تصویربرداری از نقاط عفونی توسط آنتی بیوتیک «جمی فلوکساسین» نشاندار شده با ۹۹mTc به روش های مستقیم ( برای اولین بار در ایران) و غیر مستقیم (برای اولین بار در دنیا) از طریق هسته تری کربونیل توسط دانشجوی کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات صورت گرفت.

به گزارش سرویس فناوری ایسنا، سید جواد خرم روز، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هسته‌یی گرایش پرتوپزشکی این واحد دانشگاهی در خصوص این دستاورد پژوهشی گفت: با توجه به گسترش روز‌افزون علم پزشکی هسته‌یی و با توجه به کم‌هزینه بودن ترکیبات نشاندار جهت تشخیص بیماری‌ها نسبت به روش‌های دیگر موجود همانند MRI، CT Scan و غیره، تحقیق در خصوص استفاده از ترکیبات نشاندار جهت تشخیص و درنتیجه درمان زودرس بیماری‌ها لازم و ضروری می‌باشد.

وی با بیان این مطلب که از آنتی‌بیوتیک‌های نشاندار در پزشکی هسته‌یی، جهت تشخیص و ردیابی عفونت می‌توان استفاده کرد، افزود: آنتی‌بیوتیک ها به دلیل تمایل به ترکیب شدن با باکتریها، ترکیبات اختصاصی برای ردیابی عفونت هستند. جمی فلوکساسین آنتی‌بیوتیک کینولونی وسیع‌الطیفی است که به آنزیم DNA ژیراز باکتری متصل شده و از سنتز DNA در آن جلوگیری می‌کند و با نشاندارسازی آن می توان از نقاط عفونی تصویر برداری کرد.

خرم روز با بیان این مطلب که در این مطالعه، جمی فلوکساسین به دو روش مستقیم و غیر مستقیم از طریق مشتق کربونیل با تکنسیوم-۹۹m نشاندار شد، گفت: در روش مستقیم، ابتدا از کلرید قلع به عنوان احیاء کننده استفاده شد و پارامترهای مختلف اعم از میزان احیاء کننده و pH جهت تعیین بهترین راندمان مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی با بیان این مطلب که در روش غیر مستقیم پس از سنتز هستهٔ کربونیل نشاندار سازی در pH خنثی صورت گرفت، افزود: میزان آنتی بیوتیک بکار گرفته در هر دو روش ۲ میلی گرم و اکتیویته مصرفی ۲۰ میلی کوری بوده است. کنترل رادیوشیمیایی آنتی بیوتیک نشاندارشده در روش مستقیم توسط کروماتوگرافی کاغذی و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا انجام گرفت و در روش غیر مستقیم فقط از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا استفاده شد.

خرم روز با بیان این مطلب که جهت تعیین ضریب توزیع پذیری مشتق کربونیل از سیستم آب /اکتانول استفاده شد ادامه داد: پایداری هر دو رادیودارو در پروتئین سرم انسانی و تمایل آنها در اتصال به پروتئین های سرم و همچنین به باکتری استاف طلایی در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: همزمان با تصویر برداری با دوربین گاما اسپکت، نحوهٔ پراکنش زیستی ترکیب نشانداردر عضلهٔ عفونی و غیر عفونی موش ها که از ۲۴ ساعت قبل با استاف طلایی عفونی شده بودند مطالعه شد.

خرم روز با بیان این مطلب که رادیوداروی تهیه شده به هر دو روش توسط کروماتوگرافی (کاغذی و مایع با کارایی بالا ) با خلوص بالای ۹۰ درصد تشخیص داده شد، ادامه داد: بالاترین راندمان واکنش در روش مستقیم با به کار گیری ۱۰۰ میکرو گرم از احیا کننده در pH ۳-۴ به دست آمد. مشاهدات پایداری در آزمایشگاهی نشان می دهد که رادیو دارو تهیه شده به هر دو روش به مدت حداقل شش ساعت با خلوص بالای ۹۰ درصد در دمای اتاق پایدار بودند.

وی افزود: نتایج میزان پایداری در سرم ترکیب نشاندار در روش مستقیم نشان می دهد که ترکیب تا شش ساعت بعد از نشاندار سازی نیز با خلوص بالای ۸۵ درصد پایداری خود را حفظ نموده است و در روش غیر مستقیم تا ۲۴ ساعت بعد از نشاندار سازی به میزان% ۵±۷۰ پایدار است.

خرم روز افزود: بر اساس پایداری ترکیبات نشاندار شده، جذب بالای آنها در کانون عفونت و وضوح تصویر حاصل می توان هر یک از رادیو داروهای تهیه شده را جهت عکس برداری از کانون عفونت در مراکز پزشکی هسته‌یی و بیمارستان ها مورد استفاده قرار داد.

این پروژه با همکاری پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌یی سازمان انرژی اتمی ایران و به راهنمایی اساتیدی چون دکتر مصطفی عرفانی و دکتر میترا اطهری انجام شده است.