شیوه جدید گرفتن اثر انگشت دی‌ان‌ای از سلول‌های سرطانی منفرد، گسترش واقعی تنوع ژنتیکی سرطان را آشکارسازی می‌کند.

این تکنیک می‌تواند جهش‌های بنیادی ای را که از آنها، یک تومور تکامل می‌یابد، شناسایی کند .

تکنیک جدید سپس از نرم‌افزار رایانه‌یی برای ترسیم نقشه‌ای از شجره خانوادگی سرطان بهره می‌برد.

دانشمندان «موسسه تحقیقات سرطان» در لندن و تیمی از موسسه Wellcome Trust Sanger از توالی‌ دادن دی‌ان‌ای برای شناسایی پنلی از جهش‌های موجود در هزاران سلول سرطانی در سه بیمار مبتلا به سرطان خون استفاده کردند.

آنها سپس صدها سلول سرطانی منفرد را برای هر یک از جهش‌ها و با هدف تعیین اثرانگشت هر کدام و قراردادن آنها در درون شجره خانوادگی سرطان آزمایش کردند.

این مطالعه نشان داد که سرطان هر بیمار، دارای شجره خانوادگی متمایز و مجموعه‌ای از جهش‌های عامل رشد بیماری است.

یافته‌های جدید می‌تواند برای شناسایی جهش‌های کلیدی به کار رود که در اوایل رشد تومورها رخ می‌دهند.

این کشف همچنین به پزشکان امکان استفاده کارآمد از درمان‌های مورد هدف را می‌دهد.

تومورها از خلال فرآیندی به نام «تکامل داروینی» رشد می‌کنند که در آن سلول‌های سرطانی جهش سودمندی را صورت می‌دهند.

این جهش به آنها امکان بقا، تکثیر و تولید جمعیتی از سلول‌ها را که قادر به جهش‌ بیشتر هستند، می‌دهد.

توالی دادن ژنوم کامل یک نوع سرطان، پنلی از بسیاری از جهش‌ها را در اختیار می‌گذارد که در درون ژنوم انباشت می‌شود، اما این شیوه از شناسایی این موضوع باز می‌ماند که جهش‌ها در چه نقطه‌ای از درخت تکاملی برای تولید زیرجمعیتی از سلول‌ها منشعب می‌شوند.

درمان‌های سرطانی مورد هدف برای حمله به مولکول‌های تولیدشده توسط جهش‌ها طراحی شده‌اند، اما چنانچه جهش‌های مورد هدف بر روی یک شاخه تکاملی و نه تنه آن رخ دهند، فرآیند درمان شکست می‌خورد زیرا دیگر شاخه‌ها غالب می‌شوند و سلول‌های مقاوم در مقابل درمان گسترش می‌یابند.

دانشمندان امیدوارند تکنیک‌ جدید، نارسایی‌های شیوه‌های پیشین را جبران کند.

جزئیات این مطالعه در Genome Research منتشر شد.