محققان دانشگاه علم و صنعت ایران اثر تغییر اقلیم بر رژیم انرژی امواج در خلیج فارس را مورد بررسی قرار دادند.

بهاره کامران‌زاد، دانشجوی دوره دکتری دانشکده مهندسی عمران گرایش مهندسی آب دانشگاه علم و صنعت ایران پژوهشی را در قالب رساله دکتری خود با راهنمایی دکتر امیر اعتمادشهیدی و دکتر عباس یگانه بختیاری و مشاوره دکتر وحید چگینی ارائه کرده است.

بر اساس این تحقیق، گرم شدن جهانی و تغییر اقلیم در سال‌های اخیر موجب برخی تغییرات در رژیم باد و موج در دریاها شده است. با توجه به کاهش منابع سوخت‌های فسیلی و افزایش استفاده از منابع انرژی پاک جهت کاهش اثرات گازهای گلخانه‌ای و تامین بخشی از این انرژی‌های تجدیدپذیر از منابع دریایی نظیر امواج، بررسی میزان و نوع تاثیر تغییرات اقلیمی بر این مشخصات اهمیت ویژه‌ای می‌یابد.

در این مطالعه، اثر تغییر اقلیم بر انرژی امواج ناشی از باد در خلیج فارس بررسی شده است. برای این کار، برای اولین بار از یک روش ترکیبی در کاهش مقیاس داده‌های مدل اقلیمی جهانی CGCM۳.۱ استفاده شد که شامل هر دو کاهش مقیاس دینامیکی و آماری است و داده‌های جهانی با توجه به داده‌های محلی به‌ دست آمده از میدان باد ECMWF در منطقه خلیج فارس اصلاح شد.

مدل‌سازی امواج توسط مدل عددی SWAN در دو دوره ۳۰ ساله در زمان حال (۱۹۸۱ تا ۲۰۱۰) و آینده (۲۰۷۱ تا ۲۱۰۰) انجام شد که برای مدل‌سازی در زمان حال، میدان باد محلی و برای مدل‌سازی در زمان آینده، مدل اقلیمی جهانی کاهش مقیاس شده و اصلاح شده به‌ کار رفت.

توان امواج به‌ دست آمده در این دو دوره ۳۰ ساله، مقایسه شدند و نتایج نشان داد که به‌ طور کلی تغییر چندانی در متوسط ۳۰ ساله توان امواج در خلیج فارس وجود ندارد، اما توزیع فصلی توان امواج در خلیج فارس در دوره ۳۰ ساله آینده تغییر می‌کند. همچنین در آینده تغییرات فصلی، توان امواج نسبت به گذشته کاهش خواهد یافت و تغییرات کمی نیز در جهت غالب انتشار امواج در برخی مناطق نیز به چشم می‌خورد.

بررسی‌های دقیق‌تر و مقایسه توزیع انرژی در زمان حال با آینده و تحت اثرات اقلیمی در دو سایت منتخب در خلیج فارس یعنی بوشهر و عسلویه نیز نشان داد که میزان انرژی سالانه قابل استحصال در آینده کاهش یافته و توزیع فرکانسی توان امواج نیز در بازه‌های مختلف ارتفاع و دوره تناوب اوجی، در آینده تغییر خواهد کرد. بنابراین، در صورت کاربرد مبدل‌های انرژی جهت استحصال انرژی از امواج، بازه‌های ارتفاع و دوره تناوب موج که بازده بهینه مبدل را تعیین می‌کنند، تغییر خواهد کرد.