آفتاب

فرودگاه مهرآباد / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
جمعه 23:55 ایران ایر IRA3410 کرمانشاه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
جمعه 23:55 ایران ایر IRA430 اهواز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 23:55 زاگرس IZG4028 آبادان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 23:55 کارون KRU2611 دزفول ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 23:55 قشم ایر QSM1283 اصفهان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 23:55 قشم ایر QSM1223 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ RJ100
جمعه 23:55 ایران ایرتور IRB989 اهواز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 23:55 ماهان IRM4592 بندرعباس ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
جمعه 23:55 ماهان IRM1036 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 747
جمعه 23:55 ماهان IRM1086 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A310
جمعه 23:50 ایران ایرتور IRB913 بندرعباس ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A310
جمعه 23:50 کاسپین CPN041 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 23:50 ماهان IRM1061 اهواز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
جمعه 23:45 آسمان IRC603 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737
جمعه 23:45 آسمان IRC3787 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 23:45 کیش ایر KIS7080 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 23:45 معراج MRJ2821 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 23:45 کیش ایر KIS7052 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 23:45 ماهان IRM1012 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
جمعه 23:40 قشم ایر QSM1251 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ RJ100
جمعه 23:40 آسمان IRC627 کرمانشاه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 23:40 زاگرس IZG4012 اهواز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 23:35 زاگرس IZG4048 زاهدان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 23:35 ماهان IRM4540 زاهدان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A310
جمعه 23:30 آسمان IRC833 اهواز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 23:30 آسمان IRC635 گرگان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
جمعه 23:30 تابان TBN6294 قشم ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 23:20 ایران ایر IRA3313 اصفهان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
جمعه 23:20 زاگرس IZG4062 بوشهر ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 23:10 ایران ایرتور IRB979 تبریز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ AB6
جمعه 22:55 ایران ایر IRA469 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 22:55 ایران ایر IRA3406 ارومیه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
جمعه 22:55 زاگرس IZG4042 کرمان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 22:55 کاسپین CPN049 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 22:55 ایران ایر IRA3311 اصفهان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
جمعه 22:55 ایران ایر IRA3416 دزفول ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
جمعه 22:50 آسمان IRC3778 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 22:50 ایران ایر IRA351 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 22:50 آسمان IRC3881 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 22:50 کاسپین CPN019 اهواز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 22:50 کاسپین CPN029 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 22:45 قشم ایر QSM1219 بوشهر ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ RJ100
جمعه 22:45 ساها IRZ151 چابهار ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ B737
جمعه 22:45 کیش ایر KIS7056 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 22:40 ماهان IRM1052 کرمان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
جمعه 22:40 آتا TBZ5607 تبریز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 22:30 کیش ایر KIS7088 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 22:30 کیش ایر KIS7150 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 22:25 زاگرس IZG4056 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 22:20 ایران ایر IRA3321 ساری ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
جمعه 22:20 ساها IRZ157 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ B737
جمعه 22:20 ایران ایرتور IRB8097 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 22:15 زاگرس IZG4038 بندرعباس ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 22:15 زاگرس IZG4070 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 22:05 تابان TBN6302 بوشهر ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD.88
جمعه 22:05 کیش ایر KIS7124 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 21:30 آسمان IRC3725 یزد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ B737
جمعه 21:25 آسمان IRC823 عسلویه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 21:20 آسمان IRC859 ارومیه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737
جمعه 21:00 قشم ایر QSM1243 قشم ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ RJ100
جمعه 21:00 ماهان IRM4536 سبزوار ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ BAE146
جمعه 20:50 قشم ایر QSM1217 آبادان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 20:40 ماهان IRM1066 کرمان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ RJ100
جمعه 20:30 کارون KRU2507 ماهشهر ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 20:30 آتا TBZ5692 قشم ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ B737
جمعه 20:20 کاسپین CPN6961 بندرعباس ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 20:05 زاگرس IZG4018 یزد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 20:00 تابان TBN6276 اهواز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD.88
جمعه 20:00 آتا TBZ5624 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 19:45 زاگرس IZG4010 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 19:35 ایران ایر IRA3402 اردبیل ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
جمعه 19:40 ماهان IRM1082 بندرعباس ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ AB6
جمعه 19:30 آسمان IRC845 رشت ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
جمعه 19:30 سپهران SHI4313 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ B737
جمعه 19:15 ایران ایرتور IRB963 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ AB6
جمعه 19:10 کاسپین CPN047 تبریز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 19:05 ایران ایرتور IRB915 آبادان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 19:00 آسمان IRC3921 چابهار ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ B737
جمعه 18:50 ماهان IRM1078 کرمان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ BAE146
جمعه 18:45 زاگرس IZG4032 چابهار ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 18:40 ماهان IRM1042 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A310
جمعه 18:35 ایران ایر IRA3362 ایلام ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
جمعه 18:35 تابان TBN6298 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD.88
جمعه 18:35 ایران ایر IRA3359 گرگان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
جمعه 18:30 ماهان IRM4528 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ AB6
جمعه 18:20 ایران ایر IRA442 تبریز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 18:10 ایران ایرتور IRB997 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A310
جمعه 18:10 ماهان IRM1007 خرم‌آباد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ BAE146
جمعه 18:05 زاگرس IZG4044 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 18:05 معراج MRJ2805 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 17:55 آسمان IRC3776 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 17:55 ایران ایر IRA3332 رشت ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
جمعه 17:50 قشم ایر QSM1231 ماهشهر ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 17:50 ماهان IRM1019 عسلویه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ AB6
جمعه 17:35 ساها IRZ171 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ B737-400
جمعه 17:45 ماهان IRM4578 قشم ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A310
جمعه 17:35 ماهان IRM1048 بیرجند ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ BAE146
جمعه 17:15 ماهان IRM1034 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ AB6
جمعه 17:30 تابان TBN6264 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD.88
جمعه 17:20 ماهان IRM1054 کرمان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ AB6
جمعه 17:05 آتا TBZ5628 اهواز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 17:00 کیش ایر KIS7014 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 16:55 آسمان IRC3845 ایلام ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 17:00 آتا TBZ5666 چابهار ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ B737
جمعه 16:45 زاگرس IZG4002 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 16:55 آسمان IRC633 گرگان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 16:35 آسمان IRC3774 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 16:40 زاگرس IZG4058 بندرعباس ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 16:30 ماهان IRM4573 ایلام ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ RJ100
جمعه 16:30 ماهان IRM1080 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A310
جمعه 16:25 ساها IRZ155 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ B737
جمعه 16:25 کاسپین CPN6985 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 16:15 آسمان IRC645 بندرعباس ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ B737
جمعه 16:15 کیش ایر KIS7054 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 16:00 زاگرس IZG4050 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 16:05 تابان TBN6223 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD.88
جمعه 16:15 ماهان IRM1002 لامرد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ RJ85
جمعه 15:55 آسمان IRC827 رامسر ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
جمعه 15:55 کاسپین CPN023 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 06:00 آتا TBZ5678 ارومیه ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 06:00 آتا TBZ5601 تبریز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 06:25 ماهان IRM1050 کرمان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
پنج شنبه 11:20 سپهران SHI4302 شیراز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ B737
پنج شنبه 11:30 آتا TBZ5628 اهواز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 11:30 کیش ایر KIS7104 آبادان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 11:35 ایران ایر IRA3350 ایلام ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
پنج شنبه 11:35 آسمان IRC821 عسلویه ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ B737
پنج شنبه 11:40 آتا TBZ5711 کرمانشاه ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 11:40 ایران ایر IRA293 یزد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100
پنج شنبه 11:40 آسمان IRC841 ایلام ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100
پنج شنبه 11:45 ایران ایر IRA3319 ساری ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR
پنج شنبه 11:45 ایران ایر IRA3408 کرمانشاه ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
پنج شنبه 11:50 آسمان IRC621 کرمانشاه ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
پنج شنبه 11:50 ایران ایر IRA3406 ارومیه ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
پنج شنبه 11:55 ماهان IRM4587 اهواز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ BAE146
پنج شنبه 11:55 زاگرس IZG4090 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 12:00 ماهان IRM1094 بندرعباس ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 747
پنج شنبه 12:05 وارش VRH5853 اهواز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-700
پنج شنبه 12:05 کاسپین CPN021 اهواز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 12:15 زاگرس IZG4078 كيش ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 12:15 ماهان IRM1030 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A310
پنج شنبه 12:15 آسمان IRC3772 شیراز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100
پنج شنبه 12:20 ماهان IRM4521 گچساران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ RJ100
پنج شنبه 12:30 تابان TBN6341 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD.88
پنج شنبه 12:45 ایران ایر IRA3311 اصفهان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 13:05 کارون KRU2523 سیری/اصفهان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100
پنج شنبه 13:15 آسمان IRC3765 لاوان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100
پنج شنبه 13:20 ماهان IRM4551 خارگ ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ BAE146
پنج شنبه 14:20 ایران ایر IRA383 چابهار/زاهدان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 14:45 ماهان IRM4574 ایرانشهر/جیرفت ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ BAE146
پنج شنبه 14:50 قشم ایر QSM1213 اهواز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100
پنج شنبه 14:55 کاسپین CPN027 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 15:10 زاگرس IZG4040 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 15:10 ایران ایرتور IRB985 شیراز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A310
پنج شنبه 15:10 ایران ایر IRA3322 رامسر ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
پنج شنبه 15:15 کاسپین CPN025 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 15:30 ایران ایر IRA320 خرم‌آباد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100
پنج شنبه 15:30 آسمان IRC851 زاهدان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 15:35 آسمان IRC831 اهواز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 15:40 کاسپین CPN6985 كيش ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 15:40 آتا TBZ5636 اهواز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 15:40 قشم ایر QSM1231 ماهشهر ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100
پنج شنبه 15:40 آتا TBZ5607 تبریز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 15:45 کاسپین CPN023 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 15:45 ماهان IRM1088 شیراز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ BAE146
پنج شنبه 15:50 معراج MRJ2821 كيش ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 15:50 آسمان IRC631 گرگان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100
پنج شنبه 16:00 کیش ایر KIS7124 كيش ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 16:00 سپهران SHI4311 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ B737
پنج شنبه 16:05 زاگرس IZG4050 كيش ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 16:10 ایران ایر IRA3400 اردبیل ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
پنج شنبه 16:15 کیش ایر KIS7054 كيش ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 16:20 ایران ایرتور IRB997 كيش ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A310
پنج شنبه 16:30 تابان TBN6223 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD.88
پنج شنبه 16:30 ماهان IRM4573 ایلام ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ RJ100
پنج شنبه 16:35 وارش VRH5821 كيش ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-700
پنج شنبه 16:35 ایران ایرتور IRB961 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A300-600ST
پنج شنبه 16:45 زاگرس IZG4002 كيش ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 17:00 آسمان IRC641 تبریز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100
پنج شنبه 17:00 آتا TBZ5603 تبریز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 17:10 قشم ایر QSM1269 قشم ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ RJ100
پنج شنبه 17:15 ایران ایر IRA3304 خوی ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
پنج شنبه 17:20 ماهان IRM1017 عسلویه ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A310
پنج شنبه 17:20 ایران ایر IRA261 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 17:20 ماهان IRM1054 کرمان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ AB6
پنج شنبه 17:25 زاگرس IZG4032 چابهار ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 17:35 ساها IRZ171 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ B737-400
پنج شنبه 17:55 زاگرس IZG4044 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 17:55 آسمان IRC3845 ایلام ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100
پنج شنبه 18:00 کاسپین CPN015 عسلویه ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 18:00 ایران ایر IRA3359 گرگان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
پنج شنبه 18:15 ماهان IRM1007 خرم‌آباد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ BAE146
پنج شنبه 18:20 زاگرس IZG4020 اهواز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 18:20 وارش VRH5819 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-700
پنج شنبه 18:20 آسمان IRC3785 شیراز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ B737-400
پنج شنبه 18:30 تابان TBN6298 كيش ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD.88
پنج شنبه 18:35 ماهان IRM1034 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 747
پنج شنبه 18:40 ماهان IRM1042 كيش ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A310
پنج شنبه 18:45 ایران ایرتور IRB963 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ AB6
پنج شنبه 18:55 کاسپین CPN6951 یزد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 18:55 ایران ایر IRA467 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 19:05 آسمان IRC827 رامسر ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
پنج شنبه 19:40 آتا TBZ5624 شیراز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 19:45 ایران ایرتور IRB937 تبریز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ AB6
پنج شنبه 19:45 زاگرس IZG4010 شیراز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 20:00 آسمان IRC3963 اردبیل ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100
پنج شنبه 20:20 آتا TBZ5620 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 20:25 ایران ایرتور IRB915 آبادان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 20:30 کارون KRU2517 لاوان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100
پنج شنبه 20:40 سپهران SHI4308 شیراز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ B737
پنج شنبه 20:45 قشم ایر QSM1217 آبادان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100
پنج شنبه 20:55 کیش ایر KIS7052 كيش ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 21:00 قشم ایر QSM1249 زاهدان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100
پنج شنبه 21:00 آتا TBZ5605 تبریز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 21:05 قشم ایر QSM1243 قشم ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ RJ100
پنج شنبه 21:20 ماهان IRM1072 سیرجان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ BAE146
پنج شنبه 21:25 آسمان IRC823 عسلویه ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 21:30 تابان TBN6290 اصفهان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD.88
پنج شنبه 21:35 ایران ایرتور IRB969 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 21:40 ماهان IRM1048 بیرجند ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ BAE146
پنج شنبه 22:10 کاسپین CPN049 شیراز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 22:15 ایران ایرتور IRB967 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 22:15 زاگرس IZG4070 كيش ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 22:20 ایران ایر IRA3402 اردبیل ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
پنج شنبه 22:20 ساها IRZ157 شیراز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ B737
پنج شنبه 22:25 زاگرس IZG4056 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 22:30 کیش ایر KIS7128 كيش ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 22:40 آتا TBZ5676 ارومیه ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737
پنج شنبه 22:40 آسمان IRC845 رشت ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
پنج شنبه 22:40 ماهان IRM1052 کرمان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
پنج شنبه 22:45 آسمان IRC3778 شیراز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100
پنج شنبه 22:50 قشم ایر QSM1219 بوشهر ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ RJ100
پنج شنبه 22:50 آسمان IRC3881 كيش ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100
پنج شنبه 22:50 ایران ایر IRA3335 اصفهان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
پنج شنبه 22:50 ایران ایر IRA3332 رشت ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
پنج شنبه 22:55 کاسپین CPN019 اهواز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 22:55 آسمان IRC3915 بوشهر ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ B737
پنج شنبه 22:55 ایران ایر IRA418 اهواز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 22:55 آسمان IRC3725 یزد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ B737
پنج شنبه 23:20 تابان TBN6257 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ md88
پنج شنبه 23:20 زاگرس IZG4062 بوشهر ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 23:25 ایران ایر IRA459 بندرعباس ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100
پنج شنبه 23:30 آتا TBZ5614 اصفهان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 23:30 معراج MRJ2841 شیراز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 23:35 زاگرس IZG4048 زاهدان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 23:40 ایران ایر IRA3444 تبریز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
پنج شنبه 23:40 زاگرس IZG4012 اهواز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 23:45 کیش ایر KIS7080 كيش ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 23:45 آسمان IRC603 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737
پنج شنبه 23:50 ایران ایرتور IRB957 اهواز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 23:50 کاسپین CPN6981 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 23:50 آتا TBZ5684 اهواز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 23:50 ایران ایرتور IRB913 بندرعباس ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A310
پنج شنبه 23:55 ایران ایرتور IRB947 تبریز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A310
پنج شنبه 23:55 وارش VRH5823 كيش ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-700
پنج شنبه 23:55 وارش VRH5851 اهواز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-700
پنج شنبه 23:55 کاسپین CPN029 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 23:55 ماهان IRM1086 شیراز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A310
پنج شنبه 23:55 ماهان IRM1036 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 747
پنج شنبه 23:55 ماهان IRM4592 بندرعباس ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
پنج شنبه 23:55 ایران ایرتور IRB989 اهواز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 23:55 آسمان IRC627 کرمانشاه ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 06:30 آتا TBZ5601 تبریز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 06:30 ماهان IRM4530 اصفهان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ RJ100
جمعه 06:45 ماهان IRM1038 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
جمعه 07:25 آسمان IRC3770 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 07:30 ایران ایرتور IRB967 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 07:30 تابان TBN6251 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD.88
جمعه 07:55 تابان TBN6230 اصفهان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD.88
جمعه 08:00 زاگرس IZG4090 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 08:00 تابان TBN6255 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD.88
جمعه 08:30 ماهان IRM4587 اهواز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ BAE146
جمعه 08:30 آسمان IRC621 کرمانشاه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
جمعه 08:50 آتا TBZ5699 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737
جمعه 08:50 آسمان IRC841 ایلام ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 08:55 تابان TBN6257 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD.88
جمعه 09:00 آسمان IRC3781 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ B737-400
جمعه 09:10 ایران ایر IRA293 یزد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 09:15 ایران ایر IRA3408 کرمانشاه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
جمعه 09:30 قشم ایر QSM1241 قشم ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ RJ100
جمعه 09:35 ایران ایر IRA3350 ایلام ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
جمعه 09:45 ایران ایر IRA261 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 09:45 کیش ایر KIS7126 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 10:00 ایران ایر IRA3330 رشت ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
جمعه 10:20 سپهران SHI4302 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ B737
جمعه 10:30 ماهان IRM4532 اصفهان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ RJ100
جمعه 10:30 کارون KRU2521 آغاجاری ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 10:45 قشم ایر QSM1213 اهواز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 10:50 ماهان IRM1070 زاهدان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ AB6
جمعه 10:50 قشم ایر QSM1292 سنندج ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ RJ100
جمعه 10:55 آتا TBZ5711 کرمانشاه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737
جمعه 11:00 ماهان IRM4523 یاسوج ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ RJ100
جمعه 11:00 کیش ایر KIS7168 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 11:05 ماهان IRM4581 شهرکرد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ RJ85
جمعه 11:10 ماهان IRM1050 کرمان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
جمعه 11:10 ماهان IRM1074 کرمان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ RJ100
جمعه 11:15 ماهان IRM1094 بندرعباس ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 747
جمعه 11:15 کیش ایر KIS7128 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 11:25 آسمان IRC821 عسلویه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ B737
جمعه 11:30 ماهان IRM1005 خرم‌آباد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ BAE146
جمعه 11:30 کیش ایر KIS7104 آبادان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 11:45 زاگرس IZG4026 اهواز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 11:45 کیش ایر KIS7024 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 12:15 ماهان IRM1032 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A310
جمعه 12:15 تابان TBN6221 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD.88
جمعه 12:15 آسمان IRC631 گرگان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 12:20 ماهان IRM4568 بجنورد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ RJ100
جمعه 12:30 تابان TBN6228 قشم ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 12:55 آسمان IRC861 آبادان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ B737
جمعه 13:00 آسمان IRC3711 اردبیل ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ B737
جمعه 13:00 آسمان IRC831 اهواز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 13:05 آتا TBZ5649 تبریز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 13:05 معراج MRJ2845 قشم ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 13:10 ایران ایر IRA3322 رامسر ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
جمعه 13:15 ماهان IRM1088 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ BAE146
جمعه 13:20 سپهران SHI4319 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ B737
جمعه 13:20 ایران ایر IRA3340 نوشهر ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
جمعه 13:25 قشم ایر QSM1245 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ RJ100
جمعه 13:30 ماهان IRM4538 اصفهان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ RJ100
جمعه 13:30 ایران ایر IRA3400 اردبیل ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
جمعه 13:50 ایران ایر IRA217 بیرجند ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 14:00 ماهان IRM1017 عسلویه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ AB6
جمعه 14:00 کارون KRU2621 اهواز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 14:05 کاسپین CPN017 چابهار ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 14:10 آتا TBZ5620 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 14:25 زاگرس IZG4040 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 14:25 ایران ایر IRA3373 سمنان/مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
جمعه 14:30 کاسپین CPN025 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 14:30 ایران ایرتور IRB985 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A310
جمعه 14:35 کیش ایر KIS7152 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ B737
جمعه 14:45 کیش ایر KIS7028 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 14:45 ایران ایر IRA3447 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
جمعه 14:50 قشم ایر QSM1276 ارومیه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 15:15 کیش ایر KIS7026 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 15:15 ایران ایر IRA427 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 15:15 آسمان IRC601 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 15:20 سپهران SHI4311 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ B737
جمعه 15:30 آسمان IRC851 زاهدان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 15:35 قشم ایر QSM1253 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 15:40 کاسپین CPN027 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 15:50 زاگرس IZG4020 اهواز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 05:55 آسمان IRC3770 شیراز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100
پنج شنبه 05:30 ماهان IRM4530 اصفهان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ RJ100
پنج شنبه 05:40 آسمان IRC3768 شیراز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100

فرودگاه مهرآباد / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
جمعه 23:50 آسمان IRC3779 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 23:40 ماهان IRM1053 کرمان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ AB6
جمعه 23:30 زاگرس IZG4057 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 23:30 آتا TBZ5608 تبریز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 23:15 کیش ایر KIS7159 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 23:00 کیش ایر KIS7125 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 22:40 تابان TBN6258 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD.88
جمعه 22:30 ماهان IRM1039 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ AB6
جمعه 22:10 آتا TBZ5606 تبریز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 22:20 ایران ایرتور IRB968 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 22:10 ماهان IRM4531 اصفهان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ RJ100
جمعه 22:00 آتا TBZ5677 ارومیه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737
جمعه 21:45 ماهان IRM1063 سیرجان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ RJ85
جمعه 21:40 قشم ایر QSM1242 قشم ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ RJ100
جمعه 21:35 ایران ایرتور IRB988 اهواز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 21:30 قشم ایر QSM1282 اصفهان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 21:25 آتا TBZ5700 تبریز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737
جمعه 21:20 آتا TBZ5621 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 21:15 تابان TBN6224 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD.88
جمعه 21:15 کارون KRU2610 دزفول ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 21:05 آتا TBZ5613 اصفهان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 20:45 سپهران SHI4309 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ B737
جمعه 20:40 آسمان IRC626 کرمانشاه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 20:35 قشم ایر QSM1222 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ RJ100
جمعه 20:35 ماهان IRM1060 اهواز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ AB6
جمعه 20:30 آسمان IRC634 گرگان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
جمعه 20:25 ایران ایر IRA3411 کرمانشاه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
جمعه 20:15 زاگرس IZG4013 اهواز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 20:10 کاسپین CPN048 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 20:10 تابان TBN6256 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD.88
جمعه 20:05 زاگرس IZG4029 آبادان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 20:05 آتا TBZ5687 بوشهر ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 20:00 ماهان IRM1087 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A310
جمعه 19:40 زاگرس IZG4063 بوشهر ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 19:30 تابان TBN6293 قشم ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 19:40 ماهان IRM1037 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 747
جمعه 19:25 ایران ایر IRA3320 ساری ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
جمعه 19:25 معراج MRJ2820 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 19:20 ماهان IRM4593 بندرعباس ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ AB6
جمعه 19:15 ایران ایرتور IRB912 بندرعباس ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A310
جمعه 19:20 ایران ایر IRA3417 دزفول ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
جمعه 19:15 کیش ایر KIS7151 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 19:10 ایران ایر IRA468 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 19:10 ماهان IRM1013 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ AB6
جمعه 19:05 زاگرس IZG4043 کرمان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 19:05 ساها IRZ156 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ B737
جمعه 18:55 ماهان IRM4541 زاهدان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A310
جمعه 19:00 آسمان IRC3777 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 18:50 قشم ایر QSM1218 بوشهر ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ RJ100
جمعه 18:45 ایران ایر IRA3407 ارومیه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
جمعه 18:45 زاگرس IZG4049 زاهدان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 18:25 تابان TBN6301 بوشهر ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD.88
جمعه 18:25 کیش ایر KIS7089 بندرعباس ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 18:20 ماهان IRM1055 کرمان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ AB6
جمعه 18:15 آتا TBZ5604 تبریز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 18:10 آسمان IRC3724 یزد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ B737
جمعه 18:10 تابان TBN6254 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD.88
جمعه 18:00 آسمان IRC3880 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 17:50 زاگرس IZG4071 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 17:55 آسمان IRC858 ارومیه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ B737
جمعه 18:00 آتا TBZ5680 ارومیه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737
جمعه 17:50 آتا TBZ5681 بندرعباس ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 17:45 ماهان IRM4537 سبزوار ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ BAE146
جمعه 17:40 قشم ایر QSM1216 آبادان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 17:35 ایران ایرتور IRB8096 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 17:35 آسمان IRC3775 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 17:30 زاگرس IZG4039 بندرعباس ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 17:20 کاسپین CPN018 اهواز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 17:15 کیش ایر KIS7081 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 17:15 ساها IRZ150 چابهار ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ B737
جمعه 17:10 آسمان IRC822 عسلویه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 17:00 تابان TBN6275 اهواز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD.88
جمعه 16:55 کیش ایر KIS7027 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 16:55 کاسپین CPN6960 بندرعباس ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 16:50 آسمان IRC844 رشت ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
جمعه 16:50 آسمان IRC832 اهواز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 16:40 ایران ایر IRA431 اهواز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 16:40 آتا TBZ5623 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 16:35 تابان TBN6233 اصفهان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD.88
جمعه 16:35 زاگرس IZG4019 یزد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 182
جمعه 16:30 کاسپین CPN046 تبریز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 16:30 سپهران SHI4303 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ B737
جمعه 16:20 ماهان IRM1067 کرمان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ RJ100
جمعه 16:15 آتا TBZ5671 اهواز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 16:10 ایران ایر IRA3312 اصفهان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
جمعه 16:10 زاگرس IZG4011 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 16:00 آتا TBZ5691 قشم ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737
جمعه 16:05 ایران ایر IRA3403 اردبیل ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
جمعه 15:45 ایران ایرتور IRB914 آبادان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 15:45 کیش ایر KIS7029 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 15:30 کاسپین CPN028 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 15:25 کیش ایر KIS7153 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ B737
جمعه 15:15 کارون KRU2506 ماهشهر ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 15:10 ایران ایر IRA443 تبریز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 15:15 ماهان IRM1083 بندرعباس ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ AB6
جمعه 15:10 کاسپین CPN040 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 15:05 ایران ایر IRA3358 گرگان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
جمعه 15:00 ماهان IRM1008 خرم‌آباد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ BAE146
جمعه 14:55 ایران ایر IRA3333 رشت ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
جمعه 14:50 ایران ایر IRA3363 ایلام ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
جمعه 14:55 قشم ایر QSM1250 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ RJ100
جمعه 14:45 آسمان IRC602 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ B737
جمعه 14:35 سپهران SHI4312 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ B737
جمعه 14:30 تابان TBN6297 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD.88
جمعه 14:25 آسمان IRC632 گرگان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 14:20 ماهان IRM1079 کرمان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ BAE146
جمعه 14:15 معراج MRJ2804 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 14:15 آتا TBZ5627 اهواز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 14:10 ماهان IRM4529 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ AB6
جمعه 14:10 ماهان IRM1043 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A310
جمعه 14:05 زاگرس IZG4045 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 14:00 آسمان IRC3844 ایلام ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 13:55 زاگرس IZG4033 چابهار ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 13:55 ایران ایر IRA350 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 13:50 ساها IRZ170 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ B737
جمعه 13:40 آسمان IRC3786 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 13:30 تابان TBN6263 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD.88
جمعه 13:30 آسمان IRC826 رامسر ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
جمعه 13:20 کیش ایر KIS7015 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 13:15 تابان TBN6222 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD.88
جمعه 13:15 ماهان IRM1018 عسلویه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ AB6
جمعه 13:10 ماهان IRM4572 ایلام ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ RJ100
جمعه 13:00 ماهان IRM1035 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ AB6
جمعه 12:45 کیش ایر KIS7053 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 12:40 ماهان IRM1049 بیرجند ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ BAE146
جمعه 12:30 ماهان IRM1051 کرمان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ AB6
جمعه 12:25 کاسپین CPN6984 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 12:20 زاگرس IZG4003 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 12:10 زاگرس IZG4021 اهواز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 12:00 کیش ایر KIS7129 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 11:50 آتا TBZ5665 چابهار ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737
جمعه 12:00 ماهان IRM1001 لامرد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ RJ85
جمعه 11:50 آتا TBZ5683 اهواز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 11:45 ساها IRZ154 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737
جمعه 11:45 قشم ایر QSM1277 ارومیه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 11:30 قشم ایر QSM1230 ماهشهر ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 11:30 سپهران SHI4310 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ B737
جمعه 11:20 کارون KRU2620 اهواز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 11:00 ایران ایر IRA268 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 10:55 کیش ایر KIS7127 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 10:50 ایران ایرتور IRB978 تبریز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ AB6
جمعه 10:50 زاگرس IZG4041 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 10:45 ایران ایر IRA3341 نوشهر ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
جمعه 10:35 قشم ایر QSM1240 قشم ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ RJ100
جمعه 10:30 ایران ایرتور IRB984 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A310
جمعه 10:30 آتا TBZ5619 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 10:20 ایران ایر IRA3323 رامسر ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
جمعه 10:15 ایران ایر IRA216 بیرجند ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 10:15 ماهان IRM4539 اصفهان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ RJ100
جمعه 10:10 آسمان IRC3710 اردبیل ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ B737
جمعه 10:05 آتا TBZ5650 تبریز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 10:00 آسمان IRC830 اهواز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 10:00 ایران ایر IRA3401 اردبیل ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
جمعه 09:40 آتا TBZ5698 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ B737
جمعه 09:30 قشم ایر QSM1244 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ RJ100
جمعه 09:30 ماهان IRM1089 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ BAE146
جمعه 09:15 آسمان IRC630 گرگان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 09:15 زاگرس IZG4091 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 09:10 کاسپین CPN016 چابهار ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 09:05 ماهان IRM1016 عسلویه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ AB6
جمعه 09:00 آسمان IRC860 آبادان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ B737
جمعه 09:00 ماهان IRM4569 بجنورد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ RJ100
جمعه 08:50 ایران ایرتور IRB966 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 08:50 زاگرس IZG4027 اهواز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 08:30 کاسپین CPN020 اهواز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 08:20 قشم ایر QSM1293 سنندج ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ RJ100
جمعه 08:25 آسمان IRC3771 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 08:20 کاسپین CPN026 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 08:10 آتا TBZ5654 تبریز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 08:10 کیش ایر KIS7105 آبادان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 08:15 ماهان IRM1006 خرم‌آباد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ BAE146
جمعه 08:15 تابان TBN6227 قشم ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 08:05 ایران ایرتور IRB996 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A310
جمعه 08:05 آتا TBZ5710 کرمانشاه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737
جمعه 08:00 معراج MRJ2844 قشم ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 08:00 ماهان IRM1033 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A310
جمعه 07:50 ایران ایرتور IRB962 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ AB6
جمعه 07:50 ماهان IRM4580 شهرکرد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ RJ85
جمعه 07:45 آسمان IRC600 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 07:40 آسمان IRC3920 چابهار ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ B737
جمعه 07:40 ماهان IRM4522 یاسوج ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ RJ100
جمعه 07:40 آتا TBZ5644 تبریز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 07:35 کاسپین CPN022 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 07:35 قشم ایر QSM1212 اهواز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 07:30 ماهان IRM4533 اصفهان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ RJ100
جمعه 07:30 آتا TBZ5602 تبریز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 07:25 کیش ایر KIS7169 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 07:20 کارون KRU2520 آغاجاری ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 07:15 کیش ایر KIS7025 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 320
جمعه 07:10 ایران ایر IRA3374 مشهد/سمنان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
جمعه 07:05 ایران ایر IRA426 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 07:00 آسمان IRC820 عسلویه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737
جمعه 07:00 ایران ایر IRA3331 رشت ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
جمعه 06:55 کاسپین CPN024 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 06:45 قشم ایر QSM1252 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 06:45 ماهان IRM1075 کرمان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ RJ100
جمعه 06:25 زاگرس IZG4051 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 06:20 کیش ایر KIS7055 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 06:15 آسمان IRC644 بندرعباس ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ B737
جمعه 06:15 ایران ایر IRA3446 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
جمعه 06:10 ماهان IRM1071 زاهدان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ AB6
جمعه 06:10 ایران ایر IRA3310 اصفهان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
جمعه 06:05 ایران ایر IRA292 یزد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 06:00 آسمان IRC850 زاهدان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 06:00 ماهان IRM4579 قشم ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A310
جمعه 05:55 آسمان IRC840 ایلام ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 05:50 ایران ایر IRA3351 ایلام ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
جمعه 05:50 ماهان IRM1081 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A310
جمعه 05:45 ایران ایر IRA3409 کرمانشاه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
جمعه 05:45 ماهان IRM1095 بندرعباس ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 747
جمعه 05:40 آتا TBZ5635 اهواز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 05:30 آسمان IRC3780 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ B737
جمعه 05:25 کیش ایر KIS7057 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 05:10 آسمان IRC620 کرمانشاه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
جمعه 05:00 ماهان IRM4586 اهواز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ AB6
پنج شنبه 23:45 آسمان IRC3779 شیراز 28 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100
پنج شنبه 23:40 ماهان IRM1053 کرمان 23 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ AB6
پنج شنبه 23:30 زاگرس IZG4057 مشهد 3 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 23:30 آتا TBZ5677 ارومیه 11 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737
پنج شنبه 23:00 ایران ایرتور IRB966 مشهد 4 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 22:30 تابان TBN6291 اصفهان 6 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ md88
پنج شنبه 22:20 ایران ایرتور IRB968 مشهد 3 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 22:00 آتا TBZ5606 تبریز 12 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 21:40 سپهران SHI4303 شیراز 25 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ B737
پنج شنبه 21:10 ایران ایرتور IRB956 اهواز 5 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 21:40 قشم ایر QSM1242 قشم 8 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ RJ100
پنج شنبه 21:15 آتا TBZ5683 اهواز 10 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 21:00 آسمان IRC626 کرمانشاه 29 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100
پنج شنبه 20:45 ایران ایرتور IRB988 اهواز 4 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 20:35 آتا TBZ5613 اصفهان 11 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 20:35 ایران ایرتور IRB946 تبریز 3 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A310
پنج شنبه 20:15 زاگرس IZG4013 اهواز 7 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 20:00 آسمان IRC844 رشت 27 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
پنج شنبه 20:05 وارش VRH5850 اهواز 5 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-700
پنج شنبه 20:00 ماهان IRM1087 شیراز 18 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A310
پنج شنبه 19:55 کاسپین CPN018 اهواز 10 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 19:50 زاگرس IZG4063 بوشهر 3 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 19:45 ایران ایر IRA419 اهواز 5 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 19:40 آسمان IRC3724 یزد 26 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ B737
پنج شنبه 19:40 ماهان IRM1037 مشهد 20, 21 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 747
پنج شنبه 19:30 معراج MRJ2840 شیراز 15 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 19:20 ماهان IRM4593 بندرعباس 19 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ AB6
پنج شنبه 19:25 ایران ایر IRA3403 اردبیل 1 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
پنج شنبه 19:25 ایران ایرتور IRB912 بندرعباس 4 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A310
پنج شنبه 19:20 تابان TBN6258 مشهد 6 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ md88
پنج شنبه 19:10 ساها IRZ156 شیراز 12 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ B737
پنج شنبه 19:05 قشم ایر QSM1218 بوشهر 9 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ RJ100
پنج شنبه 18:55 آسمان IRC3914 بوشهر 28 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ B737
پنج شنبه 18:50 ایران ایر IRA458 بندرعباس 3 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100
پنج شنبه 18:50 کاسپین CPN048 شیراز 10 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 18:45 زاگرس IZG4049 زاهدان 1 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 18:20 ماهان IRM1055 کرمان 24 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ AB6
پنج شنبه 18:10 آتا TBZ5604 تبریز 11 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 18:10 تابان TBN6224 مشهد 6 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD.88
پنج شنبه 18:00 آسمان IRC3880 كيش 25 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100
پنج شنبه 17:45 زاگرس IZG4071 كيش 7 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 17:30 ماهان IRM1049 بیرجند 19 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ BAE146
پنج شنبه 17:20 قشم ایر QSM1216 آبادان 8 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100
پنج شنبه 17:15 کیش ایر KIS7081 كيش 5 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 17:15 ماهان IRM1073 سیرجان 22 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ BAE146
پنج شنبه 17:10 آسمان IRC822 عسلویه 26 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 17:05 سپهران SHI4309 شیراز 29 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ B737
پنج شنبه 17:00 آسمان IRC3962 اردبیل 27 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100
پنج شنبه 16:55 کیش ایر KIS7125 كيش 3 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 16:50 آسمان IRC826 رامسر 25 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
پنج شنبه 16:45 آتا TBZ5619 مشهد 12 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 16:45 ایران ایرتور IRB914 آبادان 4 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 16:35 کاسپین CPN028 مشهد 15 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 16:30 ایران ایرتور IRB936 تبریز 3 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ AB6
پنج شنبه 16:15 کاسپین CPN6980 مشهد 10 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 16:10 کاسپین CPN6950 یزد 12 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 16:10 زاگرس IZG4011 شیراز 1 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 16:00 ایران ایر IRA3333 رشت 2 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
پنج شنبه 16:00 آتا TBZ5623 شیراز 11 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 15:15 ایران ایر IRA466 مشهد 4 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 15:05 ایران ایر IRA3358 گرگان 1 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
پنج شنبه 15:05 زاگرس IZG4021 اهواز 7 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 15:00 آسمان IRC3844 ایلام 25 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100
پنج شنبه 15:00 ماهان IRM1008 خرم‌آباد 23 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ BAE146
پنج شنبه 14:45 آسمان IRC602 مشهد 29 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ B737
پنج شنبه 14:35 وارش VRH5818 مشهد 5 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-700
پنج شنبه 14:30 آسمان IRC3784 شیراز 28 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ B737
پنج شنبه 14:25 تابان TBN6297 كيش 6 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD.88
پنج شنبه 14:25 ماهان IRM1035 مشهد 19 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ AB6
پنج شنبه 14:10 ماهان IRM1043 كيش 24 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A310
پنج شنبه 14:00 زاگرس IZG4045 مشهد 3 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 14:00 آسمان IRC640 تبریز 26 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100
پنج شنبه 14:00 کارون KRU2516 لاوان 16 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100
پنج شنبه 13:45 وارش VRH5822 كيش ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ B737
پنج شنبه 13:40 ساها IRZ170 مشهد 12 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ B737
پنج شنبه 13:15 آسمان IRC3773 شیراز 29 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100
پنج شنبه 13:10 ماهان IRM4572 ایلام 20 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ RJ100
پنج شنبه 12:50 ایران ایر IRA3305 خوی 3 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
پنج شنبه 12:50 ایران ایر IRA3401 اردبیل 4 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
پنج شنبه 12:45 کیش ایر KIS7053 كيش 2 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 12:45 زاگرس IZG4091 مشهد 6 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 12:40 آسمان IRC630 گرگان 27 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100
پنج شنبه 12:40 آتا TBZ5635 اهواز 12 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 12:35 آتا TBZ5608 تبریز 10 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 12:35 ایران ایر IRA3426 یزد 2 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
پنج شنبه 12:30 ایران ایر IRA321 خرم‌آباد 5 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100
پنج شنبه 12:20 سپهران SHI4310 مشهد 25 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ B737
پنج شنبه 12:20 زاگرس IZG4059 بندرعباس ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 12:20 ایران ایر IRA3323 رامسر 1 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
پنج شنبه 12:10 زاگرس IZG4033 چابهار 5 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 12:10 زاگرس IZG4003 كيش 7 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 12:05 کاسپین CPN024 مشهد 12 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 12:00 ماهان IRM1089 شیراز 22 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ BAE146
پنج شنبه 11:55 زاگرس IZG4041 مشهد 3 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 11:50 کاسپین CPN6984 كيش 10 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 11:45 قشم ایر QSM1212 اهواز 9 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100
پنج شنبه 11:40 ایران ایرتور IRB996 كيش 4 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A310
پنج شنبه 11:40 قشم ایر QSM1248 زاهدان 8 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100
پنج شنبه 11:35 ایران ایرتور IRB984 شیراز 3 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A310
پنج شنبه 11:30 کیش ایر KIS7129 كيش 1 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 07:00 ایران ایرتور IRB962 مشهد 5 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ AB6
پنج شنبه 06:55 آسمان IRC820 عسلویه 13 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737
پنج شنبه 06:55 ایران ایرتور IRB960 مشهد 3 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A300-600ST
پنج شنبه 06:55 ایران ایر IRA3409 کرمانشاه 4 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
پنج شنبه 06:55 ایران ایر IRA3318 ساری 2 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
پنج شنبه 06:50 قشم ایر QSM1230 ماهشهر 9 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100
پنج شنبه 06:50 کیش ایر KIS7105 آبادان 9 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 06:50 وارش VRH5820 كيش 1 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-700
پنج شنبه 06:45 آسمان IRC3771 شیراز 14 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100
پنج شنبه 06:45 ایران ایر IRA3445 تبریز 1 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
پنج شنبه 06:45 قشم ایر QSM1268 قشم 8 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ RJ100
پنج شنبه 06:45 کاسپین CPN014 عسلویه 16 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 06:40 آتا TBZ5627 اهواز 10 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 06:40 آتا TBZ5602 تبریز 11 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 06:40 آتا TBZ5710 کرمانشاه 12 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 06:40 آتا TBZ5675 ارومیه 13 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737
پنج شنبه 06:35 ایران ایر IRA326 لارستان 5 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 06:35 ایران ایر IRA3407 ارومیه 6 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
پنج شنبه 06:35 کارون KRU2522 اصفهان/سیری 14 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100
پنج شنبه 06:35 کاسپین CPN022 مشهد 15 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 06:30 آسمان IRC3769 شیراز 11 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100
پنج شنبه 06:30 آسمان IRC830 اهواز 25 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 06:30 ایران ایر IRA3351 ایلام 2 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
پنج شنبه 06:30 کاسپین CPN026 مشهد 12 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 06:25 تابان TBN6342 مشهد 6 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD.88
پنج شنبه 06:25 زاگرس IZG4051 كيش 7 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 06:25 ماهان IRM4575 جیرفت/ایرانشهر 24 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ BAE146
پنج شنبه 06:20 معراج MRJ2820 كيش 15 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 06:20 کیش ایر KIS7055 كيش 5 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 06:15 ایران ایر IRA292 یزد 4 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100
پنج شنبه 06:15 ماهان IRM1051 کرمان 18 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ AB6
پنج شنبه 06:10 آسمان IRC3764 لاوان 26 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100
پنج شنبه 06:10 ایران ایر IRA382 زاهدان/چابهار 3 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 06:10 ماهان IRM4520 گچساران 28 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ RJ100
پنج شنبه 06:05 وارش VRH5852 اهواز 3 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-700
پنج شنبه 06:00 ایران ایر IRA3310 اصفهان 9 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 320
پنج شنبه 06:00 آسمان IRC850 زاهدان 29 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 06:00 ماهان IRM4550 خارگ 22 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ RJ100
پنج شنبه 05:55 آسمان IRC840 ایلام 27 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100
پنج شنبه 05:55 ماهان IRM1016 عسلویه 19 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A310
پنج شنبه 05:55 کاسپین CPN020 اهواز 10 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 05:50 ماهان IRM1081 مشهد 23 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A300-600ST
پنج شنبه 05:45 ماهان IRM1095 بندرعباس 20, 21 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 747
پنج شنبه 05:35 زاگرس IZG4079 كيش 2 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 05:10 آسمان IRC620 کرمانشاه 25 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
پنج شنبه 05:00 ماهان IRM4586 اهواز 18 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ BAE146

