷,۵۰۰
ماهی آزاد پرورشی فیتو فاگ فیله شده هر کیلو ۴۹,۵۰۰
ماهی آزاد پرورشی فیتو فاگ استیک هر کیلو ۳۷,۰۰۰
ماهی آزاد پرورشی فیتو فاگ شکم خالی شده ( بالای 1.5 کیلوگرم) هر کیلو ۲۳,۵۰۰
ماهی آزاد پرورشی فیتو فاگ زنده هر کیلو
ماهی سفید پرورشی آمور شکم پر وزن بالای 1.5 کیلوگرم (حاوی سبزیجات،گردو،رب انار) هر کیلو
ماهی سفید پرورشی آمور فیله طعم دار شده هر کیلو
ماهی سفید پرورشی آمور فیله شده هر کیلو
ماهی سفید پرورشی آمور شکم خالی شده (وزن بالای 1.5 کیلوگرم) هر کیلو ۳۱,۰۰۰
کپورفیله طعم دار شده هر کیلو ۶۳,۰۰۰
کپور فیله شده هر کیلو ۷۰,۰۰۰
کپور استیک هر کیلو ۵۸,۰۰۰
کپور شکم خالی شده (وزن ماهی کامل بالای 1.5 کیلوگرم)
کپور زنده بالای 1000 گرم
آمور طعم دار شده هر کیلو ۸۴,۰۰۰
آمور فیله هر کیلو ۷۶,۰۰۰
آمور استیک هر کیلو ۷۰,۰۰۰
آمور صید شده هر کیلو ۳۷,۰۰۰
آمور زنده بالای 1200 گرم
قزل آلای ویژه (گوشت نارنجی) استیک هر کیلو ۵۶,۰۰۰
قزل آلای ویژه (گوشت نارنجی) زنده هر کیلو ۴۱,۰۰۰
قزل آلای استیک هر کیلو ۴۲,۵۰۰
کپور پرورشی شکم خالی شده (وزن ماهی کامل بالای 1.5 کیلوگرم) هر کیلو ۱۸,۰۰۰
قزل آلای ویژه (گوشت نارنجی) طعم دار شده هر کیلو ۶۶,۰۰۰
قزل آلای ویژه (گوشت نارنجی) فیله شده هر کیلو ۶۸,۵۰۰
قزل آلای ویژه (گوشت نارنجی) شکم خالی شده هر کیلو ۴۵,۵۰۰
فیله قزل آلای طعم دار شده هر کیلو ۵۹,۰۰۰
قزل آلای فیله شده (شکم خالی، سر و دم زده،استخوان گیری شده) هر کیلو ۵۱,۰۰۰
زنده قزل آلای رنگین کمان بالای 1500 گرم ۳۴,۰۰۰
پرورشی قزل آلای رنگین کمان بالای 1500 گرم ۳۰,۰۰۰
ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب بالای 1000 گرم ۱۷,۰۰۰
ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب بین 700 تا 1000گرم ۲۰,۰۰۰
منجمد هیک فیله وارداتی هر کیلو
منجمدسیلور وارهو سایزl
ماهی سلطان ابراهیم بالای 250
ماهی همام بین 1000 تا 3000گرم
ماهی قباد بالای 1000 گرم
ماهی حلوا سفید بالای 350 گرم
قزل آلای شکم خالی شده هر کیلو
ماهی پرستو بین 500 تا 1500گرم ۳۴,۰۰۰
ماهی چام سالمون فیله شده (چینی) هر کیلو ۳۴,۰۰۰
میگوی دریایی تازه با سر سایز31-40 هر کیلو ۸۰,۰۰۰
ماهی هیک منجمد وارداتی هر کیلو ۲۵,۰۰۰
منجمد سیلور وارهو سایزl ۲۰,۰۰۰
ماهی سالمون منجمد اسلایس شده بدون سر و دم هر کیلو ۹۳,۰۰۰
ماهی قزل آلا ویژه گوشت نارنجی هر کیلو ۲۵,۰۰۰
ماهی قزل آلا ویژه گوشت نارنجی -زنده هر کیلو ۲۷,۵۰۰
ماهی گیش انواع خانجان ، لوله ای و... هر کیلو ۱۵,۰۰۰
میگوی پرورشی مخلوطmix هر کیلو ۴۱,۰۰۰
میگوی پرورشی منجمدمخلوطmix هر کیلو ۳۲,۰۰۰
