آفتاب

مواد غذایی

ماهی و میگو قیمت روز مرغ آجیل و خشکبار نهاده های دامی و کشاورزی میوه و تره بار

قیمت مواد غذایی - آجیل و خشکبار

وزن قیمت ( تومان )
زرشک سیاه
انجیــــر خشک (10% پرک) ۶۹,۰۰۰
مغـــز تخمه کدو گوشتی ۶۵,۰۰۰
تخمه کدو گوشتی دو آتیشه ممتاز ۵۱,۰۰۰
تخمه آفتابگردان کله قوچی رژیمی هر کیلو ۲۶,۰۰۰
بادام هندی سایز 320 ۱۵۰,۰۰۰
انجیــــر خشک (20% پرک)
آلو خشک قطره طلا ۲۰,۰۰۰
آلبالو نیمه خشک ۲۰,۵۰۰
زرشک تازه بدون ساقه و برگ بسته بندی نیم کیلویی
زرشک تازه با ساقه و برگ بسته بندی یک کیلویی
زرشک دانه اناری خشک
زرشک پفکی خشک
خاکشیر ۳۵,۰۰۰
تخم شربتی ۲۲,۰۰۰
پودر نارگیل خشک ۲۴,۰۰۰
پودر نارگیل چرب ۲۶,۰۰۰
کشمش آفتابی (با دم) بدون هسته ۲۳,۰۰۰
مغز فندق شور ۱۵۵,۰۰۰
فندق با پوست شور (بوداده) ۸۰,۰۰۰
برگ قیسی معمولی ۲۴,۰۰۰
مغز هسته زردآلو ۴۲,۰۰۰
خلال بادام درختی ۱۴۲,۰۰۰
برگ زردآلو معمولی ۲۱,۰۰۰
نخــودچی سفید بدون پوست (گل ) ۱۷,۰۰۰
نخودچی باروکش طعم دار ۱۶,۰۰۰
نخودچی دو آتیشه شور ۱۹,۰۰۰
نخودچی دو آتیشه بی نمک ۱۸,۵۰۰
مغز گردو خورشتی ۹۷,۰۰۰
مغـــز گـردو دندانه ۹۹,۰۰۰
مغز گردو دوپرسفید ۱۲۵,۰۰۰
مغز فندق خام ۱۴۹,۰۰۰
مغـــز تخمه کدو ریز مشهدی و گوشتی ۵۹,۰۰۰
مغـــز تخمه کدو درشت مرمری ۶۲,۰۰۰
مغز بادام زمینی ممتاز آستانه ۳۴,۰۰۰
مغـــز بادام زمینی ریز ۲۲,۰۰۰
مغــز بادام زمینی درشت ( با پوست) ۲۸,۰۰۰
شیرین گندمک ۹,۵۰۰
گندم بوداده ۷,۰۰۰
گردو با پوست سوزنی ۴۶,۰۰۰
کنجد خام سیاه ۲۵,۰۰۰
کنجد خام سفید ۲۸,۰۰۰
کنجد بو داده ۳۳,۰۰۰
کشمش آفتابی ( با دم) بدون هسته ۹,۰۰۰
کشمش پلویی( خرمایی و سیاه ) ۲۸,۰۰۰
فندق با پوست خام ۷۸,۰۰۰
عناب ممتاز ۲۸,۰۰۰
عدسک - عدس بوداده ۱۱,۰۰۰
ذرتک - ذرت شیرین بوداده ۱۵,۰۰۰
پودر نارگیل
توت خشک سفید ممتاز ۵۵,۰۰۰
تخمه جابانی گلپر ۳۵,۰۰۰
تخمه جابانی ممتاز ۴۰,۰۰۰
تخمه جابانی شور ۳۰,۰۰۰
تخمه آفتابگردان ریز ۲۳,۰۰۰
تخمه آفتابگردان کله قوچی ۲۴,۰۰۰
پسته احمدآقایی ۱۷۰,۰۰۰
برنجک - برنج بوداده ۱۲,۰۰۰
برگ قیسی سکه ای ۳۱,۰۰۰
برگ زرد آلو ممتاز ۳۱,۰۰۰
بادام منقا یک پوست کاغذی ۹۲,۰۰۰
بادام منقا دو پوست کاغذی ۷۵,۰۰۰
بادام زمینی غلافدار ۲۵,۰۰۰
انجیــــر خشک (30% پرک) ۸۹,۰۰۰
آلو جنگلی ریز ۱۳,۵۰۰
آلو بخاراممتاز ۳۵,۵۰۰
آلو بخارا رسمی ۱۱,۱۰۰ ۳۰,۰۰۰
آلو بخارا ممتاز ۱۳,۵۰۰ ۱۵,۰۰۰
 آلو بخارا رسمی ۱۱,۱۰۰ ۱۲,۵۰۰
 آلو بخارا ممتاز ۱۳,۵۰۰ ۱۵,۰۰۰
 مغز تخمه محبوبی ۱۷,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰
 مغز تخمه کدو ریز مشهدی ۲۵,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰
 مغز تخمه کدو درشت مرمری ۲۴,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰
 مغز تخمه آفتابگردان ۷,۰۰۰ ۹,۰۰۰
 گندمک توپی ۳,۹۰۰ ۴,۹۰۰
 شیرین گندمک و گندمک بوداده ۳,۴۰۰ ۴,۴۰۰
 نخودچی سفید بدون پوست ( گل ) ۲,۵۰۰ ۸,۵۰۰
 نخودچی دو آتیشه ( شور ) ۵,۰۰۰ ۹,۵۰۰
 نخودچی دو آتیشه ( بی نمک ) ۵,۰۰۰ ۹,۵۰۰
 مویز با هسته ۹,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰
 مویز بدون هسته ۱۲,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰
 مغز گردو دو پر سفید ۵۱,۰۰۰
 مغز گردو ۴۱,۰۰۰ ۴۶,۰۰۰
 مغز فندق ۴۵,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰
 مغز پسته ۵۴,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰
 مغز بادام زمینی درشت پوست کنده ۹,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰
 مغز بادام زمینی (پسته شامی) ریز ۶,۵۰۰ ۸,۵۰۰
 مغز بادام زمینی(پسته شامی) درشت ۹,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰
 مغز بادام ۴۵,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰
 گوجه برغان سیاه ۱۲,۰۰۰ ۱۳,۰۰۰
 گوجه برغان طلایی ۱۰,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰
 گردو پوست سوزنی ۱۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰
 گردو با پوست کاغذی ۲۰,۰۰۰ ۲۶,۵۰۰
 کنجد خام ۷,۵۰۰ ۹۵,۰۰۰
 کنجد بوداده ۸,۵۰۰ ۱۰,۵۰۰
 کشمش سبز معمولی ۸,۵۰۰ ۹,۵۰۰
 کشمش سبز پیکانی ۹,۵۰۰ ۱۰,۸۰۰
 کشمش پلویی طلایی ۵,۸۰۰ ۶,۸۰۰
 کشمش پلویی ۵,۵۰۰ ۶,۵۰۰
 فندق با پوست ۲۴,۵۰۰ ۲۹,۵۰۰
 شاهدانه ۶,۰۰۰ ۷,۰۰۰
 سویا آجیلی ۴,۹۰۰ ۵,۹۰۰
 عناب ۱۷,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰
 عدسک ۶,۵۰۰ ۸,۵۰۰
 ذرتک (ذرت شیرین بوداده) ۶,۰۰۰ ۷,۰۰۰
 سنجد ۹,۵۰۰ ۱۱,۵۰۰
 خلال پسته ۸۶,۰۰۰
 خلال پسته ممتاز ۹۶,۰۰۰
 خلال بادام زمینی ۱۱,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰
 توت خشک سفید( اعلا ) ۳۱,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰
 توت خشک سفید ۱۸,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰
 تخمه محبوبی ۱۱,۵۰۰ ۱۴,۵۰۰
 تخمه کدو مشهدی ریز ۱۶,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰
 تخمه کدو گوشتی ۱۹,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰
 تخمه کدو طرح مشهدی ۱۴,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰
 تخمه کدو درشت مرمری شور ۱۶,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰
 تخمه کدو درشت مرمری خام ۱۵,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰
 تخمه جابانی ممتاز(ژاپنی ) ۲۴,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰
 تخمه جابانی شور(ژاپنی شور) ۱۹,۵۰۰ ۲۵,۰۰۰
 تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز ۹,۰۰۰ ۹,۵۰۰
 تخمه آفتابگردان ( کله قوچی ) ۶,۵۰۰ ۷,۵۰۰
 پسته کله قوچی ۳۵,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰
 پسته فندقی ۲۹,۰۰۰ ۳۴,۵۰۰
 پسته اکبری ۳۶,۰۰۰ ۴۱,۰۰۰
 پسته احمد آقایی ۳۴,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰
 برنجک ( برنج بوداده ) ۶,۵۰۰ ۷,۵۰۰
 برگ هلو ۸,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
 برگ قیسی سکه ای درشت ۱۳,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰
 برگ قیسی ریز ۱۲,۵۰۰ ۱۵,۵۰۰
 برگ زردآلو ۱۰,۵۰۰ ۱۲,۵۰۰
 بادام هندی ( شور ) سایز 320 ۴۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰
 بادام هندی ( خام ) سایز 320 ۴۲,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰
 بادام منقا یک پوست(بادام پوست کاغذی ) ۳۸,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰
 بادام منقا دو پوست(بادام پوست کاغذی) ۳۲,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰
 بادام زمینی غلاف دار ۸,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
 بادام با پوست ۸,۵۰۰ ۱۰,۰۰۰
 انجیر خشک معمولی ۲۶,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰
 انجیر خشک نیمه پرک ( 50 % ) ممتاز ۳۲,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰
 انجیر آردی ۱۱,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰
 آلو جنگلی درشت ۹,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
 آلو بخارا ۹,۵۰۰ ۱۱,۰۰۰
 آلبالو خشک ۹,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰
انجیر خشک نیمه پرک ( 50 % ) ممتاز ۳۲,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
مغز تخمه کدو درشت مرمری ۲۴,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰
مغز تخمه کدو ریز مشهدی ۲۵,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰
مغز تخمه محبوبی ۱۷,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰
مغز تخمه آفتابگردان ۷,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰
گندمک توپی ۳,۹۰۰ ۸,۰۰۰
شیرین گندمک و گندمک بوداده ۳,۴۰۰ ۴,۴۰۰
مغز بادام زمینی درشت پوست کنده ۹,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰
مغز بادام زمینی(پسته شامی) درشت ۹,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰
مغز بادام زمینی (پسته شامی) ریز ۶,۵۰۰ ۸,۵۰۰
گردو با پوست کاغذی ۲۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰
گردو پوست سوزنی ۱۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰
کشمش پلویی طلایی ۵,۸۰۰ ۲۸,۵۰۰
ذرتک (ذرت شیرین بوداده) ۶,۰۰۰ ۷,۰۰۰
عدسک ۶,۵۰۰ ۸,۵۰۰
عناب ۱۷,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰
برنجک ( برنج بوداده ) ۶,۵۰۰ ۷,۵۰۰
برگ قیسی ریز ۱۲,۵۰۰ ۱۵,۵۰۰
برگ قیسی سکه ای درشت ۱۳,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰
نخودچی سفید بدون پوست ( گل ) ۲,۵۰۰ ۸,۵۰۰
نخودچی دو آتیشه ( شور ) ۵,۰۰۰ ۹,۵۰۰
نخودچی دو آتیشه ( بی نمک ) ۵,۰۰۰ ۹,۵۰۰
مویز با هسته ۹,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰
مویز بدون هسته ۱۲,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰
مغز گردو دو پر سفید ۵۱,۰۰۰
مغز گردو ۴۱,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
مغز فندق ۴۵,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰
مغز پسته ۵۴,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
مغز بادام زمینی ( پسته شامی ) ۹,۰۰۰ ۱۰,۵۰۰
مغز بادام ۴۵,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰
گوجه برغان سیاه ۱۲,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰
گوجه برغان طلایی ۱۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰
گردو با پوست ۱۹,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰
کنجد خام ۷,۵۰۰ ۹۵,۰۰۰
کنجد بوداده ۸,۵۰۰ ۱۰,۵۰۰
کشمش سبز معمولی ۸,۵۰۰ ۳۳,۰۰۰
کشمش سبز پیکانی ۹,۵۰۰ ۳۴,۰۰۰
کشمش پلویی ۵,۵۰۰ ۶,۵۰۰
فندق با پوست ۲۴,۵۰۰ ۲۹,۵۰۰
شاهدانه ۶,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰
سویا آجیلی ۴,۹۰۰ ۹,۵۰۰
سنجد ۹,۵۰۰ ۴۴,۰۰۰
خلال پسته ۳۷۰,۰۰۰
خلال پسته ممتاز
خلال بادام زمینی ۱۱,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰
توت خشک سفید( اعلا ) ۳۱,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰
توت خشک سفید ۱۸,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰
تخمه محبوبی ۱۱,۵۰۰ ۲۶,۰۰۰
تخمه کدو مشهدی ریز ۱۶,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰
تخمه کدو گوشتی ۱۹,۰۰۰ ۴۴,۰۰۰
تخمه کدو طرح مشهدی ۱۴,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰
تخمه کدو درشت مرمری شور ۱۶,۰۰۰ ۴۶,۰۰۰
تخمه کدو درشت مرمری خام ۱۵,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰
تخمه جابانی ممتاز(ژاپنی ) ۲۴,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰
تخمه جابانی شور(ژاپنی شور) ۱۹,۵۰۰ ۲۵,۰۰۰
تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز ۹,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰
تخمه آفتابگردان ( کله قوچی ) ۶,۵۰۰ ۷,۵۰۰
پسته کله قوچی ۳۵,۰۰۰ ۱۷۸,۰۰۰
پسته فندقی ۲۹,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰
پسته اکبری ۳۶,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰
پسته احمد آقایی ۳۴,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰
برگ هلو ۸,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰
برگ قیسی ۸,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰
برگ زردآلو ۱۰,۵۰۰
بادام هندی ( شور ) سایز 320 ۴۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰
بادام هندی ( خام ) سایز 320 ۴۲,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰
بادام منقا یک پوست(بادام پوست کاغذی ) ۳۸,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰
بادام منقا دو پوست(بادام پوست کاغذی) ۳۲,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰
بادام زمینی غلاف دار ۸,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
بادام با پوست ۸,۵۰۰ ۲۳,۰۰۰
انجیر خشک معمولی ۲۶,۰۰۰ ۵۸,۰۰۰
انجیر خشک نیمه پرک ممتاز ۳۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰
انجیر آردی ۱۱,۰۰۰
آلو جنگلی درشت ۹,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰
آلو بخارا ۹,۵۰۰ ۱۱,۰۰۰
آلبالو خشک ۹,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