این مطالعه نشان داد زمانی که مادر کودک پنج ساله خود را تنبه می کند هر چند که این تنبیه در سطح کمی باشد اما باعث می شود که کودک در ۹ سالگی اختلالات رفتاری برون گرایی نشان دهد.

همچنین پدرانی که کودک پنج ساله خود را تنبیه می کنند باعث می شود که این کودکان در ۹ سالگی دایره واژگان کمتری داشته باشد.

دایره لغت یک نفر شامل تمام لغاتی می شود که فرد می تواند بر اساس شنیدن و خواندن، آنها را بشناسد و درک کند.

این مطالعه که در مجله Pediatrics منتشر شده است، همچنین نشان داد که ۵۷ درصد از مادران آمریکایی و ۴۰ درصد از پدران آمریکایی زمانی که کودکان آنها ۳ ساله بودند آنها را تنبیه کرده اند و ۵۲ درصد از مادران و ۳۳ درصد از پدران در تنبیه کودکان پنج ساله خود دست داشته اند.

همچنین مطالعه دیگری که پیش از این بر روی ۸۰۶ کودک در سنین ۲تا ۴ ساله و ۷۰۴ کودک ۵ تا ۹ ساله انجام شد، نشان داد: کودکان ۲ تا ۴ ساله ای که یکبار تنبیه شده بودند از کودکانی که اصلاً تنبیه نشده بودند امتیاز هوشی پنج برابر پایین تری داشتند.

همچنین کودکان ۵ تا ۹ ساله که به همین گونه تنبیه خفیفی داشتند امتیاز هوشی آنها ۸/۲ برابر کمتر از کودکان تنبیه نشده، بود.

این مطالعه نشان داد که تنبیه بدنی استرس بزرگی به کودک بخصوص آن دسته از کودکانی که دو تا سه بار در هفته تنبیه می شوند وارد می کند.