محققان تأکید می‌کنند، انسان باید پیش از برقراری تماس با حیات فرازمینی، اصول و استراتژی دقیقی را در خصوص نحوه برقراری تعامل با این موجودات تدوین کند.

تدوین مجموعه دقیقی از دستورالعمل ها، انسان آینده را در مأموریت های فضایی به فضای بین ستاره یی و نحوه تعامل با موجودات فضایی بیگانه یاری می کند.

این مجموعه مقررات می تواند تبادلات میان انسان و بیگانگان فضایی را تسهیل کند.

«کلوین لانگ» بنیانگذار پروژه ایکاروس – طراحی فضاپیمای بین ستاره یی – تأکید می کند: در صورت کشف شواهدی از وجود هوش فرازمینی در کرات دیگر، نیاز به مدیریت تأثیرات اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژیکی بین انسان و بیگانگان فضایی مطرح می شود.

به گفته «لانگ»، مسافران آینده به مقصد ستارگان دوردست، جنبه های محسوس و نامحسوسی از فرهنگ انسان را با خود به همراه می برند، به همین علت باید پیش از برخورد احتمالی با بیگانگان فضایی، اصولی برای دست نخورده باقی ماندن فرهنگ هر دو طرف وضع شود.

برخی محققان عنوان می کنند که با توسعه فناوری های فضایی و گشت و گذار آزادانه در فضا، انسان دیگر علاقه یی به فرود بر سطح کرات دیگر ندارد؛ با این حال سه اصل اخلاقی پایه شامل: یادگیری پیش از هر نوع تعامل مستقیم با موجودات بیگانه، دست نخورده باقی گذاشتن هر نوع حیات فرازمینی کشف شده، خودداری از آوردن نمونه به زمین بدلیل عدم سازگاری نمونه با اکوسیستم زمین برای نحوه تعامل با هر نوع حیات فرازمینی ارائه شده است.