> قانون حفظ حقوق مولفین و علائم تجاری
آفتاب

تمامى محتواى موجود براى استفاده در آفتاب تهييه و يا کنترل شده است. حقوق برخى از محتواى استفاده شده در آفتاب متعلق به اشخاص حقيقى و يا حقوقى ديگر است که در جاى خود درج گرديده است. شما به هنگام دسترسى به صفحات آفتاب به‌طور ضمنى پذيرفته‌ايد که از محتواى موجود در آفتاب براى مصارف غيرتجارى استفاده خواهيد نمود. بنابراين هرگونه کپى‌بردارى ، انتشار مجدد ، انتقال و ذخيره‌سازى محتواى موجود به هر نحو به‌صورت مستقيم و يا غيرمستقيم براى استفاده مجدد به هر منظور ديگرى بدون اجازه کتبى از آفتاب غيرمجاز است. براى استفاده از محتواى موجود در آفتاب به‌منظور مصارف شخصى و غيرتجارى مى‌توانيد از سرويس RSS موجود در هر بخش استفاده نمائيد.

از اينکه مى‌خواهيد بخشى از محتواى موجود در آفتاب را از طريق RSS در سايت خود به نمايش بگذاريد بسيار خوشحاليم. براى استفاده از محتويات آفتاب در سايت خود مى‌بايستى از يک فرمت مناسب که در اختيار شما گذارده شده است استفاده نمائيد. همچنين خواهشمنديم از آرم آفتاب استفاده نکنيد. وجود سيستم RSS به هيچوجه نافى قوانين و مقررات مربوط به حق و حقوق آفتاب و ديگر افراد حقيقى و يا حقوقى همکار آفتاب نيست و شرايط موجود در حق استفاده از محتويات آفتاب همچنان پابرجا است. آفتاب هيچگونه مسؤليتى در مقابل افراد حقيقى و يا حقوقى که از محتويات آفتاب از طريق RSS استفاده مى‌نمايند ، ندارد.

بازگشت