آفتاب

استان خوزستان بیشترین درگیری با کرونا را داردطبق گفته وزیر بهداشت استان خوزستان بیشترین درگیری را با کرونا دارد. وی این استان را استانی آتشین از نظر درگیری با بیماری کرونا توصیف کرد.

دکتر سعید نمکی افزود: اکثر شهر های خوزستان درگیر کرونا هستند. شهر های شمالی استان مانند دزفول و شوشتر که قبلا بر اثر کرونای جهش یافته فوتی نداشتند، این روزها درگیر ویروس جهش یافته شده اند.
وزیر بهداشت گفت: در این استان علی رغم تذکرات مکرر، مردم پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند.
او ادامه داد: با وجود این شرایط و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی، جلوگیری از پیشرفت بیماری کاری بسیار سخت خواهد بود.
وبگردی