دانشمندان به رکورد جهانی جدیدی برای تبدیل انرژی خورشیدی به الکتریسیته با استفاده از ساختار سلول خورشیدی جدید دارای چهار زیرسلول خورشیدی دست یافتند.

موسسه «سیستم‌های انرژی خورشیدی ISE » فرانهوفر، Soitec، مرکز Helmholtz برلین و مرکز CEA-Leti، با همکاری یکدیگر به این موفقیت دست یافته‌اند.

پس از سه‌ سال تحقیق دانشمندان این مراکز رکورد کارآیی جدید ۴۴.۷ درصد که در تراکم ۲۹۷ خورشید اندازه‌گیری شد، را بدست آوردند.

این موضوع نشان می‌دهد ۴۴.۷ درصد از انرژی طیف خورشید از مافوق‌بنفش گرفته تا مادون‌قرمز به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود.

این موفقیت گام بزرگی در کاهش بیشتر هزینه‌های الکتریسیته خورشیدی و هموارکردن راه برای دستیابی به چشم‌انداز جهانی کارایی ۵۰ درصدی به شمار می‌آید.

در ماه می سال ۲۰۱۳، یک تیم آلمانی-فرانسوی از مراکز تحقیقاتی مزبور یک سلول خورشیدی را با ۴۳.۶ کارایی معرفی کردند.

فعالیت تحقیقاتی فشرده‌تر و گام‌های بهینه‌سازی بیشتر منجر به موفقیت جدید ۴۴.۷ درصدی شد.

سلول‌های خورشیدی در «فتوولتائیک متمرکز» (CPV) به کار می‌روند. این فتوولتائیک فناوری است که بیش از دو برابر کارایی نیروگاه‌های برق PV معمولی را در مکان‌های غنی از خورشید به دست می‌دهد.

استفاده زمینی از سلول‌های خورشیدی چنداتصالی تحقق بالاترین کارایی‌ها برای تبدیل نور خورشید به الکتریسیته را گسترده کرده است. این سلول‌های خورشیدی اساسا از فناوری فضایی حاصل شدند.

در یک سلول خورشیدی چند اتصالی، چندین سلول که از مواد نیمه‌هادی مختلف III-V ساخته شده‌اند، بر روی بخش فوقانی یکدیگر چسبیده‌اند و

زیرسلول‌های منفرد طول موج‌های مختلفی از طیف خورشیدی را جذب می‌کنند.

تیم تحقیقاتی طی سه سال گذشته بر روی این سلول خورشیدی چهاراتصالی کار کرده و به رکورد جدید خود دست یافته است.