آفتاب

مواد غذایی

ماهی و میگو قیمت روز مرغ آجیل و خشکبار نهاده های دامی و کشاورزی میوه و تره بار

قیمت مواد غذایی - نهاده های دامی و کشاورزی

وزن میانگین قیمت
شترمرغ کشتار ۷۰۰,۰۰۰
شترمرغ زنده ۲۷۵,۰۰۰
پولت ۱۵۵,۸۳۳
جوجه یک روزه بوقلمون ۲۴۵,۰۰۰
کنجاله آفتاب گردان ۱۶,۱۰۰
جوجه یک روزه تخم گذار ۴۵,۰۰۰
جوجه یک روزه گوشتی ۱۵,۰۵۳
 سبوس گندم ۶,۱۵۰
 پودر چربی ۳۳,۵۰۰
 جوش شیرین ۱۶,۷۵۰
 کربنات کلسیم ۶۵۰
 کنجاله تخم پنبه ۱۴,۹۰۰
 یونجه ۷,۰۷۵
 جو ۷,۷۲۵
 پودر ماهی ۴۰,۱۶۷
 گندم ۱۱,۵۷۵
 باگاس ۲,۴۷۵
 فسفات ۲۱,۱۵۰
 کاه ۲,۵۵۰
 کولین ۴۵,۰۰۰
 لیزین ۸۶,۰۰۰
 متیونین ۱۵۱,۰۰۰
 ترئونین ۷۱,۰۰۰
 سبوس برنج ۱,۳۱۷
 کنجاله کلزا ۱۲,۳۵۰
 کنجاله سویا ۱۴,۵۱۴
 کنجاله آفتابگردان ۹,۹۵۰
 ذرت ۷,۶۷۵
 گوشت منجمد ۱۸۷,۰۰۰
 دام کشتار ۲۳۱,۵۰۰
 دام زنده ۱۰۷,۶۲۵
 بوقلمون کشتار ۱۴۲,۵۰۰
 بوقلمون زنده ۱۰۲,۵۰۰
 جوجه یکروزه بوقلمون ۱۱۲,۵۰۰
 گوشت مرغ مادر ۳۴,۸۹۳
 مرغ کشتار ۶۳,۲۵۲
 مرغ زنده ۴۲,۸۹۹
 تخم مرغ ۲۸,۰۲۱
 جوجه یکروزه تخمگذار ۲۹,۵۰۰
 جوجه یکروزه گوشتی ۱۱,۸۸۹
کولین ۸۷,۵۰۰
ترئونین ۱۷۷,۵۰۰
سبوس گندم ۱۶,۶۷۲
پودر چربی ۱۱۷,۵۰۰
جوش شیرین ۴۷,۵۰۰
کربنات کلسیم ۷۵۰
کنجاله تخم پنبه ۲۳,۷۵۰
یونجه ۱۹,۴۷۲
جو ۱۹,۶۰۵
پودر ماهی ۱۰۸,۵۰۰
گندم ۱۹,۵۰۰
باگاس ۲,۸۵۰
فسفات ۶۰,۵۰۰
کاه ۶,۴۲۵
لیزین ۲۷۰,۰۰۰
متیونین ۲۷۰,۰۰۰
سبوس برنج ۱۰,۲۸۳
کنجاله کلزا ۳۰,۵۵۰
کنجاله سویا ۴۵,۰۵۰
کنجاله آفتابگردان ۱۰,۵۰۰
ذرت ۱۴,۸۳۸
گوشت منجمد ۳۴۱,۶۶۷
دام کشتار ۷۷۵,۴۵۵
دام زنده ۳۷۹,۰۹۱
بوقلمون کشتار ۲۴۷,۵۰۰
بوقلمون زنده ۱۸۲,۵۰۰
جوجه یکروزه بوقلمون ۸۵,۰۰۰
گوشت مرغ مادر ۱۰۰,۱۴۳
مرغ کشتار ۱۱۱,۷۶۱
مرغ زنده ۸۰,۴۶۲
تخم مرغ ۵۹,۸۲۱
جوجه یکروزه تخمگذار ۲۵,۰۰۰
جوجه یکروزه گوشتی ۷,۲۷۳