محققان موفق به کشف ۴۸ واریانت ژنتیکی جدید شدند که نقش مهمی در توسعه بیماری مولتیپل اسکلروزیس (MS) ایفا می‌کنند.

در این مطالعه بیش از ۲۹ هزار بیمار مبتلا به ام اس و ۵۰ هزار فرد سالم بعنوان گروه کنترل غیر مرتبط مورد بررسی قرار گرفتند.

محققان دانشکده پزشکی دانشگاه میامی میلر در تحقیقات خود موفق به افزایش تعداد عوامل ژنتیکی خطر و ارائه درک بهتر در خصوص بیولوژی این بیماری عصبی شدند.

این ۴۸ واریانت ژنتیکی تازه کشف شده نقش محوری توسط سیستم ایمنی در توسعه بیماری ام اس ایفا کرده و همپوشانی قابل توجهی نیز با ژن های مسئول در سایر بیماری‌های خودایمن دارند.

در این مطالعه علاوه بر شناسایی تعداد جدیدی از عوامل ژنتیکی خطر، مشابهت بین ساختار ژنتیکی این بیماری و سایر بیماری های خودایمن نشان داده شده و همچنین واریانت‌های ژنتیکی که در تحقیقات قبلی کشف شده بودند، مورد تأیید قرار گرفتند.

با در نظر گرفتن نتایج این مطالعه، تعداد واریانت ژنتیکی مرتبط با بیماری ام اس به ۱۱۰ واریانت افزایش پیدا کرد.

نتایج این مطالعه در مجله Nature Genetics منتشر شده است.