محققان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در طرح تحقیقاتی خوود موفق به شناسایی میزان تاثیر عصاره آبی زعفران و دو ترکیب موجود در آن شامل کروسین و سافرانال در کاهش فشار خون شدند.

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، این تحقیق توسط دکتر محسن ایمن شهیدی، دکتر حسین حسین زاده و دکتر یاسر جواد پور از اعضای هیات علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شده است.

در این مطالعه، اثر عصاره آبی زعفران و دو ترکیب موجود در آن، کروسین و سافرانال، در کاهش فشار خون با فشار خون طبیعی و همچنین فشار خونی شده با داروی (دزوکسی کورتیکواسترون استات ) مورد بررسی قرار گرفته است.

محققان ، سه دوز کروسین (۵۰mg/kg و ۱۰۰، ۲۰۰ )، سافرانال ( ۲۵/۰, ۵/۰ , ۱ mg/kg ) و عصاره آبی ( ۵/۲, ۵ ,۱۰ mg/kg ) را به صورت داخل وریدی به گروه‌های پنج تایی از حیوانات با فشار خون طبیعی یا بالا تزریق و اثر آنها بر روی میانگین فشار خون شریانی (MABP) و ضربان قلب بررسی کردند.

نتایج حاکی از آن بود که عصاره آبی زعفران، کروسین و سافرانال، فشار خون شریانی را به صورت وابسته به دوز در حیوانات با فشار خون طبیعی و فشار خون بالا، کاهش داد. برای مثال تجویز ۱۰ mg/kg عصاره آبی، ۱mg/kg سافرانال و ۲۰۰mg/kg کروسین، به ترتیب باعث ۷/۸+- ۶۰، ۲/۵+- ۵۰ و ۸/۳+-۵۱ میلی متر جیوه کاهش در فشار خون شریانی شد.

با توجه به نتایج این مطالعه می‌توان گفت که عصاره آبی کلاله زعفران اثرات پایین آورنده فشار دارد که به نظر می‌رسد دست کم، بخشی از آن ناشی از دو ترکیب موثره موجود در گیاه، یعنی کروسین و سافرانال است و سافرانال در پایین آوردن فشار خون، قدرت اثر بیشتری نسبت به کروسین دارد.

کروسین و سافرانال دو ماده موثره در زعفران هستند.