فرودگاه مهرآباد / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه مهرآباد / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه مشهد / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
جمعه 23:50 ایران ایرتور IRB968 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
جمعه 22:30 زاگرس IZG4106 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 21:45 ایران ایرتور IRB959 کرمانشاه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
جمعه 21:40 قشم ایر QSM1263 قشم ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 21:40 کاسپین CPN6967 اهواز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ M83
جمعه 21:10 ماهان IRM1037 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
جمعه 21:10 آتا TBZ5640 اهواز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ M83
جمعه 21:05 آسمان IRC619 یزد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737-400
جمعه 20:45 وارش VAR5803 ساری ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737-300
جمعه 20:40 ایران ایر IRA468 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 20:40 کاسپین CPN6959 اصفهان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ M83
جمعه 20:30 ماهان IRM1059 کرمان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 146-100
جمعه 19:45 ایران ایرتور IRB983 بوشهر ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
جمعه 19:30 وارش VAR5877 کرمانشاه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737-300
جمعه 19:30 تابان TBN6224 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737-500
جمعه 19:30 زاگرس IZG4110 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 19:05 ایران ایرتور IRB925 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
جمعه 18:45 سپهران SHI4300 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737-500
جمعه 18:00 زاگرس IZG4102 اصفهان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 17:00 ایران ایر IRA268 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A321
جمعه 16:40 کاسپین CPN028 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ M83
جمعه 16:40 ساها IRZ170 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737-300
جمعه 16:20 کاسپین CPN040 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ M83
جمعه 16:15 آسمان IRC602 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737-400
جمعه 15:45 معراج MRJ2804 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 15:45 کیش ایر KIS7072 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ M83
جمعه 15:35 ایران ایرتور IRB901 تبریز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
جمعه 15:30 زاگرس IZG4045 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 15:15 قشم ایر QSM1310 همدان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 15:15 ایران ایرتور IRB943 اصفهان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
جمعه 15:10 آتا TBZ5638 ساری ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ M83
جمعه 14:30 ماهان IRM1035 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
جمعه 14:00 ایران ایرتور IRB953 اهواز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ SABRELINER 80
جمعه 14:00 ایران ایرتور IRB905 رشت ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
جمعه 14:00 سپهران SHI4334 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737-500
جمعه 14:00 تابان TBN6208 اصفهان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD.88
جمعه 14:00 وارش VAR5818 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737-300
جمعه 13:45 کاسپین CPN6919 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ M83
جمعه 13:30 قشم ایر QSM1304 آبادان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 13:25 کاسپین CPN6905 اصفهان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ M83
جمعه 13:10 آسمان IRC605 نوشهر ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 12:55 زاگرس IZG4108 اصفهان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 12:50 سپهران SHI4310 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737-500
جمعه 12:45 آسمان IRC3928 چابهار ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737-400
جمعه 12:35 آسمان IRC3850 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 12:20 کاسپین CPN6953 یزد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ M83
جمعه 12:15 زاگرس IZG4041 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 12:00 تابان TBN6216 كاشان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737-500
جمعه 11:50 آتا TBZ5661 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-82
جمعه 11:20 پويا PYA2312 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ EMB-145
جمعه 11:15 ماهان IRM4585 قشم ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A310
جمعه 11:00 آتا TBZ5615 تبریز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ M83
جمعه 11:00 آتا TBZ5698 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-82
جمعه 11:00 آتا TBZ5619 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ M83
جمعه 10:40 زاگرس IZG4091 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 10:15 ایران ایرتور IRB966 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
جمعه 10:10 قشم ایر QSM1200 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 10:10 آسمان IRC852 زاهدان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 10:00 آتا TBZ5615 تبریز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ M83
جمعه 09:30 ماهان IRM1033 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
جمعه 09:15 آسمان IRC600 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 09:15 ایران ایرتور IRB962 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
جمعه 09:10 کاسپین CPN026 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ M83
جمعه 08:45 کاسپین CPN022 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ M83
جمعه 08:05 کاسپین CPN024 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ M83
جمعه 07:55 قشم ایر QSM1252 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 01:30 تابان TBN6202 آبادان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737-500
جمعه 00:55 زاگرس IZG4057 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 00:45 ماهان IRM1045 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
جمعه 00:30 ایران ایرتور IRB966 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
پنج شنبه 23:50 ایران ایرتور IRB968 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
پنج شنبه 22:30 زاگرس IZG4106 كيش ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 21:55 کاسپین CPN6905 اصفهان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ M83
پنج شنبه 21:50 کاسپین CPN6943 آبادان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸
پنج شنبه 21:45 ایران ایرتور IRB959 کرمانشاه ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
پنج شنبه 21:40 سپهران SHI4300 شیراز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-500
پنج شنبه 21:10 ماهان IRM1037 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
پنج شنبه 21:10 آتا TBZ5640 اهواز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ M83
پنج شنبه 21:05 آسمان IRC619 یزد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-400
پنج شنبه 20:00 ایران ایرتور IRB983 بوشهر ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
پنج شنبه 20:30 تابان TBN6258 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD.88
پنج شنبه 19:55 زاگرس IZG4102 اصفهان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ md83
پنج شنبه 19:30 تابان TBN6224 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-500
پنج شنبه 19:30 وارش VAR5803 ساری ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-300
پنج شنبه 19:05 ایران ایرتور IRB925 شیراز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
پنج شنبه 18:15 وارش VAR5813 كيش ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-300
پنج شنبه 18:05 آتا TBZ5619 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ M83
پنج شنبه 17:45 کاسپین CPN028 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ M83
پنج شنبه 17:45 آسمان IRC3850 شیراز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 16:50 کاسپین CPN6980 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸
پنج شنبه 16:45 ایران ایر IRA466 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 16:30 ایران ایرتور IRB901 تبریز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
پنج شنبه 16:15 آسمان IRC602 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-400
پنج شنبه 16:00 ایران ایرتور IRB943 اصفهان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
پنج شنبه 16:00 سپهران SHI4334 كيش ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-500
پنج شنبه 15:45 قشم ایر QSM1287 زاهدان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 15:45 VRH VRH 5818 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-300
پنج شنبه 15:45 وارش VAR5818 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-300
پنج شنبه 15:25 زاگرس IZG4045 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 15:15 ایران ایرتور IRB977 آبادان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
پنج شنبه 15:10 آتا TBZ5638 ساری ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ M83
پنج شنبه 15:05 ساها IRZ170 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-300
پنج شنبه 14:30 ماهان IRM1035 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
پنج شنبه 14:10 ایران ایرتور IRB953 اهواز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ SABRELINER 80
پنج شنبه 14:10 زاگرس IZG4091 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 13:40 سپهران SHI4310 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-500
پنج شنبه 14:00 ایران ایرتور IRB905 رشت ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
پنج شنبه 13:40 کاسپین CPN6967 اهواز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ M83
پنج شنبه 13:20 زاگرس IZG4041 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 13:10 آتا TBZ5698 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-82
پنج شنبه 13:00 تابان TBN6208 اصفهان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD.88
پنج شنبه 12:55 زاگرس IZG4108 اصفهان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 12:50 کاسپین CPN6919 شیراز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ M83
پنج شنبه 12:40 کاسپین CPN024 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸
پنج شنبه 12:20 آتا TBZ5615 تبریز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ M83
پنج شنبه 12:15 ماهان IRM1059 کرمان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
پنج شنبه 11:25 کاسپین CPN6935 شیراز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ M83
پنج شنبه 11:20 ماهان IRM1015 عسلویه ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
پنج شنبه 11:00 قشم ایر QSM1233 ماهشهر ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 10:25 آسمان IRC836 اهواز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 10:10 آسمان IRC852 زاهدان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 08:30 ایران ایرتور IRB962 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
پنج شنبه 08:20 ایران ایرتور IRB960 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
پنج شنبه 08:00 کاسپین CPN026 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ M83
پنج شنبه 08:00 کاسپین CPN022 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ M83
پنج شنبه 07:45 تابان TBN6342 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD.88
پنج شنبه 07:20 ماهان IRM1081 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A300-600

فرودگاه مشهد / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
جمعه 15:00 تابان TBN6207 اصفهان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD.88
جمعه 15:00 ایران ایرتور IRB982 بوشهر ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
جمعه 15:05 سپهران SHI4319 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737-500
جمعه 15:10 زاگرس IZG4111 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 15:30 تابان TBN6223 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737-500
جمعه 15:45 ماهان IRM1034 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
جمعه 15:55 قشم ایر QSM1201 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 16:10 آتا TBZ5641 اهواز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ M83
جمعه 16:30 زاگرس IZG4044 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 16:40 ایران ایرتور IRB963 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
جمعه 16:45 کیش ایر KIS7073 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ M83
جمعه 16:50 معراج MRJ2805 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 16:55 قشم ایر QSM1262 قشم ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 17:00 ایران ایرتور IRB958 کرمانشاه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
جمعه 17:15 آسمان IRC618 یزد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737-400
جمعه 17:20 کاسپین CPN6966 اهواز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ M83
جمعه 17:30 کاسپین CPN6958 اصفهان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ M83
جمعه 17:35 زاگرس IZG4107 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 17:40 ساها IRZ171 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737-300
جمعه 18:40 آتا TBZ5620 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ M83
جمعه 19:55 ایران ایرتور IRB969 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
جمعه 20:00 سپهران SHI4311 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737-500
جمعه 20:30 وارش VAR5819 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737-300
جمعه 20:30 ایران ایرتور IRB976 آبادان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
جمعه 20:45 تابان TBN6201 آبادان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737-500
جمعه 21:00 زاگرس IZG4056 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 21:20 ایران ایر IRA469 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 21:30 ماهان IRM1058 کرمان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 146-100
جمعه 21:40 کاسپین CPN029 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ M83
جمعه 21:45 وارش VAR5802 ساری ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737-300
جمعه 22:10 آسمان IRC603 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737-400
جمعه 22:20 قشم ایر QSM1251 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 22:30 ماهان IRM1036 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
جمعه 22:40 کاسپین CPN041 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ M83
جمعه 15:00 وارش VAR5876 کرمانشاه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737-400
جمعه 14:55 ایران ایرتور IRB924 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
جمعه 14:45 کاسپین CPN023 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ M83
جمعه 14:20 کاسپین CPN027 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ M83
جمعه 14:15 قشم ایر QSM1253 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 14:00 زاگرس IZG4103 اصفهان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 14:00 سپهران SHI4301 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737-500
جمعه 13:20 کاسپین CPN025 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ M83
جمعه 13:50 آسمان IRC601 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 13:40 آسمان IRC3929 چابهار ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737-400
جمعه 13:20 آسمان IRC3851 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 13:05 زاگرس IZG4040 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 12:40 ایران ایر IRA261 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A321
جمعه 12:30 ماهان IRM4584 قشم ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A310
جمعه 12:20 پويا PYA2313 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ EMB-145
جمعه 12:10 آتا TBZ5637 ساری ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ M83
جمعه 12:00 آتا TBZ5616 تبریز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ M83
جمعه 11:15 ایران ایرتور IRB942 اصفهان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
جمعه 11:10 آسمان IRC853 زاهدان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 10:55 قشم ایر QSM1311 همدان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 10:45 ماهان IRM1032 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
جمعه 10:50 آتا TBZ5616 تبریز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ M83
جمعه 10:30 ایران ایرتور IRB900 تبریز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
جمعه 10:15 ماهان IRM4598 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ RJ85
جمعه 10:10 کاسپین CPN6904 اصفهان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ M83
جمعه 10:00 ایران ایرتور IRB904 رشت ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
جمعه 09:55 آسمان IRC604 نوشهر ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 09:45 کاسپین CPN6918 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ M83
جمعه 09:05 سپهران SHI4335 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737-500
جمعه 09:00 زاگرس IZG4109 اصفهان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 09:00 کاسپین CPN6952 یزد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ M83
جمعه 08:55 ایران ایرتور IRB952 اهواز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
جمعه 08:35 قشم ایر QSM1305 آبادان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 08:00 تابان TBN6215 كاشان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737-500
جمعه 07:30 آتا TBZ5699 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ M83
جمعه 07:00 آتا TBZ5662 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-82
جمعه 06:40 زاگرس IZG4090 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 06:00 ایران ایرتور IRB967 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
پنج شنبه 22:45 کاسپین CPN029 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ M83
پنج شنبه 22:40 کاسپین CPN6981 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸
پنج شنبه 22:30 ماهان IRM1036 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
پنج شنبه 22:10 آسمان IRC603 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-400
پنج شنبه 21:30 تابان TBN6257 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD.88
پنج شنبه 21:00 زاگرس IZG4056 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 21:00 وارش VAR5802 ساری ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-500
پنج شنبه 20:45 ایران ایرتور IRB967 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
پنج شنبه 20:45 تابان TBN6201 آبادان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-500
پنج شنبه 20:00 ایران ایرتور IRB969 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
پنج شنبه 19:30 ماهان IRM1044 كيش ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
پنج شنبه 19:15 وارش VAR5812 كيش 25, 26 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-300
پنج شنبه 19:00 آتا TBZ5620 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ M83
پنج شنبه 18:35 کاسپین CPN6904 اصفهان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ M83
پنج شنبه 18:30 آسمان IRC3851 شیراز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 17:45 ایران ایرتور IRB963 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
پنج شنبه 17:40 کاسپین CPN6942 آبادان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸
پنج شنبه 17:30 زاگرس IZG4107 كيش 24 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 17:20 ایران ایر IRA467 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 17:15 آسمان IRC618 یزد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-400
پنج شنبه 17:10 سپهران SHI4301 شیراز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-500
پنج شنبه 17:00 ایران ایرتور IRB958 کرمانشاه ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
پنج شنبه 17:00 VRH VRH5819 تهران 25 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-300
پنج شنبه 16:30 زاگرس IZG4044 تهران 23 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 16:30 ایران ایرتور IRB961 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
پنج شنبه 16:10 آتا TBZ5641 اهواز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ M83
پنج شنبه 16:05 ساها IRZ171 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-300
پنج شنبه 16:00 زاگرس IZG4103 اصفهان 26 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 16:00 قشم ایر QSM1286 زاهدان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 15:45 ماهان IRM1034 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
پنج شنبه 15:45 ایران ایر IRA261 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 15:10 ایران ایرتور IRB924 شیراز 17, 18 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
پنج شنبه 15:30 تابان TBN6223 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-500
پنج شنبه 15:00 ایران ایرتور IRB982 بوشهر 15, 16 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
پنج شنبه 14:45 سپهران SHI4311 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-500
پنج شنبه 14:40 کاسپین CPN023 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ M83
پنج شنبه 14:20 زاگرس IZG4040 تهران 23, 24 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 14:00 تابان TBN6207 اصفهان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD.88
پنج شنبه 13:50 آتا TBZ5699 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ M83
پنج شنبه 13:45 کاسپین CPN027 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ M83
پنج شنبه 13:30 کاسپین CPN025 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸
پنج شنبه 13:15 ماهان IRM1058 کرمان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
پنج شنبه 13:10 آتا TBZ5616 تبریز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ M83
پنج شنبه 12:00 ایران ایرتور IRB942 اصفهان 17, 18 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
پنج شنبه 12:10 آتا TBZ5637 ساری ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ M83
پنج شنبه 12:35 ماهان IRM1014 عسلویه ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
پنج شنبه 11:45 قشم ایر QSM1232 ماهشهر ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 11:25 آسمان IRC837 اهواز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 11:15 ایران ایرتور IRB900 تبریز 15, 16 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
پنج شنبه 11:15 تابان TBN6341 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD.88
پنج شنبه 11:10 آسمان IRC853 زاهدان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 11:00 سپهران SHI4335 كيش ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-500
پنج شنبه 10:30 ماهان IRM1030 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A310
پنج شنبه 10:10 زاگرس IZG4090 تهران 25, 26 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 10:00 ایران ایرتور IRB904 رشت 17, 18 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
پنج شنبه 09:55 ایران ایرتور IRB976 آبادان 19, 20, 21 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
پنج شنبه 09:30 ایران ایرتور IRB952 اهواز 15, 16 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
پنج شنبه 09:15 کاسپین CPN6966 اهواز 9, 10 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ M83
پنج شنبه 09:00 زاگرس IZG4109 اصفهان 23, 24 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 09:00 کاسپین CPN6918 شیراز 7, 8 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ M83
پنج شنبه 07:25 کاسپین CPN6934 شیراز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ M83

فرودگاه مشهد / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
پنج شنبه 11:30 کام ایر KMF919 قندهار ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ M87
پنج شنبه 12:00 قشم ایر QSM2296 بغداد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
پنج شنبه 12:00 عراقی IAW161 بغداد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-800
پنج شنبه 13:00 کام ایر KMF929 مزارشریف ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-50
پنج شنبه 13:30 کام ایر KMF921 هرات ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ M87
پنج شنبه 14:15 العربیه ABY205 شارجه ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 14:20 ماهان IRM1157 بیروت ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
پنج شنبه 14:55 ایران ایر IRA668 کویت ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 16:15 قشم ایر QSM2292 نجف ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
پنج شنبه 16:55 عمان ایر OMA453 مسقط ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-800
پنج شنبه 18:00 عراقی IAW149 بصره ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-800
پنج شنبه 18:10 ماهان IRM5003 نجف ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
پنج شنبه 19:00 عراقی IAW117 نجف ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-800
پنج شنبه 19:10 آتا TBZ6638 نجف ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 22:50 قطر QTR492 دوحه ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 23:45 فلای دبی FDB5251 دبی ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-800
جمعه 04:45 قطر QTR494 دوحه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 09:15 ماهان IRM1148 کابل ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
جمعه 11:40 ایران ایر IRA668 کویت ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A321
جمعه 12:00 قشم ایر QSM2296 نجف ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
جمعه 12:00 عراقی IAW161 بغداد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737-800
جمعه 13:45 قشم ایر QSM2292 نجف ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
جمعه 14:20 ماهان IRM1157 بیروت ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
جمعه 16:50 ماهان IRM5045 بغداد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
جمعه 17:40 آتا TBZ6648 نجف ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 19:00 عراقی IAW117 نجف ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737-800

فرودگاه مشهد / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
پنج شنبه 11:00 تابان TBN7267 نجف ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD.88
پنج شنبه 12:30 کام ایر KMF920 قندهار ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ M87
پنج شنبه 13:00 قشم ایر QSM2297 بغداد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
پنج شنبه 13:30 عراقی IAW118 نجف ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-800
پنج شنبه 14:00 کام ایر KMF930 مزارشریف ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-8-50
پنج شنبه 14:30 کام ایر KMF922 هرات ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ M87
پنج شنبه 14:55 العربیه ABY206 شارجه ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 16:00 ماهان IRM1156 بیروت ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
پنج شنبه 17:15 قشم ایر QSM2293 نجف ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
پنج شنبه 17:45 عمان ایر OMA454 مسقط ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-800
پنج شنبه 19:00 عراقی IAW150 بصره ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-800
پنج شنبه 20:10 آتا TBZ6637 نجف ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 20:30 عراقی IAW162 بغداد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-800
پنج شنبه 23:50 قطر QTR493 دوحه ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 00:45 فلای دبی FDB5252 دبی ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737-800
جمعه 04:30 ماهان IRM1149 کابل ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
جمعه 05:45 قطر QTR495 دوحه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 10:45 ماهان IRM5046 بغداد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
جمعه 12:00 آتا TBZ6647 نجف ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 13:00 قشم ایر QSM2297 نجف ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
جمعه 13:30 عراقی IAW118 نجف ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737-800
جمعه 15:00 قشم ایر QSM2293 نجف ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
جمعه 15:50 ماهان IRM1156 بیروت ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
جمعه 18:00 ایران ایر IRA669 کویت ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A321
جمعه 18:15 ماهان IRM5086 نجف ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
جمعه 20:30 عراقی IAW162 بغداد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737-800

فرودگاه شيراز / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
جمعه 23:50 سپهران SHI4303 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ B737-400
جمعه 21:45 ساها IRZ156 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737-300
جمعه 21:30 ماهان IRM1087 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ BAE146
جمعه 21:15 آسمان IRC3801 قشم ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
جمعه 21:20 کاسپین CPN048 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 20:30 تابان TBN6281 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD.88
جمعه 20:15 کیش KIS7060 کیش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 20:25 آسمان IRC3777 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 19:00 آسمان IRC3827 اهواز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 18:00 آتا TBZ5623 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ M83
جمعه 17:30 زاگرس IZG4011 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 16:45 زاگرس IZG4111 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-82
جمعه 16:45 ایران ايرتور IRB924 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
جمعه 15:45 سپهران SHI4301 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ B737-400
جمعه 16:40 ایران ایر IRA3391 بندرعباس ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
جمعه 15:10 آسمان IRC3851 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 15:05 آسمان IRC3786 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 14:20 قشم QSM1235 ماهشهر ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 13:35 آسمان IRC819 زاهدان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 13:30 آسمان IRC3805 کیش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
جمعه 12:35 ایران ایر IRA3455 قشم ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
جمعه 12:00 ایران ايرتور IRB984 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 11:45 ایران ایر IRA3344 آبادان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
جمعه 11:15 کاسپین CPN6918 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-82
جمعه 10:50 ماهان IRM1089 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
جمعه 09:50 آسمان IRC3771 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 09:35 آسمان IRC3793 بندرعباس ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
جمعه 08:35 ایران ایر IRA3389 بندرعباس ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
جمعه 02:00 آسمان IRC3821 آبادان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
جمعه 08:30 ایران ایر IRA426 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 01:10 آسمان IRC3779 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 23:00 سپهران SHI4303 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-600
پنج شنبه 22:25 آسمان IRC3891 اهواز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 21:30 ماهان IRM1087 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
پنج شنبه 21:00 معراج MRJ2840 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 21:00 ایران ایر IRA3377 کیش ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
پنج شنبه 20:45 کیش KIS7060 کیش ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 20:30 ساها IRZ156 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-300
پنج شنبه 20:20 آسمان IRC3851 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 19:25 آسمان IRC3905 ساری ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 20:00 کاسپین CPN048 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 18:55 سپهران SHI4301 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ B737-400
پنج شنبه 18:25 سپهران SHI4309 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ B737-400
پنج شنبه 18:05 زاگرس IZG4011 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 17:20 آتا TBZ5623 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 16:45 ایران ايرتور IRB924 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
پنج شنبه 17:00 کارون KRU2516 لاوان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 17:20 ایران ایر IRA3391 بندرعباس ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
پنج شنبه 15:55 آسمان IRC3784 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-600
پنج شنبه 14:40 آسمان IRC3773 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 13:00 ایران ايرتور IRB984 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
پنج شنبه 13:30 آسمان IRC3805 کیش ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
پنج شنبه 13:20 ماهان IRM1089 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
پنج شنبه 12:40 آسمان IRC3941 رشت ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 12:05 ایران ایر IRA3386 اهواز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
پنج شنبه 10:30 کاسپین CPN6918 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-82
پنج شنبه 12:00 ماهان IRM4563 اهواز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 146-300
پنج شنبه 10:25 کاسپین CPN6948 عسلویه ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-82
پنج شنبه 09:35 آسمان IRC3793 بندرعباس ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
پنج شنبه 07:55 آسمان IRC3769 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 08:05 ایران ایر IRA3389 بندرعباس ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
پنج شنبه 08:05 ماهان IRM4562 کرمان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 146-300
پنج شنبه 08:10 آسمان IRC3771 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 09:20 ماهان IRM4557 خارک ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ BAE146
پنج شنبه 09:20 آسمان IRC3763 لاوان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100

فرودگاه شيراز / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
جمعه 22:35 ساها IRZ157 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737-300
جمعه 22:30 ماهان IRM1086 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ BAE146
جمعه 22:20 کاسپین CPN049 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 22:20 آسمان IRC3787 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 22:15 آسمان IRC3820 آبادان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
جمعه 21:30 تابان TBN6282 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD.88
جمعه 21:25 آسمان IRC3778 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 21:15 کیش KIS7061 کیش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 20:00 آسمان IRC3812 تبریز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 19:00 سپهران SHI4300 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ B737-400
جمعه 18:50 آتا TBZ5624 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ M83
جمعه 18:30 زاگرس IZG4010 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 17:45 آسمان IRC3800 قشم ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
جمعه 17:30 ایران ايرتور IRB925 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
جمعه 17:45 زاگرس IZG4110 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 16:30 آسمان IRC3776 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 17:15 ایران ایر IRA3345 آبادان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
جمعه 16:25 آسمان IRC3826 اهواز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 15:05 قشم QSM1234 ماهشهر ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 13:45 ایران ایر IRA427 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 13:10 ایران ایر IRA3388 بندرعباس ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
جمعه 13:00 ایران ايرتور IRB985 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 12:20 ایران ایر IRA3390 بندرعباس ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
جمعه 11:50 ماهان IRM1088 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
جمعه 12:15 کاسپین CPN6919 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 10:35 آسمان IRC3804 کیش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
جمعه 10:50 آسمان IRC3850 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 09:10 ایران ایر IRA3454 قشم ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
جمعه 09:00 سپهران SHI4302 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ B737-400
جمعه 06:15 آسمان IRC3792 بندرعباس ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
جمعه 06:00 آسمان IRC3770 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 06:00 آسمان IRC818 زاهدان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 22:00 معراج MRJ2841 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 22:30 ماهان IRM1086 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
پنج شنبه 21:45 کیش KIS7061 کیش ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 21:35 ایران ایر IRA3390 بندرعباس ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
پنج شنبه 21:30 ساها IRZ157 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-300
پنج شنبه 21:20 آسمان IRC3778 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 20:25 آسمان IRC3890 اهواز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 21:00 کاسپین CPN049 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 19:00 آسمان IRC3820 آبادان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
پنج شنبه 19:20 سپهران SHI4308 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ B737-400
پنج شنبه 19:55 سپهران SHI4300 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ B737-400
پنج شنبه 18:20 آتا TBZ5624 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 18:55 زاگرس IZG4010 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 17:55 ایران ایر IRA3376 کیش ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
پنج شنبه 17:30 کارون KRU2517 لاوان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 17:30 ایران ايرتور IRB925 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
پنج شنبه 16:55 آسمان IRC3785 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-600
پنج شنبه 16:00 آسمان IRC3850 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 15:30 آسمان IRC3904 ساری ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 14:20 ماهان IRM1088 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
پنج شنبه 12:45 ماهان IRM4563 کرمان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 146-300
پنج شنبه 13:45 ایران ايرتور IRB985 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
پنج شنبه 12:40 ایران ایر IRA3388 بندرعباس ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
پنج شنبه 11:20 کاسپین CPN6919 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 11:15 کاسپین CPN6949 عسلویه ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 10:50 آسمان IRC3772 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 10:05 ماهان IRM4556 خارک ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 146-300
پنج شنبه 10:35 آسمان IRC3804 کیش ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
پنج شنبه 10:00 آسمان IRC3762 لاوان 16 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 08:50 آسمان IRC3940 رشت 15 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 10:00 سپهران SHI4302 تهران 1, 2 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ B737-400
پنج شنبه 08:45 ماهان IRM4562 اهواز 1 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ BAE146
پنج شنبه 08:40 ایران ایر IRA3387 اهواز 7 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
پنج شنبه 06:15 آسمان IRC3792 بندرعباس 17 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-200/210

فرودگاه شيراز / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
جمعه 21:20 آسمان IRC6555 مسقط ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 19:30 سلام ایر OMS555 مسقط ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 14:15 العربیه ABY213 شارجه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 12:50 ایران ایر IRA682 دوحه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 04:45 هواپيمايي قطر QTR476 دوحه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 02:15 ترکیش THY884 استانبول ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 14:15 العربیه ABY213 شارجه ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 11:30 فلای دبی FDB5271 دبی ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-600

فرودگاه شيراز / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
جمعه 20:15 سلام ایر OMS556 مسقط ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 16:10 آسمان IRC6554 مسقط ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 14:55 العربیه ABY214 شارجه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 09:15 ایران ایر IRA683 دوحه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 14:55 العربیه ABY214 شارجه ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 05:55 هواپيمايي قطر QTR477 دوحه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 03:10 ترکیش THY885 استانبول ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 12:30 فلای دبی FDB5272 دبی ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-600
پنج شنبه 05:55 هواپيمايي قطر QTR477 دوحه ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320

فرودگاه تبريز / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
جمعه 22:00 آسمان IRC3812 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 23:40 آتا TBZ5608 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 17:20 کاسپین CPN046 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 19:00 ایران ايرتور IRB986 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
جمعه 13:45 آتا TBZ5668 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 16:30 ایران ایر IRA443 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 16:15 ایران ايرتور IRB973 کیش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
جمعه 13:15 ایران ايرتور IRB900 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 12:50 آتا TBZ5616 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 13:15 ایران ايرتور IRB978 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
جمعه 11:05 آتا TBZ5650 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 07:30 آتا TBZ5644 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 09:30 کیش KIS7118 کیش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 23:00 آتا TBZ5606 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 21:50 ایران ايرتور IRB946 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 19:25 ایران ایر IRA3315 رشت ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-42-400
پنج شنبه 22:25 آسمان IRC3812 شیراز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 19:40 کارون KRU2653 اهواز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 19:10 آتا TBZ5604 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 17:40 ایران ايرتور IRB936 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
پنج شنبه 15:15 آسمان IRC640 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 15:10 آتا TBZ5616 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 13:15 ایران ايرتور IRB900 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 13:35 آتا TBZ5608 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 07:40 آتا TBZ5602 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 09:20 ایران ایر IRA3445 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-42-400
پنج شنبه 00:30 آتا TBZ5668 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 06:30 آتا TBZ5668 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82

فرودگاه تبريز / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
جمعه 22:00 ایران ايرتور IRB979 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
جمعه 22:30 آسمان IRC3813 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 20:40 آتا TBZ5607 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 20:00 ایران ايرتور IRB992 بندرعباس ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
جمعه 18:20 کاسپین CPN047 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 17:30 ایران ايرتور IRB972 کیش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
جمعه 17:05 ایران ایر IRA442 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 14:40 آتا TBZ5667 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 14:30 ایران ايرتور IRB901 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-7
جمعه 12:00 آتا TBZ5649 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-7
جمعه 10:30 کیش KIS7119 کیش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 08:30 آتا TBZ5643 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 08:00 آتا TBZ5615 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 23:00 ایران ايرتور IRB947 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 23:00 آسمان IRC3813 شیراز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 20:10 کارون KRU2652 اهواز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 19:55 ایران ایر IRA3314 رشت ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-42-400
پنج شنبه 22:00 ایران ایر IRA3444 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-42-400
پنج شنبه 20:00 آتا TBZ5605 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 15:45 آسمان IRC641 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 14:20 ایران ايرتور IRB901 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-7
پنج شنبه 16:00 آتا TBZ5603 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 18:30 ایران ايرتور IRB937 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
پنج شنبه 14:35 آتا TBZ5607 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 10:20 آتا TBZ5615 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 07:30 آتا TBZ5667 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 05:00 آتا TBZ5601 تهران 6, 7 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40

فرودگاه تبريز / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
پنج شنبه 21:15 ایران ایر IRA779 باکو ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-42-400
جمعه 01:45 ترکیش THY882 استانبول ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A321
جمعه 19:40 آتا TBZ6602 استانبول ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 20:45 ایران ايرتور IRB9708 استانبول ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
پنج شنبه 01:45 ترکیش THY882 استانبول ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A321

فرودگاه تبريز / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
جمعه 14:30 ایران ايرتور IRB9709 استانبول ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A300-600
جمعه 13:50 آتا TBZ6601 استانبول ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
جمعه 03:20 ترکیش THY883 استانبول ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A321
پنج شنبه 03:20 ترکیش THY883 استانبول ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A321
پنج شنبه 10:05 ایران ایر IRA778 باکو ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-42-400

فرودگاه اصفهان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
جمعه 23:20 ماهان IRM4531 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ BAE146
جمعه 22:20 قشم ایر QSM1282 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ RJ100
جمعه 22:05 آتا TBZ5613 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ md88
جمعه 21:10 ایران ایر IRA3336 اهواز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 21:00 ایران ایر IRA3316 آبادان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR
جمعه 20:50 تابان TBN6279 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ md88
جمعه 18:40 کاسپین CPN6958 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 18:15 ایران ایر IRA421 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 17:30 کارون KRU2544 ماهشهر ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 17:30 زاگرس IZG4103 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ md88
جمعه 17:20 ایران ایر IRA3312 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 16:45 کیش ایر KIS7022 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-3
جمعه 16:20 تابان TBN6207 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ md88
جمعه 13:00 ایران ایرتور IRB942 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD80
جمعه 11:20 کاسپین CPN6904 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ md83
جمعه 10:45 زاگرس IZG4005 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ md88
جمعه 10:30 زاگرس IZG4109 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ md88
جمعه 08:30 آتا TBZ5673 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-50
جمعه 07:35 ایران ایر IRA3310 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR
پنج شنبه 23:15 تابان TBN6291 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD80
پنج شنبه 22:15 آسمان IRC3758 آبادان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR
پنج شنبه 21:35 آتا TBZ5613 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ md88
پنج شنبه 20:55 ایران ایر IRA3382 بندرعباس ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR
پنج شنبه 19:45 کاسپین CPN6904 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ md83
پنج شنبه 19:40 تابان TBN6279 كيش ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ md88
پنج شنبه 17:30 زاگرس IZG4103 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ md88
پنج شنبه 15:20 تابان TBN6207 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ md88
پنج شنبه 15:15 کیش ایر KIS7139 بندرعباس ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 13:45 ایران ایرتور IRB942 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD80
پنج شنبه 11:30 کارون KRU2523 سیری ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100
پنج شنبه 13:40 کاسپین CPN6926 عسلویه ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ md83
پنج شنبه 11:00 وارش VRH5830 كيش ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ B737
پنج شنبه 11:00 ایران ایر IRA3450 رشت ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100
پنج شنبه 07:10 ایران ایر IRA3310 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ f100
پنج شنبه 07:35 کارون KRU2522 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100
پنج شنبه 10:15 کیش ایر KIS7022 كيش ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-3
پنج شنبه 10:30 معراج MRJ2861 كيش ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 10:30 زاگرس IZG4109 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ md88
پنج شنبه 10:45 زاگرس IZG4005 كيش ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ md88

فرودگاه اصفهان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
جمعه 23:00 قشم ایر QSM1283 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ RJ100
جمعه 22:50 آتا TBZ5614 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 21:55 ایران ایر IRA3313 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 21:35 ایران ایر IRA3311 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR
جمعه 21:30 ایران ایر IRA3421 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR
جمعه 19:30 کاسپین CPN6959 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 18:50 ایران ایر IRA420 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 18:30 زاگرس IZG4102 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ md88
جمعه 18:05 ایران ایر IRA3337 اهواز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 18:00 کارون KRU2545 ماهشهر ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 17:45 کیش ایر KIS7023 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD.88
جمعه 17:30 تابان TBN6280 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ md88
جمعه 13:45 ایران ایرتور IRB943 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD80
جمعه 12:45 تابان TBN6208 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ md88
جمعه 12:15 کاسپین CPN6905 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 11:45 زاگرس IZG4004 كيش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ md88
جمعه 11:30 زاگرس IZG4108 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ md88
جمعه 09:30 آتا TBZ5674 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-50
جمعه 08:10 ایران ایر IRA3317 آبادان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR
پنج شنبه 22:45 آسمان IRC3759 آبادان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR
پنج شنبه 21:30 ایران ایر IRA3335 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR
پنج شنبه 22:30 آتا TBZ5614 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 20:45 کاسپین CPN6905 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 18:30 زاگرس IZG4102 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ md88
پنج شنبه 20:45 تابان TBN6290 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD80
پنج شنبه 16:20 تابان TBN6280 كيش ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ md88
پنج شنبه 16:15 کیش ایر KIS7023 كيش ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD.88
پنج شنبه 14:40 کاسپین CPN6927 عسلویه ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD.88
پنج شنبه 14:30 ایران ایرتور IRB943 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD80
پنج شنبه 12:50 ایران ایر IRA3311 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR
پنج شنبه 12:00 کارون KRU2523 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100
پنج شنبه 12:15 وارش VRH5830 كيش ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-3
پنج شنبه 11:45 زاگرس IZG4004 كيش ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ md88
پنج شنبه 11:45 تابان TBN6208 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ md88
پنج شنبه 11:30 معراج MRJ2860 كيش ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 11:30 زاگرس IZG4108 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ md88
پنج شنبه 11:15 کیش ایر KIS7138 بندرعباس ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ md88
پنج شنبه 08:05 کارون KRU2522 سیری 5 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100
پنج شنبه 07:45 ایران ایر IRA3451 رشت 9 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100

فرودگاه اصفهان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
جمعه 11:30 تابان TBN7256 نجف ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ md88
جمعه 05:00 هواپیمایی قطر QTR470 دوحه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 03:05 ترکیش THY892 فرودگاه استانبول ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737
پنج شنبه 12:10 ایران ایر IRA666 کویت ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 10:30 تابان TBN7256 نجف ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ md88

فرودگاه اصفهان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
جمعه 08:00 تابان TBN7255 نجف ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ md88
جمعه 06:10 هواپیمایی قطر QTR471 دوحه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 04:00 ترکیش THY893 فرودگاه استانبول ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ B737
پنج شنبه 12:55 ایران ایر IRA667 کویت ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A321
پنج شنبه 07:00 تابان TBN7255 نجف ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ md88

فرودگاه بوشهر / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
جمعه 21:25 آتا TBZ5687 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 21:15 زاگرس IZG4063 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 20:30 قشم QSM1218 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 19:45 تابان TBN6301 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 19:35 ایران ایر IRA3449 کیش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-42-400
جمعه 17:05 ایران ايرتور IRB982 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 21:25 زاگرس IZG4063 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 20:30 آسمان IRC3914 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ B737-400
پنج شنبه 20:35 قشم QSM1218 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 17:10 ایران ايرتور IRB982 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 19:45 تابان TBN6301 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82

فرودگاه بوشهر / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
جمعه 22:20 آتا TBZ5688 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 22:05 زاگرس IZG4062 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 21:15 قشم QSM1219 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 20:45 تابان TBN6302 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 20:10 ایران ایر IRA3448 کیش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-42-400
جمعه 17:50 ایران ايرتور IRB983 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 21:20 قشم QSM1219 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 22:15 زاگرس IZG4062 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 21:30 آسمان IRC3915 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ B737-400
پنج شنبه 20:45 تابان TBN6302 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 18:00 ایران ايرتور IRB983 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82

فرودگاه بوشهر / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه بوشهر / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه کرمان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
جمعه 23:00 ماهان IRM1058 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A-310-300
جمعه 20:00 ماهان IRM1055 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A-310-300
جمعه 18:00 ماهان IRM1067 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 146-300
جمعه 17:00 ماهان IRM4595 کیش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ BAE146
جمعه 14:10 ماهان IRM1051 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A-310-300
جمعه 01:20 ماهان IRM1053 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A-310-300
پنج شنبه 20:00 ماهان IRM1055 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A-310-300
پنج شنبه 14:40 ماهان IRM1058 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A-310-300
پنج شنبه 19:30 ماهان IRM4595 کیش ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ BAE146
پنج شنبه 07:40 ماهان IRM1051 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A-310-300
پنج شنبه 13:45 ماهان IRM4563 شیراز/اهواز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ BAE146

فرودگاه کرمان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
جمعه 21:00 ماهان IRM1052 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A500
جمعه 19:00 ماهان IRM1066 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 146-300
جمعه 19:00 ماهان IRM1059 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A500
جمعه 18:45 ایران ایر IRA3421 اصفهان/تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 15:40 ماهان IRM1054 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A-310-300
جمعه 13:30 ماهان IRM4594 کیش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 146-300
جمعه 09:30 ماهان IRM1050 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A-310-300
جمعه 08:00 ماهان IRM1077 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ BAE146
پنج شنبه 21:00 ماهان IRM1052 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A500
پنج شنبه 16:00 ماهان IRM4594 کیش ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 146-300
پنج شنبه 07:00 ماهان IRM4562 شیراز/اهواز 1, 2 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ BAE146
پنج شنبه 15:40 ماهان IRM1054 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A-310-300
پنج شنبه 10:50 ماهان IRM1059 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A500

فرودگاه کرمان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
جمعه 08:00 ماهان IRM5023 نجف ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A-310-300

فرودگاه کرمان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
جمعه 02:30 ماهان IRM5024 نجف ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A-310-300

فرودگاه ساري / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
پنج شنبه 22:00 وارش VRH5802 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-600
پنج شنبه 21:15 کیش KIS7098 کیش ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 17:10 آسمان IRC3904 شیراز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 08:25 ایران ایر IRA3318 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-42-400
پنج شنبه 17:00 وارش VRH5827 بندرعباس ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-600
پنج شنبه 13:10 آتا TBZ5637 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD.88

فرودگاه ساري / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
پنج شنبه 12:00 وارش VRH5826 بندرعباس ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-600
پنج شنبه 14:10 آتا TBZ5638 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD.88
پنج شنبه 17:40 آسمان IRC3905 شیراز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 18:30 وارش VRH5803 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-600
پنج شنبه 22:00 کیش KIS7099 کیش ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 10:30 ایران ایر IRA3319 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-42-400

فرودگاه ساري / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه ساري / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه يزد / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
جمعه 22:15 کاسپین CPN6950 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 19:20 آسمان IRC3724 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737-900
جمعه 18:45 آسمان IRC618 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737-800
جمعه 07:20 ایران ایر IRA292 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 17:45 زاگرس IZG4019 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 17:00 کاسپین CPN6950 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 18:45 آسمان IRC618 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-800
پنج شنبه 20:50 آسمان IRC3724 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-900
پنج شنبه 07:30 ایران ایر IRA292 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 11:40 ایران ایر IRA3426 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-200/210

فرودگاه يزد / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
جمعه 23:00 کاسپین CPN6951 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 20:20 آسمان IRC3725 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737-900
جمعه 19:45 آسمان IRC619 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737-900
جمعه 18:45 زاگرس IZG4018 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 11:10 کاسپین CPN6953 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 07:55 ایران ایر IRA293 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 21:50 آسمان IRC3725 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-900
پنج شنبه 19:45 آسمان IRC619 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-900
پنج شنبه 18:00 کاسپین CPN6951 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 12:25 ایران ایر IRA3364 بندرعباس ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-500
پنج شنبه 08:05 ایران ایر IRA293 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100

فرودگاه يزد / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه يزد / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه کرمانشاه / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
پنج شنبه 08:25 ایران ایر IRA3409 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-500
پنج شنبه 09:30 کیش KIS7096 کیش ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 19:00 ایران ايرتور IRB958 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 22:05 آسمان IRC626 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 07:40 آتا TBZ5710 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 06:30 آسمان IRC620 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-500

فرودگاه کرمانشاه / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
پنج شنبه 10:15 کیش KIS7097 کیش ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 10:20 ایران ایر IRA3408 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-500
پنج شنبه 10:20 آسمان IRC621 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-500
پنج شنبه 10:40 آتا TBZ5711 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 19:45 ایران ايرتور IRB959 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 23:00 آسمان IRC627 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320

فرودگاه کرمانشاه / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه کرمانشاه / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه رشت / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
پنج شنبه 21:05 آسمان IRC844 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-500
پنج شنبه 21:05 ایران ایر IRA3314 تبریز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-500
پنج شنبه 17:15 ایران ایر IRA3333 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-500
پنج شنبه 11:40 ایران ايرتور IRB904 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 10:30 آسمان IRC3940 شیراز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 09:05 ایران ایر IRA3451 اصفهان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320

فرودگاه رشت / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
پنج شنبه 21:40 ایران ایر IRA3332 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-500
پنج شنبه 21:35 آسمان IRC845 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-500
پنج شنبه 17:50 ایران ایر IRA3315 تبریز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-500
پنج شنبه 12:30 ایران ايرتور IRB905 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 11:00 آسمان IRC3941 شیراز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 09:40 ایران ایر IRA3450 اصفهان 1 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320

فرودگاه رشت / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه رشت / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه زاهدان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
جمعه 20:40 زاگرس IZG4049 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 16:00 ایران ایر IRA3412 بندرعباس ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-42-400
جمعه 12:35 آسمان IRC853 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 12:35 ایران ایر IRA3420 اصفهان/کرمان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 07:50 آسمان IRC850 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 11:15 آسمان IRC3885 چابهار ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F-28-1000
جمعه 07:30 آسمان IRC818 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 20:40 زاگرس IZG4049 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 18:20 قشم QSM1286 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 13:25 قشم QSM1248 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 11:40 ایران ایر IRA383 چابهار ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A321
پنج شنبه 12:35 آسمان IRC853 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 07:50 آسمان IRC850 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 08:10 ایران ایر IRA382 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A321

فرودگاه زاهدان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
جمعه 21:40 زاگرس IZG4048 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 13:35 آسمان IRC851 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 12:00 آسمان IRC819 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 08:50 آسمان IRC852 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 08:15 آسمان IRC3884 چابهار ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 727-100
پنج شنبه 21:40 زاگرس IZG4048 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 19:00 قشم QSM1249 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 14:00 قشم QSM1287 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 13:35 آسمان IRC851 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 12:15 ایران ایر IRA383 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A321
پنج شنبه 08:50 آسمان IRC852 مشهد 6 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 08:45 ایران ایر IRA382 چابهار 1, 3 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A321

فرودگاه زاهدان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه زاهدان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه گرگان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
جمعه 21:45 آسمان IRC634 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR
جمعه 15:25 آسمان IRC632 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-500
پنج شنبه 21:45 آسمان IRC634 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR
جمعه 10:30 آسمان IRC630 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR
پنج شنبه 13:55 آسمان IRC630 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR
پنج شنبه 16:20 ایران ایر IRA3358 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100

فرودگاه گرگان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
جمعه 22:15 آسمان IRC635 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR
جمعه 17:05 ایران ایر IRA3359 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR
جمعه 16:40 پويا PYA2311 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ EMB145
جمعه 15:55 آسمان IRC633 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 11:00 آسمان IRC631 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR
پنج شنبه 22:15 آسمان IRC635 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR
پنج شنبه 17:20 ایران ایر IRA3359 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 14:25 آسمان IRC631 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR

فرودگاه گرگان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه گرگان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه بندرعباس / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
جمعه 21:00 ايرتور IRB912 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 21:30 کارون KRU2631 اهواز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 23:15 ایران ایر IRA3360 کیش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-500
جمعه 21:00 ماهان IRM4593 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A310
جمعه 19:40 آتا TBZ5681 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 19:20 زاگرس IZG4039 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 17:55 سپهران SHI4343 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737-500
جمعه 18:25 کاسپین CPN6960 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737-500
جمعه 14:35 ایران ایر IRA3388 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-500
جمعه 14:10 زاگرس IZG4059 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 13:45 آسمان IRC647 رشت ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ boeing734
جمعه 13:45 ایران ایر IRA3390 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-500
جمعه 11:15 کارون KRU2536 لامرد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 08:05 آسمان IRC644 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ boeing734
جمعه 07:35 آسمان IRC3792 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-500
جمعه 07:30 کیش KIS7062 کیش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 23:00 ایران ایر IRA3390 شیراز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-500
پنج شنبه 21:10 ايرتور IRB912 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 21:00 ماهان IRM4593 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A310
پنج شنبه 20:45 ایران ایر IRA458 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 18:05 ایران ایر IRA3360 کیش ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-500
پنج شنبه 17:25 کاسپین CPN6960 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-500
پنج شنبه 15:00 کیش KIS7062 کیش ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 14:05 ایران ایر IRA3388 شیراز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-500
پنج شنبه 14:00 وارش VRH5826 ساری ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-300
پنج شنبه 14:00 ایران ایر IRA3364 یزد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-500
پنج شنبه 12:45 کیش KIS7138 اصفهان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 07:30 ماهان IRM1095 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 747
پنج شنبه 07:35 آسمان IRC3792 شیراز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-500

فرودگاه بندرعباس / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
جمعه 22:15 کارون KRU2630 اهواز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 22:15 ايرتور IRB913 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 22:10 ماهان IRM4592 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A310
جمعه 20:30 زاگرس IZG4038 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 20:40 آتا TBZ5682 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 18:55 سپهران SHI4342 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737-500
جمعه 18:50 کاسپین CPN6961 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737-500
جمعه 16:00 ایران ایر IRA3361 کیش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-500
جمعه 15:05 ایران ایر IRA3391 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-500
جمعه 15:00 زاگرس IZG4058 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 14:30 آسمان IRC645 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ boeing734
جمعه 11:55 کارون KRU2537 جزیره سیری ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 08:10 آسمان IRC3793 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
جمعه 08:50 آسمان IRC646 رشت ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ boeing734
جمعه 08:15 کیش KIS7063 کیش ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 07:00 ایران ایر IRA3389 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-500
پنج شنبه 22:15 ايرتور IRB913 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 22:10 ماهان IRM4592 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A310
پنج شنبه 21:30 ایران ایر IRA459 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 19:45 کیش KIS7063 کیش ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 18:40 ایران ایر IRA3382 اصفهان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-500
پنج شنبه 18:25 کاسپین CPN6961 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-500
پنج شنبه 15:15 ایران ایر IRA3361 کیش ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-500
پنج شنبه 15:45 ایران ایر IRA3391 شیراز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-500
پنج شنبه 15:00 وارش VRH5827 ساری ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-300
پنج شنبه 13:45 کیش KIS7139 اصفهان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 10:15 ماهان IRM1094 تهران 1, 2, 3, 4, 5 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 747
پنج شنبه 08:10 آسمان IRC3793 شیراز 5 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
پنج شنبه 06:30 ایران ایر IRA3389 شیراز 10 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-500

فرودگاه بندرعباس / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
پنج شنبه 18:45 کیش KIS6023 دبی ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82

فرودگاه بندرعباس / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
پنج شنبه 16:00 کیش KIS6022 دبی ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82

فرودگاه همدان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
جمعه 12:30 قشم QSM1311 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100

فرودگاه همدان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
جمعه 13:30 قشم QSM1310 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100

فرودگاه همدان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه همدان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه اردبيل / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
جمعه 17:35 ایران ایر IRA3403 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-42-500
جمعه 11:30 ایران ایر IRA3401 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-42-500
جمعه 11:15 آسمان IRC3710 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
پنج شنبه 21:40 ایران ایر IRA3403 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-42-500
پنج شنبه 12:10 ایران ایر IRA3401 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-42-500
پنج شنبه 18:05 آسمان IRC3962 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100
پنج شنبه 11:05 آسمان IRC3710 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100

فرودگاه اردبيل / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
پنج شنبه 21:55 ایران ایر IRA3402 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-42-500
جمعه 12:00 آسمان IRC3711 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 12:05 ایران ایر IRA3400 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-42-500
جمعه 18:10 ایران ایر IRA3402 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-42-500
پنج شنبه 12:45 ایران ایر IRA3400 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-42-500
پنج شنبه 19:00 آسمان IRC3963 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100
پنج شنبه 12:00 آسمان IRC3711 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100

فرودگاه اردبيل / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه اردبيل / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه ايلام / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
پنج شنبه 14:30 ماهان IRM4572 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 146-200
پنج شنبه 16:15 آسمان IRC3844 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 07:10 آسمان IRC840 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 07:25 ایران ایر IRA3351 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-500

فرودگاه ايلام / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
پنج شنبه 10:25 آسمان IRC841 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 15:15 ماهان IRM4573 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 146-200
پنج شنبه 16:45 آسمان IRC3845 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 10:00 ایران ایر IRA3350 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-500

فرودگاه ايلام / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه ايلام / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه اروميه / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
جمعه 23:00 آتا TBZ5677 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737-200
جمعه 20:40 ایران ایر IRA3407 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-500
جمعه 19:10 آسمان IRC858 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 19:00 آتا TBZ5680 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737-200
جمعه 12:50 قشم QSM1277 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 07:35 ایران ایر IRA3407 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 07:40 آتا TBZ5675 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 00:30 آتا TBZ5677 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 11:05 آسمان IRC858 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100

فرودگاه اروميه / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
جمعه 21:15 ایران ایر IRA3406 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-42-400
جمعه 20:00 آسمان IRC859 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 13:30 قشم QSM1276 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 20:00 آتا TBZ5679 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737-200
جمعه 06:00 آتا TBZ5678 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737-200
پنج شنبه 21:30 آتا TBZ5676 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 11:35 آسمان IRC859 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 10:10 ایران ایر IRA3406 تهران 1, 2 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 05:00 آتا TBZ5678 تهران 4, 5, 6 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82

فرودگاه اروميه / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
پنج شنبه 20:30 آتا TBZ6610 استانبول ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82

فرودگاه اروميه / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
پنج شنبه 13:15 آتا TBZ6609 استانبول ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82

فرودگاه بيرجند / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه بيرجند / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه بيرجند / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه بيرجند / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه اهواز / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
جمعه 11:15 آسمان IRC830 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 23:45 کارون IRG2630 بندرعباس ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 22:50 ایران ايرتور IRB988 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 22:40 آسمان IRC3873 اصفهان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-42-400
جمعه 21:45 آسمان IRC3975 ساری ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 737-600
جمعه 21:30 ماهان IRM1060 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A-310-300
جمعه 21:30 زاگرس IZG4013 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 21:20 کاسپین CPN6975 اصفهان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 19:35 ایران ایر IRA3337 اصفهان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-42-400
جمعه 19:25 آسمان IRC3826 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-42-400
جمعه 19:15 کارون IRG2632 رشت ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 19:00 کاسپین CPN6966 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 18:10 کاسپین CPN018 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 18:10 آتا TBZ5641 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
جمعه 18:00 ایران ایر IRA431 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 18:00 آسمان IRC834 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 17:15 آتا TBZ تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
جمعه 17:15 آتا TBZ5671 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
جمعه 15:15 آتا TBZ5627 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
جمعه 14:50 کارون IRG2538 جزیره سیری ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 13:25 زاگرس IZG4021 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
جمعه 12:50 آتا TBZ5683 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
جمعه 12:20 کارون IRG2620 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 11:00 ایران ايرتور IRB952 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 09:25 کاسپین CPN020 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 08:50 قشم QSM1212 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 07:55 آسمان IRC3890 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-42-400
جمعه 06:40 آتا TBZ5635 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
جمعه 06:10 ماهان IRM4586 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A-310-300
پنج شنبه 22:25 ایران ايرتور IRB956 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 21:40 کارون IRG2652 تبریز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 22:15 آتا TBZ5683 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
پنج شنبه 22:00 ایران ايرتور IRB988 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 21:30 زاگرس IZG4013 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 21:05 ایران ایر IRA419 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 21:05 وارش VRS5850 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-600
پنج شنبه 20:55 کاسپین CPN018 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 20:15 آتا TBZ5671 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
پنج شنبه 18:10 آتا TBZ5641 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
پنج شنبه 16:20 زاگرس IZG4021 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
پنج شنبه 13:40 آتا TBZ5635 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
پنج شنبه 13:25 آسمان IRC837 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 13:00 قشم QSM1212 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 11:30 ایران ايرتور IRB952 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 10:00 ماهان IRM4562 شیراز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ RJ85
پنج شنبه 10:10 ایران ایر IRA3387 شیراز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-42-400
پنج شنبه 11:00 کاسپین CPN6966 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 07:35 آتا TBZ5627 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
پنج شنبه 07:40 آسمان IRC830 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 06:45 کاسپین CPN020 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 07:05 وارش VRS5852 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-600
پنج شنبه 06:10 ماهان IRM4586 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A-310-300

فرودگاه اهواز / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
جمعه 23:10 آسمان IRC3827 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-42-400
جمعه 23:35 ایران ايرتور IRB989 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 22:40 ماهان IRM1061 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A-310-300
جمعه 22:40 ایران ایر IRA430 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 20:10 ایران ایر IRA3336 اصفهان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
جمعه 22:00 کاسپین CPN019 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 22:15 آسمان IRC835 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 22:30 زاگرس IZG4012 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 20:00 کاسپین CPN6967 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 20:00 کارون IRG2631 بندرعباس ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 19:55 آسمان IRC3872 اصفهان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-42-400
جمعه 19:10 آتا TBZ5640 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
جمعه 19:00 کاسپین CPN6974 اصفهان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 18:30 آسمان IRC3974 ساری ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 18:10 آتا TBZ5672 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
جمعه 16:00 آتا TBZ5628 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
جمعه 15:30 کارون IRG2633 رشت ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 14:25 زاگرس IZG4020 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
جمعه 13:50 آتا TBZ5684 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
جمعه 13:00 کارون IRG2621 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 12:00 ایران ايرتور IRB953 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 11:45 آسمان IRC831 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
جمعه 10:25 کاسپین CPN021 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 09:35 قشم QSM1213 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 08:25 آسمان IRC3891 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-42-400
جمعه 07:40 آتا TBZ5636 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
جمعه 07:20 ماهان IRM4587 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A-310-300
جمعه 07:00 کارون IRG2539 جزیره سیری ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 23:15 ایران ايرتور IRB957 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 23:00 ایران ايرتور IRB989 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 22:45 کارون IRG2619 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 22:55 آتا TBZ5684 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
پنج شنبه 22:30 زاگرس IZG4012 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 22:15 وارش VRS5851 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-600
پنج شنبه 21:55 کاسپین CPN019 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 21:40 ایران ایر IRA418 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 21:05 آتا TBZ5672 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
پنج شنبه 19:10 آتا TBZ5640 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
پنج شنبه 18:10 کارون IRG2653 تبریز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 14:40 آتا TBZ5636 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
پنج شنبه 17:25 زاگرس IZG4020 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
پنج شنبه 14:25 آسمان IRC831 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
پنج شنبه 13:40 قشم QSM1213 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 12:15 ایران ايرتور IRB953 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 11:50 کاسپین CPN6967 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 11:00 ماهان IRM4563 شیراز/کرمان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ RJ85
پنج شنبه 10:45 ایران ایر IRA3386 شیراز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72
پنج شنبه 10:45 ماهان IRM4587 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A-310-300
پنج شنبه 10:40 کاسپین CPN021 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 10:40 وارش VRS5853 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 737-600
پنج شنبه 10:30 آتا TBZ5628 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
پنج شنبه 08:40 آسمان IRC836 مشهد 12 ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40

فرودگاه اهواز / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه اهواز / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
جمعه 18:45 ایران ایر IRA673 کویت ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320

فرودگاه سنندج / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
جمعه 09:20 قشم QSM1293 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ RJ100

فرودگاه سنندج / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
جمعه 09:55 قشم QSM 1292 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ RJ100

فرودگاه سنندج / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه سنندج / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه شهرکرد / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه شهرکرد / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه شهرکرد / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه شهرکرد / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه آبادان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
جمعه 22:45 تابان CPN6203 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 22:30 ایران ایرتور IRB976 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 22:30 تابان TBN6201 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 21:20 زاگرس IZG4029 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 20:25 آسمان IRC3820 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 19:00 ایران ایر IRA3345 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 18:55 قشم ایر QSM1216 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR
جمعه 17:20 ایران ایرتور IRB914 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 18:30 زاگرس IZG4129 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 10:45 قشم ایر QSM1305 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 10:25 آسمان IRC860 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 09:45 ایران ایر IRA3317 اصفهان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
جمعه 09:30 کیش ایر KIS7105 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 00:10 آسمان IRC3759 اصفهان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
پنج شنبه 22:45 تابان CPN6203 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 22:30 تابان TBN6201 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 20:40 آسمان IRC860 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 20:25 آسمان IRC3820 شیراز ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100
پنج شنبه 19:45 ایران ایر IRA3317 اصفهان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
پنج شنبه 18:40 قشم ایر QSM1216 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR
پنج شنبه 18:00 کاسپین CPN6942 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 16:40 ایران ایرتور IRB914 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 08:00 کیش ایر KIS7105 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 12:00 ایران ایرتور IRB976 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83

فرودگاه آبادان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
جمعه 19:30 زاگرس IZG4128 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 19:35 قشم ایر QSM1217 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ 100
جمعه 19:35 ایران ایر IRA3316 اصفهان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
جمعه 20:55 آسمان IRC3758 اصفهان ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ F100
جمعه 23:15 ایران ایرتور IRB977 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 23:30 تابان TBN6202 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 18:15 ایران ایرتور IRB915 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD83
جمعه 11:30 آسمان IRC861 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ A320
جمعه 11:25 قشم ایر QSM1304 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR
جمعه 10:30 کیش ایر KIS7104 تهران ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 10:20 ایران ایر IRA3344 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
جمعه 00:40 آسمان IRC3821 شیراز ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ ATR
پنج شنبه 23:45 تابان CPN6204 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
پنج شنبه 23:30 تابان TBN6202 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 22:30 تابان TBN6201 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 21:15 آسمان IRC861 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ A320
پنج شنبه 20:55 آسمان IRC3758 اصفهان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ F100
پنج شنبه 20:20 ایران ایر IRA3316 اصفهان ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
پنج شنبه 19:20 قشم ایر QSM1217 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ 100
پنج شنبه 19:15 ایران ایرتور IRB915 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 18:50 کاسپین CPN6943 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 13:15 ایران ایرتور IRB977 مشهد ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD83
پنج شنبه 10:30 کیش ایر KIS7104 تهران ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ MD82
جمعه 23:45 تابان CPN6204 مشهد ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ MD82

فرودگاه آبادان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه آبادان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه زنجان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه زنجان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه زنجان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه زنجان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

یرای مشاهده هر یک از برنامه های زمانی زیر، روی آن کلیک کنید.

اطلاعات پروازهای روزانه ی شرکت های هواپیمایی مختلف را به صورت آنلاین به همراه زمان تخمینی و واقعی پرواز مشاهده نمایید:

اطلاعات پروازهای روزانه ی شرکت های هواپیمایی مختلف را به صورت آنلاین به همراه وضعیت هوای مبدا پرواز مشاهده نمایید: