> پروازهای فرودگاه های کشور
آفتاب

فرودگاه مهرآباد / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
یکشنبه 23:40 قشم ایر QSM1301 اهواز ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 23:45 ایران ایر IRA429 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 23:45 کیش ایر KIS7080 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 23:50 کاسپین CPN029 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 23:50 کیش ایر KIS7052 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 23:50 ایران ایر IRA3416 دزفول ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 23:50 ماهان IRM1086 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ RJ85
یکشنبه 23:50 کاسپین CPN049 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 23:55 معراج MRJ2821 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 23:55 ایران ایر IRA3332 رشت ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 23:55 کاسپین CPN041 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 23:55 ماهان IRM4592 بندرعباس ۶ بهمن ۱۳۹۸ A310
یکشنبه 23:55 کارون KRU2615 اهواز ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 23:55 ایران ایر IRA3410 کرمانشاه ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 23:55 ایران ایر IRA3429 یزد ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 06:50 آتا TBZ5699 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 07:00 فلای پرشیا FPI7400 شیراز ۵ بهمن ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 23:35 زاگرس IZG4048 زاهدان ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 23:35 کاسپین CPN019 اهواز ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 23:35 کاسپین CPN6985 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 23:30 آسمان IRC3725 یزد ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 23:30 آسمان IRC635 گرگان ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 23:30 قشم ایر QSM1221 بندرعباس ۶ بهمن ۱۳۹۸ RJ100
یکشنبه 23:30 ایران ایرتور IRB989 اهواز ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 23:20 ایران ایر IRA427 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ A321
یکشنبه 23:15 ایران ایر IRA3357 مشهد/گرگان ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 23:05 آسمان IRC3881 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 22:55 زاگرس IZG4012 اهواز ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 22:55 ایران ایر IRA467 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 22:50 ایران ایر IRA3313 اصفهان ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 22:45 ایران ایر IRA278 ارومیه ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 22:45 آسمان IRC3751 آبادان ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 22:45 آسمان IRC627 کرمانشاه ۶ بهمن ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 22:45 ایران ایرتور IRB937 تبریز ۶ بهمن ۱۳۹۸ A310
یکشنبه 22:40 زاگرس IZG4062 بوشهر ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 22:40 ماهان IRM1052 کرمان ۶ بهمن ۱۳۹۸ AB6
یکشنبه 22:40 آسمان IRC3778 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 22:30 آتا TBZ5614 اصفهان ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737
یکشنبه 22:30 کیش ایر KIS7124 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 22:20 ساها IRZ157 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 22:15 آتا TBZ5624 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 22:10 کاسپین CPN6951 یزد ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 22:00 ایران ایرتور IRB971 بوشهر ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 22:00 معراج MRJ2815 چابهار ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 22:05 ایران ایر IRA418 اهواز ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 23:55 تابان TBN6341 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ md88
یکشنبه 23:55 ایران ایر IRA3342 تبریز ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 21:55 آتا TBZ5609 تبریز ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
یکشنبه 21:50 آسمان IRC823 عسلویه ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 21:50 قشم ایر QSM1317 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 21:50 زاگرس IZG4070 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 21:45 ایران ایرتور IRB965 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ A310
یکشنبه 21:45 ایران ایرتور IRB969 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 21:35 ایران ایرتور IRB997 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ AB3
یکشنبه 21:30 زاگرس IZG4038 بندرعباس ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 21:30 معراج MRJ2824 تبریز ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 21:20 قشم ایر QSM1285 اصفهان ۶ بهمن ۱۳۹۸ RJ100
یکشنبه 21:00 تابان TBN6257 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ md88
یکشنبه 21:05 آتا TBZ5605 تبریز ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 21:10 ایران ایر IRA353 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 21:15 آسمان IRC3915 بوشهر ۶ بهمن ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 20:50 فلای پرشیا FPI7404 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
یکشنبه 21:00 ماهان IRM1080 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ A310
یکشنبه 20:30 کارون KRU2619 اهواز ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 20:25 قشم ایر QSM1259 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ RJ100
یکشنبه 20:15 کارون KRU2611 دزفول ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 20:15 قشم ایر QSM1269 قشم ۶ بهمن ۱۳۹۸ RJ100
یکشنبه 20:00 کاسپین CPN013 اهواز ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 19:55 آتا TBZ5620 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 19:40 ایران ایر IRA3400 اردبیل ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 19:40 زاگرس IZG4042 کرمان ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 19:35 ایران ایر IRA3408 کرمانشاه ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 19:30 آسمان IRC845 رشت ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72
یکشنبه 19:30 زاگرس IZG4056 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 19:25 ایران ایر IRA3359 گرگان ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 19:20 زاگرس IZG4010 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 19:20 تابان TBN6325 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ md88
یکشنبه 19:05 آسمان IRC833 اهواز ۶ بهمن ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 19:05 قشم ایر QSM1217 آبادان ۶ بهمن ۱۳۹۸ RJ100
یکشنبه 18:45 قشم ایر QSM1290 کرمانشاه ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 18:50 ایران ایرتور IRB915 آبادان ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 18:55 سپهران SHI4302 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
یکشنبه 18:40 کاسپین CPN047 تبریز ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 18:35 ماهان IRM1042 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ AB6
یکشنبه 18:30 آتا TBZ5679 ارومیه ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
یکشنبه 18:30 کیش ایر KIS7024 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 18:20 ایران ایر IRA233 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 18:20 ایران ایرتور IRB913 بندرعباس ۶ بهمن ۱۳۹۸ AB3
یکشنبه 18:15 ماهان IRM1007 خرم‌آباد ۶ بهمن ۱۳۹۸ BAE146
یکشنبه 18:15 ایران ایرتور IRB961 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ AB3
یکشنبه 18:05 کاسپین CPN6939 ماهشهر ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 17:55 زاگرس IZG4044 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 17:55 ایران ایر IRA217 بیرجند ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD80
یکشنبه 17:40 زاگرس IZG4020 اهواز ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 17:50 آسمان IRC3776 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 17:40 ساها IRZ171 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 17:35 قشم ایر QSM1299 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 17:30 آتا TBZ5660 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 17:30 تابان TBN6264 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ md88
یکشنبه 17:05 آتا TBZ5603 تبریز ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 17:10 ماهان IRM4588 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ RJ100
یکشنبه 17:20 ماهان IRM1054 کرمان ۶ بهمن ۱۳۹۸ AB6
یکشنبه 17:00 معراج MRJ2805 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 17:00 آسمان IRC3711 اردبیل ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 16:45 کاسپین CPN6915 عسلویه ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 16:45 ایران ایر IRA3354 آبادان ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 17:00 ایران ایر IRA215 قشم ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 16:40 معراج MRJ2845 قشم ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 16:40 ایران ایر IRA3375 سمنان/مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 16:35 ایران ایرتور IRB967 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ A310
یکشنبه 16:30 کاسپین CPN033 کرمانشاه ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 16:30 ماهان IRM4551 خارگ ۶ بهمن ۱۳۹۸ rj100
یکشنبه 16:20 کارون KRU2617 اهواز ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 16:20 زاگرس IZG4002 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 16:15 کیش ایر KIS7054 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 15:55 آسمان IRC827 رامسر ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72
یکشنبه 15:45 ساها IRZ175 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 15:40 آسمان IRC3843 سیری ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 15:40 ایران ایر IRA3427 بندرعباس/یزد ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 15:35 کاسپین CPN031 تبریز ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 15:30 آسمان IRC851 زاهدان ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 15:20 تابان TBN6255 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ md88
یکشنبه 15:15 کیش ایر KIS7092 عسلویه ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 15:15 ماهان IRM1017 عسلویه ۶ بهمن ۱۳۹۸ AB6
یکشنبه 15:00 زاگرس IZG4050 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 14:55 ایران ایر IRA3322 رامسر ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 14:55 ایران ایر IRA3335 اصفهان ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 14:50 آسمان IRC841 ایلام ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 14:45 ماهان IRM1090 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ AB3
یکشنبه 14:35 ایران ایر IRA295 یزد ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 14:35 آتا TBZ5657 سبزوار ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 14:30 قشم ایر QSM1272 تبریز ۶ بهمن ۱۳۹۸ RJ100
یکشنبه 14:30 ایران ایر IRA3311 اصفهان ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 14:25 زاگرس IZG4040 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 14:25 ایران ایرتور IRB985 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ A310
یکشنبه 14:15 ایران ایر IRA3414 دزفول ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 14:15 ایران ایر IRA3447 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 14:10 ایران ایر IRA383 چابهار/زاهدان ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD80
یکشنبه 14:10 کاسپین CPN025 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 14:10 کاسپین CPN045 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 14:00 قشم ایر QSM1295 گرگان ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 14:00 کاسپین CPN027 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 13:55 سپهران SHI4333 بندرعباس ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
یکشنبه 13:55 آسمان IRC817 بجنورد ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 13:25 ایران ایر IRA446 تبریز ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 13:10 زاگرس IZG4016 اهواز ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 13:20 تابان TBN6221 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ md88
یکشنبه 13:15 آسمان IRC3909 اصفهان ۶ بهمن ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 13:05 آسمان IRC601 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 13:00 زاگرس IZG4032 چابهار ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 13:00 ایران ایرتور IRB975 زاهدان ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 12:55 ایران ایر IRA3340 نوشهر ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 12:50 قشم ایر QSM1241 قشم ۶ بهمن ۱۳۹۸ RJ100
یکشنبه 12:45 ماهان IRM1028 طبس ۶ بهمن ۱۳۹۸ BAE146
یکشنبه 12:15 ایران ایر IRA272 ارومیه ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 12:20 ایران ایر IRA218 سنندج ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 12:25 آسمان IRC631 گرگان ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 12:40 کارون KRU2525 شیراز/بهرگان ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 12:00 کاسپین CPN039 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 11:50 ایران ایر IRA494 اردبیل ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 11:50 تابان TBN6329 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ md88
یکشنبه 10:30 سپهران SHI4316 عسلویه ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
یکشنبه 10:45 ایران ایرتور IRB947 تبریز ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 10:55 آتا TBZ5611 بیرجند ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
یکشنبه 11:15 آسمان IRC821 عسلویه ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 11:40 کیش ایر KIS7104 آبادان ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 11:20 ایران ایر IRA3350 ایلام ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 10:25 ایران ایر IRA406 بوشهر ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 10:20 ساها IRZ159 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
یکشنبه 10:15 ایران ایرتور IRB957 اهواز ۶ بهمن ۱۳۹۸ A310
یکشنبه 10:10 ساها IRZ163 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
یکشنبه 10:05 ایران ایر IRA3394 ماهشهر ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 10:05 قشم ایر QSM1231 ماهشهر ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 10:05 ایران ایر IRA3384 سهند ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 09:55 آتا TBZ5626 یزد ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 09:55 ساها IRZ179 بوشهر ۶ بهمن ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 09:35 کیش ایر KIS7128 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 09:30 آتا TBZ5667 تبریز ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 09:25 آسمان IRC859 ارومیه ۶ بهمن ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 09:10 ساها IRZ151 اصفهان ۶ بهمن ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 09:10 زاگرس IZG4024 بوشهر ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 08:45 زاگرس IZG4076 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 08:20 آسمان IRC621 کرمانشاه ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72
یکشنبه 07:55 زاگرس IZG4090 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 07:50 ایران ایر IRA282 کرمانشاه ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 07:45 تابان TBN6290 اصفهان ۶ بهمن ۱۳۹۸ md88
یکشنبه 07:40 ماهان IRM1062 سیرجان ۶ بهمن ۱۳۹۸ RJ100
یکشنبه 07:30 تابان TBN6251 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ md88
یکشنبه 07:30 ایران ایرتور IRB963 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 07:25 آسمان IRC3770 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 07:10 ماهان IRM1050 کرمان ۶ بهمن ۱۳۹۸ AB6
یکشنبه 07:05 فلای پرشیا FPI7400 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 07:05 آتا TBZ5678 ارومیه ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
یکشنبه 07:00 آتا TBZ5601 تبریز ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 07:00 قشم ایر QSM1289 اصفهان ۶ بهمن ۱۳۹۸ RJ100
یکشنبه 06:45 کارون KRU2621 اهواز ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 06:30 آتا TBZ5699 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 23:55 ایران ایر IRA3359 گرگان ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 06:25 آسمان IRC3768 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 23:55 آسمان IRC833 اهواز ۵ بهمن ۱۳۹۸ B737
شنبه 23:55 آسمان IRC635 گرگان ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 23:55 ماهان IRM4592 بندرعباس ۵ بهمن ۱۳۹۸ A310
شنبه 23:55 ماهان IRM1036 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ 747
شنبه 23:55 قشم ایر QSM1237 شیراز ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 23:55 معراج MRJ2821 كيش ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 23:50 ماهان IRM1086 شیراز ۵ بهمن ۱۳۹۸ RJ85
شنبه 23:45 کیش ایر KIS7080 كيش ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD83
شنبه 23:45 ایران ایر IRA3313 اصفهان ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 23:35 زاگرس IZG4048 زاهدان ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 23:35 ایران ایرتور IRB937 تبریز ۵ بهمن ۱۳۹۸ A310
شنبه 23:30 ایران ایر IRA3321 ساری ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 23:30 ایران ایرتور IRB989 اهواز ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 23:30 ماهان IRM4576 بم ۵ بهمن ۱۳۹۸ BAE146
شنبه 23:30 وارش VRH5873 بوشهر ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
شنبه 23:25 وارش VRH5823 كيش ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
شنبه 23:20 کارون KRU2609 یزد ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 23:10 آتا TBZ5624 شیراز ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 23:10 کاسپین CPN049 شیراز ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD83
شنبه 23:00 آسمان IRC603 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 22:55 ایران ایر IRA444 تبریز ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 22:55 زاگرس IZG4012 اهواز ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 22:55 ایران ایر IRA257 بندرعباس ۵ بهمن ۱۳۹۸ A321
شنبه 22:50 ایران ایر IRA264 آبادان ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 22:45 قشم ایر QSM1219 بوشهر ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 22:45 کاسپین CPN6961 بندرعباس ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD83
شنبه 22:40 زاگرس IZG4062 بوشهر ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 22:40 ماهان IRM1052 کرمان ۵ بهمن ۱۳۹۸ AB6
شنبه 22:35 ایران ایر IRA269 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 22:30 کاسپین CPN019 اهواز ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD83
شنبه 22:25 تابان TBN6327 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ md88
شنبه 22:20 آتا TBZ5696 آبادان ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 22:15 کاسپین CPN6985 كيش ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD83
شنبه 22:15 آسمان IRC3778 شیراز ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 22:00 کاسپین CPN029 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD83
شنبه 22:10 وارش VRH5867 اصفهان ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
شنبه 21:55 ایران ایر IRA427 شیراز ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 21:55 معراج MRJ2841 شیراز ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 21:50 زاگرس IZG4070 كيش ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 21:45 ایران ایرتور IRB969 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 21:40 معراج MRJ2815 چابهار ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 21:20 آتا TBZ5620 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 21:30 زاگرس IZG4038 بندرعباس ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 21:15 آسمان IRC823 عسلویه ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 20:15 آسمان IRC845 رشت ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72
شنبه 21:10 ایران ایر IRA353 كيش ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 21:00 آتا TBZ5605 تبریز ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD83
شنبه 20:55 فلای پرشیا FPI7404 شیراز ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
شنبه 20:50 ماهان IRM4543 شهرکرد ۵ بهمن ۱۳۹۸ RJ100
شنبه 20:40 آسمان IRC3725 یزد ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 20:15 قشم ایر QSM1269 قشم ۵ بهمن ۱۳۹۸ RJ100
شنبه 20:05 تابان TBN6228 قشم ۵ بهمن ۱۳۹۸ md88
شنبه 20:00 آتا TBZ5628 اهواز ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 19:55 آسمان IRC859 ارومیه ۵ بهمن ۱۳۹۸ B737
شنبه 19:50 آسمان IRC625 کرمانشاه ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 19:45 قشم ایر QSM1249 زاهدان ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 19:40 پويا PYA2315 یزد ۵ بهمن ۱۳۹۸ EMB145
شنبه 19:40 زاگرس IZG4056 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 19:35 آسمان IRC831 اهواز ۵ بهمن ۱۳۹۸ B737
شنبه 19:35 قشم ایر QSM1301 اهواز ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 19:30 کاسپین CPN6915 عسلویه ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD83
شنبه 19:25 کارون KRU2621 اهواز ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 19:25 سپهران SHI4333 بندرعباس ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
شنبه 19:20 زاگرس IZG4010 شیراز ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 19:15 ایران ایر IRA3410 کرمانشاه ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 19:00 ایران ایرتور IRB997 كيش ۵ بهمن ۱۳۹۸ AB3
شنبه 18:55 کاسپین CPN6939 ماهشهر ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD83
شنبه 18:45 کیش ایر KIS7052 كيش ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 18:40 ایران ایر IRA467 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 18:35 ماهان IRM1042 كيش ۵ بهمن ۱۳۹۸ AB6
شنبه 18:30 ماهان IRM1056 رفسنجان ۵ بهمن ۱۳۹۸ RJ100
شنبه 18:30 ایران ایر IRA320 خرم‌آباد ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 18:25 ایران ایر IRA416 اهواز ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 18:25 کیش ایر KIS7054 كيش ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 18:20 وارش VRH5819 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
شنبه 18:15 ایران ایرتور IRB961 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ AB3
شنبه 18:05 ایران ایرتور IRB913 بندرعباس ۵ بهمن ۱۳۹۸ AB3
شنبه 18:00 تابان TBN6266 كيش ۵ بهمن ۱۳۹۸ md88
شنبه 17:55 زاگرس IZG4044 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 17:55 قشم ایر QSM1272 تبریز ۵ بهمن ۱۳۹۸ RJ100
شنبه 17:45 آتا TBZ5660 كيش ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 17:45 کاسپین CPN017 چابهار ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD83
شنبه 17:40 زاگرس IZG4020 اهواز ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 17:35 قشم ایر QSM1290 کرمانشاه ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 17:35 وارش VRH5821 كيش ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
شنبه 17:25 ماهان IRM1084 زابل ۵ بهمن ۱۳۹۸ BAE146
شنبه 17:25 آسمان IRC3776 شیراز ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 17:20 ایران ایر IRA3330 رشت ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 17:15 ماهان IRM1034 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ AB6
شنبه 16:55 آسمان IRC3845 ایلام ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 17:00 معراج MRJ2805 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 17:00 آتا TBZ5603 تبریز ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 16:45 کاسپین CPN015 عسلویه ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD83
شنبه 16:50 آسمان IRC631 گرگان ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 16:45 کاسپین CPN045 كيش ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD83
شنبه 16:35 کیش ایر KIS7124 كيش ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 16:30 ماهان IRM4573 ایلام ۵ بهمن ۱۳۹۸ RJ100
شنبه 16:20 زاگرس IZG4002 كيش ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 16:15 آسمان IRC645 بندرعباس ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 16:10 زاگرس IZG4034 قشم ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 16:05 ایران ایر IRA3304 خوی ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 16:00 ماهان IRM1080 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ A310
شنبه 15:45 وارش VRH5843 قشم ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
شنبه 15:30 آسمان IRC851 زاهدان ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737
شنبه 15:10 معراج MRJ2819 كيش ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 15:05 سپهران SHI4361 چابهار ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
شنبه 14:55 ایران ایر IRA3349 اصفهان ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 14:50 ایران ایر IRA3381 سبزوار ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 14:50 قشم ایر QSM1253 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 14:45 زاگرس IZG4050 كيش ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 14:40 کیش ایر KIS7030 اهواز ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD83
شنبه 14:35 ایران ایر IRA3470 اهواز ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 14:30 کاسپین CPN023 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD83
شنبه 14:25 زاگرس IZG4040 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 14:25 ایران ایر IRA3322 رامسر ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 14:20 ایران ایر IRA3340 نوشهر ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 14:20 آسمان IRC627 کرمانشاه ۵ بهمن ۱۳۹۸ B737
شنبه 13:25 ایران ایر IRA3327 جهرم ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 14:10 قشم ایر QSM1276 ارومیه ۵ بهمن ۱۳۹۸ RJ100
شنبه 14:00 ایران ایر IRA344 تبریز ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD80
شنبه 13:25 آسمان IRC601 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ B737
شنبه 13:20 آسمان IRC3711 اردبیل ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 13:15 ایران ایرتور IRB975 زاهدان ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 12:20 آتا TBZ5679 ارومیه ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
شنبه 12:20 آسمان IRC3772 شیراز ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 12:20 ایران ایر IRA494 اردبیل ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 12:30 ماهان IRM1054 کرمان ۵ بهمن ۱۳۹۸ AB6
شنبه 13:15 ماهان IRM1088 شیراز ۵ بهمن ۱۳۹۸ BAE146
شنبه 13:00 زاگرس IZG4032 چابهار ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 12:55 تابان TBN6260 ماکو ۵ بهمن ۱۳۹۸ md88
شنبه 12:50 تابان TBN6294 قشم ۵ بهمن ۱۳۹۸ md88
شنبه 12:05 کارون KRU2505 شیراز/خارگ ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 12:00 کاسپین CPN039 شیراز ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD83
شنبه 11:40 کیش ایر KIS7104 آبادان ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 11:35 پويا PYA2311 گرگان ۵ بهمن ۱۳۹۸ EMB145
شنبه 11:30 آتا TBZ5636 اهواز ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 11:25 ماهان IRM4532 اصفهان ۵ بهمن ۱۳۹۸ RJ100
شنبه 11:25 ماهان IRM4526 ایرانشهر ۵ بهمن ۱۳۹۸ BAE146
شنبه 11:20 زاگرس IZG4022 کرمان ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 11:15 ماهان IRM1094 بندرعباس ۵ بهمن ۱۳۹۸ AB6
شنبه 11:05 کیش ایر KIS7168 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD83
شنبه 11:00 آتا TBZ5607 تبریز ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 11:00 ایران ایر IRA3413 بجنورد ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 10:55 ماهان IRM1017 عسلویه ۵ بهمن ۱۳۹۸ A310
شنبه 10:50 ایران ایر IRA3350 ایلام ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 10:45 آسمان IRC821 عسلویه ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 10:40 ایران ایر IRA3414 دزفول ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 10:35 آتا TBZ5711 کرمانشاه ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
شنبه 10:35 وارش VRH5837 شیراز ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
شنبه 10:15 ایران ایرتور IRB957 اهواز ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 10:05 آتا TBZ5626 یزد ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737
شنبه 09:55 ایران ایر IRA404 بوشهر ۵ بهمن ۱۳۹۸ 320
شنبه 09:50 زاگرس IZG4058 بندرعباس ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 09:50 ایران ایر IRA217 بیرجند ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 09:50 کاسپین CPN6937 ماهشهر ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737
شنبه 09:45 ایران ایر IRA3311 اصفهان ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 09:45 وارش VRH5853 اهواز ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
شنبه 09:20 آسمان IRC841 ایلام ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 09:05 تابان TBN6255 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ md88
شنبه 09:00 قشم ایر QSM1241 قشم ۵ بهمن ۱۳۹۸ RJ100
شنبه 08:45 زاگرس IZG4076 شیراز ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 08:55 قشم ایر QSM1211 اهواز ۵ بهمن ۱۳۹۸ RJ100
شنبه 08:30 آتا TBZ5667 تبریز ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 08:20 آسمان IRC861 آبادان ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 08:25 آسمان IRC863 یزد ۵ بهمن ۱۳۹۸ B737
شنبه 08:25 ایران ایر IRA272 ارومیه ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 08:30 ماهان IRM4587 اهواز ۵ بهمن ۱۳۹۸ BAE146
شنبه 08:05 کاسپین CPN021 اهواز ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737
شنبه 08:00 ایران ایر IRA282 کرمانشاه ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 08:00 ایران ایرتور IRB963 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 08:15 سپهران SHI4311 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
شنبه 07:25 آسمان IRC3770 شیراز ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 07:35 آتا TBZ5678 ارومیه ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD83
شنبه 07:30 ایران ایرتور IRB995 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 07:25 ماهان IRM1062 سیرجان ۵ بهمن ۱۳۹۸ RJ100
شنبه 07:20 سپهران SHI4302 شیراز ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
شنبه 07:15 وارش VRH5801 ساری ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 07:10 ماهان IRM1050 کرمان ۵ بهمن ۱۳۹۸ AB6
شنبه 07:00 آتا TBZ5601 تبریز ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 06:15 ایران ایرتور IRB979 تبریز ۵ بهمن ۱۳۹۸ AB3

