پژوهشگران برای نخستین بار نشان دادند کاهش عملکرد مغز در طول فرایند افزایش سن، توسط ژنها کنترل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، " جان بلانگرو " ژنتیک شناس و مجری این تحقیقات گفت: شناسایی ژنهای مرتبط با پیری مغز می تواند شناخت ما را از فرایند زیستی که زوال طبیعی عقل مرتبط با سن را کنترل می کند، افزایش دهد.

این پژوهشگران در خانواده های بزرگی متشکل از هزار و ۱۲۹ فرد ۱۸ تا ۸۳ ساله، تاثیرات عمیق پیری از جمله توانایی عصب شناختی و ماده سفید مغز را از اوایل جوانی تا کهنسالی بررسی کردند.

چگونگی عملکرد و فعالیت مغز تحت تاثیر فعالیت ماده سفید مغز است. مواد ژنتیکی که در بین افراد خانواده مشترک است می تواند تغییرات مشاهده شده را در عملکرد مغز با سن پیش بینی کند.

شرکت کنندگان در "مطالعه ژنتیک ساختار و عملکرد مغز" از بین خانواده بزرگ مکزیکی آمریکایی در سن آنتونیو انتخاب شده بودند.

استفاده از خانواده های بزرگ انسانی منبع قدرتمندی برای اندازه گیری اینکه چگونه عوامل ژنتیکی با سن تغییر می کنند فراهم می آورد.

دانشمندان دانشکده پزشکی ییل با به کارگیری تحلیل های پیچیده، از وجود اساس توارثی برای تحلیل عصب شناختی مرتبط با سن خبر دادند که می تواند به عوامل ژنتیکی نسبت داده شود.

به طور مشابه، کاهش تمامیت ماده سفید مغز نیز تحت تاثیر ژنها قرار می گیرد. محققان مجموعه های مختلفی از ژنها را معرفی کرده اند که مسئول این دو فرایند پیری زیست شناختی هستند.

نتایج این تحقیقات درنشریه مجموعه مقالات آکادمی ملی علوم آمریکا منتشر شده است.