ماهی شهری منجمد هر کیلو ۲۷,۰۰۰
ماهی سکن با سر و دم منجمد سایزL
میگوی دریایی تازه مخلوطmix هر کیلو ۴۹,۰۰۰
ماهی کوتر ریز دم سیاه و دم سبز هر کیلو
ماهی شهری هر کیلو
ماهی حسون بالای 400گرم
ماهی کپور سرگنده بیگ هد زنده هر کیلو
ماهی فیتوفاگ کپور نقره ای،آزاد پرورشی زنده هر کیلو
ماهی کپور پرورشی زنده بالای 1000گرم
ماهی آمور کپور علفخوار ، سفید پرورشی زنده هر کیلو
ماهی قزل آلای رنگین کمان زنده هر کیلو
ماهی هوکی منجمدوارداتی سایزL,XL
ماهی هامور سایزXL
میگوی دریایی با سرمنجمد سایز31-40 ۸۰,۰۰۰
میگوی دریایی با سرمنجمد سایز41-50 ۷۳,۰۰۰
میگوی دریایی با سرمنجمد سایز51-60 ۶۵,۰۰۰
ماهی میش شکم خالی منجمد سایز x و,xl
ماهی گیش مقوایی منجمد سایزL
ماهی گیش معمولی منجمد سایزL
ماهی کفشک منجمد سایزL
ماهی کفشک منجمد سایزXL
ماهی کوتر دم سیاه منجمد بالای 100 گرم
ماهی کوتر دم سبز منجمد بالای 100 گرم
ماهی طلال منجمد سایزL
ماهی شیر منجمد بی سرو دم هر کیلوگرم
ماهی شیر منجمد با سرو دم بالای 2500گرم
ماهی شوریده داخلی منجمد سایزM
ماهی شوریده داخلی منجمد سایزL
ماهی شوریده داخلی منجمد سایزXL
ماهی سنگسر طلایی منجمد سایزL
ماهی سنگسر سایر انواع منجمد سایزL,M
ماهی سلطان ابراهیم بالای 250 گرم ۸,۰۰۰
ماهی سلطان ابراهیم منجمد سایزM
ماهی سلطان ابراهیم منجمد سایزL
ماهی سرخو منجمد سایزL
ماهی سالمون منجمد وارداتی شکم خالی با سرو دم هر کیلو
ماهی سارم صنعتی منجمد سایزXL
ماهی ردکاد وارداتی منجمد سایزL
ماهی راشگو منجمد سایزL,XL
ماهی حلوا سیاه منجمد سایزM ۴۷,۰۰۰
ماهی حلوا سیاه منجمد سایزL ۵۲,۰۰۰
ماهی حلوا سیاه منجمد سایزXL ۵۴,۰۰۰
ماهی حسون منجمد سایزM ۱۲,۰۰۰
ماهی حسون منجمد سایزL ۱۴,۰۰۰
ماهی تیلا پیلا فیله شده منجمد سایزm ۴۷,۰۰۰
ماهی تیلا پیلا فیله شده منجمد سایزS ۴۴,۰۰۰
ماهی بلووارهو منجمد وارداتی سایزl ۱۷,۰۰۰
ماهی بچه شیر منجمد بین 1000تا 3000گرم
ماهی همام بالای 3000 گرم ۳۳,۵۰۰
ماهی همام بین 1000تا 3000گرم ۳۰,۰۰۰
ماهی بچه شیر منجمد بین 1000 تا 3000گرم ۵۳,۰۰۰
ماهی هامور بین 1000 تا 3000گرم
ماهی هامور بین 3000 تا 5000گرم ۴۵,۰۰۰
ماهی میش شکم خالی بین 3000تا 6000گرم ۲۱,۰۰۰
ماهی میش شکم پر بین 3000تا 6000گرم ۳۵,۰۰۰
ماهی میش شکم پر بین 1000تا 3000گرم ۳۸,۰۰۰
ماهی گیش بین 500تا 1000گرم ۲۶,۰۰۰
ماهی گیش بین 1000تا 3000گرم ۳۳,۰۰۰
ماهی گیش بین 3000تا 5000گرم ۳۰,۰۰۰
ماهی کفشک بین 700 تا 1000گرم ۴۵,۰۰۰
ماهی کفشک بالای 1000گرم ۴۸,۰۰۰
ماهی کتو بالای 500گرم ۱۲,۰۰۰
ماهی کوتر دم سیاه با سر و دم بین1000تا3000گرم ۳۸,۰۰۰
ماهی کوتر دم سیاه با سر و دم بالای 3000گرم ۳۵,۰۰۰
ماهی کوتر دم سبز با سر و دم بین000 1تا3000گرم ۴۲,۰۰۰
ماهی کوتر دم سبز با سر و دم بالای3000گرم ۴۴,۰۰۰
ماهی قباد بالای 1000گرم ۵۰,۰۰۰
ماهی قباد بین 700تا 1000گرم ۵۳,۰۰۰
ماهی عروس بالای 700گرم ۲۰,۰۰۰
ماهی طوطی ماهی بالای 1000گرم ۲۵,۰۰۰
ماهی صافی موج داربلدرچین بالای 2000گرم ۲۳,۰۰۰
ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم بالای3000گرم ۷۰,۰۰۰
ماهی شیر خلیج فارس با سرودم بالای3000گرم ۶۵,۰۰۰
ماهی شوریده بین 500 تا 700گرم ۵۴,۰۰۰
ماهی شوریده بالای 700گرم ۵۸,۰۰۰
ماهی شانک بالای 400گرم ۴۳,۰۰۰
ماهی سیباس هر کیلوگرم ۳۰,۰۰۰
ماهی سنگسر سایر انواع بالای 1000گرم ۴۳,۰۰۰
ماهی سنگسر طلایی بین 700تا 1000گرم ۴۵,۰۰۰
ماهی سنگسرطلایی بالای 1000گرم ۵۲,۰۰۰
ماهی سکن با سرودم بالای 2000گرم ۴۵,۰۰۰
ماهی سرخو بین 1000تا 3000گرم ۶۳,۰۰۰
ماهی سرخو بالای 3000گرم ۵۵,۰۰۰
ماهی سارم بین 3000تا 5000گرم ۲۵,۰۰۰
ماهی سارم بین 1000تا 3000گرم ۲۸,۰۰۰
ماهی خامه ماهیزیبا بین 1000تا 3000گرم ۱۳,۰۰۰
ماهی خامه ماهیزیبا بالای 3000گرم ۱۱,۰۰۰
ماهی راشکو بالای 3000گرم ۷۱,۰۰۰
ماهی راشکو بین 1000تا 3000گرم ۷۷,۰۰۰
ماهی حلوا سیاه بین 500تا 1000گرم ۵۷,۰۰۰
ماهی حلوا سیاه بالای 1000گرم ۶۲,۰۰۰
ماهی پرستو کمتر از 500 گرم ۳۳,۰۰۰
ماهی پرستو بالای 500گرم
ماهی بیاح بالای 200گرم ۱۷,۰۰۰
ماهی بچه شیر با سرو دم بین 700تا1000گرم ۵۵,۰۰۰
ماهی بچه شیر با سر و دم بین 1000تا3000گرم ۳۵,۵۰۰
ماهی کپور پرورشی بین 1000تا1500گرم ۲۹,۰۰۰
ماهی کپور پرورشی بالای 1500گرم ۳۱,۰۰۰
ماهی قزل آلای رنگین کمان بالای300گرم ۲۶,۰۰۰
ماهی فیتوفاگ کپور نقره ای ، آزاد پرورشی بین 800تا1000گرم ۱۵,۰۰۰
ماهی فیتوفاگ کپور نقره ای ، آزاد پرورشی بین 1000تا1500گرم ۱۹,۰۰۰
ماهی فیتوفاگ کپور نقره ای ، آزاد پرورشی بالای 1500گرم ۲۱,۰۰۰
ماهی کپور سرگنده بیگ هد 2000تا3000گرم ۲۱,۰۰۰
ماهی کپور سرگنده بیگ هد بالای 3000گرم ۲۲,۰۰۰
ماهی آمور کپور علفخوار سفید 1200تا1500گرم ۲۵,۰۰۰
ماهی آمور کپور علفخوار سفید بالای1500گرم ۲۴,۰۰۰
ماهی کیلکا هر کیلو ۸,۰۰۰
ماهی کفال بین 300تا 600گرم ۳۵,۰۰۰
ماهی کفال بالای 900گرم ۵۵,۰۰۰
ماهی کفال بین 600تا 900گرم ۵۰,۰۰۰
ماهی سیم بالای 900گرم ۱۲,۰۰۰
ماهی سوف بین 400تا 800گرم ۳۹,۰۰۰
ماهی سوف بالای 800گرم ۴۴,۰۰۰
سفید دریایی بین 500تا 700گرم ۳۵,۰۰۰
سفید دریایی بین 700تا 900گرم ۵۰,۰۰۰
سفید دریایی بالای 900گرم ۵۹,۰۰۰
اردک ماهی بالای 700گرم ۴۰,۰۰۰