آفتاب

تلویزیون

Sony Samsung Sharp Panasonic LG X.VISION

قیمت تلویزیون

Sony

3D نمایشگر قیمت ( تومان )
  Sony KDL-55W804 دارد 55 ۵,۷۸۰,۰۰۰
  Sony KDL-42R500 دارد 42 ۱,۹۷۰,۰۰۰
  Sony KDL-42W670A ندارد 42
  Sony KDL-47R500 دارد 47 ۲,۹۶۰,۰۰۰
  Sony KDL-32W670A ندارد 32 ۱,۳۲۰,۰۰۰
  Sony 60W850B دارد 60 ۸,۵۰۰,۰۰۰
  Sony 32HX750 دارد 32
  Sony 47W804 دارد 47
 4K Sony 55X9004 دارد 55 ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
  LED Sony 32W674 ندارد 32 ۱,۳۲۰,۰۰۰
مشاهده سایر قیمت های Sony …

Samsung

3D نمایشگر قیمت ( تومان )
  Samsung LED 40ES6950 دارد 40
  Samsung LED 46ES6950 دارد 46
  Samsung LED 55ES6950 دارد 55
  Samsung LED 40ES6960 دارد 40
  Samsung LED 46ES6960 دارد 46
  Samsung LED 40ES6980 دارد 40
  Samsung LED 46ES6980 دارد 46
  Samsung LED 55ES6980 دارد 55
  Samsung 50F5500 ندارد 50
  Samsung 55F6400 ندارد 55 ۴,۷۲۰,۰۰۰
مشاهده سایر قیمت های Samsung …

Sharp

3D نمایشگر قیمت ( تومان )
  LC-40LE8300X دارد 40 ۳,۱۰۰,۰۰۰
  LC-46LE8300X دارد 46 ۳,۹۵۰,۰۰۰
  LC-60LE6400X دارد 60 ۷,۸۸۰,۰۰۰
  LC-60LE9400X دارد 60 ۹,۵۰۰,۰۰۰
LC-40LE8300X دارد 40 ۳,۱۰۰,۰۰۰
LC-46LE8300X دارد 46 ۳,۹۵۰,۰۰۰
LC-60LE6400X دارد 60 ۷,۸۸۰,۰۰۰
LC-60LE9400X دارد 60 ۹,۵۰۰,۰۰۰
مشاهده سایر قیمت های Sharp …

Panasonic

3D نمایشگر قیمت ( تومان )
  Panasonic LED TH-L32DT30 دارد 32 ۲,۳۵۰,۰۰۰
  Panasonic LED TH-L37DT30 دارد 37
  42ET5 دارد 42 ۲,۷۲۰,۰۰۰
  50VT50 دارد 50 ۷,۶۹۰,۰۰۰
  47ET5M دارد 47 ۳,۰۳۰,۰۰۰
LG 55LA9600 دارد 55 ۵,۹۲۰,۰۰۰
LG 47LA9600 دارد 47 ۳,۹۲۰,۰۰۰
42ET5 دارد 42 ۲,۷۲۰,۰۰۰
47ET5M دارد 47 ۳,۰۳۰,۰۰۰
50VT50 دارد 50 ۷,۶۹۰,۰۰۰
مشاهده سایر قیمت های Panasonic …

LG

3D نمایشگر قیمت ( تومان )
  LG Plasma 50PN45000 دارد 50 ۱,۸۰۰,۰۰۰
  LG 55LA7400 دارد 55 ۴,۹۰۰,۰۰۰
  LG 55LA62100 دارد 55
  LG LED 32LN5420 ندارد 32 ۹۲۰,۰۰۰
  LG LED 42LM66100 دارد ۳,۲۰۰,۰۰۰
  LG 47LA7400 دارد 47 ۳,۷۷۰,۰۰۰
  LG 42LA64000 دارد
  LG LED 32LS34000 دارد 32
  LG LED 42LN5420 ندارد 42 ۱,۶۰۰,۰۰۰
  LG 42LA6600 دارد 42 ۲,۶۶۰,۰۰۰
مشاهده سایر قیمت های LG …

X.VISION

3D نمایشگر قیمت ( تومان )
  X.VISION LED LE-24D20 23 ۶۷۰,۰۰۰
  X.VISION LED LE-32KD30 32 ۱,۳۲۰,۰۰۰
  X.VISION LED LE-22D20 21 ۵۵۰,۰۰۰
  X.VISION LED 47K3D100 47 ۳,۱۵۰,۰۰۰
  X.VISION LED LE-42KD30 42 ۱,۹۵۰,۰۰۰
  X.VISION LED LE-46KD40 46 ۳,۳۰۰,۰۰۰
  X.VISION LED LE-32KD20 32 ۱,۲۰۰,۰۰۰
  X.VISION LED LE-42KD40 42 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  X.VISION LED LE-24D10 24 ۶۸۰,۰۰۰
  X.VISION LED LE-29D20 29 ۹۸۰,۰۰۰
مشاهده سایر قیمت های X.VISION …