کروموزوم Y اغلب به عنوان تعیین جنسیت مردانه تعریف شده است اما اکنون دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که تنها دو ژن روی کروموزوم Y در موشها مورد نیاز است تا آنها بتوانند زاد و ولد کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نتایج راه هایی را برای کمک به مردانی می دهد که قدرت باروری ندارند.

مردان با شرایطی که از آن آزوئواسپرمی ( فاقد اسپرم) یاد می شوند نمی توانند سلولهای اسپرم سالم تولید کنند و این احتمال وجود دارد که روزی براساس نتایج این تحقیقات درمان شوند.

در این تحقیقات محققان دو ژن کروموزوم Y را وارد جنین موشی کردند که فاقد یک کروموزوم Y بود و به این نتیجه رسیدند که این جنین به یک موش بالغ تبدیل شد که می توانست از طریق تکنیکهای کمکی تولید مثل کند.

مونیکا وارد نویسنده این تحقیقات و بیولوژیست تولید مثل در دانشگاه هاوایی هانولولو گفت: با روشهای کمکی تولید مثل، تنها دو ژن کروموزوم Y برای بچه دار شدن کفایت می کند.

این دانشمندان نتایج تحقیقات خود را به صورت مشروح در مجله ساینس منتشر کرده اند.

تحقیقات پیشین نشان می دهد که وقتی ژن Sry وارد جنین موشی که به صورت ژنتیکی ماده است می شود سرنوشت این موش تغییر می کند. حتی با وجودی که این موش دارای دو کروموزوم X است، اما در نهایت یک موش نر متولد می شود.

این موشها دارای تمام ویژگیهای مردانه بودند اما نمی توانستند سلولهای اسپرم تولید کنند اما در تحقیقات جدید دانشمندان دو ژن کروموزوم Y را به طور متناوب به موش وارد کردند. این فرآیند آزمون و خطا در نهایت ژنی را به نام Eif۲s۳y نشان داد که می تواند به سلولهای اصلی اسپرم کمک کند که به اسپرم نابالغ (spermatids) تبدیل شود.

وارد و همکارانش برای مشاهده این که آیا موشهای نر با این دو ژن Y می توانند با اندکی کمک تولید مثل کنند اقدام به القای مستقیم اسپرمهای نابالغ (spermatids) به سلولهای تخمک کردند و به این نتیجه رسیدند که این سلولها می تواند به صورت موفقیت آمیزی تخمکها را با این روش بارور کند.

دانشمندان تأکید کرده اند که کروموزوم Y کاملا تنها برای تولید مثل عادی مورد نیاز است.

دانشمندان اکنون می خواهند به بررسی این موضوع بپردازند که چه میزان ژن Y برای تولید اسپرمهای بالغی که می تواند تخمکها را بدون کمک بارور کند، مورد نیاز است.

کروموزوم Yیکی از دو کروموزومهایی است که در اکثر پستانداران از جمله انسان کار تعیین جنسیت را به عهده دارد. در پستانداران، این کروموزوم حاوی ژن SRY است که باعث ایجاد بیضه‌ها می‌شود. کروموزوم Y در انسان از حدود ۶۰ میلیون جفت باز تشکیل شده ‌است. دی ان ای در کروموزوم Y از پدر به پسر منتقل می شود.