آفتاب

فرودگاه مهرآباد / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
سه شنبه 23:55 آسمان IRC3931 زاهدان ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 23:55 ایران ایر IRA3410 کرمانشاه ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72
سه شنبه 23:55 ایران ایر IRA425 شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 23:55 قشم ایر QSM1303 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 23:55 زاگرس IZG4028 آبادان ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 23:55 ماهان IRM4592 بندرعباس ۴ تير ۱۳۹۸ A300-600
سه شنبه 23:55 ماهان IRM1036 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ 747
سه شنبه 23:50 ایران ایر IRA351 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 23:50 آسمان IRC3921 چابهار ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 23:55 ایران ایرتور IRB989 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 23:55 آسمان IRC3725 یزد ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 23:55 ماهان IRM1086 شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ A310
سه شنبه 23:50 ماهان IRM1061 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ A300-600
سه شنبه 23:50 آتا TBZ5701 تبریز ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 23:50 آتا TBZ5614 اصفهان ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 23:50 آتا TBZ5682 بندرعباس ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 23:50 کاسپین CPN043 آبادان ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 23:50 کاسپین CPN041 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 23:50 کاسپین CPN6981 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 23:50 ایران ایرتور IRB961 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ A310
سه شنبه 23:50 ایران ایرتور IRB937 تبریز ۴ تير ۱۳۹۸ AB6
سه شنبه 23:45 کیش ایر KIS7080 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 23:45 ماهان IRM1012 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ A300-600
سه شنبه 23:45 کیش ایر KIS7056 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 23:40 زاگرس IZG4012 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 23:35 زاگرس IZG4048 زاهدان ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 23:30 تابان TBN6294 قشم ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 23:30 قشم ایر QSM1283 اصفهان ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 23:30 آسمان IRC635 گرگان ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72
سه شنبه 23:20 زاگرس IZG4062 بوشهر ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 23:15 کارون KRU2621 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 23:15 آسمان IRC627 کرمانشاه ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 22:55 ایران ایر IRA3332 رشت ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72
سه شنبه 22:55 ایران ایر IRA3429 یزد ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72
سه شنبه 22:55 ایران ایر IRA3470 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72
سه شنبه 22:55 قشم ایر QSM1255 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 22:55 زاگرس IZG4042 کرمان ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 22:55 کاسپین CPN049 شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 22:50 آسمان IRC3881 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 22:50 آتا TBZ5667 تبریز ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 22:45 ایران ایر IRA3311 اصفهان ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72
سه شنبه 22:45 ایران ایرتور IRB915 آبادان ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 22:40 ماهان IRM1052 کرمان ۴ تير ۱۳۹۸ A300-600
سه شنبه 22:35 قشم ایر QSM1219 بوشهر ۴ تير ۱۳۹۸ RJ100
سه شنبه 22:30 آسمان IRC603 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ 737
سه شنبه 22:30 کیش ایر KIS7088 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 22:30 ماهان IRM4540 زاهدان ۴ تير ۱۳۹۸ A310
سه شنبه 22:25 ایران ایر IRA3321 ساری ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72
سه شنبه 22:25 زاگرس IZG4056 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 22:25 کاسپین CPN019 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 22:20 ساها IRZ157 شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 22:20 کاسپین CPN029 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 22:15 زاگرس IZG4038 بندرعباس ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 22:15 زاگرس IZG4070 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 22:15 معراج MRJ2821 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 22:05 تابان TBN6302 بوشهر ۴ تير ۱۳۹۸ MD.88
سه شنبه 22:00 آتا TBZ5686 یزد ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 22:00 معراج MRJ2815 چابهار ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 21:55 کیش ایر KIS7128 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 21:45 کیش ایر KIS7124 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 21:40 ماهان IRM1072 سیرجان ۴ تير ۱۳۹۸ BAE146
سه شنبه 21:30 ایران ایرتور IRB969 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 21:25 آسمان IRC823 عسلویه ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 21:25 آتا TBZ5679 ارومیه ۴ تير ۱۳۹۸ 737
سه شنبه 21:20 کیش ایر KIS7152 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 21:20 وارش VRH5821 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 21:15 آتا TBZ5605 تبریز ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 21:15 وارش VRH5873 بوشهر ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 21:00 ماهان IRM4536 سبزوار ۴ تير ۱۳۹۸ BAE146
سه شنبه 20:55 قشم ایر QSM1243 قشم ۴ تير ۱۳۹۸ RJ100
سه شنبه 20:50 ایران ایرتور IRB967 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 20:40 ماهان IRM1066 کرمان ۴ تير ۱۳۹۸ RJ100
سه شنبه 20:30 قشم ایر QSM1272 تبریز ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 20:20 آتا TBZ5684 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 20:15 قشم ایر QSM1217 آبادان ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 20:10 کاسپین CPN6961 بندرعباس ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 19:50 کارون KRU2509 ماهشهر ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 19:55 زاگرس IZG4018 یزد ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 20:00 ایران ایرتور IRB913 بندرعباس ۴ تير ۱۳۹۸ A310
سه شنبه 20:00 آتا TBZ5692 قشم ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 20:00 تابان TBN6276 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ MD.88
سه شنبه 20:05 آتا TBZ5636 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 19:45 زاگرس IZG4010 شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 19:45 ماهان IRM1082 بندرعباس ۴ تير ۱۳۹۸ AB6
سه شنبه 19:35 آسمان IRC3785 شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ B737-400
سه شنبه 19:35 ایران ایر IRA3402 اردبیل ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72
سه شنبه 19:30 آسمان IRC845 رشت ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72
سه شنبه 19:30 ایران ایرتور IRB985 شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ A310
سه شنبه 19:15 کارون KRU2507 ماهشهر ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 19:15 ساها IRZ163 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 19:10 ایران ایر IRA3396 همدان ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72
سه شنبه 19:00 کاسپین CPN047 تبریز ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 18:50 سپهران SHI4319 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 18:50 ماهان IRM1078 کرمان ۴ تير ۱۳۹۸ BAE146
سه شنبه 18:40 ماهان IRM1042 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ A310
سه شنبه 18:40 آتا TBZ5624 شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 18:35 تابان TBN6298 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ MD.88
سه شنبه 18:30 ماهان IRM4528 شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ AB6
سه شنبه 18:25 ایران ایر IRA3362 ایلام ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72
سه شنبه 18:20 زاگرس IZG4026 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 18:15 ماهان IRM1080 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ A310
سه شنبه 18:10 سپهران SHI4321 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 18:10 ماهان IRM1007 خرم‌آباد ۴ تير ۱۳۹۸ BAE146
سه شنبه 18:10 آتا TBZ5653 تبریز ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 18:00 ایران ایر IRA3430 پارس‌آباد ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72
سه شنبه 18:00 ایران ایرتور IRB947 تبریز ۴ تير ۱۳۹۸ A310
سه شنبه 17:55 زاگرس IZG4044 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 17:50 ماهان IRM1019 عسلویه ۴ تير ۱۳۹۸ AB6
سه شنبه 17:45 قشم ایر QSM1221 بندرعباس ۴ تير ۱۳۹۸ RJ100
سه شنبه 17:45 معراج MRJ2813 عسلویه ۴ تير ۱۳۹۸ A319
سه شنبه 17:35 ساها IRZ171 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ B737-400
سه شنبه 17:20 ماهان IRM1054 کرمان ۴ تير ۱۳۹۸ AB6
سه شنبه 17:15 ماهان IRM1034 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ AB6
سه شنبه 17:15 قشم ایر QSM1201 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 17:10 تابان TBN6264 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ MD.88
سه شنبه 17:05 آتا TBZ5672 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 17:00 آتا TBZ5666 چابهار ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 17:00 آتا TBZ5603 تبریز ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 16:55 آسمان IRC3845 ایلام ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 16:35 کیش ایر KIS7030 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 16:30 ماهان IRM4573 ایلام ۴ تير ۱۳۹۸ RJ100
سه شنبه 16:25 معراج MRJ2805 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 16:20 کاسپین CPN027 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 16:15 آسمان IRC645 بندرعباس ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 16:15 کیش ایر KIS7054 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 16:15 ماهان IRM1002 لامرد ۴ تير ۱۳۹۸ RJ85
سه شنبه 16:10 تابان TBN6223 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD.88
سه شنبه 16:00 زاگرس IZG4050 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 16:00 معراج MRJ2845 قشم ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 15:55 آسمان IRC827 رامسر ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72
سه شنبه 15:45 زاگرس IZG4002 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 15:35 زاگرس IZG4020 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 15:30 آسمان IRC851 زاهدان ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 15:15 کارون KRU2577 شیراز/سیری ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 15:10 ایران ایر IRA257 بندرعباس ۴ تير ۱۳۹۸ A321
سه شنبه 15:10 کاسپین CPN023 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 15:10 کاسپین CPN6951 یزد ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 14:55 ایران ایر IRA3359 گرگان ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72
سه شنبه 14:55 کاسپین CPN025 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 14:50 ایران ایرتور IRB963 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ AB6
سه شنبه 14:45 کیش ایر KIS7026 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 14:45 ماهان IRM4574 ایرانشهر/جیرفت ۴ تير ۱۳۹۸ BAE146
سه شنبه 14:45 ایران ایرتور IRB997 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ A310
سه شنبه 14:40 ایران ایر IRA3340 نوشهر ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72
سه شنبه 14:40 سپهران SHI4313 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 14:35 ایران ایر IRA3375 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72
سه شنبه 14:35 قشم ایر QSM1276 ارومیه ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 14:30 کیش ایر KIS7014 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 14:30 کارون KRU2505 خارگ ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 14:30 ماهان IRM1090 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ A300-600
سه شنبه 14:30 آتا TBZ5688 بوشهر ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 14:25 زاگرس IZG4040 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 14:20 ایران ایر IRA383 چابهار/زاهدان ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 14:20 وارش VRH5881 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 14:10 ایران ایر IRA327 لارستان ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 14:05 قشم ایر QSM1290 کرمانشاه ۴ تير ۱۳۹۸ RJ100
سه شنبه 14:05 آتا TBZ5620 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 14:00 زاگرس IZG4032 چابهار ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 13:50 آتا TBZ5628 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 13:45 آسمان IRC833 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 13:30 ایران ایر IRA469 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 13:35 کاسپین CPN021 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 13:30 ماهان IRM4578 قشم ۴ تير ۱۳۹۸ A310
سه شنبه 13:25 قشم ایر QSM1245 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ RJ100
سه شنبه 13:25 آسمان IRC847 شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 13:20 ماهان IRM4538 اصفهان ۴ تير ۱۳۹۸ RJ100
سه شنبه 13:15 ایران ایر IRA3330 رشت ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72
سه شنبه 13:15 ماهان IRM1088 شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ BAE146
سه شنبه 13:10 ایران ایر IRA3322 رامسر ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72
سه شنبه 13:05 وارش VRH5819 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 13:00 آسمان IRC3711 اردبیل ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 12:50 سپهران SHI4333 بندرعباس ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 12:45 ماهان IRM1028 طبس ۴ تير ۱۳۹۸ RJ85
سه شنبه 12:30 تابان TBN6228 قشم ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 11:45 کیش ایر KIS7024 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 12:15 آسمان IRC631 گرگان ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 12:15 ماهان IRM1032 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ A310
سه شنبه 12:00 کاسپین CPN039 شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 11:30 کیش ایر KIS7104 آبادان ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 11:25 ماهان IRM1074 کرمان ۴ تير ۱۳۹۸ RJ100
سه شنبه 11:25 آسمان IRC821 عسلویه ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 11:20 ایران ایر IRA3406 ارومیه ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72
سه شنبه 11:15 ماهان IRM1094 بندرعباس ۴ تير ۱۳۹۸ 747
سه شنبه 10:55 ماهان IRM1017 عسلویه ۴ تير ۱۳۹۸ AB6
سه شنبه 11:00 کیش ایر KIS7168 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 10:45 قشم ایر QSM1213 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 10:45 کیش ایر KIS7028 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 10:45 ماهان IRM4581 شهرکرد ۴ تير ۱۳۹۸ RJ85
سه شنبه 10:40 آتا TBZ5711 کرمانشاه ۴ تير ۱۳۹۸ 737
سه شنبه 10:35 کاسپین CPN017 چابهار ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 10:35 معراج MRJ2824 تبریز ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 10:30 ماهان IRM4532 اصفهان ۴ تير ۱۳۹۸ RJ100
سه شنبه 10:25 قشم ایر QSM1231 ماهشهر ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 10:00 زاگرس IZG4058 بندرعباس ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 10:00 زاگرس IZG4022 کرمان ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 09:50 زاگرس IZG4024 بوشهر ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 09:45 آسمان IRC601 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 09:40 ایران ایرتور IRB957 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 09:40 آتا TBZ5607 تبریز ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 09:35 ایران ایر IRA3350 ایلام ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72
سه شنبه 09:35 قشم ایر QSM1241 قشم ۴ تير ۱۳۹۸ RJ100
سه شنبه 09:30 ایران ایر IRA3414 دزفول ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72
سه شنبه 09:30 آتا TBZ5611 بیرجند ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 09:15 کیش ایر KIS7020 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 09:10 ایران ایر IRA293 یزد ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 09:05 آسمان IRC3915 بوشهر ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 09:00 آسمان IRC839 سنندج ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 08:55 تابان TBN6257 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD.88
سه شنبه 08:50 آسمان IRC841 ایلام ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 08:45 تابان TBN6221 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD.88
سه شنبه 08:40 زاگرس IZG4016 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 08:35 قشم ایر QSM1281 اصفهان ۴ تير ۱۳۹۸ RJ100
سه شنبه 08:30 ماهان IRM4587 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ BAE146
سه شنبه 08:30 آتا TBZ5626 یزد ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 08:20 آسمان IRC621 کرمانشاه ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72
سه شنبه 08:15 کاسپین CPN013 اصفهان ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 08:05 آتا TBZ5699 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ 737
سه شنبه 08:00 تابان TBN6255 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD.88
سه شنبه 08:00 زاگرس IZG4090 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 07:55 تابان TBN6230 اصفهان ۴ تير ۱۳۹۸ MD.88
سه شنبه 07:55 سپهران SHI4311 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 07:45 تابان TBN6290 اصفهان ۴ تير ۱۳۹۸ MD.88
سه شنبه 07:45 ماهان IRM4570 رفسنجان ۴ تير ۱۳۹۸ RJ100
سه شنبه 07:40 ماهان IRM1062 سیرجان ۴ تير ۱۳۹۸ BAE146
سه شنبه 07:30 تابان TBN6251 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD.88
سه شنبه 07:25 آسمان IRC3770 شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 07:20 سپهران SHI4302 شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 07:20 ایران ایرتور IRB979 تبریز ۴ تير ۱۳۹۸ AB6
سه شنبه 07:15 کیش ایر KIS7158 شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 07:15 کارون KRU2617 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 07:10 ماهان IRM1050 کرمان ۴ تير ۱۳۹۸ A300-600
سه شنبه 07:05 آتا TBZ5678 ارومیه ۴ تير ۱۳۹۸ 737
سه شنبه 07:00 آتا TBZ5649 تبریز ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 07:00 آتا TBZ5601 تبریز ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 06:45 ماهان IRM1038 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ A300-600
سه شنبه 06:35 ایران ایرتور IRB995 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 06:35 وارش VRH5869 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 06:30 ماهان IRM4530 اصفهان ۴ تير ۱۳۹۸ RJ100
سه شنبه 06:25 آسمان IRC3768 شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 23:55 قشم ایر QSM1237 شیراز ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 23:55 ماهان IRM4592 بندرعباس ۳ تير ۱۳۹۸ A300-600
دو شنبه 23:55 ماهان IRM1036 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ 747
دو شنبه 23:55 ماهان IRM1086 شیراز ۳ تير ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 23:55 کاسپین CPN029 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 23:55 ایران ایرتور IRB989 اهواز ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 23:55 آتا TBZ5699 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ 737
دو شنبه 23:50 ایران ایر IRA418 اهواز ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 23:50 کاسپین CPN6981 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 23:50 ماهان IRM4540 زاهدان ۳ تير ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 23:50 ماهان IRM1061 اهواز ۳ تير ۱۳۹۸ BAE146
دو شنبه 23:50 ایران ایر IRA264 آبادان ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 23:45 آسمان IRC603 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ 737
دو شنبه 23:45 کیش ایر KIS7080 كيش ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 23:45 کیش ایر KIS7128 كيش ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 23:45 قشم ایر QSM1283 اصفهان ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 23:40 زاگرس IZG4012 اهواز ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 23:40 ماهان IRM1012 كيش ۳ تير ۱۳۹۸ A300-600
دو شنبه 23:40 آسمان IRC627 کرمانشاه ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 23:40 ایران ایر IRA3444 تبریز ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-72
دو شنبه 23:40 زاگرس IZG4038 بندرعباس ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 23:40 آتا TBZ5620 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 23:35 زاگرس IZG4048 زاهدان ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 23:20 زاگرس IZG4062 بوشهر ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 22:55 ایران ایر IRA3427 یزد ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-72
دو شنبه 22:50 آسمان IRC855 شیراز ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 22:50 آسمان IRC3881 كيش ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 22:50 کاسپین CPN6925 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 22:50 کاسپین CPN019 اهواز ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 22:45 ایران ایر IRA423 شیراز ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 22:45 آسمان IRC3725 یزد ۳ تير ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 22:40 آسمان IRC833 اهواز ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 22:40 ماهان IRM1052 کرمان ۳ تير ۱۳۹۸ A300-600
دو شنبه 22:30 آتا TBZ5676 ارومیه ۳ تير ۱۳۹۸ 737
دو شنبه 22:25 زاگرس IZG4056 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 22:20 زاگرس IZG4070 كيش ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 22:20 ساها IRZ157 شیراز ۳ تير ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 22:10 معراج MRJ2815 چابهار ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 22:10 ایران ایرتور IRB915 آبادان ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 22:10 آتا TBZ5703 شیراز ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 22:10 ایران ایر IRA3311 اصفهان ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-72
دو شنبه 21:45 کیش ایر KIS7052 كيش ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 21:40 کارون KRU2609 یزد ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 21:35 آسمان IRC3931 زاهدان ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 21:35 ایران ایرتور IRB969 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 21:25 آسمان IRC823 عسلویه ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 21:25 ایران ایر IRA3416 دزفول ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-72
دو شنبه 21:15 وارش VRH5873 بوشهر ۳ تير ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 21:10 ساها IRZ163 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 18:40 ماهان IRM1042 كيش ۳ تير ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 18:50 سپهران SHI4319 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 18:55 زاگرس IZG4064 ماهشهر ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 18:55 آسمان IRC3785 شیراز ۳ تير ۱۳۹۸ B737-400
دو شنبه 19:00 تابان TBN6348 ارومیه ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 19:00 قشم ایر QSM1219 بوشهر ۳ تير ۱۳۹۸ RJ100
دو شنبه 19:15 وارش VRH5821 كيش ۳ تير ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 19:15 ایران ایر IRA467 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 19:30 آسمان IRC845 رشت ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-72
دو شنبه 19:45 زاگرس IZG4010 شیراز ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 19:50 زاگرس IZG4032 چابهار ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 19:50 ایران ایرتور IRB913 بندرعباس ۳ تير ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 19:55 قشم ایر QSM1272 تبریز ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 20:30 کارون KRU2621 اهواز ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 20:55 ماهان IRM4536 سبزوار ۳ تير ۱۳۹۸ BAE146
دو شنبه 21:00 قشم ایر QSM1243 قشم ۳ تير ۱۳۹۸ RJ100
دو شنبه 21:00 آتا TBZ5605 تبریز ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 18:25 ایران ایر IRA217 بیرجند ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 18:20 زاگرس IZG4020 اهواز ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 18:10 کاسپین CPN027 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 18:10 ایران ایر IRA496 اردبیل ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 18:05 زاگرس IZG4044 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 18:05 قشم ایر QSM1269 قشم ۳ تير ۱۳۹۸ RJ100
دو شنبه 17:50 ماهان IRM1019 عسلویه ۳ تير ۱۳۹۸ AB6
دو شنبه 17:45 آسمان IRC601 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 17:40 کارون KRU2605 اهواز ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 17:40 قشم ایر QSM1221 بندرعباس ۳ تير ۱۳۹۸ RJ100
دو شنبه 17:35 ساها IRZ171 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ B737-400
دو شنبه 17:30 آتا TBZ5624 شیراز ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 17:05 ایران ایر IRA3410 کرمانشاه ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-72
دو شنبه 17:20 آسمان IRC3845 ایلام ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 17:15 ماهان IRM1034 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ AB6
دو شنبه 17:15 معراج MRJ2805 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 17:05 ایران ایرتور IRB997 كيش ۳ تير ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 16:40 کارون KRU2521 آغاجاری ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 17:00 آتا TBZ5603 تبریز ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 16:40 وارش VRH5881 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 16:35 ماهان IRM4523 یاسوج ۳ تير ۱۳۹۸ RJ100
دو شنبه 16:15 کیش ایر KIS7054 كيش ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 16:00 معراج MRJ2824 تبریز ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 15:50 ایران ایر IRA3332 رشت ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-72
دو شنبه 15:30 آسمان IRC851 زاهدان ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 15:35 آسمان IRC831 اهواز ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 14:55 کاسپین CPN6929 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 14:40 قشم ایر QSM1292 سنندج ۳ تير ۱۳۹۸ RJ100
دو شنبه 14:35 زاگرس IZG4050 كيش ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 14:30 ایران ایرتور IRB963 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ AB6
دو شنبه 14:30 زاگرس IZG4026 اهواز ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 14:25 زاگرس IZG4040 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 14:25 کاسپین CPN025 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 13:25 وارش VRH5819 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 14:20 ایران ایر IRA3322 رامسر ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-72
دو شنبه 14:05 ایران ایر IRA237 اصفهان ۳ تير ۱۳۹۸ MD80
دو شنبه 14:05 ایران ایر IRA327 لارستان ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 13:55 آتا TBZ5607 تبریز ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 13:50 کاسپین CPN021 اهواز ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 13:35 ایران ایر IRA320 خرم‌آباد ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 13:35 آسمان IRC3711 اردبیل ۳ تير ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 13:25 آسمان IRC847 شیراز ۳ تير ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 13:20 آسمان IRC861 آبادان ۳ تير ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 13:20 قشم ایر QSM1276 ارومیه ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 13:15 ماهان IRM1088 شیراز ۳ تير ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 12:50 آتا TBZ5636 اهواز ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 12:30 ماهان IRM1054 کرمان ۳ تير ۱۳۹۸ AB6
دو شنبه 12:20 ماهان IRM4568 بجنورد ۳ تير ۱۳۹۸ BAE146
دو شنبه 12:15 آسمان IRC631 گرگان ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 12:10 ماهان IRM4521 گچساران ۳ تير ۱۳۹۸ RJ100
دو شنبه 12:00 کارون KRU2505 خارگ ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 11:55 ایران ایر IRA3327 جهرم ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-72
دو شنبه 11:55 وارش VRH5837 شیراز ۳ تير ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 11:30 ایران ایرتور IRB985 شیراز ۳ تير ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 11:25 آسمان IRC821 عسلویه ۳ تير ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 11:30 کیش ایر KIS7104 آبادان ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 11:20 معراج MRJ2817 عسلویه ۳ تير ۱۳۹۸ A300-600
دو شنبه 11:15 ماهان IRM1094 بندرعباس ۳ تير ۱۳۹۸ AB6
دو شنبه 11:10 آتا TBZ5628 اهواز ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 11:05 زاگرس IZG4022 کرمان ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 10:55 ماهان IRM1030 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 10:55 ماهان IRM1017 عسلویه ۳ تير ۱۳۹۸ AB6
دو شنبه 10:50 زاگرس IZG4060 ماهشهر ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 10:35 ایران ایر IRA3304 خوی ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-72
دو شنبه 10:30 ماهان IRM4532 اصفهان ۳ تير ۱۳۹۸ RJ100
دو شنبه 10:20 کاسپین CPN023 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 09:40 قشم ایر QSM1241 قشم ۳ تير ۱۳۹۸ RJ100
دو شنبه 10:10 کاسپین CPN6951 یزد ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 10:10 ایران ایرتور IRB957 اهواز ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 09:35 ایران ایر IRA3350 ایلام ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-72
دو شنبه 09:30 آسمان IRC3915 بوشهر ۳ تير ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 09:30 زاگرس IZG4024 بوشهر ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 09:10 آسمان IRC839 سنندج ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 09:10 ایران ایر IRA3414 دزفول ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 08:50 آسمان IRC841 ایلام ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 08:50 آتا TBZ5711 کرمانشاه ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 08:45 کیش ایر KIS7014 كيش ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 08:00 زاگرس IZG4090 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 08:40 زاگرس IZG4016 اهواز ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 08:35 آسمان IRC817 بجنورد ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 08:30 ماهان IRM4587 اهواز ۳ تير ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 08:30 آتا TBZ5667 تبریز ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 08:20 آسمان IRC621 کرمانشاه ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 07:40 ماهان IRM1062 سیرجان ۳ تير ۱۳۹۸ BAE146
دو شنبه 07:30 تابان TBN6251 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MD.88
دو شنبه 07:25 آتا TBZ5707 شیراز ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 07:20 سپهران SHI4302 شیراز ۳ تير ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 07:20 ماهان IRM4576 بم ۳ تير ۱۳۹۸ RJ100
دو شنبه 07:15 وارش VRH5801 ساری ۳ تير ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 07:10 ماهان IRM1050 کرمان ۳ تير ۱۳۹۸ A300-600
دو شنبه 06:50 قشم ایر QSM1279 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 07:00 آتا TBZ5601 تبریز ۳ تير ۱۳۹۸ 737
دو شنبه 06:25 آسمان IRC3768 شیراز ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 06:30 ماهان IRM4530 اصفهان ۳ تير ۱۳۹۸ RJ100
دو شنبه 06:35 ایران ایرتور IRB995 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 07:05 آتا TBZ5678 ارومیه ۳ تير ۱۳۹۸ 737
دو شنبه 05:20 وارش VRH5869 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 05:15 وارش VRH5853 اهواز ۳ تير ۱۳۹۸ B737

فرودگاه مهرآباد / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
سه شنبه 19:55 ایران ایر IRA3333 رشت ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72
سه شنبه 20:00 ماهان IRM1087 شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ A310
سه شنبه 20:00 سپهران SHI4318 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 20:10 تابان TBN6256 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD.88
سه شنبه 20:15 کارون KRU2620 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 20:20 ماهان IRM1060 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ AB6
سه شنبه 20:25 زاگرس IZG4013 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 20:25 ایران ایر IRA3411 کرمانشاه ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72
سه شنبه 20:30 آسمان IRC634 گرگان ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72
سه شنبه 20:35 ایران ایرتور IRB988 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 20:35 آسمان IRC626 کرمانشاه ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 20:40 زاگرس IZG4029 آبادان ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 20:50 کاسپین CPN042 آبادان ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 20:55 آتا TBZ5700 تبریز ۴ تير ۱۳۹۸ 737
سه شنبه 20:55 کارون KRU2618 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 21:00 آتا TBZ5613 اصفهان ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 21:10 ماهان IRM4577 بم ۴ تير ۱۳۹۸ RJ100
سه شنبه 21:10 قشم ایر QSM1282 اصفهان ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 21:15 تابان TBN6224 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD.88
سه شنبه 21:20 ایران ایرتور IRB936 تبریز ۴ تير ۱۳۹۸ AB6
سه شنبه 21:25 آتا TBZ5683 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 21:50 ایران ایرتور IRB966 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 22:00 آتا TBZ5621 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 22:10 ماهان IRM4531 اصفهان ۴ تير ۱۳۹۸ RJ100
سه شنبه 22:10 کیش ایر KIS7153 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 22:15 قشم ایر QSM1242 قشم ۴ تير ۱۳۹۸ RJ100
سه شنبه 22:15 آتا TBZ5606 تبریز ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 22:20 ایران ایرتور IRB968 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 22:30 ماهان IRM1039 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ AB6
سه شنبه 22:40 آتا TBZ5677 ارومیه ۴ تير ۱۳۹۸ 737
سه شنبه 22:40 تابان TBN6258 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD.88
سه شنبه 22:45 کیش ایر KIS7129 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 22:50 وارش VRH5818 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 23:10 وارش VRH5868 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 23:15 کیش ایر KIS7159 شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 23:30 زاگرس IZG4057 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 23:40 آتا TBZ5668 تبریز ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 23:40 ماهان IRM1053 کرمان ۴ تير ۱۳۹۸ AB6
سه شنبه 19:50 ماهان IRM1037 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ 747
سه شنبه 19:40 زاگرس IZG4063 بوشهر ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 19:40 کاسپین CPN048 شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 19:35 آتا TBZ5681 بندرعباس ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 19:25 کاسپین CPN018 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 19:20 تابان TBN6293 قشم ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 19:20 ماهان IRM4593 بندرعباس ۴ تير ۱۳۹۸ AB6
سه شنبه 19:15 زاگرس IZG4043 کرمان ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 19:15 ایران ایرتور IRB914 آبادان ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 19:10 ایران ایر IRA3428 یزد ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72
سه شنبه 19:10 سپهران SHI4303 شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 19:05 قشم ایر QSM1218 بوشهر ۴ تير ۱۳۹۸ RJ100
سه شنبه 19:05 ساها IRZ156 شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 19:00 آتا TBZ5685 یزد ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 18:55 ماهان IRM1013 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ AB6
سه شنبه 18:45 ایران ایر IRA3471 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72
سه شنبه 18:45 زاگرس IZG4049 زاهدان ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 18:30 آسمان IRC602 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 18:25 تابان TBN6301 بوشهر ۴ تير ۱۳۹۸ MD.88
سه شنبه 18:25 آتا TBZ5680 ارومیه ۴ تير ۱۳۹۸ 737
سه شنبه 18:20 ماهان IRM1055 کرمان ۴ تير ۱۳۹۸ AB6
سه شنبه 18:15 کیش ایر KIS7125 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 18:15 آتا TBZ5604 تبریز ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 18:10 تابان TBN6254 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD.88
سه شنبه 18:00 آسمان IRC3880 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 17:45 زاگرس IZG4071 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 17:45 ماهان IRM4537 سبزوار ۴ تير ۱۳۹۸ BAE146
سه شنبه 17:40 ماهان IRM4541 زاهدان ۴ تير ۱۳۹۸ A310
سه شنبه 17:35 ماهان IRM1073 سیرجان ۴ تير ۱۳۹۸ BAE146
سه شنبه 17:30 زاگرس IZG4039 بندرعباس ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 17:30 قشم ایر QSM1273 تبریز ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 17:30 معراج MRJ2820 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 17:15 کیش ایر KIS7081 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 17:15 وارش VRH5872 بوشهر ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 17:10 آسمان IRC822 عسلویه ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 17:10 تابان TBN6275 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ MD.88
سه شنبه 17:05 کارون KRU2508 ماهشهر ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 17:00 آتا TBZ5635 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 17:00 معراج MRJ2814 چابهار ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 16:55 قشم ایر QSM1216 آبادان ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 16:50 آسمان IRC844 رشت ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72
سه شنبه 16:50 وارش VRH5820 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 16:30 تابان TBN6233 اصفهان ۴ تير ۱۳۹۸ MD.88
سه شنبه 16:30 زاگرس IZG4019 یزد ۴ تير ۱۳۹۸ 182
سه شنبه 16:20 ماهان IRM1067 کرمان ۴ تير ۱۳۹۸ RJ100
سه شنبه 16:20 کاسپین CPN046 تبریز ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 16:20 کاسپین CPN026 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 16:15 کاسپین CPN040 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 16:10 ایران ایر IRA3397 همدان ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72
سه شنبه 16:10 زاگرس IZG4011 شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 16:05 ایران ایر IRA3403 اردبیل ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72
سه شنبه 16:05 کاسپین CPN6960 بندرعباس ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 16:00 کارون KRU2506 ماهشهر ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 16:00 ایران ایرتور IRB984 شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ A310
سه شنبه 15:55 ماهان IRM1091 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ AB6
سه شنبه 15:50 ایران ایر IRA424 شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 15:50 کیش ایر KIS7027 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 15:45 آسمان IRC3784 شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 15:40 کاسپین CPN6980 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 15:45 ایران ایر IRA256 بندرعباس ۴ تير ۱۳۹۸ A321
سه شنبه 15:40 آسمان IRC3724 یزد ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 15:35 سپهران SHI4312 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 15:25 کیش ایر KIS7015 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 15:35 آتا TBZ5691 قشم ۴ تير ۱۳۹۸ 737
سه شنبه 15:30 ایران ایرتور IRB912 بندرعباس ۴ تير ۱۳۹۸ A310
سه شنبه 15:15 آتا TBZ5654 تبریز ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 15:15 ماهان IRM1083 بندرعباس ۴ تير ۱۳۹۸ AB6
سه شنبه 15:10 آتا TBZ5623 شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 15:00 زاگرس IZG4027 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 15:05 قشم ایر QSM1302 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 15:05 ایران ایر IRA350 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 15:00 ماهان IRM1008 خرم‌آباد ۴ تير ۱۳۹۸ BAE146
سه شنبه 14:55 ایران ایر IRA3320 ساری ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72
سه شنبه 14:55 کاسپین CPN028 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 14:40 ایران ایر IRA3363 ایلام ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72
سه شنبه 14:30 آسمان IRC3930 زاهدان ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 14:25 تابان TBN6297 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ MD.88
سه شنبه 14:20 ماهان IRM1079 کرمان ۴ تير ۱۳۹۸ BAE146
سه شنبه 14:15 زاگرس IZG4045 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 14:15 آتا TBZ5671 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 14:10 ماهان IRM4529 شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ AB6
سه شنبه 14:10 ماهان IRM1043 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ A310
سه شنبه 14:05 قشم ایر QSM1254 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 14:00 ایران ایر IRA3431 پارس‌آباد ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72
سه شنبه 14:00 آسمان IRC3844 ایلام ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 13:50 سپهران SHI4320 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 13:30 تابان TBN6263 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ MD.88
سه شنبه 13:45 معراج MRJ2812 عسلویه ۴ تير ۱۳۹۸ A319
سه شنبه 13:40 ساها IRZ170 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 13:30 آسمان IRC826 رامسر ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72
سه شنبه 13:15 ماهان IRM1018 عسلویه ۴ تير ۱۳۹۸ AB6
سه شنبه 13:10 ماهان IRM4572 ایلام ۴ تير ۱۳۹۸ RJ100
سه شنبه 13:00 ماهان IRM1035 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ AB6
سه شنبه 12:45 آسمان IRC3920 چابهار ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 12:45 کیش ایر KIS7053 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 12:05 ایران ایر IRA3341 نوشهر ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72
سه شنبه 12:00 زاگرس IZG4021 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 12:00 ماهان IRM1001 لامرد ۴ تير ۱۳۹۸ RJ85
سه شنبه 11:05 قشم ایر QSM1291 کرمانشاه ۴ تير ۱۳۹۸ RJ100
سه شنبه 11:15 معراج MRJ2844 قشم ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 11:15 زاگرس IZG4003 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 11:25 قشم ایر QSM1277 ارومیه ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 11:45 کیش ایر KIS7029 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 11:50 کاسپین CPN022 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 11:50 آتا TBZ5665 چابهار ۴ تير ۱۳۹۸ 737
سه شنبه 10:35 آتا TBZ5687 بوشهر ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 10:45 قشم ایر QSM1240 قشم ۴ تير ۱۳۹۸ RJ100
سه شنبه 10:50 زاگرس IZG4041 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 10:55 آتا TBZ5627 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 10:15 ماهان IRM4539 اصفهان ۴ تير ۱۳۹۸ RJ100
سه شنبه 10:15 ایران ایر IRA3331 رشت ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72
سه شنبه 10:20 ایران ایرتور IRB996 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ A310
سه شنبه 10:20 ایران ایر IRA3323 رامسر ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72
سه شنبه 10:25 آسمان IRC3710 اردبیل ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 10:30 کیش ایر KIS7021 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 10:30 آتا TBZ5619 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 10:35 ایران ایرتور IRB962 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ AB6
سه شنبه 10:10 آسمان IRC832 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 09:55 ایران ایر IRA468 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 10:05 تابان TBN6222 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD.88
سه شنبه 09:55 کیش ایر KIS7089 بندرعباس ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 09:50 آسمان IRC846 شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 09:30 ماهان IRM1089 شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ BAE146
سه شنبه 09:30 ساها IRZ162 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 09:25 آتا TBZ5698 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 09:15 آسمان IRC630 گرگان ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 09:15 زاگرس IZG4091 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 09:05 سپهران SHI4310 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 09:05 قشم ایر QSM1244 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ RJ100
سه شنبه 09:00 ماهان IRM1029 طبس ۴ تير ۱۳۹۸ RJ85
سه شنبه 08:45 تابان TBN6291 اصفهان ۴ تير ۱۳۹۸ MD.88
سه شنبه 08:40 قشم ایر QSM1200 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 08:40 ماهان IRM4579 قشم ۴ تير ۱۳۹۸ A310
سه شنبه 08:35 ایران ایرتور IRB946 تبریز ۴ تير ۱۳۹۸ A310
سه شنبه 08:30 زاگرس IZG4033 چابهار ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 08:25 آسمان IRC3771 شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 08:20 تابان TBN6227 قشم ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 08:15 سپهران SHI4332 بندرعباس ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 08:15 کارون KRU2576 سیری/شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 08:20 آتا TBZ5650 تبریز ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 08:10 کیش ایر KIS7105 آبادان ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 08:10 ماهان IRM1051 کرمان ۴ تير ۱۳۹۸ AB6
سه شنبه 08:05 آتا TBZ5602 تبریز ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 08:05 کاسپین CPN6950 یزد ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 07:00 ماهان IRM1075 کرمان ۴ تير ۱۳۹۸ RJ100
سه شنبه 07:00 آسمان IRC820 عسلویه ۴ تير ۱۳۹۸ 737
سه شنبه 07:05 ایران ایر IRA3358 گرگان ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72
سه شنبه 07:10 معراج MRJ2804 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 07:10 ایران ایر IRA3407 ارومیه ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72
سه شنبه 07:15 کاسپین CPN014 عسلویه ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 07:15 کیش ایر KIS7025 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ 320
سه شنبه 07:20 ایران ایر IRA3372 سمنان ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72
سه شنبه 07:25 کیش ایر KIS7169 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 07:25 آسمان IRC3769 شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 07:30 ماهان IRM4580 شهرکرد ۴ تير ۱۳۹۸ RJ85
سه شنبه 07:30 قشم ایر QSM1230 ماهشهر ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 07:35 ماهان IRM4533 اصفهان ۴ تير ۱۳۹۸ RJ100
سه شنبه 07:35 قشم ایر QSM1212 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 07:45 ایران ایرتور IRB994 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 07:50 آتا TBZ5710 کرمانشاه ۴ تير ۱۳۹۸ 737
سه شنبه 08:00 وارش VRH5874 آبادان ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 08:00 ماهان IRM1033 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ A310
سه شنبه 06:55 ایران ایرتور IRB960 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ A310
سه شنبه 06:55 قشم ایر QSM1220 بندرعباس ۴ تير ۱۳۹۸ RJ100
سه شنبه 06:50 زاگرس IZG4023 کرمان ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 06:50 معراج MRJ2825 تبریز ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 06:45 کیش ایر KIS7031 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 06:40 ایران ایرتور IRB956 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 06:40 کاسپین CPN024 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 06:30 آتا TBZ5608 تبریز ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 06:30 وارش VRH5852 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 06:25 زاگرس IZG4051 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 06:25 ماهان IRM4575 جیرفت/ایرانشهر ۴ تير ۱۳۹۸ BAE146
سه شنبه 06:20 آسمان IRC838 سنندج ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 06:20 کیش ایر KIS7055 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 06:15 آسمان IRC644 بندرعباس ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 06:15 ماهان IRM1016 عسلویه ۴ تير ۱۳۹۸ AB6
سه شنبه 06:10 ایران ایر IRA382 زاهدان/چابهار ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 06:10 قشم ایر QSM1280 اصفهان ۴ تير ۱۳۹۸ RJ100
سه شنبه 06:05 ایران ایر IRA292 یزد ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 06:05 کارون KRU2504 خارگ ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 06:00 ایران ایر IRA3310 اصفهان ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72
سه شنبه 06:00 آسمان IRC850 زاهدان ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 05:55 آسمان IRC840 ایلام ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 05:55 ایران ایر IRA3415 دزفول ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72
سه شنبه 05:50 ایران ایر IRA3351 ایلام ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72
سه شنبه 05:50 ماهان IRM1081 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ A310
سه شنبه 05:45 ماهان IRM1095 بندرعباس ۴ تير ۱۳۹۸ 747
سه شنبه 05:45 آسمان IRC600 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 05:40 ایران ایر IRA326 لارستان ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 05:35 کاسپین CPN038 شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 05:35 کاسپین CPN012 اصفهان ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 05:35 کاسپین CPN016 چابهار ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 05:30 آتا TBZ5625 یزد ۴ تير ۱۳۹۸ 737
سه شنبه 05:25 آتا TBZ5612 بیرجند ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 05:25 کاسپین CPN020 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 05:20 زاگرس IZG4059 بندرعباس ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 05:20 کیش ایر KIS7057 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 05:10 زاگرس IZG4017 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 05:15 زاگرس IZG4025 بوشهر ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 05:10 آسمان IRC620 کرمانشاه ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72
سه شنبه 05:00 آسمان IRC3914 بوشهر ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 05:00 ماهان IRM4586 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ AB6
دو شنبه 23:40 ماهان IRM1053 کرمان 22 ۳ تير ۱۳۹۸ AB6
دو شنبه 23:30 زاگرس IZG4057 مشهد 7 ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 23:30 آتا TBZ5677 ارومیه 12 ۳ تير ۱۳۹۸ 737
دو شنبه 23:00 آتا TBZ5706 شیراز 13 ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 22:55 وارش VRH5818 مشهد 5 ۳ تير ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 22:40 کارون KRU2604 اهواز 16 ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 22:20 ایران ایرتور IRB968 مشهد 4 ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 22:10 ماهان IRM1063 سیرجان 20 ۳ تير ۱۳۹۸ BAE146
دو شنبه 22:00 آتا TBZ5606 تبریز 11 ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 21:40 قشم ایر QSM1242 قشم 12 ۳ تير ۱۳۹۸ RJ100
دو شنبه 21:20 قشم ایر QSM1282 اصفهان 9 ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 21:10 ایران ایرتور IRB988 اهواز 4 ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 20:50 قشم ایر QSM1236 شیراز 10 ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 20:50 وارش VRH5868 مشهد 3 ۳ تير ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 20:30 ایران ایر IRA419 اهواز 5 ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 20:30 آسمان IRC626 کرمانشاه 28 ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 20:20 ماهان IRM1060 اهواز 18 ۳ تير ۱۳۹۸ AB6
دو شنبه 20:15 زاگرس IZG4013 اهواز 1 ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 20:15 سپهران SHI4303 شیراز 27 ۳ تير ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 20:05 تابان TBN6254 مشهد 8 ۳ تير ۱۳۹۸ MD.88
دو شنبه 20:00 ماهان IRM1087 شیراز 23 ۳ تير ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 19:55 آسمان IRC3724 یزد 26 ۳ تير ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 19:40 زاگرس IZG4063 بوشهر 8 ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 19:40 ماهان IRM1037 مشهد 21 ۳ تير ۱۳۹۸ 747
دو شنبه 19:20 ماهان IRM4593 بندرعباس 19 ۳ تير ۱۳۹۸ AB6
دو شنبه 19:15 ایران ایر IRA422 شیراز 3 ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 19:10 زاگرس IZG4039 بندرعباس 6 ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 19:05 آسمان IRC854 شیراز 29 ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 19:00 ماهان IRM4541 زاهدان 22 ۳ تير ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 18:55 ساها IRZ156 شیراز 12 ۳ تير ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 18:55 ماهان IRM1013 كيش 20 ۳ تير ۱۳۹۸ AB6
دو شنبه 18:45 زاگرس IZG4049 زاهدان 2 ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 18:45 ایران ایر IRA3310 اصفهان 6 ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-72
دو شنبه 18:30 کارون KRU2608 یزد 14 ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 18:30 آتا TBZ5702 شیراز 12 ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 18:20 ماهان IRM1055 کرمان 23, 24 ۳ تير ۱۳۹۸ AB6
دو شنبه 18:20 ایران ایرتور IRB914 آبادان 4 ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 18:05 آسمان IRC3880 كيش 27 ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 18:05 وارش VRH5800 ساری 7 ۳ تير ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 18:00 آتا TBZ5604 تبریز 13 ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 17:55 ماهان IRM4537 سبزوار 18 ۳ تير ۱۳۹۸ BAE146
دو شنبه 17:50 ایران ایر IRA3417 دزفول 1 ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-72
دو شنبه 17:45 زاگرس IZG4071 كيش 5 ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 17:45 کارون KRU2620 اهواز 16 ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 17:15 کیش ایر KIS7081 كيش 1 ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 17:15 وارش VRH5872 بوشهر 3 ۳ تير ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 17:10 آسمان IRC822 عسلویه 25 ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 17:10 معراج MRJ2814 چابهار 15 ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 17:00 آسمان IRC3930 زاهدان 28 ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 16:50 آسمان IRC844 رشت 26 ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 16:40 قشم ایر QSM1273 تبریز 9 ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 16:30 کاسپین CPN018 اهواز 12 ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 16:10 زاگرس IZG4011 شیراز 8 ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 16:05 تابان TBN6347 ارومیه 7 ۳ تير ۱۳۹۸ md88
دو شنبه 16:00 کاسپین CPN6980 مشهد 10 ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 15:40 کاسپین CPN6924 مشهد 17 ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 15:35 ایران ایر IRA236 اصفهان 5 ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 15:30 زاگرس IZG4065 ماهشهر 6 ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 15:30 ایران ایر IRA466 مشهد 4 ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 15:20 ایران ایرتور IRB912 بندرعباس 2 ۳ تير ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 15:15 آسمان IRC3784 شیراز 29 ۳ تير ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 15:15 قشم ایر QSM1218 بوشهر 10 ۳ تير ۱۳۹۸ RJ100
دو شنبه 15:10 زاگرس IZG4021 اهواز 2, 2 ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 15:05 کاسپین CPN028 مشهد 15 ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 14:55 آتا TBZ5698 مشهد 11 ۳ تير ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 14:45 آسمان IRC602 مشهد 27 ۳ تير ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 14:45 وارش VRH5820 كيش 7 ۳ تير ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 14:40 ایران ایر IRA497 اردبیل 3 ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 14:35 زاگرس IZG4033 چابهار 5 ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 14:35 آتا TBZ5619 مشهد 12 ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 14:30 آسمان IRC832 اهواز 25 ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 14:30 ایران ایر IRA216 بیرجند 5 ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 14:20 آسمان IRC3844 ایلام 28 ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 14:10 ماهان IRM1043 كيش 21 ۳ تير ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 14:00 زاگرس IZG4045 مشهد 3 ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 13:50 ساها IRZ170 مشهد 12 ۳ تير ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 13:50 آتا TBZ5623 شیراز 13 ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 13:40 ایران ایر IRA3411 کرمانشاه 4 ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-72
دو شنبه 13:40 کارون KRU2520 آغاجاری 16 ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 13:15 ماهان IRM1018 عسلویه 19 ۳ تير ۱۳۹۸ AB6
دو شنبه 13:10 ماهان IRM4522 یاسوج 24 ۳ تير ۱۳۹۸ RJ100
دو شنبه 13:00 ماهان IRM1035 مشهد 22 ۳ تير ۱۳۹۸ AB6
دو شنبه 12:50 ایران ایر IRA3333 رشت 2 ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-72
دو شنبه 12:45 کیش ایر KIS7053 كيش 1 ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 12:40 معراج MRJ2825 تبریز 15 ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 12:30 ایران ایرتور IRB996 كيش 4 ۳ تير ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 12:00 قشم ایر QSM1293 سنندج 9 ۳ تير ۱۳۹۸ RJ100
دو شنبه 11:30 ایران ایر IRA3323 رامسر 5 ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-72
دو شنبه 11:20 ساها IRZ162 مشهد 12 ۳ تير ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 11:15 زاگرس IZG4027 اهواز 8 ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 11:10 ایران ایرتور IRB962 مشهد 1 ۳ تير ۱۳۹۸ AB6
دو شنبه 11:05 آتا TBZ5675 ارومیه 11 ۳ تير ۱۳۹۸ 737
دو شنبه 11:00 کاسپین CPN024 مشهد 13 ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 10:55 آتا TBZ5608 تبریز 13 ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 10:50 زاگرس IZG4041 مشهد 6 ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 10:40 ایران ایر IRA321 خرم‌آباد 3 ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 10:35 قشم ایر QSM1240 قشم 10 ۳ تير ۱۳۹۸ RJ100
دو شنبه 10:25 ایران ایر IRA3426 یزد 6 ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-72
دو شنبه 10:30 آسمان IRC3710 اردبیل 26 ۳ تير ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 10:10 آسمان IRC600 مشهد 29 ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 10:10 قشم ایر QSM1277 ارومیه 9 ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 10:00 آسمان IRC860 آبادان 24 ۳ تير ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 09:55 کیش ایر KIS7129 كيش 2 ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 09:55 آتا TBZ5635 اهواز 12 ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 09:50 آسمان IRC846 شیراز 25 ۳ تير ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 09:30 ماهان IRM1089 شیراز 20 ۳ تير ۱۳۹۸ BAE146
دو شنبه 09:45 کاسپین CPN026 مشهد 11 ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 09:15 آسمان IRC630 گرگان 28 ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 09:15 زاگرس IZG4091 مشهد 7 ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 08:45 وارش VRH5880 مشهد 5 ۳ تير ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 09:00 ماهان IRM4569 بجنورد 18 ۳ تير ۱۳۹۸ BAE146
دو شنبه 09:05 سپهران SHI4310 مشهد 29 ۳ تير ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 08:30 ایران ایرتور IRB978 تبریز 4 ۳ تير ۱۳۹۸ AB6
دو شنبه 08:25 وارش VRH5836 شیراز 3 ۳ تير ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 08:20 ماهان IRM4520 گچساران 23 ۳ تير ۱۳۹۸ RJ100
دو شنبه 08:05 آتا TBZ5602 تبریز 12 ۳ تير ۱۳۹۸ 737
دو شنبه 08:10 ماهان IRM1051 کرمان 21 ۳ تير ۱۳۹۸ AB6
دو شنبه 08:15 آتا TBZ5627 اهواز 11 ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 08:15 کیش ایر KIS7105 آبادان 1 ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 08:00 ایران ایرتور IRB984 شیراز 2 ۳ تير ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 07:40 ایران ایرتور IRB994 مشهد 5 ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 07:35 قشم ایر QSM1220 بندرعباس 10 ۳ تير ۱۳۹۸ RJ100
دو شنبه 07:20 زاگرس IZG4061 ماهشهر 8 ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 07:25 آسمان IRC3769 شیراز 26 ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 07:30 ماهان IRM4533 اصفهان 19 ۳ تير ۱۳۹۸ RJ100
دو شنبه 07:20 معراج MRJ2816 عسلویه 13 ۳ تير ۱۳۹۸ A300-600
دو شنبه 07:05 معراج MRJ2804 مشهد 15 ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 07:10 کاسپین CPN6950 یزد 16 ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 07:15 ایران ایر IRA3445 تبریز 1 ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-72
دو شنبه 07:00 آسمان IRC820 عسلویه 29 ۳ تير ۱۳۹۸ 737
دو شنبه 06:55 وارش VRH5852 اهواز 6 ۳ تير ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 06:50 کاسپین CPN022 مشهد 14 ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 06:50 زاگرس IZG4023 کرمان 2 ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 06:45 قشم ایر QSM1268 قشم 9 ۳ تير ۱۳۹۸ RJ100
دو شنبه 06:20 ایران ایر IRA3326 جهرم 6 ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-72
دو شنبه 06:20 آسمان IRC838 سنندج 25 ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 06:25 زاگرس IZG4051 كيش 7 ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 06:30 آسمان IRC830 اهواز 18 ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 06:40 ایران ایرتور IRB956 اهواز 3 ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 06:40 کاسپین CPN6928 مشهد 12 ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 06:15 ماهان IRM1016 عسلویه 24 ۳ تير ۱۳۹۸ AB6
دو شنبه 06:20 کیش ایر KIS7055 كيش 5 ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 06:10 ایران ایر IRA3305 خوی 2 ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-72
دو شنبه 06:05 ایران ایر IRA265 آبادان 4 ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 06:05 کارون KRU2504 خارگ 16 ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 06:00 آتا TBZ5710 کرمانشاه 13 ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 06:00 آسمان IRC850 زاهدان 28 ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 05:55 آسمان IRC840 ایلام 26 ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 05:55 ایران ایر IRA3415 دزفول 5 ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 05:50 ایران ایر IRA3351 ایلام 1 ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-72
دو شنبه 05:50 ماهان IRM1081 مشهد 22 ۳ تير ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 05:45 ماهان IRM1095 بندرعباس 20 ۳ تير ۱۳۹۸ AB6
دو شنبه 05:35 آسمان IRC816 بجنورد 29 ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 05:40 ایران ایر IRA326 لارستان 3 ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 05:30 آتا TBZ5668 تبریز 11 ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 05:25 آسمان IRC3914 بوشهر 27 ۳ تير ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 05:25 کاسپین CPN020 اهواز 10 ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 05:15 زاگرس IZG4025 بوشهر 3 ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 05:00 ماهان IRM4586 اهواز 18 ۳ تير ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 05:10 آسمان IRC620 کرمانشاه 25 ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 05:10 زاگرس IZG4017 اهواز 1 ۳ تير ۱۳۹۸ MD82

فرودگاه مهرآباد / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه مهرآباد / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه مشهد / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
سه شنبه 23:30 آتا TBZ5715 آبادان ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 23:20 ایران ایرتور IRB966 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
سه شنبه 22:30 زاگرس IZG4106 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 22:05 قشم ایر QSM1304 آبادان ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 22:05 آتا TBZ5670 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 21:30 کاسپین CPN6905 اصفهان ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 21:30 ایران ایرتور IRB953 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 21:20 ماهان IRM1037 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 747
سه شنبه 20:30 وارش VRH5803 ساری ۴ تير ۱۳۹۸ 737
سه شنبه 20:55 قشم ایر QSM1263 قشم ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 19:30 زاگرس IZG4110 شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 19:40 تابان TBN6256 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 20:00 ایران ایرتور IRB983 بوشهر ۴ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
سه شنبه 20:00 آتا TBZ5647 آبادان ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 20:00 آسمان IRC602 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 737-400
سه شنبه 20:20 کاسپین CPN6959 اصفهان ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 20:30 آتا TBZ5704 شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 19:30 تابان TBN6224 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 737-500
سه شنبه 19:20 تابان TBN6254 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD.88
سه شنبه 19:00 ایران ایرتور IRB943 اصفهان ۴ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
سه شنبه 19:15 آسمان IRC619 یزد ۴ تير ۱۳۹۸ 737-400
سه شنبه 18:10 ایران ایر IRA3368 ساری ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72
سه شنبه 17:25 کاسپین CPN040 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 17:30 کیش ایر KIS7072 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 17:55 سپهران SHI4322 عسلویه ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 17:15 ماهان IRM1091 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ A300-600
سه شنبه 17:05 ساها IRZ167 ارومیه ۴ تير ۱۳۹۸ 737-300
سه شنبه 16:35 آتا TBZ5698 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 16:25 قشم ایر QSM1302 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 16:15 پويا PYA2312 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ EMB145
سه شنبه 15:15 قشم ایر QSM1310 همدان ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 15:15 ایران ایرتور IRB901 تبریز ۴ تير ۱۳۹۸ A300-600
سه شنبه 15:35 قشم ایر QSM1254 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 15:40 زاگرس IZG4045 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 16:05 کاسپین CPN028 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 15:15 آتا TBZ5619 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 15:05 ساها IRZ170 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 737-300
سه شنبه 14:45 ایران ایرتور IRB925 شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
سه شنبه 14:20 کاسپین CPN026 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 14:00 ایران ایرتور IRB905 رشت ۴ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
سه شنبه 14:15 ایران ایرتور IRB977 آبادان ۴ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
سه شنبه 14:00 معراج MRJ2867 کرمانشاه ۴ تير ۱۳۹۸ A319
سه شنبه 13:00 آتا TBZ5718 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 12:55 زاگرس IZG4108 اصفهان ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 12:55 کاسپین CPN6919 شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 12:20 زاگرس IZG4138 بندرعباس ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 12:15 زاگرس IZG4041 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 12:15 ماهان IRM1059 کرمان ۴ تير ۱۳۹۸ A300-600
سه شنبه 12:00 ایران ایرتور IRB962 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ A300-600
سه شنبه 12:10 وارش VRH5885 آبادان ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 12:00 آتا TBZ5615 تبریز ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 12:00 آتا TBZ5665 آبادان ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 12:00 سپهران SHI4318 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 12:00 تابان TBN6216 کاشان ۴ تير ۱۳۹۸ 737-500
سه شنبه 11:25 ایران ایر IRA468 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 11:10 کاسپین CPN6953 یزد ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 10:55 ساها IRZ162 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 737-300
سه شنبه 10:45 وارش VRH5817 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 10:15 تابان TBN6342 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD.88
سه شنبه 10:40 زاگرس IZG4091 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 10:10 قشم ایر QSM1200 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 10:10 آسمان IRC852 زاهدان ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 10:05 ایران ایر IRA3338 گرگان ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72-500
سه شنبه 09:10 ایران ایرتور IRB994 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
سه شنبه 09:00 ایران ایرتور IRB960 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ A300-600
سه شنبه 09:00 کاسپین CPN6967 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 08:40 معراج MRJ2804 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 07:50 کاسپین CPN024 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 07:20 ماهان IRM1081 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ A300-600
سه شنبه 07:15 آسمان IRC600 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 07:00 زاگرس IZG4122 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 04:15 وارش VRH5883 آبادان ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 02:30 آتا TBZ5708 شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 02:10 تابان TBN6208 اصفهان ۴ تير ۱۳۹۸ MD.88
سه شنبه 00:30 زاگرس IZG4112 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 00:55 زاگرس IZG4057 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 01:00 ایران ایرتور IRB977 آبادان ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 23:55 وارش VRH5887 اصفهان ۳ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 00:15 وارش VRH5818 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 737
سه شنبه 00:30 ایران ایرتور IRB959 کرمانشاه ۴ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
دو شنبه 23:30 آتا TBZ5715 آبادان ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 23:50 ایران ایرتور IRB968 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
دو شنبه 23:30 ماهان IRM1045 كيش ۳ تير ۱۳۹۸ A300-600
دو شنبه 22:40 آتا TBZ5640 اهواز ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 22:30 زاگرس IZG4106 كيش ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 22:10 وارش VRH5868 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 737-300
دو شنبه 21:50 کاسپین CPN6935 شیراز ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 21:50 آتا TBZ5670 اهواز ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 21:50 کاسپین CPN6943 آبادان ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 21:30 آتا TBZ5665 آبادان ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 21:20 تابان TBN6254 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD.88
دو شنبه 21:10 ماهان IRM1037 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 747
دو شنبه 21:05 آسمان IRC619 یزد ۳ تير ۱۳۹۸ 737-400
دو شنبه 20:50 کاسپین CPN6905 اصفهان ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 20:30 ماهان IRM1059 کرمان ۳ تير ۱۳۹۸ 146-100
دو شنبه 20:00 زاگرس IZG4102 اصفهان ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 19:25 ایران ایرتور IRB964 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
دو شنبه 19:45 ایران ایرتور IRB983 بوشهر ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 19:00 ایران ایرتور IRB943 اصفهان ۳ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
دو شنبه 19:05 ایران ایرتور IRB925 شیراز ۳ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
دو شنبه 18:35 زاگرس IZG4128 آبادان ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 18:40 ساها IRZ169 تبریز ۳ تير ۱۳۹۸ 737-300
دو شنبه 17:10 کاسپین CPN6980 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 17:00 ایران ایر IRA466 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 16:50 کاسپین CPN6924 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 16:40 آتا TBZ5638 ساری ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 16:30 سپهران SHI4342 بندرعباس ۳ تير ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 16:15 آتا TBZ5698 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 16:15 آسمان IRC602 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 737-400
دو شنبه 16:15 کاسپین CPN028 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 15:55 آتا TBZ5619 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 16:00 کاسپین CPN6963 یزد ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 15:40 آسمان IRC605 نوشهر ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 15:25 زاگرس IZG4045 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 07:50 کاسپین CPN6928 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 08:00 کاسپین CPN022 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 08:35 معراج MRJ2804 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 09:05 کاسپین CPN6967 اهواز ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 09:10 ایران ایرتور IRB994 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
دو شنبه 10:05 ایران ایر IRA356 آبادان ۳ تير ۱۳۹۸ MD.88
دو شنبه 10:05 وارش VRH5880 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 737-300
دو شنبه 10:10 آسمان IRC852 زاهدان ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 10:25 سپهران SHI4310 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 10:25 آسمان IRC836 اهواز ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 10:40 زاگرس IZG4091 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 10:55 کاسپین CPN026 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 11:00 وارش VRH5817 اهواز ۳ تير ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 11:40 آسمان IRC600 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 12:00 آتا TBZ5615 تبریز ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 12:10 تابان TBN6258 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 12:10 کاسپین CPN024 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 12:15 زاگرس IZG4041 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 12:30 ایران ایرتور IRB962 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ A300-600
دو شنبه 12:40 ساها IRZ162 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 737-300
دو شنبه 12:45 کاسپین CPN6919 شیراز ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 12:55 زاگرس IZG4108 اصفهان ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 13:00 آتا TBZ5718 اهواز ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 14:00 ایران ایرتور IRB953 اهواز ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 14:00 ایران ایرتور IRB905 رشت ۳ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
دو شنبه 14:15 وارش VRH5803 ساری ۳ تير ۱۳۹۸ 737
دو شنبه 14:30 ماهان IRM1035 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ A300-600
دو شنبه 14:45 معراج MRJ2852 كيش ۳ تير ۱۳۹۸ 320
دو شنبه 15:15 ساها IRZ170 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 737-300
دو شنبه 15:15 ایران ایرتور IRB901 تبریز ۳ تير ۱۳۹۸ A300-600
دو شنبه 07:30 زاگرس IZG4118 آبادان ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 07:20 ماهان IRM1081 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ A300-600

فرودگاه مشهد / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
سه شنبه 22:50 آتا TBZ5699 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 22:45 قشم ایر QSM1303 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 22:40 کاسپین CPN041 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 22:30 ایران ایرتور IRB961 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ A300-600
سه شنبه 21:40 قشم ایر QSM1255 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 22:30 ماهان IRM1036 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 747
سه شنبه 21:30 آتا TBZ5620 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 21:30 وارش VRH5838 شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ 737
سه شنبه 21:30 تابان TBN6257 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD.88
سه شنبه 21:10 کاسپین CPN029 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 21:00 زاگرس IZG4056 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 21:00 آسمان IRC603 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 737-400
سه شنبه 21:00 ایران ایرتور IRB8076 آبادان ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 20:50 آتا TBZ5641 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 20:45 تابان TBN6255 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 20:30 تابان TBN6207 اصفهان ۴ تير ۱۳۹۸ MD.88
سه شنبه 20:15 آسمان IRC618 یزد ۴ تير ۱۳۹۸ 737-400
سه شنبه 20:00 ایران ایرتور IRB969 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
سه شنبه 18:45 ایران ایر IRA3369 ساری ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72
سه شنبه 18:55 سپهران SHI4319 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 19:30 زاگرس IZG4113 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 19:30 ایران ایرتور IRB958 کرمانشاه ۴ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
سه شنبه 19:30 ایران ایرتور IRB967 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
سه شنبه 18:40 آتا TBZ5714 آبادان ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 18:05 ساها IRZ163 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 737-300
سه شنبه 18:10 کاسپین CPN6904 اصفهان ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 18:30 کیش ایر KIS7073 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 17:30 زاگرس IZG4107 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 17:30 آتا TBZ5669 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 17:15 پويا PYA2313 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ EMB145
سه شنبه 17:05 قشم ایر QSM1305 آبادان ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 16:30 ایران ایرتور IRB952 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ A300-600
سه شنبه 16:30 زاگرس IZG4044 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 16:50 ماهان IRM1080 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ A300-600
سه شنبه 17:00 کاسپین CPN6958 اصفهان ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 16:15 قشم ایر QSM1262 قشم ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 15:30 تابان TBN6223 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 737-500
سه شنبه 16:10 آتا TBZ5705 شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 16:05 ساها IRZ171 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 737-300
سه شنبه 15:55 قشم ایر QSM1201 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 15:15 ایران ایرتور IRB982 بوشهر ۴ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
سه شنبه 15:10 کاسپین CPN027 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 15:05 زاگرس IZG4111 شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 15:00 معراج MRJ2805 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 15:00 آتا TBZ5648 آبادان ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 14:55 ایران ایرتور IRB942 اصفهان ۴ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
سه شنبه 13:45 کاسپین CPN025 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 13:15 ماهان IRM1058 کرمان ۴ تير ۱۳۹۸ A300-600
سه شنبه 13:05 آتا TBZ5616 تبریز ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 13:05 زاگرس IZG4040 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 13:10 وارش VRH5881 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 13:00 ایران ایرتور IRB963 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ A300-600
سه شنبه 13:00 ماهان IRM1090 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ A300-600
سه شنبه 13:00 سپهران SHI4323 عسلویه ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 12:10 کاسپین CPN6952 یزد ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 12:00 ایران ایر IRA469 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 11:55 ساها IRZ166 ارومیه ۴ تير ۱۳۹۸ 737-300
سه شنبه 11:45 وارش VRH5819 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 737
سه شنبه 11:15 تابان TBN6341 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD.88
سه شنبه 11:10 آسمان IRC853 زاهدان ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 10:55 قشم ایر QSM1311 همدان ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 10:40 ایران ایر IRA3339 گرگان ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72
سه شنبه 10:15 ایران ایرتور IRB924 شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
سه شنبه 10:10 ایران ایرتور IRB904 رشت ۴ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
سه شنبه 10:00 ایران ایرتور IRB900 تبریز ۴ تير ۱۳۹۸ A300-600
سه شنبه 10:00 کاسپین CPN6966 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 09:30 معراج MRJ2866 کرمانشاه ۴ تير ۱۳۹۸ A319
سه شنبه 09:00 زاگرس IZG4109 اصفهان ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 09:00 ایران ایرتور IRB976 آبادان ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 08:00 آسمان IRC601 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 08:50 کاسپین CPN6918 شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 08:00 آتا TBZ5719 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 08:00 تابان TBN6215 کاشان ۴ تير ۱۳۹۸ 737-500
سه شنبه 08:00 زاگرس IZG4139 بندرعباس ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 07:00 آتا TBZ5666 آبادان ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 06:40 زاگرس IZG4090 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 06:15 تابان TBN6251 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD.88
سه شنبه 05:15 وارش VRH5869 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 737-300
سه شنبه 03:30 آتا TBZ5709 شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 05:00 ایران ایرتور IRB995 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
دو شنبه 23:15 وارش VRH5882 آبادان ۳ تير ۱۳۹۸ 737-300
سه شنبه 01:00 وارش VRH5886 اصفهان ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 01:15 وارش VRH5816 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 02:00 زاگرس IZG4123 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 22:50 آتا TBZ5699 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 22:45 کاسپین CPN029 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 22:40 کاسپین CPN6981 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 22:30 ماهان IRM1036 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 747
دو شنبه 22:30 تابان TBN6207 اصفهان ۳ تير ۱۳۹۸ MD.88
دو شنبه 22:20 آتا TBZ5620 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 22:10 آسمان IRC603 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 737-400
دو شنبه 21:00 زاگرس IZG4056 تهران 25, 26 ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 21:30 ماهان IRM1058 کرمان ۳ تير ۱۳۹۸ 146-100
دو شنبه 21:40 کاسپین CPN6925 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 19:55 ایران ایرتور IRB976 آبادان 15, 16 ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 20:00 ایران ایرتور IRB969 تهران 19, 20 ۳ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
دو شنبه 19:40 ساها IRZ163 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 737-300
دو شنبه 19:30 زاگرس IZG4113 اهواز 23, 24 ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 19:25 ایران ایرتور IRB958 کرمانشاه 21, 22 ۳ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
دو شنبه 17:10 آتا TBZ5669 اهواز ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 17:15 آسمان IRC618 یزد ۳ تير ۱۳۹۸ 737-400
دو شنبه 17:20 کاسپین CPN6942 آبادان ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 17:25 زاگرس IZG4107 كيش 25, 26 ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 17:35 سپهران SHI4319 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 17:40 کاسپین CPN6904 اصفهان ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 17:45 ایران ایر IRA467 تهران 20, 21, 22 ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 17:50 آتا TBZ5641 اهواز ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 18:00 کاسپین CPN6934 شیراز ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 18:15 ماهان IRM1044 كيش ۳ تير ۱۳۹۸ A300-600
دو شنبه 18:40 آتا TBZ5714 آبادان ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 17:00 کاسپین CPN027 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 16:20 آسمان IRC601 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 16:30 زاگرس IZG4044 تهران 23, 24 ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 16:50 آتا TBZ5666 آبادان ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 16:00 زاگرس IZG4103 اصفهان 25, 26 ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 16:15 ساها IRZ171 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 737-300
دو شنبه 15:50 معراج MRJ2805 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 15:45 ماهان IRM1034 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ A300-600
دو شنبه 15:05 ایران ایرتور IRB982 بوشهر ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 15:20 وارش VRH5881 تهران 23, 24 ۳ تير ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 14:55 ایران ایرتور IRB942 اصفهان 15, 16 ۳ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
دو شنبه 15:00 ایران ایرتور IRB965 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ SABRELINER 80
دو شنبه 15:00 ایران ایرتور IRB924 شیراز 19, 20 ۳ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
دو شنبه 13:55 آتا TBZ5637 ساری ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 13:50 زاگرس IZG4129 آبادان 25, 26 ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 13:45 کاسپین CPN6929 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 13:40 ساها IRZ168 تبریز ۳ تير ۱۳۹۸ 737-300
دو شنبه 13:20 آتا TBZ5616 تبریز ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 13:15 ایران ایرتور IRB963 تهران 15, 16 ۳ تير ۱۳۹۸ A300-600
دو شنبه 13:10 کاسپین CPN025 تهران 1 ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 13:05 زاگرس IZG4040 تهران 23, 24 ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 12:20 آسمان IRC604 نوشهر 10 ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 12:05 کاسپین CPN6962 رشت 8 ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 12:00 وارش VRH5819 تهران 12 ۳ تير ۱۳۹۸ 737
دو شنبه 11:25 آسمان IRC837 اهواز 2, 3 ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 11:35 سپهران SHI4343 بندرعباس 6 ۳ تير ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 11:10 آسمان IRC853 زاهدان 1, 2 ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 11:05 وارش VRH5802 ساری 23, 24 ۳ تير ۱۳۹۸ 737
دو شنبه 10:50 ایران ایر IRA391 اصفهان 21, 22 ۳ تير ۱۳۹۸ MD.88
دو شنبه 10:15 ایران ایرتور IRB900 تبریز 15, 16 ۳ تير ۱۳۹۸ A300-600
دو شنبه 10:10 ایران ایرتور IRB904 رشت 17 ۳ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
دو شنبه 10:00 کاسپین CPN6966 اهواز 4 ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 09:35 معراج MRJ2853 كيش 10 ۳ تير ۱۳۹۸ 320
دو شنبه 09:10 کاسپین CPN023 تهران 7 ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 09:05 زاگرس IZG4109 اصفهان 23, 24 ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 09:00 ماهان IRM1030 تهران 1, 2, 3 ۳ تير ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 08:55 ایران ایرتور IRB952 اهواز 15, 16 ۳ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
دو شنبه 08:50 کاسپین CPN6918 شیراز 5 ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 08:00 آتا TBZ5719 اهواز 27, 28 ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 06:40 زاگرس IZG4090 تهران 23 ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 06:15 تابان TBN6251 تهران 1 ۳ تير ۱۳۹۸ MD.88
دو شنبه 05:35 قشم ایر QSM1279 تهران 2 ۳ تير ۱۳۹۸ MD.88
دو شنبه 05:00 ایران ایرتور IRB995 تهران 15, 16 ۳ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80

فرودگاه مشهد / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
سه شنبه 14:30 آتا TBZ6638 نجف ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 15:00 زاگرس IZG3004 نجف ۴ تير ۱۳۹۸ A321
سه شنبه 15:50 ماهان IRM5110 لاهور ۴ تير ۱۳۹۸ A310
سه شنبه 20:30 عراقی IAW117 نجف ۴ تير ۱۳۹۸ 737-800
سه شنبه 21:35 فلای دبی FDB253 دبی ۴ تير ۱۳۹۸ 737-800
سه شنبه 23:00 ماهان IRM5083 بغداد ۴ تير ۱۳۹۸ A310
سه شنبه 14:15 قشم ایر QSM2296 نجف ۴ تير ۱۳۹۸ A300-600
سه شنبه 12:30 عراقی IAW161 بغداد ۴ تير ۱۳۹۸ 737-800
سه شنبه 12:00 قشم ایر QSM2292 بغداد ۴ تير ۱۳۹۸ A300-600
سه شنبه 09:15 ماهان IRM1148 کابل ۴ تير ۱۳۹۸ A300-600
سه شنبه 04:45 قطر QTR494 دوحه ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 03:00 تابان TBN7268 نجف ۴ تير ۱۳۹۸ MD.88
سه شنبه 00:30 زاگرس IZG3008 بغداد ۴ تير ۱۳۹۸ A321
دو شنبه 16:10 ایران ایر IRA662 بیروت ۳ تير ۱۳۹۸ A300-600
دو شنبه 16:50 ماهان IRM5047 نجف ۳ تير ۱۳۹۸ A300-600
دو شنبه 20:30 عراقی IAW117 نجف ۳ تير ۱۳۹۸ 737-800
دو شنبه 22:15 ماهان IRM5083 بغداد ۳ تير ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 23:00 ماهان IRM5067 نجف ۳ تير ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 15:00 زاگرس IZG3004 نجف ۳ تير ۱۳۹۸ A321
دو شنبه 14:15 العربیه ABY205 شارجه ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 14:00 قشم ایر QSM2296 نجف ۳ تير ۱۳۹۸ A300-600
دو شنبه 12:50 آتا TBZ6640 بغداد ۳ تير ۱۳۹۸ 320
دو شنبه 12:40 آتا TBZ6638 نجف ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 12:30 عراقی IAW161 بغداد ۳ تير ۱۳۹۸ 737-800

فرودگاه مشهد / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
سه شنبه 07:00 تابان TBN7267 نجف ۴ تير ۱۳۹۸ MD.88
سه شنبه 08:30 ماهان IRM5111 لاهور ۴ تير ۱۳۹۸ A300-600
سه شنبه 13:00 قشم ایر QSM2293 بغداد ۴ تير ۱۳۹۸ A300-600
سه شنبه 13:30 عراقی IAW118 نجف ۴ تير ۱۳۹۸ 737-800
سه شنبه 15:30 آتا TBZ6637 نجف ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 15:30 قشم ایر QSM2297 نجف ۴ تير ۱۳۹۸ A300-600
سه شنبه 18:15 ماهان IRM5086 نجف ۴ تير ۱۳۹۸ A300-600
سه شنبه 19:15 زاگرس IZG3009 بغداد ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 21:30 عراقی IAW162 بغداد ۴ تير ۱۳۹۸ 737-800
سه شنبه 22:35 فلای دبی FDB254 دبی ۴ تير ۱۳۹۸ 737-800
سه شنبه 05:45 قطر QTR495 دوحه ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 05:00 زاگرس IZG3005 نجف ۴ تير ۱۳۹۸ A321
سه شنبه 04:30 ماهان IRM1149 کابل ۴ تير ۱۳۹۸ A300-600
سه شنبه 00:15 ماهان IRM5068 نجف ۴ تير ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 23:30 ماهان IRM5088 نجف ۳ تير ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 22:30 تابان TBN7279 بغداد ۳ تير ۱۳۹۸ MD.88
دو شنبه 21:30 عراقی IAW162 بغداد ۳ تير ۱۳۹۸ 737-800
دو شنبه 17:40 ایران ایر IRA663 بیروت ۳ تير ۱۳۹۸ A300-600
دو شنبه 19:15 زاگرس IZG3009 بغداد ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 13:30 عراقی IAW118 نجف ۳ تير ۱۳۹۸ 737-800
دو شنبه 14:00 آتا TBZ6639 بغداد ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 14:55 العربیه ABY206 شارجه ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 15:30 قشم ایر QSM2297 نجف ۳ تير ۱۳۹۸ A300-600
دو شنبه 10:45 ماهان IRM5048 نجف ۳ تير ۱۳۹۸ A300-600
دو شنبه 07:00 آتا TBZ6637 نجف ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 05:15 فلای دبی FDB252 دبی ۳ تير ۱۳۹۸ 737-800
دو شنبه 05:45 قطر QTR495 دوحه ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 07:00 تابان TBN7267 نجف ۳ تير ۱۳۹۸ MD.88

فرودگاه شيراز / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
سه شنبه 10:50 ماهان IRM1089 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ A300-600
سه شنبه 12:00 ماهان IRM4563 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ 146-300
سه شنبه 12:10 ایران ایر IRA3477 لامرد ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
سه شنبه 13:45 آسمان IRC3905 ساری ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 14:40 آسمان IRC3941 رشت ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 15:05 آتا TBZ5623 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 16:45 زاگرس IZG4111 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-9-82
سه شنبه 22:15 آسمان IRC3795 بندرعباس ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 23:00 سپهران SHI4301 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ B737-400
سه شنبه 22:15 کیش KIS7060 کیش ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 17:10 آسمان IRC3784 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 17:20 ایران ایر IRA424 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 17:30 زاگرس IZG4011 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 17:50 آتا TBZ5705 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 18:05 ایران ایر IRA3391 بندرعباس ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
سه شنبه 19:45 آتا TBZ5702 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 20:25 ساها IRZ156 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 737-300
سه شنبه 20:50 کاسپین CPN048 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 21:30 ماهان IRM1087 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ A300-600
سه شنبه 21:45 ایران ایر IRA3377 کیش ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
سه شنبه 16:55 ایران ايرتور IRB924 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
سه شنبه 10:20 کاسپین CPN6918 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-9-82
سه شنبه 08:50 آسمان IRC3769 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 09:30 آسمان IRC3805 کیش ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
سه شنبه 09:45 کاسپین CPN6948 عسلویه ۴ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-9-82
سه شنبه 09:50 آسمان IRC3771 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 00:10 آسمان IRC3813 تبریز ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 00:20 آتا TBZ5706 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ M83
سه شنبه 00:30 آسمان IRC3827 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
سه شنبه 05:00 آتا TBZ5709 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ M83
سه شنبه 07:10 آسمان IRC846 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ B737-400
سه شنبه 08:05 ماهان IRM4562 کرمان ۴ تير ۱۳۹۸ 146-300
سه شنبه 08:35 ایران ایر IRA3389 بندرعباس ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
دو شنبه 21:45 ایران ایر IRA3377 کیش ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
دو شنبه 22:05 قشم QSM1236 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 21:35 سپهران SHI4303 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ B737-400
دو شنبه 21:30 ماهان IRM1087 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ A300-600
دو شنبه 20:45 ایران ایر IRA422 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 20:45 کاسپین CPN048 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 20:30 آسمان IRC854 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 20:15 ساها IRZ156 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 737-300
دو شنبه 19:50 آتا TBZ5702 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 19:30 کاسپین CPN6934 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 18:45 آسمان IRC819 زاهدان ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 18:05 ایران ایر IRA3391 بندرعباس ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
دو شنبه 17:30 زاگرس IZG4011 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 16:45 ایران ايرتور IRB924 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
دو شنبه 16:35 آسمان IRC3784 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ B737-400
دو شنبه 15:10 آتا TBZ5623 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 13:40 آسمان IRC3835 نوشهر ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 13:30 آسمان IRC3805 کیش ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
دو شنبه 13:30 کیش KIS7060 کیش ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 12:50 آسمان IRC3819 آبادان ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 12:35 ایران ایر IRA3389 بندرعباس ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
دو شنبه 11:15 آسمان IRC846 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 10:50 ماهان IRM1089 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ A300-600
دو شنبه 10:20 کاسپین CPN6918 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-9-82
دو شنبه 09:40 وارش VRH5836 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 737-600
دو شنبه 05:00 آتا TBZ5709 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ M83
دو شنبه 08:45 کارون KRU2502 خارک ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 08:50 آسمان IRC3769 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 09:15 آسمان IRC3763 لاوان ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 09:20 ایران ايرتور IRB984 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
دو شنبه 09:35 آسمان IRC3793 بندرعباس ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-72-200/210

فرودگاه شيراز / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
دو شنبه 17:30 ایران ايرتور IRB925 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
دو شنبه 15:00 آسمان IRC818 زاهدان ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 13:10 ایران ایر IRA3388 بندرعباس ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
دو شنبه 12:00 آسمان IRC847 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 11:50 ماهان IRM1088 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ A300-600
دو شنبه 05:00 آسمان IRC3768 تهران 16 ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 06:00 آتا TBZ5707 تهران 11, 12 ۳ تير ۱۳۹۸ M83
دو شنبه 06:00 سپهران SHI4302 تهران 1, 2 ۳ تير ۱۳۹۸ B737-400
دو شنبه 06:15 آسمان IRC3792 بندرعباس 16 ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
دو شنبه 07:00 آسمان IRC3762 لاوان 17 ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 09:15 کارون KRU2503 خارک 4 ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 18:00 آسمان IRC3826 اهواز ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
دو شنبه 18:30 زاگرس IZG4010 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 18:40 ایران ایر IRA3376 کیش ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
دو شنبه 19:30 کیش KIS7061 کیش ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 19:45 آسمان IRC3812 تبریز ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 20:20 کاسپین CPN6935 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 20:50 آتا TBZ5703 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 21:15 ساها IRZ157 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 737-300
دو شنبه 21:20 ایران ایر IRA423 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 21:25 آسمان IRC855 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 21:40 کاسپین CPN049 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 22:20 ایران ایر IRA3390 بندرعباس ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
دو شنبه 22:30 ماهان IRM1086 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ A300-600
دو شنبه 22:45 قشم QSM1237 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 01:00 آتا TBZ5708 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ M83
سه شنبه 05:00 آسمان IRC3768 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 06:00 آتا TBZ5707 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ M83
سه شنبه 06:00 سپهران SHI4302 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ B737-400
سه شنبه 06:00 آسمان IRC3770 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 06:30 آسمان IRC3804 کیش ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
سه شنبه 08:45 ماهان IRM4562 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ BAE146
سه شنبه 09:10 ایران ایر IRA3476 لامرد ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
سه شنبه 09:50 آسمان IRC3904 ساری ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 10:50 آسمان IRC3940 رشت ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 11:00 کاسپین CPN6949 عسلویه ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 11:20 کاسپین CPN6919 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 11:50 ماهان IRM1088 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ A300-600
سه شنبه 12:45 ایران ایر IRA3388 بندرعباس ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
سه شنبه 12:45 ماهان IRM4563 کرمان ۴ تير ۱۳۹۸ 146-300
سه شنبه 15:30 آسمان IRC847 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 737-600
سه شنبه 16:00 آتا TBZ5624 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 16:00 آسمان IRC3794 بندرعباس ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 17:45 ایران ايرتور IRB925 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
سه شنبه 17:45 زاگرس IZG4110 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 18:10 آسمان IRC3785 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 737-600
سه شنبه 18:30 زاگرس IZG4010 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 18:40 ایران ایر IRA3376 کیش ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
سه شنبه 18:50 آتا TBZ5704 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 19:00 آسمان IRC3820 آبادان ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
سه شنبه 20:40 آتا TBZ5703 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 21:25 ساها IRZ157 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 737-300
سه شنبه 21:45 کاسپین CPN049 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 22:20 ایران ایر IRA3390 بندرعباس ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
سه شنبه 22:30 ایران ایر IRA425 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 22:30 ماهان IRM1086 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ A300-600
سه شنبه 23:15 کیش KIS7061 کیش ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 23:55 سپهران SHI4300 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ B737-400
دو شنبه 16:10 آتا TBZ5624 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 11:15 کاسپین CPN6919 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 10:40 وارش VRH5837 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 737-600
دو شنبه 10:35 آسمان IRC3804 کیش ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
دو شنبه 10:10 ایران ايرتور IRB985 تهران 7, 8 ۳ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-9-80
دو شنبه 10:10 آسمان IRC3818 آبادان 16 ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 09:50 آسمان IRC3834 نوشهر 15 ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 17:30 آسمان IRC3785 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 737-600

فرودگاه شيراز / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
دو شنبه 13:00 قشم QSM2117 مسقط ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 15:00 کیش KIS6044 مسقط ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 18:10 کیش KIS6013 دبی ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 19:30 سلام ایر OMS555 مسقط ۳ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 04:45 هواپيمايي قطر QTR476 دوحه ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 10:30 ماهان IRM5006 نجف ۴ تير ۱۳۹۸ A310
سه شنبه 11:50 فلای دبی FDB271 دبی ۴ تير ۱۳۹۸ B737-400
سه شنبه 14:15 العربیه ABY213 شارجه ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 15:00 آسمان IRC6555 مسقط ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 21:40 ایران ایر IRA682 دوحه ۴ تير ۱۳۹۸ A320

فرودگاه شيراز / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
دو شنبه 05:55 هواپيمايي قطر QTR477 دوحه ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 14:00 قشم QSM2116 مسقط ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 14:40 کیش KIS6012 دبی ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 16:00 کیش KIS6045 مسقط ۳ تير ۱۳۹۸ M83
دو شنبه 20:15 سلام ایر OMS556 مسقط ۳ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 05:55 هواپيمايي قطر QTR477 دوحه ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 09:50 آسمان IRC6554 مسقط ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 11:40 ماهان IRM5007 بغداد ۴ تير ۱۳۹۸ A310
سه شنبه 12:50 فلای دبی FDB272 دبی ۴ تير ۱۳۹۸ 737-800
سه شنبه 14:55 العربیه ABY214 شارجه ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 18:10 ایران ایر IRA683 دوحه ۴ تير ۱۳۹۸ A320

فرودگاه تبريز / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
سه شنبه 23:15 آتا TBZ5606 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 22:30 ایران ايرتور IRB936 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-8-50
سه شنبه 19:15 آتا TBZ5604 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 19:10 قشم QSM1273 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 17:10 کاسپین CPN046 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 16:00 ایران ايرتور IRB973 کیش ۴ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
سه شنبه 15:00 آتا TBZ5616 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 12:00 ایران ايرتور IRB900 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ A300-600
سه شنبه 06:40 آتا TBZ5668 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 08:00 معراج MRJ2825 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ A319
سه شنبه 09:05 آتا TBZ5602 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 09:45 ایران ايرتور IRB946 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 11:50 قشم QSM1215 بندرعباس ۴ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 23:00 آتا TBZ5606 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 21:45 آسمان IRC3812 شیراز ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 19:00 آتا TBZ5604 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 17:55 قشم QSM1273 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 17:15 ایران ایر IRA3443 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-42-400
دو شنبه 15:30 ساها IRZ168 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ 737-600
دو شنبه 15:00 آتا TBZ5616 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 12:00 آتا TBZ5608 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 12:30 ایران ایر IRA3405 رشت/گرگان ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-42-400
دو شنبه 13:55 معراج MRJ2825 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 09:05 آتا TBZ5602 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 09:20 ایران ایر IRA3445 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-42-400
دو شنبه 09:30 ایران ايرتور IRB978 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ A300-600
دو شنبه 10:50 ماهان IRM4560 اصفهان/کرمان ۳ تير ۱۳۹۸ 146-100
دو شنبه 12:00 ایران ايرتور IRB900 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ A300-600
دو شنبه 06:30 آتا TBZ5668 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD82

فرودگاه تبريز / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
سه شنبه 23:30 ایران ايرتور IRB937 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ A300-600
سه شنبه 17:00 ایران ايرتور IRB947 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 20:15 آتا TBZ5605 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 19:50 قشم QSM1272 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 18:10 کاسپین CPN047 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 13:15 ایران ايرتور IRB901 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ A300-600
سه شنبه 16:00 آتا TBZ5603 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 12:30 قشم QSM1214 بندرعباس ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 10:45 ایران ايرتور IRB972 کیش ۴ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
سه شنبه 07:35 آتا TBZ5667 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 09:00 معراج MRJ2824 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ A319
سه شنبه 10:00 آتا TBZ5615 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 06:00 آتا TBZ5601 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
سه شنبه 05:20 ایران ايرتور IRB979 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ A300-600
دو شنبه 22:15 آسمان IRC3813 شیراز ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 22:00 ایران ایر IRA3444 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-42-400
دو شنبه 20:00 آتا TBZ5605 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 18:40 قشم QSM1272 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 17:50 ایران ایر IRA3404 رشت/گرگان ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-42-400
دو شنبه 16:30 ساها IRZ169 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ 737-600
دو شنبه 16:00 آتا TBZ5603 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 14:45 معراج MRJ2824 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 13:15 ایران ايرتور IRB901 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ A300-600
دو شنبه 13:05 ایران ایر IRA3442 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-42-400
دو شنبه 11:50 ماهان IRM4561 کرمان ۳ تير ۱۳۹۸ BAE146
دو شنبه 11:50 ماهان IRM4561 اصفهان ۳ تير ۱۳۹۸ 146-100
دو شنبه 13:00 آتا TBZ5607 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 06:00 آتا TBZ5601 تهران 5, 6 ۳ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
دو شنبه 10:00 آتا TBZ5615 مشهد 7, 8 ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 07:30 آتا TBZ5667 تهران 5, 6 ۳ تير ۱۳۹۸ MD82

فرودگاه تبريز / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
سه شنبه 03:10 ایران ايرتور IRB9708 استانبول ۴ تير ۱۳۹۸ A300-600
سه شنبه 01:45 ترکیش THY882 استانبول ۴ تير ۱۳۹۸ A321
دو شنبه 21:15 ایران ایر IRA779 باکو ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-42-400
دو شنبه 01:45 ترکیش THY882 استانبول ۳ تير ۱۳۹۸ A321
دو شنبه 10:30 ماهان IRM5011 نجف ۳ تير ۱۳۹۸ A310

فرودگاه تبريز / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
سه شنبه 03:20 ترکیش THY883 استانبول ۴ تير ۱۳۹۸ A321
دو شنبه 11:45 ماهان IRM5010 بغداد ۳ تير ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 10:45 ایران ايرتور IRB9709 استانبول ۳ تير ۱۳۹۸ A300-600
دو شنبه 03:20 ترکیش THY883 استانبول ۳ تير ۱۳۹۸ A321
دو شنبه 10:05 ایران ایر IRA778 باکو ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-42-400

فرودگاه اصفهان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
سه شنبه 21:00 آتا TBZ5613 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ md88
سه شنبه 21:50 تابان TBN6207 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ md88
سه شنبه 22:00 قشم ایر QSM1282 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 22:15 آسمان IRC3758 آبادان ۴ تير ۱۳۹۸ ATR
سه شنبه 23:20 ماهان IRM4531 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ BAE146
سه شنبه 23:30 کارون KRU2623 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ f100
سه شنبه 20:45 ایران ایر IRA3424 بوشهر ۴ تير ۱۳۹۸ ATR
سه شنبه 19:30 کیش ایر KIS7139 بندرعباس ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 19:20 ایران ایر IRA421 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ MD80
سه شنبه 19:20 کاسپین CPN6904 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ md83
سه شنبه 18:10 کاسپین CPN6958 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 16:45 ایران ایرتور IRB942 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD80
سه شنبه 14:30 کیش ایر KIS7022 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-3
سه شنبه 10:30 زاگرس IZG4109 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ md88
سه شنبه 10:30 کاسپین CPN6926 عسلویه ۴ تير ۱۳۹۸ md83
سه شنبه 10:15 زاگرس IZG4005 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ md88
سه شنبه 09:20 کارون KRU2532 خارگ ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 08:40 ماهان IRM4533 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ BAE146
سه شنبه 07:25 ایران ایر IRA3310 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ ATR
دو شنبه 20:10 ایران ایر IRA3310 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ ATR
دو شنبه 21:00 آسمان IRC3872 اهواز ۳ تير ۱۳۹۸ ATR
دو شنبه 21:30 وارش VRH5878 ساری ۳ تير ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 22:20 قشم ایر QSM1282 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 23:50 تابان TBN6207 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ md88
سه شنبه 02:30 وارش VRH5886 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ 737-700
سه شنبه 07:05 قشم ایر QSM1280 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ RJ100
دو شنبه 19:15 کاسپین CPN6974 اهواز ۳ تير ۱۳۹۸ md83
دو شنبه 17:30 زاگرس IZG4103 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ md88
دو شنبه 18:50 کاسپین CPN6904 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ md83
دو شنبه 16:45 کیش ایر KIS7022 كيش ۳ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-3
دو شنبه 16:45 ایران ایرتور IRB942 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MD80
دو شنبه 16:35 ایران ایر IRA236 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 13:20 ماهان IRM4561 تبریز ۳ تير ۱۳۹۸ BAE146
دو شنبه 12:30 ایران ایر IRA391 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 10:30 زاگرس IZG4109 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ md88
دو شنبه 10:30 کارون KRU2532 خارگ ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 10:15 زاگرس IZG4005 كيش ۳ تير ۱۳۹۸ md88
دو شنبه 08:40 ماهان IRM4533 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ BAE146
دو شنبه 08:10 ماهان IRM4560 کرمان ۳ تير ۱۳۹۸ 146-300
دو شنبه 07:30 کارون KRU2623 اهواز ۳ تير ۱۳۹۸ f100

فرودگاه اصفهان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
سه شنبه 23:55 کارون KRU2622 اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 23:00 تابان TBN6208 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ md88
سه شنبه 22:45 آسمان IRC3759 آبادان ۴ تير ۱۳۹۸ ATR
سه شنبه 22:40 قشم ایر QSM1283 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ f100
دو شنبه 05:30 ماهان IRM4530 تهران 1 ۳ تير ۱۳۹۸ 146-100
دو شنبه 08:00 کارون KRU2533 خارگ 6 ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 09:10 ماهان IRM4560 تبریز 2 ۳ تير ۱۳۹۸ 146-100
دو شنبه 09:30 ماهان IRM4532 تهران 1 ۳ تير ۱۳۹۸ BAE146
دو شنبه 11:00 زاگرس IZG4004 كيش ۳ تير ۱۳۹۸ md88
دو شنبه 11:00 کارون KRU2622 اهواز ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 11:30 زاگرس IZG4108 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ md88
دو شنبه 13:15 ایران ایر IRA237 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 14:20 ماهان IRM4561 کرمان ۳ تير ۱۳۹۸ BAE146
دو شنبه 17:20 ایران ایر IRA390 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 17:30 ایران ایرتور IRB943 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MD80
دو شنبه 17:45 کیش ایر KIS7023 كيش ۳ تير ۱۳۹۸ MD.88
دو شنبه 18:30 زاگرس IZG4102 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ md88
دو شنبه 19:40 کاسپین CPN6905 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 20:15 کاسپین CPN6975 اهواز ۳ تير ۱۳۹۸ md83
دو شنبه 20:45 ایران ایر IRA3311 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 21:30 آسمان IRC3873 اهواز ۳ تير ۱۳۹۸ ATR
دو شنبه 22:30 وارش VRH5887 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ B737
دو شنبه 22:50 قشم ایر QSM1283 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ f100
سه شنبه 00:50 تابان TBN6208 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ md88
سه شنبه 03:30 وارش VRH5879 ساری ۴ تير ۱۳۹۸ B737
سه شنبه 07:45 قشم ایر QSM1281 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ RJ100
سه شنبه 08:00 ایران ایر IRA3425 بوشهر ۴ تير ۱۳۹۸ ATR
سه شنبه 09:30 ماهان IRM4532 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ BAE146
سه شنبه 09:50 کارون KRU2533 خارگ ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 11:00 زاگرس IZG4004 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ md88
سه شنبه 11:30 کاسپین CPN6927 عسلویه ۴ تير ۱۳۹۸ MD.88
سه شنبه 11:30 زاگرس IZG4108 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ md88
سه شنبه 15:30 کیش ایر KIS7138 بندرعباس ۴ تير ۱۳۹۸ md88
سه شنبه 17:30 ایران ایرتور IRB943 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD80
سه شنبه 19:10 کاسپین CPN6959 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 19:55 ایران ایر IRA420 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 20:20 کاسپین CPN6905 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 20:30 کیش ایر KIS7023 كيش ۴ تير ۱۳۹۸ MD.88
سه شنبه 21:20 ایران ایر IRA3311 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ ATR
سه شنبه 22:00 آتا TBZ5614 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD83

فرودگاه اصفهان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
سه شنبه 12:30 فلای دبی FDB261 دبی ۴ تير ۱۳۹۸ 737
سه شنبه 02:45 ترکیش THY892 استانبول ۴ تير ۱۳۹۸ 737
دو شنبه 12:10 ایران ایر IRA666 کویت ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 05:00 هواپیمایی قطر QTR470 دوحه ۳ تير ۱۳۹۸ A320

فرودگاه اصفهان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
سه شنبه 13:30 فلای دبی FDB262 دبی ۴ تير ۱۳۹۸ 737
سه شنبه 03:45 ترکیش THY839 استانبول ۴ تير ۱۳۹۸ 737-800
دو شنبه 13:10 ایران ایر IRA667 کویت ۳ تير ۱۳۹۸ A321
دو شنبه 06:05 هواپیمایی قطر QTR471 دوحه ۳ تير ۱۳۹۸ A320

فرودگاه بوشهر / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
سه شنبه 21:15 زاگرس IZG4063 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 20:35 قشم QSM1218 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 18:45 وارش VRH5872 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 737-600
سه شنبه 18:35 ایران ایر IRA3449 کیش ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-42-400
سه شنبه 17:10 ایران ايرتور IRB982 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 10:30 کارون IRG2548 خارک ۴ تير ۱۳۹۸ ATR
سه شنبه 09:30 ایران ایر IRA3425 اصفهان ۴ تير ۱۳۹۸ ATR
سه شنبه 06:50 زاگرس IZG4025 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 06:35 آسمان IRC3914 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ B737-400
دو شنبه 21:15 زاگرس IZG4063 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 16:45 قشم QSM1218 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 10:00 کارون IRG2548 خارک ۳ تير ۱۳۹۸ ATR
دو شنبه 07:45 ایران ایر IRA407 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 06:50 زاگرس IZG4025 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 07:00 آسمان IRC3914 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ B737-400
دو شنبه 18:45 وارش VRH5872 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 737-600

فرودگاه بوشهر / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
سه شنبه 21:15 قشم QSM1219 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 19:45 وارش VRH5873 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 737-600
سه شنبه 19:10 ایران ایر IRA3424 اصفهان ۴ تير ۱۳۹۸ ATR
سه شنبه 18:00 ایران ايرتور IRB983 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 11:00 کارون IRG2549 خارک ۴ تير ۱۳۹۸ ATR
سه شنبه 10:05 ایران ایر IRA3448 کیش ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-42-400
سه شنبه 08:05 زاگرس IZG4024 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 07:35 آسمان IRC3915 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ B737-400
دو شنبه 22:05 زاگرس IZG4062 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 19:45 وارش VRH5873 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 737-600
دو شنبه 17:30 قشم QSM1219 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 10:30 کارون IRG2549 خارک ۳ تير ۱۳۹۸ ATR
دو شنبه 08:20 ایران ایر IRA406 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 08:05 زاگرس IZG4024 تهران 5, 6 ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 08:00 آسمان IRC3915 تهران 1, 2 ۳ تير ۱۳۹۸ B737-400
سه شنبه 22:05 زاگرس IZG4062 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82

فرودگاه بوشهر / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه بوشهر / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه کرمان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
سه شنبه 20:00 ماهان IRM1055 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ A-310-300
سه شنبه 19:30 ماهان IRM4595 کیش ۴ تير ۱۳۹۸ BAE146
سه شنبه 18:00 ماهان IRM1067 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 146-300
سه شنبه 16:00 ماهان IRM1079 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 146-100
سه شنبه 14:40 ماهان IRM1058 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ A-310-300
سه شنبه 13:45 ماهان IRM4563 شیراز/اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ BAE146
سه شنبه 09:50 ماهان IRM1051 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ A-310-300
سه شنبه 08:10 زاگرس IZG4023 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ A319
سه شنبه 01:20 ماهان IRM1053 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ A-310-300
دو شنبه 23:00 ماهان IRM1058 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ A-310-300
دو شنبه 20:00 ماهان IRM1055 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ A-310-300
دو شنبه 18:00 ماهان IRM1067 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 146-300
دو شنبه 16:00 ماهان IRM1079 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 146-100
دو شنبه 15:30 ماهان IRM4561 تبریز/اصفهان ۳ تير ۱۳۹۸ 146-300
دو شنبه 09:50 ماهان IRM1051 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ A-310-300
دو شنبه 08:30 ماهان IRM1075 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 146-300
دو شنبه 08:10 زاگرس IZG4023 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ A319

فرودگاه کرمان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
سه شنبه 21:00 ماهان IRM1052 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ A500
سه شنبه 19:00 ماهان IRM1066 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 146-300
سه شنبه 17:00 ماهان IRM1078 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 146-100
سه شنبه 16:00 ماهان IRM4594 کیش ۴ تير ۱۳۹۸ 146-300
سه شنبه 15:40 ماهان IRM1054 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ A-310-300
سه شنبه 10:50 ماهان IRM1059 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ A500
سه شنبه 09:10 زاگرس IZG4022 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ A319
سه شنبه 07:00 ماهان IRM4562 شیراز/اهواز ۴ تير ۱۳۹۸ BAE146
سه شنبه 05:30 ماهان IRM1050 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ A-310-300
دو شنبه 21:45 ماهان IRM1052 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ A500
دو شنبه 19:00 ماهان IRM1059 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ A500
دو شنبه 19:00 ماهان IRM1066 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 146-300
دو شنبه 17:00 ماهان IRM1078 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 146-100
دو شنبه 09:30 ماهان IRM1074 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 146-300
دو شنبه 10:50 ماهان IRM1054 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ A-310-300
دو شنبه 09:10 زاگرس IZG4022 تهران 3, 4, 5 ۳ تير ۱۳۹۸ A319
دو شنبه 07:00 ماهان IRM4560 اصفهان/تبریز 1, 2, 5 ۳ تير ۱۳۹۸ BAE146
دو شنبه 05:30 ماهان IRM1050 تهران 1, 2, 5 ۳ تير ۱۳۹۸ A-310-300

فرودگاه کرمان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه کرمان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه ساري / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
دو شنبه 12:05 وارش VRH5802 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ 737-600
دو شنبه 18:10 آسمان IRC3974 اهواز ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 14:40 آتا TBZ5637 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-7

فرودگاه ساري / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
دو شنبه 20:15 وارش VRH5878 اصفهان ۳ تير ۱۳۹۸ 737-600
دو شنبه 15:40 آتا TBZ5638 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-7
دو شنبه 19:10 آسمان IRC3975 اهواز ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 13:15 وارش VRH5803 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ 737-600
دو شنبه 06:30 وارش VRH5801 تهران 4 ۳ تير ۱۳۹۸ 737-600

فرودگاه ساري / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه ساري / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه يزد / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
سه شنبه 21:45 آسمان IRC618 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ 737-800
سه شنبه 20:40 ایران ایر IRA3428 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
سه شنبه 17:45 زاگرس IZG4019 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 18:50 آسمان IRC3702 بندرعباس ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 16:50 آسمان IRC3724 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 13:20 کاسپین CPN6952 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 09:00 کاسپین CPN6950 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 07:25 ایران ایر IRA292 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 21:05 آسمان IRC3724 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 20:35 ایران ایر IRA3365 بندرعباس ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
دو شنبه 19:40 کارون KRU2608 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 18:45 آسمان IRC618 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ 737-800
دو شنبه 08:00 کاسپین CPN6950 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 12:00 ایران ایر IRA3426 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD82

فرودگاه يزد / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
سه شنبه 17:50 آسمان IRC619 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ 737-900
سه شنبه 14:20 کاسپین CPN6951 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 10:00 کاسپین CPN6953 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 21:35 آسمان IRC3725 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 08:00 ایران ایر IRA293 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 21:10 ایران ایر IRA3427 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 20:30 کارون KRU2609 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 19:45 آسمان IRC619 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ 737-900
سه شنبه 22:45 آسمان IRC3725 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 21:15 ایران ایر IRA3429 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72-500
سه شنبه 19:20 آسمان IRC3703 بندرعباس ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 18:45 زاگرس IZG4018 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 12:35 ایران ایر IRA3364 بندرعباس ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 09:00 کاسپین CPN6951 تهران 2 ۳ تير ۱۳۹۸ MD82

فرودگاه يزد / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه يزد / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه کرمانشاه / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
دو شنبه 21:50 آسمان IRC626 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 21:45 ایران ايرتور IRB958 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 15:05 ایران ایر IRA3411 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-42-400
دو شنبه 08:45 کیش KIS7096 کیش ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 07:00 آتا TBZ5710 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 727-200
دو شنبه 06:30 آسمان 620 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 100

فرودگاه کرمانشاه / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
دو شنبه 22:30 ایران ايرتور IRB959 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 22:20 آسمان IRC627 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 15:40 ایران ایر IRA3410 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-42-400
دو شنبه 09:45 کیش KIS7097 کیش 7, 8 ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 07:50 آتا TBZ5711 تهران 7, 8 ۳ تير ۱۳۹۸ 727-200
دو شنبه 07:00 آسمان IRC621 تهران 4, 5 ۳ تير ۱۳۹۸ 100

فرودگاه کرمانشاه / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه کرمانشاه / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه رشت / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
دو شنبه 11:45 ایران ايرتور IRB904 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 13:30 کاسپین CPN6962 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ M83
دو شنبه 14:05 ایران ایر IRA3333 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 17:55 آسمان IRC844 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-72-500

فرودگاه رشت / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
دو شنبه 18:25 آسمان IRC845 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 14:40 ایران ایر IRA3332 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 14:30 کاسپین CPN6963 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ M83
دو شنبه 12:30 ایران ايرتور IRB905 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MD82

فرودگاه رشت / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه رشت / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه زاهدان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
سه شنبه 21:35 آسمان IRC638 گرگان ۴ تير ۱۳۹۸ 737-100
سه شنبه 16:25 آسمان IRC3930 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 12:35 آسمان IRC853 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 11:40 ایران ایر IRA383 چابهار ۴ تير ۱۳۹۸ A321
سه شنبه 08:10 ایران ایر IRA382 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ A321
سه شنبه 07:50 آسمان IRC850 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 20:50 ماهان IRM4541 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ A300-600
دو شنبه 20:40 زاگرس IZG4049 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 18:50 آسمان IRC3930 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 16:30 آسمان IRC818 شیراز ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 12:35 آسمان IRC853 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 07:50 آسمان IRC850 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ A320

فرودگاه زاهدان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
سه شنبه 16:35 آسمان IRC639 گرگان ۴ تير ۱۳۹۸ 737-100
سه شنبه 13:35 آسمان IRC851 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 12:15 ایران ایر IRA383 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ A321
سه شنبه 08:50 آسمان IRC852 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 08:45 ایران ایر IRA382 چابهار ۴ تير ۱۳۹۸ A321
سه شنبه 22:15 آسمان IRC3931 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 21:40 زاگرس IZG4048 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 22:00 ماهان IRM4540 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ A300-600
دو شنبه 19:40 آسمان IRC3931 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 17:10 آسمان IRC819 شیراز ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 08:50 آسمان IRC852 مشهد 6 ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 13:35 آسمان IRC851 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ A320

فرودگاه زاهدان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه زاهدان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه گرگان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
سه شنبه 21:45 آسمان IRC634 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 20:45 پويا PYA2310 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ EMB145
سه شنبه 19:10 آسمان IRC639 زاهدان ۴ تير ۱۳۹۸ f100
سه شنبه 12:45 ایران ایر IRA3339 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72-500
سه شنبه 10:30 آسمان IRC630 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 08:30 ایران ایر IRA3358 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ ATR
دو شنبه 21:45 آسمان IRC634 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ ATR
دو شنبه 21:00 ایران ایر IRA3404 رشت/تبریز ۳ تير ۱۳۹۸ ATR
دو شنبه 10:30 آسمان IRC630 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 12:15 قشم ایر QSM1257 بندرعباس ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 08:25 ایران ایر IRA3356 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ ATR

فرودگاه گرگان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
سه شنبه 13:20 ایران ایر IRA3359 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ ATR
سه شنبه 19:40 آسمان IRC638 زاهدان ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 21:45 پويا PYA2311 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ EMB145
سه شنبه 22:15 آسمان IRC635 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 21:35 ایران ایر IRA3357 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 22:15 آسمان IRC635 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ ATR
سه شنبه 11:00 آسمان IRC631 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 09:05 ایران ایر IRA3338 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ ATR
دو شنبه 13:00 قشم ایر QSM1256 بندرعباس ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 11:00 آسمان IRC631 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 09:00 ایران ایر IRA3405 تبریز/رشت ۳ تير ۱۳۹۸ ATR

فرودگاه گرگان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه گرگان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه بندرعباس / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
سه شنبه 23:45 ایران ایر IRA3390 شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72-500
سه شنبه 21:00 ماهان IRM4593 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ A310
سه شنبه 20:40 آسمان IRC3703 یزد ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 19:20 زاگرس IZG4039 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 18:30 ایران ایر IRA256 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ A321
سه شنبه 17:15 ايرتور IRB912 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 17:35 کاسپین CPN6960 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 737-500
سه شنبه 17:05 آسمان IRC3794 شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 17:00 کیش KIS7138 اصفهان ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 15:00 قشم QSM1214 تبریز ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 14:10 ایران ایر IRA3388 شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72-500
سه شنبه 13:45 آسمان IRC647 رشت ۴ تير ۱۳۹۸ boeing734
سه شنبه 13:15 ایران ایر IRA3360 کیش ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72-500
سه شنبه 10:35 پویا PYA2358 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ EMB-145
سه شنبه 10:00 کیش KIS7065 جزیره ابوموسی ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 09:45 زاگرس IZG4139 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 08:45 قشم QSM1220 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 08:05 آسمان IRC644 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ boeing734
سه شنبه 07:35 آسمان IRC3792 شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 09:20 قشم QSM1220 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 13:30 سپهران SHI4343 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ 737-600
دو شنبه 14:10 ایران ایر IRA3364 یزد ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 14:35 ایران ایر IRA3388 شیراز ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 15:05 قشم QSM1256 گرگان ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 16:10 کاسپین CPN6960 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 737-500
دو شنبه 17:05 ايرتور IRB912 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 18:30 ایران ایر IRA3360 کیش ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 21:00 زاگرس IZG4039 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 07:30 ماهان IRM1095 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ A310
سه شنبه 07:30 کیش KIS7062 کیش ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 07:10 زاگرس IZG4059 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 21:00 ماهان IRM4593 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 23:45 ایران ایر IRA3390 شیراز ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 09:00 کیش KIS7062 کیش ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 07:30 ماهان IRM1095 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 07:35 آسمان IRC3792 شیراز ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-72-500

فرودگاه بندرعباس / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
سه شنبه 08:50 آسمان IRC646 رشت ۴ تير ۱۳۹۸ boeing734
سه شنبه 09:20 قشم QSM1215 تبریز ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 22:10 ماهان IRM4592 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ A310
سه شنبه 20:30 زاگرس IZG4038 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 21:10 آسمان IRC3795 شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 18:40 کاسپین CPN6961 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 737-500
سه شنبه 18:15 ايرتور IRB913 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 18:00 کیش KIS7139 اصفهان ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 17:35 آسمان IRC3702 یزد ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 16:30 ایران ایر IRA3391 شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72-500
سه شنبه 15:45 قشم QSM1221 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 15:05 ایران ایر IRA3361 کیش ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72-500
سه شنبه 14:30 آسمان IRC645 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ boeing734
سه شنبه 13:15 ایران ایر IRA257 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ A321
سه شنبه 11:35 پویا PYA2359 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ EMB-145
سه شنبه 10:45 کیش KIS7063 کیش ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 10:35 زاگرس IZG4138 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 08:15 زاگرس IZG4058 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 08:15 کیش KIS7064 جزیره ابوموسی ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 09:30 ماهان IRM1094 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ A300-600
سه شنبه 08:10 آسمان IRC3793 شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
سه شنبه 07:00 ایران ایر IRA3389 شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 22:10 ماهان IRM4592 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ A310
دو شنبه 21:50 زاگرس IZG4038 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 18:55 ایران ایر IRA3365 یزد ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 18:00 ايرتور IRB913 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 14:35 سپهران SHI4342 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ 737-600
دو شنبه 15:30 ایران ایر IRA3361 کیش ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 15:50 قشم QSM1221 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 16:30 ایران ایر IRA3391 شیراز ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-72-500
دو شنبه 17:05 کاسپین CPN6961 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 737-500
دو شنبه 08:10 آسمان IRC3793 شیراز 5 ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
دو شنبه 09:30 ماهان IRM1094 تهران 1, 2, 3 ۳ تير ۱۳۹۸ A300-600
دو شنبه 09:45 کیش KIS7063 کیش 5 ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 10:05 قشم QSM1257 گرگان 6 ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 11:00 ایران ایر IRA3389 شیراز ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-72-500

فرودگاه بندرعباس / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
سه شنبه 12:15 ایران ایر IRA676 دبی ۴ تير ۱۳۹۸ A321

فرودگاه بندرعباس / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
سه شنبه 19:25 ایران ایر IRA677 دبی ۴ تير ۱۳۹۸ A321

فرودگاه همدان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
سه شنبه 12:45 قشم QSM1311 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ 100

فرودگاه همدان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
سه شنبه 13:25 قشم QSM1310 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ 100

فرودگاه همدان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه همدان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه اردبيل / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
سه شنبه 17:35 ایران ایر IRA3403 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-42-500
سه شنبه 11:30 آسمان IRC3710 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 11:35 آسمان IRC3710 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 16:10 ایران ایر IRA497 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ F100

فرودگاه اردبيل / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
سه شنبه 18:10 ایران ایر IRA3402 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-42-500
سه شنبه 12:00 آسمان IRC3711 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 16:45 ایران ایر IRA496 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 12:35 آسمان IRC3711 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ F100

فرودگاه اردبيل / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه اردبيل / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه ايلام / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
دو شنبه 15:35 آسمان IRC3844 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 07:10 آسمان IRC840 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 07:25 ایران ایر IRA3351 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-42-400

فرودگاه ايلام / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
دو شنبه 07:40 آسمان IRC841 تهران 2 ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 08:00 ایران ایر IRA3350 تهران 1 ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-42-400
دو شنبه 16:10 آسمان IRC3845 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 100

فرودگاه ايلام / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه ايلام / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه اروميه / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
سه شنبه 17:00 آتا TBZ5680 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 14:05 ساها IRZ166 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ 737-600
سه شنبه 12:40 قشم QSM1277 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 09:05 ایران ایر IRA3407 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-42-400
سه شنبه 00:30 آتا TBZ5677 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 12:05 آتا TBZ5675 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 20:20 تابان TBN6347 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 11:15 قشم QSM1277 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 100

فرودگاه اروميه / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
سه شنبه 18:00 آتا TBZ5679 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 15:05 ساها IRZ167 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ 737-600
دو شنبه 21:30 آتا TBZ5676 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 06:00 آتا TBZ5678 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 09:40 ایران ایر IRA3406 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-42-400
دو شنبه 06:00 آتا TBZ5678 تهران 4, 5, 6 ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 12:00 قشم QSM1276 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ B737-400
دو شنبه 21:20 تابان TBN6348 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD82

فرودگاه اروميه / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
دو شنبه 20:30 آتا TBZ6610 استانبول ۳ تير ۱۳۹۸ MD82

فرودگاه اروميه / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
دو شنبه 13:15 آتا TBZ6609 استانبول ۳ تير ۱۳۹۸ MD82

فرودگاه بيرجند / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
دو شنبه 16:10 ایران ایر IRA216 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 100

فرودگاه بيرجند / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
دو شنبه 16:45 ایران ایر IRA217 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 100

فرودگاه بيرجند / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه بيرجند / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه اهواز / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
سه شنبه 22:50 آتا TBZ5641 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 22:20 کاسپین CPN018 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 21:55 کارون KRU2618 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 21:30 زاگرس IZG4113 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 21:00 ایران ایرتور IRB988 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 21:15 کارون KRU2620 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 19:30 آتا TBZ5669 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD80
سه شنبه 20:35 ایران ایر IRA3471 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72
سه شنبه 16:15 زاگرس IZG4021 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
سه شنبه 13:00 کارون KRU2550 خارگ ۴ تير ۱۳۹۸ F-27-500
سه شنبه 11:40 کاسپین CPN6966 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 11:25 آسمان IRC832 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 10:35 آتا TBZ5635 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 10:00 ماهان IRM4562 شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ RJ85
سه شنبه 09:20 آتا TBZ5627 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 10:00 آتا TBZ5719 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 10:00 تابان TBN6245 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 09:00 ایران ایرتور IRB952 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 21:50 ایران ایر IRA419 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 22:00 ایران ایرتور IRB8078 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-3
دو شنبه 22:15 زاگرس IZG4013 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 22:25 ایران ایرتور IRB988 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 22:40 آسمان IRC3873 اصفهان ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-42-400
دو شنبه 23:40 کارون KRU2604 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 03:15 وارش VRH5816 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-3
سه شنبه 04:00 زاگرس IZG4123 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 06:10 ماهان IRM4586 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ A-310-300
سه شنبه 08:45 قشم ایر QSM1212 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 07:45 کیش ایر KIS7031 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 07:30 ایران ایرتور IRB956 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 06:25 زاگرس IZG4017 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 21:30 ماهان IRM1060 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ A-310-300
دو شنبه 21:45 کارون KRU2624 اصفهان ۳ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 06:20 کاسپین CPN020 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 21:30 زاگرس IZG4113 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 21:00 کاسپین CPN6975 اصفهان ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 20:30 آسمان IRC3975 ساری ۳ تير ۱۳۹۸ 737-600
دو شنبه 19:25 آسمان IRC3826 شیراز ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-42-400
دو شنبه 19:40 آتا TBZ5641 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 19:00 آتا TBZ5669 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MD80
دو شنبه 17:30 کاسپین CPN018 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 16:25 زاگرس IZG4021 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
دو شنبه 15:45 آسمان IRC832 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 13:25 آسمان IRC837 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 12:30 کارون KRU2550 خارگ ۳ تير ۱۳۹۸ F-27-500
دو شنبه 12:30 زاگرس IZG4027 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-3
دو شنبه 12:00 کارون KRU2622 اصفهان ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 11:00 ایران ایرتور IRB952 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 11:50 کاسپین CPN6966 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 10:50 آتا TBZ5635 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 10:00 آتا TBZ5719 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 09:15 آتا TBZ5627 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 07:55 وارش VRH5852 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-3
دو شنبه 07:55 ایران ایرتور IRB956 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 07:40 آسمان IRC830 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-3
دو شنبه 06:25 زاگرس IZG4017 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 06:10 ماهان IRM4586 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ A-310-300
دو شنبه 06:20 کاسپین CPN020 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD82

فرودگاه اهواز / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
سه شنبه 23:40 آتا TBZ5640 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 23:05 کاسپین CPN019 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 22:30 زاگرس IZG4012 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 22:30 زاگرس IZG4112 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 22:30 کارون KRU2623 اصفهان ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 22:15 ایران ایرتور IRB989 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 22:15 کارون KRU2621 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 21:10 ایران ایر IRA3470 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ ATR-72
سه شنبه 20:20 آتا TBZ5670 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD80
سه شنبه 17:25 زاگرس IZG4020 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
سه شنبه 14:30 کیش ایر KIS7030 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 13:00 کاسپین CPN021 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 13:20 زاگرس IZG4026 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-3
دو شنبه 14:25 آسمان IRC831 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
دو شنبه 16:30 کارون KRU2605 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 12:25 آسمان IRC833 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ A320
سه شنبه 11:30 آتا TBZ5636 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 737-300
سه شنبه 11:00 ماهان IRM4563 شیراز/کرمان ۴ تير ۱۳۹۸ RJ85
سه شنبه 11:00 تابان TBN6246 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 11:00 آتا TBZ5718 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 10:10 آتا TBZ5628 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 10:00 ایران ایرتور IRB953 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 09:30 قشم ایر QSM1213 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 08:30 ایران ایرتور IRB957 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 07:30 زاگرس IZG4016 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
سه شنبه 07:20 ماهان IRM4587 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ A-310-300
سه شنبه 07:20 کاسپین CPN6967 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 06:30 کارون KRU2551 خارگ ۴ تير ۱۳۹۸ F-27-500
سه شنبه 06:15 کارون KRU2617 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 05:00 زاگرس IZG4122 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 04:15 وارش VRH5853 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-3
دو شنبه 23:10 آسمان IRC3827 شیراز ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-42-400
دو شنبه 23:10 ایران ایرتور IRB989 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 23:00 زاگرس IZG4012 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 23:00 ایران ایرتور IRB8079 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-3
دو شنبه 22:15 کارون KRU2621 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 22:30 زاگرس IZG4112 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 22:40 ایران ایر IRA418 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 22:40 ماهان IRM1061 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ A-310-300
دو شنبه 22:00 کاسپین CPN019 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 21:30 آسمان IRC833 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 20:40 آتا TBZ5640 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 20:00 آتا TBZ5670 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MD80
دو شنبه 19:55 آسمان IRC3872 اصفهان ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-42-400
دو شنبه 18:30 کاسپین CPN6974 اصفهان ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 17:25 زاگرس IZG4020 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
دو شنبه 16:45 آسمان IRC3974 ساری ۳ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 12:40 کاسپین CPN021 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 12:00 ایران ایرتور IRB953 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 11:50 آتا TBZ5636 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 737-300
دو شنبه 11:00 آتا TBZ5718 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 10:10 آتا TBZ5628 تهران 4 ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 09:00 وارش VRH5817 مشهد 2 ۳ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-3
دو شنبه 08:40 آسمان IRC836 مشهد 12 ۳ تير ۱۳۹۸ A-310-300
دو شنبه 08:40 ایران ایرتور IRB957 تهران 4 ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 08:00 کارون KRU2551 خارگ 10 ۳ تير ۱۳۹۸ F-27-500
دو شنبه 07:30 زاگرس IZG4016 تهران 3 ۳ تير ۱۳۹۸ MDC-DC-9-40
دو شنبه 07:20 ماهان IRM4587 تهران 1, 5 ۳ تير ۱۳۹۸ A-310-300
دو شنبه 07:15 کاسپین CPN6967 مشهد 4 ۳ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 06:30 کارون KRU2623 اصفهان 10 ۳ تير ۱۳۹۸ 100

فرودگاه اهواز / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
سه شنبه 13:10 کیش ایر KIS6085 دبی ۴ تير ۱۳۹۸ MD82

فرودگاه اهواز / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
سه شنبه 09:00 کیش ایر KIS6084 دبی ۴ تير ۱۳۹۸ MD82

فرودگاه سنندج / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
دو شنبه 07:20 آسمان IRC تهران ۳ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 07:20 آسمان IRC تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 13:00 قشم QSM1293 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ RJ100

فرودگاه سنندج / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
سه شنبه 07:55 آسمان IRC 839 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 100
دو شنبه 13:40 قشم QSM 1292 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ RJ100
دو شنبه 07:55 آسمان IRC 839 تهران 2 ۳ تير ۱۳۹۸ 100

فرودگاه سنندج / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه سنندج / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه شهرکرد / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
سه شنبه 08:45 ماهان IRM4580 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ BAE

فرودگاه شهرکرد / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
سه شنبه 09:30 ماهان IRM4581 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ BAE

فرودگاه شهرکرد / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه شهرکرد / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه آبادان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
سه شنبه 22:15 ایران ایرتور IRB8076 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 22:05 زاگرس IZG4029 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 21:50 کاسپین CPN42 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 20:40 آتا TBZ5714 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 20:35 ایران ایرتور IRB914 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 20:25 آسمان IRC3820 شیراز ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 19:20 قشم ایر QSM1305 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 18:20 قشم ایر QSM1216 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ ATR
سه شنبه 16:00 آتا TBZ5648 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 15:10 زاگرس IZG4129 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 11:00 ایران ایرتور IRB976 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 09:25 کیش ایر KIS7105 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 09:10 وارش VRH5874 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
سه شنبه 09:00 آتا TBZ5666 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 01:15 وارش VRH5882 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 21:50 ایران ایر IRA357 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 20:40 آتا TBZ5714 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 19:40 ایران ایرتور IRB914 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 19:00 کاسپین CPN6942 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 18:40 آتا TBZ5666 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 18:30 ایران ایرتور IRB976 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 15:45 ایران ایرتور IRB8076 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 15:20 زاگرس IZG4129 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 11:25 آسمان IRC860 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 11:20 آسمان IRC3818 شیراز ۳ تير ۱۳۹۸ RJ100
دو شنبه 09:25 کیش ایر KIS7105 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 07:15 ایران ایر IRA265 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ F100

فرودگاه آبادان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
سه شنبه 23:15 ایران ایرتور IRB8077 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 22:55 زاگرس IZG4028 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 22:50 کاسپین CPN043 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 21:30 ایران ایرتور IRB915 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 21:30 آتا TBZ5715 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 20:55 آسمان IRC3758 اصفهان ۴ تير ۱۳۹۸ F100
سه شنبه 20:00 قشم ایر QSM1304 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ ATR
سه شنبه 19:00 قشم ایر QSM1217 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ 100
سه شنبه 17:00 آتا TBZ5648 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD82
دو شنبه 16:35 زاگرس IZG4128 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 16:45 ایران ایرتور IRB8077 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 19:40 آتا TBZ5665 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 19:45 ایران ایرتور IRB977 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 20:00 کاسپین CPN6943 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 20:30 ایران ایرتور IRB915 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 22:25 ایران ایر IRA264 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 22:40 آتا TBZ5715 مشهد ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 02:15 وارش VRH5883 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 10:00 آتا TBZ5665 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 10:10 وارش VRH5885 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 10:30 کیش ایر KIS7104 تهران ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 12:15 ایران ایرتور IRB977 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
سه شنبه 16:10 زاگرس IZG4128 مشهد ۴ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 12:00 آسمان IRC861 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ A320
دو شنبه 08:00 ایران ایر IRA356 مشهد 2 ۳ تير ۱۳۹۸ F100
دو شنبه 11:50 آسمان IRC3819 شیراز ۳ تير ۱۳۹۸ ATR-72-200/210
دو شنبه 10:30 کیش ایر KIS7104 تهران ۳ تير ۱۳۹۸ MD83
دو شنبه 05:30 زاگرس IZG4118 مشهد 2 ۳ تير ۱۳۹۸ MD83

فرودگاه آبادان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه آبادان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه زنجان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه زنجان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه زنجان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه زنجان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

یرای مشاهده هر یک از برنامه های زمانی زیر، روی آن کلیک کنید.

اطلاعات پروازهای روزانه ی شرکت های هواپیمایی مختلف را به صورت آنلاین به همراه زمان تخمینی و واقعی پرواز مشاهده نمایید:

اطلاعات پروازهای روزانه ی شرکت های هواپیمایی مختلف را به صورت آنلاین به همراه وضعیت هوای مبدا پرواز مشاهده نمایید: