آفتاب

خدمات ایمیل مارکتینگ آفتاب


ایمیل مارکتینگ

یکی از ابزارهای قوی و موثر جهت افزایش فروش استفاده از تبلیغات ایمیلی است. نحوه انجام اینگونه از تبلیغات بسیار مهم است. اگر این کار به شکل نادرست انجام شود می تواند منجر به اثرگذاری منفی شود. همچنین باید از ارسال به لیست های ناشناس و ارسال اسپم اجتناب نمود. باید در وبسایت، ابزارهای تشویقی جهت عضویت مخاطبان در خبرنامه فراهم آید. همچنین باید ار ابزارهای حرفه ای مدیریت خبرنامه استفاده نمود تا از اسپم شدن ایمیل ها جلوگیری شود. آفتاب می تواند راهکارهای مناسب برای این کار را در اختیار شما قرار دهد