فرودگاه مهرآباد / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
یکشنبه 20:10 تابان TBN6256 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ md88
یکشنبه 23:40 ماهان IRM1053 کرمان ۶ بهمن ۱۳۹۸ AB6
یکشنبه 23:40 آسمان IRC3779 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 23:30 قشم ایر QSM1242 قشم ۶ بهمن ۱۳۹۸ RJ100
یکشنبه 22:50 آتا TBZ5677 ارومیه ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 22:45 ایران ایرتور IRB968 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 22:20 تابان TBN6258 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ md88
یکشنبه 22:10 ماهان IRM4531 اصفهان ۶ بهمن ۱۳۹۸ RJ100
یکشنبه 22:00 آتا TBZ5606 تبریز ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 21:50 فلای پرشیا FPI7405 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
یکشنبه 21:45 کارون KRU2616 اهواز ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 21:45 ماهان IRM1063 سیرجان ۶ بهمن ۱۳۹۸ BAE146
یکشنبه 21:20 کارون KRU2614 اهواز ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 21:00 آتا TBZ5619 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 20:35 قشم ایر QSM1300 اهواز ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 20:30 آسمان IRC634 گرگان ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 20:30 زاگرس IZG4057 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 20:25 ایران ایر IRA3411 کرمانشاه ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 20:25 ایران ایر IRA3417 دزفول ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 20:10 آسمان IRC626 کرمانشاه ۶ بهمن ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 20:05 ایران ایر IRA3428 یزد ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 20:00 ماهان IRM1087 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ RJ85
یکشنبه 20:00 ایران ایرتور IRB988 اهواز ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 19:45 قشم ایر QSM1220 بندرعباس ۶ بهمن ۱۳۹۸ RJ100
یکشنبه 19:40 زاگرس IZG4013 اهواز ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 19:35 کاسپین CPN6984 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 19:30 ایران ایر IRA279 ارومیه ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 19:30 آتا TBZ5613 اصفهان ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 19:10 کاسپین CPN6950 یزد ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 19:20 ماهان IRM4593 بندرعباس ۶ بهمن ۱۳۹۸ A310
یکشنبه 19:20 تابان TBN6222 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ md88
یکشنبه 19:25 ایران ایرتور IRB936 تبریز ۶ بهمن ۱۳۹۸ A310
یکشنبه 19:00 معراج MRJ2820 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 18:55 زاگرس IZG4049 زاهدان ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 18:50 آسمان IRC3777 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 18:45 زاگرس IZG4063 بوشهر ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 18:40 ساها IRZ156 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 18:40 ایران ایر IRA419 اهواز ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 18:30 آتا TBZ5623 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 18:30 تابان TBN6342 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ md88
یکشنبه 18:20 ماهان IRM1055 کرمان ۶ بهمن ۱۳۹۸ ab6
یکشنبه 18:10 آتا TBZ5604 تبریز ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 18:10 تابان TBN6254 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ md88
یکشنبه 18:05 آسمان IRC3880 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 18:00 معراج MRJ2825 تبریز ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 18:00 ایران ایرتور IRB970 بوشهر ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 17:45 ایران ایرتور IRB966 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ A310
یکشنبه 17:30 زاگرس IZG4071 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 17:20 قشم ایر QSM1258 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ RJ100
یکشنبه 17:25 آسمان IRC822 عسلویه ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 17:20 کاسپین CPN012 اهواز ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 17:15 کیش ایر KIS7081 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 17:15 کارون KRU2610 دزفول ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 17:10 آسمان IRC3914 بوشهر ۶ بهمن ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 17:10 زاگرس IZG4039 بندرعباس ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 16:55 آسمان IRC844 رشت ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 16:45 ایران ایر IRA352 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 16:40 ماهان IRM1091 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ 146-200
یکشنبه 16:30 کاسپین CPN040 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 16:30 معراج MRJ2814 چابهار ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 16:20 کاسپین CPN028 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 16:15 ایران ایر IRA3409 کرمانشاه ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 16:15 کیش ایر KIS7125 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 16:10 ایران ایر IRA3401 اردبیل ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 16:05 قشم ایر QSM1291 کرمانشاه ۶ بهمن ۱۳۹۸ RJ100
یکشنبه 16:10 تابان TBN6324 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ md88
یکشنبه 16:10 ایران ایر IRA3343 تبریز ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 15:55 ایران ایر IRA3358 گرگان ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 16:00 آسمان IRC832 اهواز ۶ بهمن ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 16:00 زاگرس IZG4011 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 15:55 زاگرس IZG4043 کرمان ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 15:50 کاسپین CPN046 تبریز ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 15:45 ایران ایر IRA3312 اصفهان ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 15:45 کاسپین CPN018 اهواز ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 15:40 قشم ایر QSM1216 آبادان ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 15:40 ایران ایر IRA466 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 15:35 کاسپین CPN048 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 15:30 آتا TBZ5680 ارومیه ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 15:30 قشم ایر QSM1268 قشم ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 15:25 ایران ایر IRA428 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 15:20 آسمان IRC3724 یزد ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 15:10 کاسپین CPN6938 ماهشهر ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 15:05 ایران ایر IRA3356 گرگان/مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 15:00 ماهان IRM1008 خرم‌آباد ۶ بهمن ۱۳۹۸ BAE146
یکشنبه 15:00 ایران ایرتور IRB914 آبادان ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 14:25 زاگرس IZG4021 اهواز ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 14:25 ایران ایر IRA3333 رشت ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 14:20 آسمان IRC3710 اردبیل ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 14:15 کارون KRU2618 اهواز ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 14:15 ماهان IRM1043 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ AB6
یکشنبه 14:05 ایران ایر IRA216 بیرجند ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 14:00 زاگرس IZG4045 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 14:00 قشم ایر QSM1284 اصفهان ۶ بهمن ۱۳۹۸ RJ100
یکشنبه 13:45 ایران ایرتور IRB912 بندرعباس ۶ بهمن ۱۳۹۸ AB3
یکشنبه 13:40 ساها IRZ170 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 13:30 آسمان IRC826 رامسر ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 13:15 آتا TBZ5659 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 13:05 تابان TBN6263 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ md88
یکشنبه 13:00 آسمان IRC3750 آبادان ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 12:45 کیش ایر KIS7053 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 12:20 ایران ایر IRA214 قشم ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 12:15 آتا TBZ5698 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 12:05 ایران ایر IRA3323 رامسر ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 12:00 زاگرس IZG4003 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 11:55 آتا TBZ5610 تبریز ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
یکشنبه 11:30 سپهران SHI4317 عسلویه ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
یکشنبه 11:50 قشم ایر QSM1316 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 11:30 ایران ایرتور IRB964 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ A310
یکشنبه 11:20 آتا TBZ5656 سبزوار ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
یکشنبه 11:10 ایران ایر IRA294 یزد ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 11:15 قشم ایر QSM1294 گرگان ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 10:35 کیش ایر KIS7129 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 10:55 ساها IRZ174 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 10:45 آسمان IRC816 بجنورد ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 10:40 ایران ایر IRA3415 دزفول ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 10:30 زاگرس IZG4041 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 09:20 آسمان IRC630 گرگان ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 09:25 ایران ایر IRA219 سنندج ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 10:25 ایران ایر IRA3341 نوشهر ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72
یکشنبه 10:00 زاگرس IZG4017 اهواز ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 09:40 ایران ایر IRA232 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 09:35 کیش ایر KIS7025 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 09:15 زاگرس IZG4091 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 09:15 کاسپین CPN032 کرمانشاه ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 09:10 قشم ایر QSM1298 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 09:05 سپهران SHI4332 بندرعباس ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
یکشنبه 09:00 ماهان IRM1029 طبس ۶ بهمن ۱۳۹۸ RJ85
یکشنبه 08:55 تابان TBN6291 اصفهان ۶ بهمن ۱۳۹۸ md88
یکشنبه 08:50 ایران ایر IRA495 اردبیل ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 08:50 ایران ایر IRA273 ارومیه ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 08:45 ایران ایرتور IRB996 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ AB3
یکشنبه 08:30 ایران ایرتور IRB962 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 08:25 آسمان IRC3771 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 08:20 تابان TBN6328 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ md88
یکشنبه 08:15 معراج MRJ2804 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 08:10 کیش ایر KIS7105 آبادان ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 08:10 ماهان IRM1051 کرمان ۶ بهمن ۱۳۹۸ AB6
یکشنبه 08:05 قشم ایر QSM1240 قشم ۶ بهمن ۱۳۹۸ RJ100
یکشنبه 08:05 ایران ایر IRA3355 آبادان ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 08:00 ایران ایرتور IRB974 زاهدان ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 08:00 سپهران SHI4303 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
یکشنبه 07:45 کاسپین CPN6914 عسلویه ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 07:55 فلای پرشیا FPI7401 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 07:55 آتا TBZ5602 تبریز ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 07:30 ایران ایرتور IRB960 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ AB3
یکشنبه 07:35 زاگرس IZG4033 چابهار ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 07:35 ایران ایر IRA3351 ایلام ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 07:40 ماهان IRM4589 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ RJ100
یکشنبه 07:45 کارون KRU2620 اهواز ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 07:25 آسمان IRC3769 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 07:20 کیش ایر KIS7093 عسلویه ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 07:20 ایران ایر IRA3426 یزد/بندرعباس ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 07:20 ایران ایر IRA3374 مشهد/سمنان ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 07:15 ایران ایر IRA426 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ A321
یکشنبه 07:05 ایران ایر IRA3334 اصفهان ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 07:10 ساها IRZ158 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
یکشنبه 07:00 آسمان IRC820 عسلویه ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 07:00 ایران ایرتور IRB946 تبریز ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 06:55 آتا TBZ5625 یزد ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 06:50 ساها IRZ150 اصفهان ۶ بهمن ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 06:50 کارون KRU2524 بهرگان/شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 06:45 کاسپین CPN030 تبریز ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 06:45 ماهان IRM4550 خارگ ۶ بهمن ۱۳۹۸ RJ100
یکشنبه 06:40 معراج MRJ2844 قشم ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 06:35 زاگرس IZG4051 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 06:40 قشم ایر QSM1230 ماهشهر ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 06:35 آتا TBZ5668 تبریز ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 06:35 زاگرس IZG4025 بوشهر ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 06:30 ایران ایر IRA407 بوشهر ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 06:25 آسمان IRC840 ایلام ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 06:30 ایران ایرتور IRB956 اهواز ۶ بهمن ۱۳۹۸ A310
یکشنبه 06:20 کیش ایر KIS7055 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 06:25 کاسپین CPN038 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 06:25 کاسپین CPN026 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 06:20 ماهان IRM1081 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ A-310-300
یکشنبه 06:20 ایران ایر IRA3310 اصفهان ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 06:15 آسمان IRC3842 سیری ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 06:15 ماهان IRM1016 عسلویه ۶ بهمن ۱۳۹۸ AB6
یکشنبه 06:15 ساها IRZ162 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
یکشنبه 06:10 ایران ایر IRA382 زاهدان/چابهار ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD80
یکشنبه 06:10 قشم ایر QSM1273 تبریز ۶ بهمن ۱۳۹۸ RJ100
یکشنبه 06:05 ایران ایر IRA3395 ماهشهر ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 06:05 ایران ایر IRA3385 سهند ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-42-500
یکشنبه 06:00 آسمان IRC850 زاهدان ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 05:55 آتا TBZ5612 بیرجند ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 05:50 آسمان IRC858 ارومیه ۶ بهمن ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 05:40 آسمان IRC3908 اصفهان ۶ بهمن ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 05:35 ساها IRZ178 بوشهر ۶ بهمن ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 05:35 کاسپین CPN024 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 05:30 ایران ایرتور IRB984 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ A310
یکشنبه 05:25 کاسپین CPN044 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 05:20 آسمان IRC600 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 05:10 آسمان IRC620 کرمانشاه ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72
یکشنبه 05:05 ایران ایر IRA447 تبریز ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 05:00 ایران ایر IRA283 کرمانشاه ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 04:50 زاگرس IZG4077 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 23:40 ماهان IRM1053 کرمان 21 ۵ بهمن ۱۳۹۸ AB6
شنبه 23:15 آسمان IRC3779 شیراز 29 ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 23:00 قشم ایر QSM1288 اصفهان 10 ۵ بهمن ۱۳۹۸ RJ100
شنبه 22:55 سپهران SHI4310 مشهد 27 ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
شنبه 20:05 کیش ایر KIS7081 كيش 5 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 20:10 تابان TBN6256 مشهد 8 ۵ بهمن ۱۳۹۸ md88
شنبه 20:15 کارون KRU2608 یزد 15 ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 20:30 سپهران SHI4303 شیراز 28 ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
شنبه 20:35 زاگرس IZG4057 مشهد 7 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 20:40 آسمان IRC832 اهواز 26 ۵ بهمن ۱۳۹۸ B737
شنبه 20:45 قشم ایر QSM1236 شیراز 10 ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 21:10 آتا TBZ5677 ارومیه 12 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD83
شنبه 21:40 وارش VRH5814 بندرعباس 3 ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
شنبه 21:40 آسمان IRC634 گرگان 25 ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 21:45 ماهان IRM1063 سیرجان 23 ۵ بهمن ۱۳۹۸ BAE146
شنبه 21:50 فلای پرشیا FPI7405 شیراز 18 ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
شنبه 22:00 آتا TBZ5606 تبریز 9 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 22:35 آتا TBZ5619 مشهد 11 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 22:45 ایران ایرتور IRB968 مشهد 4 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 20:00 ماهان IRM1087 شیراز 20 ۵ بهمن ۱۳۹۸ RJ85
شنبه 20:00 ایران ایرتور IRB988 اهواز 4 ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 19:45 کاسپین CPN048 شیراز 10 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD83
شنبه 19:40 زاگرس IZG4013 اهواز 3 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 19:40 ماهان IRM1037 مشهد 18 ۵ بهمن ۱۳۹۸ 747
شنبه 19:30 کاسپین CPN018 اهواز 14 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD83
شنبه 19:35 ایران ایر IRA445 تبریز 5 ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 19:30 وارش VRH5866 اصفهان 9 ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
شنبه 19:20 ماهان IRM4593 بندرعباس 22 ۵ بهمن ۱۳۹۸ A310
شنبه 19:20 ایران ایر IRA265 آبادان 2 ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 19:25 ایران ایرتور IRB936 تبریز 3 ۵ بهمن ۱۳۹۸ A310
شنبه 19:10 وارش VRH5872 بوشهر 6 ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
شنبه 18:45 زاگرس IZG4063 بوشهر 5 ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 18:55 زاگرس IZG4049 زاهدان 7 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 19:05 قشم ایر QSM1218 بوشهر 10 ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 19:05 معراج MRJ2820 كيش 9 ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 19:00 تابان TBN6326 مشهد 8 ۵ بهمن ۱۳۹۸ md88
شنبه 19:00 وارش VRH5822 كيش 8 ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
شنبه 18:45 کاسپین CPN6960 بندرعباس 12 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD83
شنبه 18:40 آتا TBZ5695 آبادان 11 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 18:35 ماهان IRM4577 بم 20 ۵ بهمن ۱۳۹۸ BAE146
شنبه 18:20 ماهان IRM1055 کرمان 18 ۵ بهمن ۱۳۹۸ ab6
شنبه 18:25 آسمان IRC3777 شیراز 26 ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 18:15 آتا TBZ5604 تبریز 12 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 18:15 کاسپین CPN6984 كيش 14 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD83
شنبه 17:15 آسمان IRC624 کرمانشاه 26 ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 17:30 زاگرس IZG4071 كيش 3 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 17:40 ماهان IRM4542 شهرکرد 23 ۵ بهمن ۱۳۹۸ RJ100
شنبه 17:45 آسمان IRC844 رشت 25 ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 18:00 آسمان IRC3724 یزد 27 ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 17:10 زاگرس IZG4039 بندرعباس 8 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 16:45 ایران ایر IRA352 كيش 4 ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 16:40 آسمان IRC822 عسلویه 27 ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 16:35 ایران ایر IRA3312 اصفهان 3 ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 16:25 ایران ایر IRA3358 گرگان 2 ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 16:25 قشم ایر QSM1300 اهواز 10 ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 16:20 آسمان IRC858 ارومیه 25 ۵ بهمن ۱۳۹۸ B737
شنبه 16:15 ایران ایر IRA3428 یزد 1 ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 16:10 معراج MRJ2814 چابهار 9 ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 16:00 زاگرس IZG4011 شیراز 6 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 15:55 ایران ایر IRA3320 ساری 5 ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 15:55 کاسپین CPN6938 ماهشهر 12 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD83
شنبه 15:50 آتا TBZ5623 شیراز 12 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 15:45 ایران ایر IRA3411 کرمانشاه 6 ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 15:30 کیش ایر KIS7125 كيش 9 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 15:20 آسمان IRC602 مشهد 27 ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 15:25 تابان TBN6227 قشم 10 ۵ بهمن ۱۳۹۸ md88
شنبه 14:50 قشم ایر QSM1291 کرمانشاه 9 ۵ بهمن ۱۳۹۸ RJ100
شنبه 15:10 قشم ایر QSM1248 زاهدان 10 ۵ بهمن ۱۳۹۸ RJ100
شنبه 15:10 ایران ایر IRA417 اهواز 2 ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 14:30 ایران ایرتور IRB994 مشهد 3 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 14:40 ایران ایر IRA466 مشهد 4 ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 14:10 ماهان IRM1057 رفسنجان 24 ۵ بهمن ۱۳۹۸ RJ100
شنبه 14:15 زاگرس IZG4021 اهواز 7 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 14:20 ایران ایر IRA3331 رشت 1 ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 14:25 آسمان IRC630 گرگان 29 ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 14:10 کاسپین CPN028 مشهد 10 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD83
شنبه 14:05 تابان TBN6265 كيش 8 ۵ بهمن ۱۳۹۸ md88
شنبه 14:00 آسمان IRC3844 ایلام 27 ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 13:05 ایران ایرتور IRB912 بندرعباس 3 ۵ بهمن ۱۳۹۸ AB3
شنبه 14:00 زاگرس IZG4045 مشهد 5 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 13:55 ایران ایر IRA426 شیراز 2 ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 13:50 ماهان IRM1043 كيش 20, 21 ۵ بهمن ۱۳۹۸ AB6
شنبه 13:35 ایران ایرتور IRB996 كيش 4 ۵ بهمن ۱۳۹۸ AB3
شنبه 13:30 کارون KRU2620 اهواز 14 ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 13:20 آتا TBZ5659 كيش 12 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 13:15 آسمان IRC3773 شیراز 25 ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 13:10 ماهان IRM4572 ایلام 18 ۵ بهمن ۱۳۹۸ RJ100
شنبه 13:00 ماهان IRM1035 مشهد 23 ۵ بهمن ۱۳۹۸ AB6
شنبه 13:00 معراج MRJ2840 شیراز 9 ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 12:45 کیش ایر KIS7053 كيش 3 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 12:35 آتا TBZ5698 مشهد 11 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 12:40 ماهان IRM1085 زابل 22 ۵ بهمن ۱۳۹۸ BAE146
شنبه 12:45 کاسپین CPN016 چابهار 12 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD83
شنبه 12:10 آتا TBZ5608 تبریز 12 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD83
شنبه 12:35 پويا PYA2314 یزد 15 ۵ بهمن ۱۳۹۸ EMB145
شنبه 12:10 کیش ایر KIS7057 كيش 8 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD83
شنبه 12:00 زاگرس IZG4003 كيش 6 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 11:40 زاگرس IZG4035 قشم 9 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 11:40 ایران ایر IRA3305 خوی 5 ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 11:45 آسمان IRC626 کرمانشاه 25 ۵ بهمن ۱۳۹۸ B737
شنبه 11:50 ایران ایر IRA3341 نوشهر 6 ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72
شنبه 12:00 کاسپین CPN6914 عسلویه 10 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD83
شنبه 11:35 ایران ایر IRA3323 رامسر 1 ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 11:20 قشم ایر QSM1240 قشم 10 ۵ بهمن ۱۳۹۸ RJ100
شنبه 11:10 آتا TBZ5627 اهواز 13 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 11:15 وارش VRH5842 قشم 7 ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
شنبه 10:55 ایران ایر IRA345 تبریز 4 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD80
شنبه 11:10 کاسپین CPN022 مشهد 12 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD83
شنبه 10:50 وارش VRH5818 مشهد 5 ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
شنبه 10:40 معراج MRJ2818 كيش 9 ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 10:40 ایران ایر IRA268 مشهد 3 ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 10:45 قشم ایر QSM1277 ارومیه 11 ۵ بهمن ۱۳۹۸ RJ100
شنبه 10:30 زاگرس IZG4041 مشهد 3 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 09:00 ایران ایرتور IRB962 مشهد 4 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 09:00 ایران ایر IRA495 اردبیل ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 09:30 آتا TBZ5680 ارومیه 12 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 09:30 ماهان IRM1089 شیراز 20 ۵ بهمن ۱۳۹۸ BAE146
شنبه 09:35 آسمان IRC600 مشهد 28 ۵ بهمن ۱۳۹۸ B737
شنبه 09:35 سپهران SHI4360 چابهار 26 ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
شنبه 10:00 ایران ایر IRA321 خرم‌آباد ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 10:05 تابان TBN6259 ماکو 8 ۵ بهمن ۱۳۹۸ md88
شنبه 10:10 آسمان IRC830 اهواز 25 ۵ بهمن ۱۳۹۸ B737
شنبه 10:25 آسمان IRC3710 اردبیل 27 ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 10:30 ایران ایر IRA3380 سبزوار 6 ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 08:55 تابان TBN6293 قشم 10 ۵ بهمن ۱۳۹۸ md88
شنبه 08:40 وارش VRH5820 كيش 3 ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
شنبه 08:35 آتا TBZ5635 اهواز 11 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 08:35 پويا PYA2310 گرگان 15 ۵ بهمن ۱۳۹۸ EMB145
شنبه 08:20 ماهان IRM4533 اصفهان 19 ۵ بهمن ۱۳۹۸ RJ100
شنبه 08:25 سپهران SHI4332 بندرعباس 29 ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
شنبه 08:25 آسمان IRC3771 شیراز 27 ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 08:30 ایران ایرتور IRB974 زاهدان 3 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 08:15 معراج MRJ2804 مشهد 9 ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 08:10 ماهان IRM1051 کرمان 21 ۵ بهمن ۱۳۹۸ AB6
شنبه 08:10 کیش ایر KIS7105 آبادان 9 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 08:05 قشم ایر QSM1273 تبریز 10 ۵ بهمن ۱۳۹۸ RJ100
شنبه 08:05 ایران ایر IRA3426 یزد 6 ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 08:00 ایران ایر IRA3326 جهرم 8 ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 07:55 فلای پرشیا FPI7401 شیراز 18 ۵ بهمن ۱۳۹۸ B737
شنبه 07:50 آتا TBZ5602 تبریز 12 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 07:35 زاگرس IZG4033 چابهار 7 ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 07:40 آتا TBZ5710 کرمانشاه 14 ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
شنبه 07:35 ایران ایر IRA256 بندرعباس 2 ۵ بهمن ۱۳۹۸ A321
شنبه 07:30 ایران ایرتور IRB960 مشهد 4 ۵ بهمن ۱۳۹۸ A300-600
شنبه 07:15 زاگرس IZG4023 کرمان 5 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 07:20 کیش ایر KIS7169 مشهد 4 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD83
شنبه 07:20 ایران ایر IRA3348 اصفهان 1 ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 07:25 کاسپین CPN014 عسلویه 14 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD83
شنبه 07:05 ایران ایر IRA3351 ایلام ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 07:15 ایران ایر IRA3415 دزفول 5 ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 07:00 آسمان IRC820 عسلویه 25 ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 07:05 کاسپین CPN044 كيش 10 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD83
شنبه 07:00 وارش VRH5836 شیراز 3 ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
شنبه 06:55 آتا TBZ5625 یزد 11 ۵ بهمن ۱۳۹۸ B737
شنبه 06:55 کاسپین CPN038 شیراز 16 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD83
شنبه 06:55 وارش VRH5852 اهواز 8 ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
شنبه 06:50 کاسپین CPN6936 ماهشهر 12 ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737
شنبه 06:40 قشم ایر QSM1252 مشهد 10 ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 06:45 کارون KRU2504 خارگ/شیراز 15 ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 06:40 قشم ایر QSM1210 اهواز 12 ۵ بهمن ۱۳۹۸ RJ100
شنبه 06:35 ایران ایر IRA3412 بجنورد 6 ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 06:30 ماهان IRM1081 مشهد 23 ۵ بهمن ۱۳۹۸ A-310-300
شنبه 06:35 زاگرس IZG4059 بندرعباس 6 ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 06:30 ایران ایرتور IRB956 اهواز 4 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 06:25 زاگرس IZG4051 كيش 9 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 06:25 ماهان IRM1095 بندرعباس 18 ۵ بهمن ۱۳۹۸ AB6
شنبه 06:25 آسمان IRC840 ایلام ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 06:20 کیش ایر KIS7055 كيش 7 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 06:20 ایران ایر IRA3310 اصفهان 1 ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 05:10 ایران ایر IRA273 ارومیه 3 ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 05:20 کاسپین CPN020 اهواز 10 ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737
شنبه 05:25 آتا TBZ5668 تبریز 11 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD83
شنبه 06:00 آسمان IRC850 زاهدان 29 ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737
شنبه 06:05 ایران ایر IRA216 بیرجند 3 ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 06:10 ماهان IRM4527 ایرانشهر 20 ۵ بهمن ۱۳۹۸ BAE146
شنبه 06:10 ایران ایر IRA405 بوشهر 5 ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 06:15 ماهان IRM1016 عسلویه 22 ۵ بهمن ۱۳۹۸ A310
شنبه 06:15 آسمان IRC644 بندرعباس 26 ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 05:10 کیش ایر KIS7031 اهواز 5 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 05:05 آسمان IRC862 یزد 27 ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 05:00 آسمان IRC860 آبادان 25 ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 05:00 ایران ایر IRA283 کرمانشاه 4 ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 05:00 ماهان IRM4586 اهواز 20 ۵ بهمن ۱۳۹۸ BAE146

فرودگاه مهرآباد / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه مهرآباد / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه مشهد / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
یکشنبه 22:55 سپهران SHI4334 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 22:50 تابان TBN6208 اصفهان ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD.88
یکشنبه 22:20 آتا TBZ5619 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 22:00 کاسپین CPN6905 اصفهان ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 22:00 زاگرس IZG4057 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 21:50 کاسپین CPN028 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-500
یکشنبه 20:40 ایران ایر IRA386 بیرجند ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 20:30 تابان TBN6332 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD.88
یکشنبه 20:25 ایران ایرتور IRB925 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ A300-600
یکشنبه 19:45 ایران ایرتور IRB983 بوشهر ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 19:45 تابان TBN6324 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 19:30 زاگرس IZG4132 چابهار ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 19:20 تابان TBN6222 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD.88
یکشنبه 18:30 آسمان IRC619 یزد ۶ بهمن ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 18:25 ماهان IRM1015 عسلویه ۶ بهمن ۱۳۹۸ A300-600
یکشنبه 18:20 آسمان IRC3737 آبادان ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 18:20 تابان TBN6254 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD.88
یکشنبه 18:10 ماهان IRM1091 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ A300-600
یکشنبه 17:45 ایران ایرتور IRB999 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 17:40 کاسپین CPN040 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 17:40 آتا TBZ5638 ساری ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 17:30 کیش ایر KIS7072 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 17:10 ایران ایر IRA466 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 16:55 پويا PYA2312 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ EMB145
یکشنبه 16:45 آسمان IRC3850 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 16:40 سپهران SHI4322 عسلویه ۶ بهمن ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 16:30 وارش VRH5887 اصفهان ۶ بهمن ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 15:40 تابان TBN6256 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD.88
یکشنبه 15:35 زاگرس IZG4108 اصفهان ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 15:30 کیش ایر KIS7134 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ A321
یکشنبه 15:25 زاگرس IZG4045 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 15:20 ایران ایرتور IRB901 تبریز ۶ بهمن ۱۳۹۸ A300-600
یکشنبه 15:05 ایران ایرتور IRB905 رشت ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 14:45 تابان TBN6342 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 14:25 معراج MRJ2862 اصفهان ۶ بهمن ۱۳۹۸ 320
یکشنبه 14:00 ایران ایرتور IRB977 آبادان ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 13:35 آتا TBZ5698 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 13:35 ایران ایر IRA258 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ A300-600
یکشنبه 12:15 ماهان IRM1059 کرمان ۶ بهمن ۱۳۹۸ A300-600
یکشنبه 12:00 آسمان IRC605 نوشهر ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 12:00 آتا TBZ5615 تبریز ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 12:00 وارش VRH5818 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 12:00 کاسپین CPN024 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-500
یکشنبه 11:55 زاگرس IZG4041 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 11:10 معراج MRJ2859 قشم ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 10:40 زاگرس IZG4091 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 10:10 آسمان IRC852 زاهدان ۶ بهمن ۱۳۹۸ 320
یکشنبه 10:10 آسمان IRC3901 ایلام ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 09:55 ایران ایرتور IRB962 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 09:30 معراج MRJ2804 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 09:20 کاسپین CPN6945 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 08:55 ایران ایرتور IRB960 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ A300-600
یکشنبه 08:00 آسمان IRC600 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 07:20 ماهان IRM1081 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ A300-600
یکشنبه 00:25 سپهران SHI4310 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 00:15 ایران ایرتور IRB968 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 23:55 آتا TBZ5619 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 23:50 تابان TBN6208 اصفهان ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD.88
شنبه 23:15 ایران ایرتور IRB953 اهواز ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 22:45 ایران ایرتور IRB977 آبادان ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 21:10 ماهان IRM1037 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ A300-600
شنبه 22:00 زاگرس IZG4057 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 21:10 تابان TBN6256 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD.88
شنبه 20:45 آسمان IRC619 یزد ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 20:15 تابان TBN6326 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD.88
شنبه 20:05 زاگرس IZG4106 كيش ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 19:50 کاسپین CPN6905 اصفهان ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-500
شنبه 19:45 ایران ایر IRA3338 گرگان ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 19:10 ایران ایر IRA3368 ساری ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 19:00 آتا TBZ5704 شیراز ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 19:00 ایران ایرتور IRB943 اصفهان ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 17:15 ایران ایرتور IRB999 كيش ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 16:50 آسمان IRC602 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 16:45 معراج MRJ2851 شیراز ۵ بهمن ۱۳۹۸ A319
شنبه 16:10 ایران ایر IRA466 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 15:55 ایران ایرتور IRB994 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 16:05 وارش VRH5803 ساری ۵ بهمن ۱۳۹۸ B737
شنبه 15:50 فلای پرشیا FPI7408 شیراز ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-300
شنبه 13:10 سپهران SHI4342 بندرعباس ۵ بهمن ۱۳۹۸ B737
شنبه 13:55 آتا TBZ5698 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 14:00 ایران ایرتور IRB8077 آبادان ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 14:15 آسمان IRC836 اهواز ۵ بهمن ۱۳۹۸ B737
شنبه 14:30 معراج MRJ2862 اصفهان ۵ بهمن ۱۳۹۸ 320
شنبه 14:30 ماهان IRM1035 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 747
شنبه 15:00 آتا TBZ5640 اهواز ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 15:20 کاسپین CPN028 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-500
شنبه 15:25 زاگرس IZG4045 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 15:30 پويا PYA2318 یزد ۵ بهمن ۱۳۹۸ EMB145
شنبه 15:30 ایران ایرتور IRB901 تبریز ۵ بهمن ۱۳۹۸ A300-600
شنبه 15:35 زاگرس IZG4108 اصفهان ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 12:15 قشم ایر QSM1267 زابل ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 12:10 ایران ایر IRA268 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 12:10 کاسپین CPN022 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-500
شنبه 11:55 زاگرس IZG4041 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 12:05 وارش VRH5818 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ B737
شنبه 11:25 کاسپین CPN6945 كيش ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD83
شنبه 11:05 آسمان IRC600 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 10:25 ایران ایرتور IRB962 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 10:40 زاگرس IZG4091 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 10:10 آسمان IRC852 زاهدان ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-500
شنبه 09:00 کیش ایر KIS7072 كيش ۵ بهمن ۱۳۹۸ A321
شنبه 09:45 معراج MRJ2804 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 08:55 ایران ایرتور IRB960 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ A300-600
شنبه 08:45 کیش ایر KIS7169 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 08:00 قشم ایر QSM1252 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 07:20 ماهان IRM1081 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ A300-600

فرودگاه مشهد / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
یکشنبه 22:50 کاسپین CPN041 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 22:40 کاسپین CPN029 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-500
یکشنبه 21:25 ایران ایر IRA467 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 21:25 ایران ایرتور IRB952 اهواز ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 21:00 تابان TBN6325 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 21:00 ایران ایرتور IRB958 کرمانشاه ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 20:15 ایران ایرتور IRB969 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 19:30 آسمان IRC618 یزد ۶ بهمن ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 19:30 ماهان IRM1080 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ A300-600
یکشنبه 19:15 تابان TBN6207 اصفهان ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD.88
یکشنبه 19:10 آسمان IRC3736 آبادان ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 18:40 کاسپین CPN6904 اصفهان ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 18:30 کیش ایر KIS7073 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 18:20 آتا TBZ5620 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 18:00 زاگرس IZG4056 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 17:55 ایران ایر IRA387 بیرجند ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 17:55 سپهران SHI4335 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 17:30 وارش VRH5819 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 17:30 آسمان IRC3851 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 17:30 پويا PYA2313 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ EMB145
یکشنبه 17:00 تابان TBN6255 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD.88
یکشنبه 16:35 ایران ایرتور IRB961 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ A300-600
یکشنبه 16:30 کیش ایر KIS7135 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 16:30 زاگرس IZG4044 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 16:15 ایران ایرتور IRB924 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ A300-600
یکشنبه 16:00 تابان TBN6341 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 15:25 معراج MRJ2805 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 15:00 ایران ایرتور IRB982 بوشهر ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 15:00 تابان TBN6251 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD.88
یکشنبه 14:50 زاگرس IZG4133 چابهار ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 14:40 آتا TBZ5637 ساری ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 14:25 ایران ایر IRA259 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ A300-600
یکشنبه 13:15 ماهان IRM1058 کرمان ۶ بهمن ۱۳۹۸ A300-600
یکشنبه 13:15 ماهان IRM1090 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ A300-600
یکشنبه 13:00 آتا TBZ5616 تبریز ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 13:00 زاگرس IZG4040 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 13:00 وارش VRH5886 اصفهان ۶ بهمن ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 12:55 کاسپین CPN025 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-500
یکشنبه 12:45 آسمان IRC601 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 12:10 معراج MRJ2858 قشم ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 11:45 زاگرس IZG4109 اصفهان ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 11:10 آسمان IRC853 زاهدان ۶ بهمن ۱۳۹۸ 320
یکشنبه 11:00 ایران ایرتور IRB904 رشت ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 10:50 آسمان IRC3900 ایلام ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 10:40 معراج MRJ2863 اصفهان ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 10:15 ایران ایرتور IRB900 تبریز ۶ بهمن ۱۳۹۸ A300-600
یکشنبه 10:05 کاسپین CPN6944 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 09:00 ایران ایرتور IRB976 آبادان ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 08:45 آسمان IRC604 نوشهر ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 08:45 ماهان IRM1014 عسلویه ۶ بهمن ۱۳۹۸ A300-600
یکشنبه 08:00 ایران ایرتور IRB998 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 07:00 سپهران SHI4323 عسلویه ۶ بهمن ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 06:45 تابان TBN6221 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD.88
یکشنبه 06:30 زاگرس IZG4090 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 06:00 ایران ایرتور IRB963 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 05:40 آتا TBZ5699 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 22:30 ماهان IRM1036 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ A300-600
شنبه 21:30 آسمان IRC603 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 21:15 تابان TBN6327 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD.88
شنبه 21:05 ایران ایر IRA269 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 20:50 کاسپین CPN029 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-500
شنبه 20:50 ماهان IRM4597 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ BAE100
شنبه 20:20 ایران ایر IRA3339 گرگان ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 20:15 ایران ایرتور IRB969 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 20:00 آتا TBZ5620 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 19:45 ایران ایر IRA3369 ساری ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 18:30 ایران ایرتور IRB952 اهواز ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 18:00 زاگرس IZG4056 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 17:00 وارش VRH5819 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ B737
شنبه 17:05 ایران ایر IRA467 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ A300-600
شنبه 17:30 ایران ایرتور IRB976 آبادان ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 17:30 آسمان IRC618 یزد ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 17:45 معراج MRJ2850 شیراز ۵ بهمن ۱۳۹۸ A319
شنبه 16:50 فلای پرشیا FPI7409 شیراز ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-300
شنبه 16:30 کیش ایر KIS7073 كيش ۵ بهمن ۱۳۹۸ A321
شنبه 16:45 ایران ایرتور IRB961 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ A300-600
شنبه 16:30 زاگرس IZG4044 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 16:30 پويا PYA2319 یزد ۵ بهمن ۱۳۹۸ EMB145
شنبه 16:20 کاسپین CPN6904 اصفهان ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-500
شنبه 16:00 آتا TBZ5641 اهواز ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD83
شنبه 15:45 ماهان IRM1034 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 747
شنبه 15:30 معراج MRJ2805 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 15:15 آسمان IRC837 اهواز ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 15:15 زاگرس IZG4107 كيش ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 15:00 ایران ایرتور IRB942 اصفهان ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 14:50 آتا TBZ5705 شیراز ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 13:10 کاسپین CPN023 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-500
شنبه 13:25 قشم ایر QSM1253 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 14:30 سپهران SHI4343 بندرعباس ۵ بهمن ۱۳۹۸ B737
شنبه 14:30 ماهان IRM1080 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ A300-600
شنبه 13:00 وارش VRH5802 ساری ۵ بهمن ۱۳۹۸ B737
شنبه 13:00 زاگرس IZG4040 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 12:25 کاسپین CPN6944 كيش ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD83
شنبه 11:50 آسمان IRC601 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 11:45 زاگرس IZG4109 اصفهان ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 11:30 ایران ایرتور IRB998 كيش 15, 16 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 11:10 آسمان IRC853 زاهدان ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-500
شنبه 10:45 معراج MRJ2863 اصفهان 1, 2 ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 10:15 ایران ایرتور IRB900 تبریز 17, 18, 19 ۵ بهمن ۱۳۹۸ A300-600
شنبه 09:45 کیش ایر KIS7168 تهران 13, 14 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 09:00 قشم ایر QSM1266 زابل 1 ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 09:00 ایران ایرتور IRB8076 آبادان 15, 16 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 06:45 تابان TBN6255 تهران 3, 4 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD.88
شنبه 06:35 سپهران SHI4311 تهران 1, 2 ۵ بهمن ۱۳۹۸ B737
شنبه 06:30 ایران ایرتور IRB963 تهران 18 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 06:30 زاگرس IZG4090 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 06:00 ایران ایرتور IRB995 تهران 15, 16 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 05:40 آتا TBZ5699 تهران 27, 28 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82

فرودگاه مشهد / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
یکشنبه 20:00 فلای دبی FDB253 دبی ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-800
یکشنبه 17:15 آتا TBZ6624 هرات ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 14:00 تابان TBN7208 لاهور ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD.88
یکشنبه 13:30 ایران ایر IRA5330 نجف ۶ بهمن ۱۳۹۸ A300-600
یکشنبه 12:45 جزیره JZR151 کویت ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 12:00 ماهان IRM5081 بغداد ۶ بهمن ۱۳۹۸ A300-600
یکشنبه 11:30 عراقی IAW117 بغداد/نجف ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-800
یکشنبه 03:20 قطر QTR494 دوحه ۶ بهمن ۱۳۹۸ 320
یکشنبه 00:30 ماهان IRM5085 نجف ۶ بهمن ۱۳۹۸ A300-600
شنبه 23:50 آتا TBZ6652 کویت ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 21:15 قطر QTR492 دوحه ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 20:20 ایران ایر IRA668 کویت ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 17:20 آتا TBZ6606 کویت ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 15:30 کیش ایر KIS6033 کویت ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 14:30 تابان TBN7264 نجف ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD.88
شنبه 13:30 العربیه ABY205 شارجه ۵ بهمن ۱۳۹۸ 320
شنبه 13:10 ماهان IRM5130 مزارشریف ۵ بهمن ۱۳۹۸ A300-600
شنبه 12:45 جزیره JZR151 کویت ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 11:55 کویت KAC511 کویت ۵ بهمن ۱۳۹۸ 320
شنبه 12:35 سلام OMS9567 مسقط ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 11:30 عراقی IAW117 بغداد/نجف ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-800

فرودگاه مشهد / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
یکشنبه 13:45 جزیره JZR152 کویت ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 14:15 آتا TBZ6623 هرات ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 15:00 ایران ایر IRA5331 نجف ۶ بهمن ۱۳۹۸ A300-600
یکشنبه 20:20 ماهان IRM5086 نجف ۶ بهمن ۱۳۹۸ A300-600
یکشنبه 21:00 فلای دبی FDB254 دبی ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-800
یکشنبه 12:30 عراقی IAW118 نجف/بغداد ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-800
یکشنبه 04:30 قطر QTR495 دوحه ۶ بهمن ۱۳۹۸ 320
یکشنبه 06:00 ماهان IRM5082 بغداد ۶ بهمن ۱۳۹۸ A300-600
یکشنبه 08:00 تابان TBN7207 لاهور ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD.88
شنبه 18:30 آتا TBZ6653 کویت ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 22:25 قطر QTR493 دوحه ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 18:15 ماهان IRM5086 نجف ۵ بهمن ۱۳۹۸ A300-600
شنبه 14:30 ایران ایر IRA669 کویت ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 14:10 العربیه ABY206 شارجه ۵ بهمن ۱۳۹۸ 320
شنبه 13:45 جزیره JZR152 کویت ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 13:20 سلام OMS9568 مسقط ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 12:55 کویت KAC512 کویت ۵ بهمن ۱۳۹۸ 320
شنبه 12:00 آتا TBZ6605 کویت ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 12:30 عراقی IAW118 نجف/بغداد ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-800
شنبه 10:00 کیش ایر KIS6032 کویت ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 09:00 تابان TBN7263 نجف ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD.88
شنبه 08:40 ماهان IRM5131 مزارشریف ۵ بهمن ۱۳۹۸ A300-600

فرودگاه شيراز / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
یکشنبه 23:00 آسمان IRC3891 اهواز ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 23:10 فلای پرشیا FPI7405 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-300
یکشنبه 21:45 کاسپین CPN6918 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ M83
یکشنبه 21:30 ماهان IRM1087 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ A310
یکشنبه 19:45 کیش KIS7060 کیش ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 19:50 آتا TBZ5623 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 20:00 ساها IRZ156 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ B737-400
یکشنبه 20:15 آسمان IRC3777 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 21:30 ایران ایر IRA3344 آبادان ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 19:20 آسمان IRC3851 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 18:30 فلای پرشیا FPI7409 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-300
یکشنبه 17:10 زاگرس IZG4011 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 17:20 ایران ایر IRA3391 بندرعباس ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 16:55 ایران ایر IRA428 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ A321
یکشنبه 16:45 کاسپین CPN048 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ M83
یکشنبه 16:05 ایران ايرتور IRB924 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 16:35 سپهران SHI4303 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-200
یکشنبه 16:05 ایران ایر IRA259 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ A300B2
یکشنبه 14:50 آسمان IRC3991 لاوان ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 15:05 ماهان IRM4557 خارک ۶ بهمن ۱۳۹۸ BAE146
یکشنبه 13:45 آسمان IRC3905 ساری ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 11:50 ایران ايرتور IRB923 کیش ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 12:00 ماهان IRM4563 اهواز ۶ بهمن ۱۳۹۸ BAE146
یکشنبه 13:10 فلای پرشیا FPI7407 کیش ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-300
یکشنبه 11:25 ایران ایر IRA3386 اهواز ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 11:05 ایران ایر IRA232 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ A300B2
یکشنبه 10:50 ماهان IRM1089 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ A310
یکشنبه 10:45 کیش KIS7176 عسلویه ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 10:30 قشم QSM1298 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ RJ100
یکشنبه 10:30 پويا PYA2353 لامرد ۶ بهمن ۱۳۹۸ ERJ-135
یکشنبه 09:55 قشم QSM1270 تبریز ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 09:50 کاسپین CPN6948 عسلویه ۶ بهمن ۱۳۹۸ M83
یکشنبه 09:50 آسمان IRC3771 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 09:30 کارون KRU2524 بهرگان ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 09:05 ماهان IRM4589 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ BAE146
یکشنبه 09:15 فلای پرشیا FPI7401 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-300
یکشنبه 08:50 آسمان IRC3769 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 08:45 ایران ایر IRA426 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ A321
یکشنبه 08:20 ساها IRZ158 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-600
یکشنبه 08:05 ماهان IRM4562 کرمان ۶ بهمن ۱۳۹۸ BAE146
یکشنبه 07:45 ایران ایر IRA3389 بندرعباس ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 06:55 ایران ايرتور IRB984 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 06:50 کاسپین CPN038 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ M83
یکشنبه 06:30 زاگرس IZG4077 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 01:40 آسمان IRC3819 آبادان ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 00:40 آسمان IRC3779 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 23:10 فلای پرشیا FPI7405 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-300
شنبه 22:05 قشم QSM1236 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 21:50 سپهران SHI4303 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-200
شنبه 21:10 آتا TBZ5686 کیش ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 21:30 ماهان IRM1087 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ A310
شنبه 21:30 ایران ایر IRA3377 کیش ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 21:15 کیش KIS7060 کیش ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 20:55 کاسپین CPN048 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ M83
شنبه 19:50 ایران ایر IRA3378 اصفهان ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 19:50 آسمان IRC3777 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 19:30 معراج MRJ2850 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ A319
شنبه 19:40 ایران ایر IRA307 قشم ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 19:00 آسمان IRC3795 بندرعباس ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 18:30 فلای پرشیا FPI7409 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-300
شنبه 19:00 کیش KIS7160 کیش ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 17:50 ایران ایر IRA3391 بندرعباس ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 17:20 زاگرس IZG4011 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 17:10 آتا TBZ5623 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 16:30 آتا TBZ5705 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 14:40 آسمان IRC3773 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 15:25 ایران ایر IRA426 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 15:40 آسمان IRC3827 اهواز ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 06:25 زاگرس IZG4077 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 08:05 کاسپین CPN038 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ M83
شنبه 08:15 وارش VRH5836 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-800
شنبه 08:20 ایران ایر IRA3389 بندرعباس ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 08:45 کارون KRU2502 خارک ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 09:15 فلای پرشیا FPI7401 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-300
شنبه 09:50 آسمان IRC3771 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 14:30 معراج MRJ2840 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ A319
شنبه 11:00 کاسپین CPN6948 عسلویه ۵ بهمن ۱۳۹۸ M83
شنبه 10:50 ماهان IRM1089 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ A310

فرودگاه شيراز / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
یکشنبه 10:40 قشم QSM1271 تبریز ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 10:50 کاسپین CPN039 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ M83
یکشنبه 11:10 آسمان IRC3858 جزیره سیری ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 11:15 پويا PYA2354 لامرد ۶ بهمن ۱۳۹۸ ERJ-135
یکشنبه 11:45 کیش KIS7177 عسلویه ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 11:50 ماهان IRM1088 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ A310
یکشنبه 11:55 ایران ایر IRA258 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ A300B2
یکشنبه 12:00 ایران ایر IRA3447 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 12:45 ماهان IRM4563 کرمان ۶ بهمن ۱۳۹۸ BAE146
یکشنبه 13:00 ایران ايرتور IRB985 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 14:10 فلای پرشیا FPI7408 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-300
یکشنبه 15:00 آسمان IRC3850 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 15:50 ماهان IRM4588 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ BAE146
یکشنبه 16:15 قشم QSM1299 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ RJ100
یکشنبه 16:25 آسمان IRC3776 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 16:50 ایران ایر IRA233 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ A300B2
یکشنبه 17:15 ایران ايرتور IRB925 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 17:45 کاسپین CPN6919 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ M83
یکشنبه 17:55 ایران ایر IRA3345 آبادان ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 18:10 زاگرس IZG4010 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 19:30 فلای پرشیا FPI7404 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-300
یکشنبه 20:20 آسمان IRC3890 اهواز ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 20:45 کیش KIS7061 کیش ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 20:50 آتا TBZ5624 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 21:00 ساها IRZ157 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ B737-400
یکشنبه 21:15 آسمان IRC3778 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 21:50 ایران ایر IRA427 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ A321
یکشنبه 22:05 ایران ایر IRA3390 بندرعباس ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
یکشنبه 22:15 ایران ایر IRA429 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 22:30 ماهان IRM1086 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ A310
یکشنبه 22:40 کاسپین CPN049 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ M83
یکشنبه 10:30 فلای پرشیا FPI7406 کیش ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-300
یکشنبه 10:00 کارون KRU2525 بهرگان ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 09:50 آسمان IRC3904 ساری ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 09:40 ماهان IRM4556 خارک ۶ بهمن ۱۳۹۸ BAE146
یکشنبه 09:10 ساها IRZ159 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-600
یکشنبه 08:45 ماهان IRM4562 اهواز ۶ بهمن ۱۳۹۸ BAE146
یکشنبه 07:50 زاگرس IZG4076 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 08:20 ایران ایر IRA3387 اهواز ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 08:30 ایران ايرتور IRB922 کیش ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 07:50 کاسپین CPN6949 عسلویه ۶ بهمن ۱۳۹۸ M83
شنبه 22:00 آتا TBZ5624 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 22:05 ایران ایر IRA3390 بندرعباس ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
شنبه 22:15 کیش KIS7061 کیش ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 22:30 ماهان IRM1086 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ A310
شنبه 22:50 قشم QSM1237 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 05:00 آسمان IRC3768 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 05:40 فلای پرشیا FPI7400 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-300
یکشنبه 06:30 سپهران SHI4302 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-200
یکشنبه 06:00 آسمان IRC3770 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 21:55 کاسپین CPN049 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ M83
شنبه 20:50 آسمان IRC3778 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 20:30 ایران ایر IRA427 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 20:25 ایران ایر IRA3379 اصفهان ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 20:15 معراج MRJ2841 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ A319
شنبه 20:00 کیش KIS7161 کیش ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 19:30 فلای پرشیا FPI7404 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-300
شنبه 19:50 آسمان IRC3818 آبادان ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 18:25 ایران ایر IRA3376 کیش ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 18:10 آتا TBZ5685 کیش ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 18:10 زاگرس IZG4010 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 17:20 آتا TBZ5704 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 16:30 آسمان IRC3794 بندرعباس ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 16:10 ایران ایر IRA306 قشم ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 16:00 آسمان IRC3776 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 15:30 معراج MRJ2851 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ A319
شنبه 14:10 فلای پرشیا FPI7408 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-300
شنبه 11:50 ماهان IRM1088 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ A310
شنبه 11:50 کاسپین CPN039 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ M83
شنبه 09:15 کارون KRU2503 خارک 4 ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 10:50 آسمان IRC3772 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 09:00 وارش VRH5837 تهران 1, 2 ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-600
شنبه 09:00 کاسپین CPN6949 عسلویه 11, 12 ۵ بهمن ۱۳۹۸ M83
شنبه 06:45 آسمان IRC3826 اهواز 16 ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 07:30 زاگرس IZG4076 تهران 7, 8 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 08:55 ایران ایر IRA3399 اصفهان 8 ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 06:00 سپهران SHI4302 تهران 1, 3 ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-200
شنبه 06:00 آسمان IRC3770 تهران 15 ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 05:40 فلای پرشیا FPI7400 تهران 11, 12 ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-300

فرودگاه شيراز / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 10:10 فلای دبی FDB271 دبی ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-600
شنبه 15:10 سلام ایر OMS555 مسقط ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 03:35 هواپيمايي قطر QTR476 دوحه ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 13:00 العربیه ABY213 شارجه ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 15:10 سلام ایر OMS555 مسقط ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 15:30 قشم QSM2122 صحار ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 20:50 ایران ایر IRA657 دبی ۶ بهمن ۱۳۹۸ A321
یکشنبه 21:25 ایران ایر IRA664 کویت ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320

فرودگاه شيراز / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 11:10 فلای دبی FDB272 دبی ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-600
شنبه 15:55 سلام ایر OMS556 مسقط ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 04:45 هواپيمايي قطر QTR477 دوحه ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 09:45 ایران ایر IRA656 دبی ۶ بهمن ۱۳۹۸ A321
یکشنبه 11:30 قشم QSM2123 صحار ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 13:40 العربیه ABY214 شارجه ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 15:55 سلام ایر OMS556 مسقط ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 17:45 ایران ایر IRA665 کویت ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320

فرودگاه تبريز / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
یکشنبه 23:00 آتا TBZ5606 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 20:15 ایران ايرتور IRB936 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ A310
یکشنبه 19:15 معراج MRJ2825 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ A319
یکشنبه 19:10 آتا TBZ5604 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 15:00 آتا TBZ5616 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 07:35 آتا TBZ5668 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 14:30 ایران ايرتور IRB973 کیش ۶ بهمن ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
یکشنبه 11:25 ایران ایر IRA291 اهواز ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 12:15 ایران ايرتور IRB900 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ A300-600
یکشنبه 12:30 قشم QSM1271 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 12:55 آتا TBZ5610 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ B737-400
یکشنبه 13:25 کاسپین CPN6911 عسلویه ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 09:00 آتا TBZ5602 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 16:50 کاسپین CPN046 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 07:35 کاسپین CPN030 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 07:20 قشم QSM1273 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 06:25 ایران ایر IRA447 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 23:00 آتا TBZ5606 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 20:45 ایران ایر IRA445 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 20:40 ایران ايرتور IRB936 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ A310
شنبه 19:15 آتا TBZ5604 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 19:15 تابان TBN6305 اصفهان ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 15:45 قشم QSM1215 بندرعباس ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 14:15 ایران ايرتور IRB911 شیراز ۵ بهمن ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
شنبه 13:10 آتا TBZ5608 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 12:15 ایران ايرتور IRB900 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ A300-600
شنبه 12:05 ایران ایر IRA345 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 10:50 ماهان IRM4560 اصفهان/کرمان ۵ بهمن ۱۳۹۸ 146-100
شنبه 08:50 آتا TBZ5602 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 09:15 قشم QSM1273 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 06:25 آتا TBZ5668 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 08:15 ایران ايرتور IRB946 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82

فرودگاه تبريز / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
یکشنبه 21:45 ایران ايرتور IRB937 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ A310
یکشنبه 20:50 آتا TBZ5609 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ B737-400
یکشنبه 20:15 معراج MRJ2824 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ A319
یکشنبه 20:05 آتا TBZ5605 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 17:45 کاسپین CPN047 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 16:05 آتا TBZ5603 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 15:45 ایران ايرتور IRB972 کیش ۶ بهمن ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
یکشنبه 14:35 کاسپین CPN031 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 13:30 ایران ايرتور IRB901 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ A300-600
یکشنبه 13:15 قشم QSM1272 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 12:10 ایران ایر IRA446 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 10:00 آتا TBZ5615 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 08:35 کاسپین CPN6910 عسلویه ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 08:30 آتا TBZ5667 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 08:05 قشم QSM1270 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 07:10 ایران ایر IRA290 اهواز ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 06:00 آتا TBZ5601 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
شنبه 21:45 ایران ايرتور IRB937 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ A310
شنبه 21:35 ایران ایر IRA444 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 20:00 آتا TBZ5605 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 20:15 تابان TBN6306 اصفهان ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 16:45 قشم QSM1272 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 16:00 آتا TBZ5603 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 13:30 ایران ايرتور IRB901 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ A300-600
شنبه 15:15 ایران ايرتور IRB947 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 11:50 ماهان IRM4561 اصفهان ۵ بهمن ۱۳۹۸ 146-100
شنبه 12:50 ایران ایر IRA344 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 11:50 ماهان IRM4561 کرمان ۵ بهمن ۱۳۹۸ BAE146
شنبه 10:00 قشم QSM1214 بندرعباس 4, 5 ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 10:00 آتا TBZ5607 تهران 8, 9 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 07:30 آتا TBZ5667 تهران 8, 9 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 09:15 ایران ايرتور IRB910 شیراز ۵ بهمن ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
شنبه 06:00 آتا TBZ5601 تهران 8, 9 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
شنبه 05:00 ایران ايرتور IRB979 تهران 13 ۵ بهمن ۱۳۹۸ A300-600

فرودگاه تبريز / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 01:20 ترکیش THY882 استانبول ۵ بهمن ۱۳۹۸ A321
شنبه 02:55 ایران ايرتور IRB9708 استانبول ۵ بهمن ۱۳۹۸ A300-600
یکشنبه 19:45 آتا TBZ6602 استانبول ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-400

فرودگاه تبريز / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 03:25 ترکیش THY883 استانبول ۵ بهمن ۱۳۹۸ A321
یکشنبه 14:00 آتا TBZ6601 استانبول ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-400

فرودگاه اصفهان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
یکشنبه 23:20 ماهان IRM4531 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ BAE146
یکشنبه 21:15 کیش ایر KIS7139 بندرعباس ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 20:50 ایران ایر IRA3336 اهواز ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR
یکشنبه 20:45 وارش VRH5866 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-100
یکشنبه 20:30 آتا TBZ5613 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737
یکشنبه 20:00 کاسپین CPN6904 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ md83
یکشنبه 19:35 قشم ایر QSM1261 قشم ۶ بهمن ۱۳۹۸ RJ100
یکشنبه 17:10 ایران ایر IRA3312 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR
یکشنبه 17:10 کارون KRU2623 اهواز ۶ بهمن ۱۳۹۸ f100
یکشنبه 16:55 ایران ایرتور IRB942 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 15:45 کیش ایر KIS7190 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 15:00 قشم ایر QSM1284 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ RJ100
یکشنبه 14:15 وارش VRH5886 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-100
یکشنبه 13:15 زاگرس IZG4109 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ md88
یکشنبه 13:05 ماهان IRM4566 عسلویه ۶ بهمن ۱۳۹۸ A300-600
یکشنبه 13:00 ایران ایر IRA3422 رامسر ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR
یکشنبه 12:25 ایران ایر IRA3450 رشت ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR
یکشنبه 12:10 معراج MRJ2863 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 12:05 ایران ایر IRA3474 آبادان ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR
یکشنبه 11:15 کیش ایر KIS7022 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ MDC-DC-8-20/30/40
یکشنبه 11:05 سپهران SHI4336 عسلویه ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
یکشنبه 10:25 آسمان IRC3992 سیری ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737
یکشنبه 10:25 زاگرس IZG4005 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ MDC-DC-3
یکشنبه 10:10 ماهان IRM4555 خارگ ۶ بهمن ۱۳۹۸ BAE146
یکشنبه 08:25 ایران ایر IRA3334 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR
یکشنبه 07:45 ایران ایر IRA3310 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR
شنبه 23:59 قشم ایر QSM1288 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 23:20 ماهان IRM4531 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ BAE146
شنبه 22:30 آسمان IRC3758 آبادان ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 21:45 ایران ایر IRA3379 شیراز ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR
شنبه 21:15 تابان TBN6306 تبریز ۵ بهمن ۱۳۹۸ md88
شنبه 20:20 وارش VRH5866 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-100
شنبه 17:55 ایران ایر IRA3312 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR
شنبه 17:45 کاسپین CPN6904 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ md83
شنبه 16:45 کیش ایر KIS7022 كيش ۵ بهمن ۱۳۹۸ MDC-DC-8-20/30/40
شنبه 16:40 ایران ایرتور IRB942 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD83
شنبه 16:10 کارون KRU2623 اهواز ۵ بهمن ۱۳۹۸ f100
شنبه 15:20 کاسپین CPN6926 عسلویه ۵ بهمن ۱۳۹۸ md83
شنبه 13:20 ماهان IRM4561 تبریز ۵ بهمن ۱۳۹۸ 146-100
شنبه 13:15 زاگرس IZG4109 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ md88
شنبه 10:15 ایران ایر IRA3399 شیراز ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR
شنبه 12:15 معراج MRJ2863 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 12:35 وارش VRH5831 كيش ۵ بهمن ۱۳۹۸ B737
شنبه 12:40 آسمان IRC3857 لاوان ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 12:55 ایران ایر IRA3474 آبادان ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR
شنبه 10:15 زاگرس IZG4005 كيش ۵ بهمن ۱۳۹۸ MDC-DC-3
شنبه 09:30 ماهان IRM4533 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 146-100
شنبه 09:10 آسمان IRC3708 اهواز ۵ بهمن ۱۳۹۸ f100
شنبه 08:10 ماهان IRM4560 کرمان ۵ بهمن ۱۳۹۸ 146-100
شنبه 08:45 ایران ایر IRA3348 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR
شنبه 07:45 ایران ایر IRA3310 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR

فرودگاه اصفهان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
یکشنبه 14:05 زاگرس IZG4108 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD.88
یکشنبه 14:05 ماهان IRM4567 عسلویه ۶ بهمن ۱۳۹۸ A300-600
یکشنبه 15:15 وارش VRH5887 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-100
یکشنبه 15:45 قشم ایر QSM1260 قشم ۶ بهمن ۱۳۹۸ RJ100
یکشنبه 16:30 کیش ایر KIS7191 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 17:40 ایران ایرتور IRB943 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD80
یکشنبه 17:45 ایران ایر IRA3337 اهواز ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR
یکشنبه 17:50 کارون KRU2622 اهواز ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 20:20 قشم ایر QSM1285 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ RJ100
یکشنبه 20:50 کاسپین CPN6905 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 21:25 ایران ایر IRA3313 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR
یکشنبه 21:30 آتا TBZ5614 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737
یکشنبه 21:45 وارش VRH5867 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-100
یکشنبه 22:00 کیش ایر KIS7138 بندرعباس ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 13:35 ایران ایر IRA3335 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR
یکشنبه 13:10 معراج MRJ2862 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 13:05 ایران ایر IRA3311 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR
یکشنبه 12:05 سپهران SHI4337 عسلویه ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-200
یکشنبه 12:15 کیش ایر KIS7023 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD.88
یکشنبه 12:40 ایران ایر IRA3475 آبادان ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR
یکشنبه 11:10 زاگرس IZG4004 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ MDC-DC-7
یکشنبه 11:25 آسمان IRC3993 سیری ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-800
یکشنبه 11:00 ماهان IRM4554 خارگ ۶ بهمن ۱۳۹۸ BAE146
یکشنبه 09:00 ایران ایر IRA3423 رامسر ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR
یکشنبه 08:20 ایران ایر IRA3451 رشت ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR
یکشنبه 06:00 قشم ایر QSM1289 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 05:30 ماهان IRM4530 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 146-200
شنبه 23:00 آسمان IRC3759 آبادان ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 22:30 تابان TBN6208 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ B737
شنبه 21:20 وارش VRH5867 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-100
شنبه 22:20 ایران ایر IRA3313 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR
شنبه 18:35 کاسپین CPN6905 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD83
شنبه 18:30 ایران ایر IRA3378 شیراز ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR
شنبه 18:00 تابان TBN6305 تبریز ۵ بهمن ۱۳۹۸ md88
شنبه 17:45 کیش ایر KIS7023 كيش ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD.88
شنبه 17:30 ایران ایرتور IRB943 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD80
شنبه 16:50 کارون KRU2622 اهواز ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 16:10 کاسپین CPN6927 عسلویه ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD.88
شنبه 14:20 ماهان IRM4561 کرمان ۵ بهمن ۱۳۹۸ 146-100
شنبه 14:05 زاگرس IZG4108 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD.88
شنبه 13:45 وارش VRH5830 كيش ۵ بهمن ۱۳۹۸ MDC-DC-3
شنبه 13:30 ایران ایر IRA3349 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR
شنبه 13:15 معراج MRJ2862 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 13:10 آسمان IRC3709 اهواز ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 11:00 زاگرس IZG4004 كيش ۵ بهمن ۱۳۹۸ MDC-DC-7
شنبه 10:50 ایران ایر IRA3337 اهواز ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR
شنبه 09:40 آسمان IRC3856 لاوان 6 ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 10:20 ماهان IRM4532 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ BAE146
شنبه 09:20 ایران ایر IRA3475 آبادان 11, 12 ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR
شنبه 08:20 ایران ایر IRA3311 تهران 9 ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR
شنبه 09:10 ماهان IRM4560 تبریز 1 ۵ بهمن ۱۳۹۸ 146-100

فرودگاه اصفهان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 09:50 ماهان IRM5013 بغداد ۵ بهمن ۱۳۹۸ A300-600ST
شنبه 11:30 فلای دبی FDB261 دبی ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
شنبه 17:00 تابان TBN7214 مسقط ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD.88
یکشنبه 01:25 ترکیش THY892 استانبول ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-800
یکشنبه 11:30 عراقی IAW171 نجف ۶ بهمن ۱۳۹۸ CRJ200

فرودگاه اصفهان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
یکشنبه 12:30 عراقی IAW172 نجف/بغداد ۶ بهمن ۱۳۹۸ CRJ
یکشنبه 02:20 ترکیش THY893 استانبول ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-800
شنبه 12:30 فلای دبی FDB262 دبی ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737
شنبه 08:00 تابان TBN7211 مسقط ۵ بهمن ۱۳۹۸ md88
شنبه 11:00 ماهان IRM5016 نجف ۵ بهمن ۱۳۹۸ A300-600

فرودگاه بوشهر / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
یکشنبه 20:20 زاگرس IZG4063 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 19:00 وارش VRH5872 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 18:20 آسمان IRC3914 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ B737-400
یکشنبه 13:05 ماهان IRM4559 خارک ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 13:05 ايرتور IRB982 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 08:10 ایران ایر IRA407 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 07:50 زاگرس IZG4025 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 07:15 ساها IRZ178 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-200
شنبه 20:35 قشم ایر QSM1218 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 20:20 زاگرس IZG4063 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 19:30 ايرتور IRB970 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 18:30 وارش VRH5872 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 08:05 آسمان IRC3914 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ B737-400
شنبه 07:40 ایران ایر IRA405 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82

فرودگاه بوشهر / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
یکشنبه 08:55 ایران ایر IRA406 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 13:40 ماهان IRM4558 خارک ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 14:00 ايرتور IRB983 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 19:15 آسمان IRC3915 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ B737-400
یکشنبه 20:00 وارش VRH5873 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 21:20 زاگرس IZG4062 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 08:50 زاگرس IZG4024 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 08:15 ساها IRZ179 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-200
شنبه 21:20 قشم ایر QSM1219 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 21:20 زاگرس IZG4062 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 20:30 ايرتور IRB971 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 19:30 وارش VRH5873 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 08:50 آسمان IRC3915 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ B737-400
شنبه 08:25 ایران ایر IRA404 تهران 3, 3, 4, 4 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82

فرودگاه بوشهر / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه بوشهر / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه کرمان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
یکشنبه 20:00 ماهان IRM1055 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ A-310-300
یکشنبه 20:15 ماهان IRM4595 کیش ۶ بهمن ۱۳۹۸ BAE146
یکشنبه 17:25 زاگرس IZG4043 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ A319
یکشنبه 14:40 ماهان IRM1058 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ A-310-300
یکشنبه 13:45 ماهان IRM4563 اهواز/شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ BAE146
یکشنبه 09:50 ماهان IRM1051 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ A-310-300
یکشنبه 09:40 ماهان IRM1075 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 146-300
یکشنبه 08:40 تابان TBN6285 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
یکشنبه 01:20 ماهان IRM1053 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ A-310-300
شنبه 20:00 ماهان IRM1055 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ A-310-300
شنبه 20:15 ماهان IRM4595 کیش ۵ بهمن ۱۳۹۸ BAE146
شنبه 15:30 ماهان IRM4561 تبریز/اصفهان ۵ بهمن ۱۳۹۸ 146-300
شنبه 09:50 ماهان IRM1051 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ A-310-300
شنبه 08:45 زاگرس IZG4023 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ A319

فرودگاه کرمان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
یکشنبه 16:45 ماهان IRM4594 کیش ۶ بهمن ۱۳۹۸ 146-300
یکشنبه 18:25 زاگرس IZG4042 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ A319
یکشنبه 21:00 ماهان IRM1052 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ A500
یکشنبه 15:40 ماهان IRM1054 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ A-310-300
یکشنبه 10:50 ماهان IRM1059 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ A500
یکشنبه 10:40 ماهان IRM1074 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 146-300
یکشنبه 09:40 تابان TBN6286 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
یکشنبه 07:00 ماهان IRM4562 شیراز/اهواز ۶ بهمن ۱۳۹۸ 146-300
یکشنبه 05:30 ماهان IRM1050 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ A-310-300
شنبه 21:00 ماهان IRM1052 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ A500
شنبه 16:45 ماهان IRM4594 کیش ۵ بهمن ۱۳۹۸ 146-300
شنبه 10:50 ماهان IRM1054 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ A-310-300
شنبه 09:45 زاگرس IZG4022 تهران 3, 5 ۵ بهمن ۱۳۹۸ A319
شنبه 07:00 ماهان IRM4560 اصفهان/تبریز 1, 2, 5 ۵ بهمن ۱۳۹۸ BAE146
شنبه 05:30 ماهان IRM1050 تهران 1, 2, 5 ۵ بهمن ۱۳۹۸ A-310-300

فرودگاه کرمان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه کرمان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه ساري / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 21:40 ایران ایر IRA3369 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR
شنبه 17:00 ایران ایر IRA3320 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR
شنبه 13:50 وارش VRH5802 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-700

فرودگاه ساري / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 22:15 ایران ایر IRA3321 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR
شنبه 17:35 ایران ایر IRA3368 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR
شنبه 15:00 وارش VRH5803 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
شنبه 06:30 وارش VRH5801 تهران 4 ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-700

فرودگاه ساري / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه ساري / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه يزد / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
یکشنبه 21:35 ایران ایر IRA3428 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 21:00 آسمان IRC618 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 07:55 آتا TBZ5625 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 08:55 ایران ایر IRA3426 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 09:45 کاسپین CPN6952 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 12:35 ایران ایر IRA294 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 20:10 کاسپین CPN6950 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 16:05 آسمان IRC3724 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 14:05 ایران ایر IRA3439 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72
یکشنبه 15:30 ایران ایرتور IRB8081 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 22:20 ایران ایر IRA3306 اهواز ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 21:10 کارون KRU2608 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 09:35 ایران ایر IRA3426 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 13:35 پويا PYA2314 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ EMB145
شنبه 17:45 پويا PYA2319 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ EMB145
شنبه 17:45 ایران ایر IRA3428 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 18:55 آسمان IRC618 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 19:05 آسمان IRC3724 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 06:15 آسمان IRC862 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 07:55 آتا TBZ5625 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD83
شنبه 07:45 کاسپین CPN6950 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD83

فرودگاه يزد / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
یکشنبه 22:10 ایران ایر IRA3429 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 22:00 آسمان IRC3725 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 21:10 کاسپین CPN6951 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 13:25 ایران ایر IRA295 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 14:40 ایران ایر IRA3427 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 16:15 ایران ایرتور IRB8080 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 17:10 آسمان IRC619 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 10:40 کاسپین CPN6953 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ md83
یکشنبه 09:30 ایران ایر IRA3438 كيش ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 08:55 آتا TBZ5626 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
شنبه 22:55 ایران ایر IRA3366 بندرعباس ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 22:10 کارون KRU2609 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 19:35 آسمان IRC3725 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 19:25 آسمان IRC619 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 18:40 پويا PYA2315 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ EMB145
شنبه 18:20 ایران ایر IRA3307 اهواز ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 14:15 پويا PYA2318 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ EMB145
شنبه 10:10 ایران ایر IRA3364 بندرعباس ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 09:00 آتا TBZ5626 تهران 1 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD83
شنبه 09:00 کاسپین CPN6951 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD83
شنبه 07:15 آسمان IRC863 تهران 4 ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100

فرودگاه يزد / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه يزد / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه کرمانشاه / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
یکشنبه 21:55 ایران ایر IRA3411 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR
یکشنبه 17:40 ایران ایر IRA3409 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR
یکشنبه 17:05 قشم QSM1291 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 16:05 آسمان IRC626 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 06:30 ایران ایر IRA283 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 10:05 کاسپین CPN032 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 11:20 وارش VRH5809 کیش ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 11:45 ایران ايرتور IRB958 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 14:45 کاسپین CPN6932 عسلویه ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 18:20 آسمان IRC624 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 17:15 ایران ایر IRA3411 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR
شنبه 15:50 قشم QSM1290 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 12:50 آسمان IRC626 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ B737-400
شنبه 11:00 آسمان IRC3976 بندرعباس ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 06:05 ایران ایر IRA283 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 08:40 آتا TBZ5710 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ B737-400

فرودگاه کرمانشاه / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
یکشنبه 07:05 ایران ایر IRA282 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 18:50 آسمان IRC625 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 16:35 قشم QSM1290 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 17:50 ایران ایر IRA3410 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR
شنبه 13:20 آسمان IRC627 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ B737-400
یکشنبه 22:30 ایران ایر IRA3410 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR
شنبه 11:40 آسمان IRC3977 بندرعباس ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 06:50 ایران ایر IRA282 تهران 1, 2 ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 09:30 آتا TBZ5711 تهران 5, 6 ۵ بهمن ۱۳۹۸ B737-400
یکشنبه 18:15 ایران ایر IRA3408 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR
یکشنبه 17:50 قشم QSM1290 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 16:35 آسمان IRC627 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 15:40 کاسپین CPN033 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 12:30 ایران ايرتور IRB959 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 12:20 وارش VRH5808 کیش ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 10:55 کاسپین CPN6933 عسلویه ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82

فرودگاه کرمانشاه / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه کرمانشاه / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه رشت / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 21:30 ایران ایر IRA3333 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-42-500
شنبه 15:35 ایران ایر IRA3331 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-42-500
شنبه 18:40 آسمان IRC844 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 13:15 ایران ايرتور IRB904 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 11:30 کاسپین CPN6968 عسلویه ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320

فرودگاه رشت / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 22:05 ایران ایر IRA3332 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-42-500
شنبه 19:10 ایران ایر IRA845 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-42-500
شنبه 16:10 ایران ایر IRA3330 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-42-500
شنبه 14:00 ایران ايرتور IRB905 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 12:25 کاسپین CPN6969 عسلویه ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320

فرودگاه رشت / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه رشت / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه زاهدان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
یکشنبه 20:50 زاگرس IZG4049 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 12:35 آسمان IRC853 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 11:25 ایران ایر IRA383 چابهار ۶ بهمن ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
یکشنبه 10:00 ایران ايرتور IRB974 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 08:20 ایران ایر IRA382 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ A321
شنبه 10:30 ایران ايرتور IRB974 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 12:35 آسمان IRC853 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-500
شنبه 17:10 قشم QSM1248 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 20:50 زاگرس IZG4049 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 07:50 آسمان IRC850 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 07:50 آسمان IRC850 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-500
شنبه 09:30 آتا TBZ5621 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ M83

فرودگاه زاهدان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
یکشنبه 08:40 ایران ایر IRA382 چابهار ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 08:50 آسمان IRC852 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 11:00 ایران ايرتور IRB975 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 12:10 ایران ایر IRA383 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 13:35 آسمان IRC851 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 21:40 زاگرس IZG4048 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 17:55 قشم QSM1249 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 21:40 زاگرس IZG4048 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 13:35 آسمان IRC851 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-500
شنبه 11:15 ایران ايرتور IRB975 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 10:30 آتا TBZ5622 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ M83
شنبه 08:50 آسمان IRC852 مشهد 6 ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-500

فرودگاه زاهدان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه زاهدان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه گرگان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
یکشنبه 21:15 آسمان IRC634 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 17:20 ایران ایر IRA3358 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR
یکشنبه 12:15 قشم ایر QSM1294 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 22:30 آسمان IRC634 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 21:50 ایران ایر IRA3339 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR
شنبه 17:50 ایران ایر IRA3358 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR
شنبه 15:25 آسمان IRC630 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 09:35 پويا PYA2310 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ EMB145

فرودگاه گرگان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
یکشنبه 13:00 قشم ایر QSM1295 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
یکشنبه 17:55 ایران ایر IRA3359 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR
یکشنبه 21:45 آسمان IRC635 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 23:00 آسمان IRC635 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 22:25 ایران ایر IRA3359 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR
شنبه 18:25 ایران ایر IRA3338 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR
شنبه 15:55 آسمان IRC631 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 10:35 پويا PYA2311 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ EMB145

فرودگاه گرگان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه گرگان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه بندرعباس / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
یکشنبه 23:30 ایران ایر IRA3390 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 21:00 ماهان IRM4593 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ A310
یکشنبه 21:15 قشم QSM1220 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 20:10 آتا TBZ5689 ساری ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 18:55 زاگرس IZG4039 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 17:45 کیش KIS7138 اصفهان ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 15:35 ايرتور IRB912 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 14:30 آتا TBZ5681 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 13:15 کیش KIS7062 کیش ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 14:15 ایران ایر IRA3396 جزیره ابوموسی ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 11:00 کارون KRU2631 اهواز ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 10:55 ایران ایر IRA3352 کیش ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 10:55 سپهران SHI4332 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-500
یکشنبه 07:30 ماهان IRM1095 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ A310
یکشنبه 00:30 ایران ایر IRA3366 یزد ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 23:30 ایران ایر IRA3390 شیراز ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 21:00 ماهان IRM4593 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ A310
شنبه 20:15 کاسپین CPN6960 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-500
شنبه 11:40 ایران ایر IRA3364 یزد ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 12:30 قشم QSM1214 تبریز ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 13:35 آسمان IRC3977 کرمانشاه ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 15:00 ايرتور IRB912 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 15:05 ایران ایر IRA3396 جزیره ابوموسی ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 16:25 سپهران SHI4343 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-500
شنبه 17:30 آتا TBZ5708 اصفهان ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
شنبه 18:55 زاگرس IZG4039 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 17:30 آسمان IRC3794 شیراز ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 10:15 سپهران SHI4332 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-500
شنبه 10:00 کیش KIS7062 کیش ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 08:25 زاگرس IZG4059 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 08:35 ساها IRZ182 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-300
شنبه 07:30 ماهان IRM1095 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ A310
شنبه 08:10 آسمان IRC644 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 09:30 ایران ایر IRA256 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ A321

فرودگاه بندرعباس / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
یکشنبه 21:10 آتا TBZ5682 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 22:00 قشم QSM1221 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 22:10 ماهان IRM4592 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ A310
یکشنبه 18:30 کیش KIS7063 کیش ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 19:45 زاگرس IZG4038 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 16:20 ايرتور IRB913 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 16:00 ایران ایر IRA3391 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 15:30 آتا TBZ5690 ساری ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 14:00 کیش KIS7139 اصفهان ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 12:05 سپهران SHI4333 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-500
یکشنبه 11:45 کارون KRU2630 اهواز ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 11:30 ایران ایر IRA3397 جزیره ابوموسی ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 09:30 ماهان IRM1094 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ A300-600
یکشنبه 06:30 ایران ایر IRA3389 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 08:15 ایران ایر IRA3353 کیش ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 22:10 ماهان IRM4592 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ A310
شنبه 21:15 ایران ایر IRA257 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ A321
شنبه 21:15 کاسپین CPN6961 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-500
شنبه 19:45 زاگرس IZG4038 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 18:30 آتا TBZ5709 اصفهان ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-500
شنبه 18:00 آسمان IRC3795 شیراز ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 17:35 سپهران SHI4333 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-500
شنبه 16:30 ایران ایر IRA3391 شیراز ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 16:00 ايرتور IRB913 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 14:15 آسمان IRC645 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 13:15 قشم QSM1215 تبریز ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 10:45 کیش KIS7063 کیش ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 11:15 سپهران SHI4342 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
شنبه 12:20 ایران ایر IRA3397 جزیره ابوموسی ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
شنبه 09:30 ماهان IRM1094 تهران 1, 2, 3, 4 ۵ بهمن ۱۳۹۸ A300-600
شنبه 09:35 ساها IRZ183 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-300
شنبه 09:15 زاگرس IZG4058 تهران 9, 10 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 08:50 آسمان IRC3976 کرمانشاه 5, 6 ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 07:00 ایران ایر IRA3389 شیراز 9 ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500

فرودگاه بندرعباس / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 20:25 ایران ایر IRA676 دبی ۵ بهمن ۱۳۹۸ A321
یکشنبه 11:40 کیش KIS6023 دبی ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82

فرودگاه بندرعباس / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
یکشنبه 12:40 کیش KIS6022 دبی ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 10:25 ایران ایر IRA677 دبی ۵ بهمن ۱۳۹۸ A321

فرودگاه همدان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
یکشنبه 16:30 قشم QSM1321 کیش ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100

فرودگاه همدان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
یکشنبه 17:20 قشم QSM1320 کیش ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100

فرودگاه همدان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه همدان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه اردبيل / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
یکشنبه 17:40 ایران ایر IRA3401 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 12:05 آسمان IRC3710 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 10:15 ایران ایر IRA495 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 13:30 آسمان IRC3710 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100

فرودگاه اردبيل / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
یکشنبه 18:15 ایران ایر IRA3400 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-500
یکشنبه 13:00 آسمان IRC3711 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 14:15 آسمان IRC3711 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 11:00 ایران ایر IRA494 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 320

فرودگاه اردبيل / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه اردبيل / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه ايلام / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 15:15 آسمان IRC3844 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 14:30 ماهان IRM4572 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 146-300
شنبه 08:35 ایران ایر IRA3351 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-42-400
شنبه 07:40 آسمان IRC840 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100

فرودگاه ايلام / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 15:45 آسمان IRC3845 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 15:15 ماهان IRM4573 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 146-300
شنبه 08:10 آسمان IRC841 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 09:15 ایران ایر IRA3350 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-42-400

فرودگاه ايلام / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه ايلام / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه اروميه / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
یکشنبه 23:50 آتا TBZ5677 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ B737-400
یکشنبه 20:50 ایران ایر IRA279 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ F-28-1000
یکشنبه 16:30 آتا TBZ5680 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ B737-400
یکشنبه 07:10 آسمان IRC858 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ F-28-1000
یکشنبه 06:30 ایران ایر IRA273 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ F-28-1000
شنبه 06:30 ایران ایر IRA273 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 10:30 آتا TBZ5680 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 12:05 قشم QSM1277 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 22:10 آتا TBZ5677 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 17:40 آسمان IRC858 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100

فرودگاه اروميه / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
یکشنبه 21:25 ایران ایر IRA278 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ F-28-1000
شنبه 18:40 آسمان IRC859 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 06:00 آتا TBZ5678 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ B737-400
یکشنبه 07:05 ایران ایر IRA272 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ F-28-1000
یکشنبه 17:30 آتا TBZ5679 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ B737-400
یکشنبه 07:40 آسمان IRC859 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ F-28-1000
شنبه 12:50 قشم QSM1276 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 07:05 ایران ایر IRA272 تهران 1, 2 ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 11:20 آتا TBZ5679 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 06:30 آتا TBZ5678 تهران 5, 6 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82

فرودگاه اروميه / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه اروميه / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه بيرجند / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
یکشنبه 15:35 ایران ایر IRA216 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 07:35 ایران ایر IRA216 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 07:25 آتا TBZ5612 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-100

فرودگاه بيرجند / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
یکشنبه 09:35 آتا TBZ5611 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737-100
یکشنبه 16:10 ایران ایر IRA217 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 08:20 ایران ایر IRA217 تهران 1 ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320

فرودگاه بيرجند / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه بيرجند / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه اهواز / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
یکشنبه 22:45 کارون KRU2616 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 22:30 ایران ایرتور IRB952 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 22:20 کارون KRU2614 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 21:45 کاسپین CPN6912 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 21:25 آسمان IRC3890 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ f100
یکشنبه 21:15 ایران ایرتور IRB988 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 20:55 زاگرس IZG4013 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 20:30 تابان TBN6245 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD80
یکشنبه 19:55 ایران ایر IRA419 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ f100
یکشنبه 19:35 ایران ایر IRA3479 رشت ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72
یکشنبه 19:00 ایران ایر IRA3337 اصفهان ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-42-400
یکشنبه 18:45 قشم ایر QSM1300 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 18:45 کارون KRU2622 اصفهان ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 18:25 کاسپین CPN012 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 18:00 آتا TBZ5641 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 17:20 آسمان IRC832 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737
یکشنبه 16:45 کاسپین CPN018 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 15:30 زاگرس IZG4021 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 15:15 کارون KRU2618 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 14:00 تابان TBN6213 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ md83
یکشنبه 13:15 کارون KRU2630 بندرعباس ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 12:05 ماهان IRM4524 خارگ ۶ بهمن ۱۳۹۸ BAE146
یکشنبه 12:00 آتا TBZ5627 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 10:15 ماهان IRM4564 عسلویه ۶ بهمن ۱۳۹۸ BAE146
یکشنبه 10:00 ماهان IRM4562 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ RJ85
یکشنبه 09:45 ایران ایر IRA3387 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-42-400
یکشنبه 10:00 تابان TBN6275 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD80
یکشنبه 09:25 آتا TBZ5635 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
یکشنبه 08:55 ایران ایر IRA290 تبریز ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 07:50 وارش VRH5852 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 08:45 کارون KRU2620 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 07:45 ایران ایرتور IRB956 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 06:35 کاسپین CPN020 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 06:25 زاگرس IZG4017 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 06:10 ماهان IRM4586 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ A-310-300
شنبه 21:55 آسمان IRC832 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737
شنبه 21:15 ایران ایرتور IRB988 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 20:55 زاگرس IZG4013 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 20:30 ایران ایرتور IRB952 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD83
شنبه 20:30 کاسپین CPN018 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 20:05 ایران ایر IRA3307 یزد ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-42-400
شنبه 18:00 آتا TBZ5641 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 17:40 قشم ایر QSM1300 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 17:40 کارون KRU2622 اصفهان ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 17:25 آسمان IRC837 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 16:30 ایران ایر IRA417 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 15:30 زاگرس IZG4021 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 14:30 کارون KRU2620 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 14:10 آسمان IRC3709 اصفهان ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72
شنبه 12:10 آتا TBZ5627 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD83
شنبه 12:15 ایران ایر IRA3337 اصفهان ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-42-400
شنبه 11:25 آسمان IRC830 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 09:35 آتا TBZ5635 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 07:45 آسمان IRC3826 شیراز ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-42-400
شنبه 07:55 وارش VRH5852 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ B737
شنبه 07:45 ایران ایرتور IRB956 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 06:10 ماهان IRM4586 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ A-310-300
شنبه 06:15 کاسپین CPN020 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 06:30 کیش ایر KIS7031 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 06:50 قشم ایر QSM1210 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100

فرودگاه اهواز / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
یکشنبه 23:00 کارون KRU2615 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 23:30 ایران ایرتور IRB953 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 22:45 کاسپین CPN019 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 22:15 ایران ایرتور IRB989 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 21:55 آسمان IRC3891 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ f100
یکشنبه 21:45 زاگرس IZG4012 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 21:30 تابان TBN6246 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD80
یکشنبه 20:30 ایران ایر IRA418 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 19:35 ایران ایر IRA3336 اصفهان ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72
یکشنبه 20:10 ایران ایر IRA3478 رشت ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72
یکشنبه 19:30 قشم ایر QSM1301 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 19:30 کارون KRU2619 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 19:25 کاسپین CPN013 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 19:00 آتا TBZ5628 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 17:50 آسمان IRC833 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 737
یکشنبه 17:35 کاسپین CPN6913 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 16:30 زاگرس IZG4020 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 16:15 کارون KRU2623 اصفهان ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 13:00 آتا TBZ5640 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 15:00 تابان TBN6214 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ md83
یکشنبه 15:15 کارون KRU2617 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 11:00 ماهان IRM4563 شیراز/کرمان ۶ بهمن ۱۳۹۸ RJ85
یکشنبه 12:40 ماهان IRM4525 خارگ ۶ بهمن ۱۳۹۸ BAE146
یکشنبه 11:15 ماهان IRM4565 عسلویه ۶ بهمن ۱۳۹۸ BAE146
یکشنبه 11:00 تابان TBN6276 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD80
یکشنبه 10:20 ایران ایر IRA3386 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72
یکشنبه 10:20 آتا TBZ5636 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
یکشنبه 09:40 ایران ایر IRA291 تبریز ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 09:30 کارون KRU2631 بندرعباس ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
یکشنبه 09:00 ایران ایرتور IRB957 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 08:50 وارش VRH5853 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ B737
یکشنبه 07:30 کاسپین CPN021 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
یکشنبه 07:30 زاگرس IZG4016 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ A320
یکشنبه 07:20 ماهان IRM4587 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ A-310-300
یکشنبه 05:45 کارون KRU2621 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 22:45 آسمان IRC833 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737
شنبه 22:15 ایران ایرتور IRB989 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 21:45 زاگرس IZG4012 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 21:15 ایران ایرتور IRB953 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD83
شنبه 21:30 کاسپین CPN019 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 19:00 آتا TBZ5628 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD83
شنبه 20:40 ایران ایر IRA3306 یزد ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72
شنبه 18:25 قشم ایر QSM1301 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 18:25 آسمان IRC831 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737
شنبه 18:20 کارون KRU2621 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 15:20 کارون KRU2623 اصفهان ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 17:15 ایران ایر IRA416 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 16:30 زاگرس IZG4020 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ A320
شنبه 14:40 آسمان IRC3827 شیراز ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-42-400
شنبه 13:40 کیش ایر KIS7030 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 12:25 آسمان IRC836 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ 737-700
شنبه 12:50 ایران ایر IRA3470 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72
شنبه 13:00 آتا TBZ5640 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD83
شنبه 08:15 آسمان IRC3708 اصفهان 12 ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72
شنبه 08:30 ایران ایرتور IRB957 تهران 10 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 10:30 آتا TBZ5636 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 08:45 وارش VRH5853 تهران 3 ۵ بهمن ۱۳۹۸ B737
شنبه 07:45 قشم ایر QSM1211 تهران 4 ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 07:20 ماهان IRM4587 تهران 5 ۵ بهمن ۱۳۹۸ A-310-300
شنبه 07:15 کاسپین CPN021 تهران 4 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82

فرودگاه اهواز / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 12:40 کیش ایر KIS6085 دبی ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82

فرودگاه اهواز / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 08:10 کیش ایر KIS6084 دبی ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82

فرودگاه سنندج / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 11:15 آسمان IRC 838 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100

فرودگاه سنندج / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 11:55 آسمان IRC 839 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100

فرودگاه سنندج / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه سنندج / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه شهرکرد / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 18:50 ماهان IRM4542 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ BAE

فرودگاه شهرکرد / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 19:40 ماهان IRM4543 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ BAE

فرودگاه شهرکرد / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه شهرکرد / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه آبادان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
یکشنبه 19:30 ایران ایر IRA3345 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
یکشنبه 21:20 آسمان IRC3736 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ 727
یکشنبه 16:25 ایران ایرتور IRB914 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 15:50 آسمان IRC3750 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ B.727
یکشنبه 14:15 ایران ایر IRA3475 اصفهان ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
یکشنبه 11:00 ایران ایرتور IRB976 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 10:05 ایران ایر IRA3355 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR
یکشنبه 09:25 کیش ایر KIS7105 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 21:00 آسمان IRC3818 شیراز ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 19:45 ایران ایرتور IRB976 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD83
شنبه 06:30 آسمان IRC860 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 09:25 کیش ایر KIS7105 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 20:50 ایران ایر IRA265 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR
شنبه 20:00 آتا TBZ5695 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 11:10 ایران ایرتور IRB8076 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 10:55 ایران ایر IRA3475 اصفهان ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-200/210

فرودگاه آبادان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
یکشنبه 17:10 آسمان IRC3737 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ B.727
یکشنبه 17:30 ایران ایرتور IRB915 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 20:05 ایران ایر IRA3344 شیراز ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
یکشنبه 20:45 ایران ایرتور IRB977 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD83
یکشنبه 21:50 آسمان IRC3751 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ B.727
یکشنبه 14:50 ایران ایر IRA3354 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR
یکشنبه 10:40 ایران ایر IRA3474 اصفهان ۶ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
یکشنبه 10:25 کیش ایر KIS7104 تهران ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 21:35 آسمان IRC3819 شیراز ۵ بهمن ۱۳۹۸ 100
شنبه 21:30 آسمان IRC3758 اصفهان ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 21:25 ایران ایر IRA264 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100
شنبه 21:00 آتا TBZ5696 تهران ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 12:00 ایران ایرتور IRB8077 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 20:45 ایران ایرتور IRB977 مشهد ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD83
شنبه 11:30 ایران ایر IRA3474 اصفهان ۵ بهمن ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
شنبه 10:25 کیش ایر KIS7104 تهران 1, 2 ۵ بهمن ۱۳۹۸ MD82
شنبه 07:00 آسمان IRC861 تهران 3 ۵ بهمن ۱۳۹۸ F100

فرودگاه آبادان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه آبادان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه زنجان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
یکشنبه 06:10 ایران ایرتور IRB8016 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82

فرودگاه زنجان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
یکشنبه 06:55 ایران ایرتور IRB8017 مشهد ۶ بهمن ۱۳۹۸ MD82

فرودگاه زنجان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه زنجان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

یرای مشاهده هر یک از برنامه های زمانی زیر، روی آن کلیک کنید.

اطلاعات پروازهای روزانه ی شرکت های هواپیمایی مختلف را به صورت آنلاین به همراه زمان تخمینی و واقعی پرواز مشاهده نمایید:

اطلاعات پروازهای روزانه ی شرکت های هواپیمایی مختلف را به صورت آنلاین به همراه وضعیت هوای مبدا پرواز مشاهده نمایید: