محققان ایتالیایی در تحقیقات خود دریافته‌اند، سگ‌ها مانند انسان دارای مغز با سازماندهی نامتقارن شامل نیمکره چپ و راست برای عملکردهای متفاوت هستند.

در مطالعات قبلی مشخص شده بود که رابطه یی بین جهت حرکت دم سگ و بروز حالات احساسی متفاوت وجود دارد؛ بر این اساس جهت دم بسمت راست به معنای حالات احساسی مثبت (در زمان مشاهده صاحب) و جهت دم بسمت چپ به معنای حالات احساسی منفی (در زمان مشاهده سگ غریبه) است.

محققان دانشگاه ترنتو ایتالیا در مطالعه اخیر خود دریافتند که عملکرد شناختی و واکنشی سگ‌ها با تغییر جهت دم در ارتباط است و این مسأله آنچه در مغز حیوان در حال روی دادن است را منعکس می کند.

حرکت دادن دم بسمت راست، فعالیت بخش چپ و حرکت دادن دم بسمت چپ، فعالیت بخش راست مغز را نشان می‌دهد.

در این آزمایش، تصاویر ویدئویی از سگ‌ها در حال حرکت دادن دم به چپ و راست به گروهی از سگ ها نشان داده شد و واکنش حیوانات در زمان مشاهده تصاویر مورد ارزیابی قرار گرفت.

مشاهده تصویر سگ با دم بسمت چپ،‌ باعث افزایش ضربان قلب و نگاه مضطرب حیوان مورد آزمایش می شود و در زمان مشاهده تصویر سگ با دم بسمت راست، حیوان کاملا آرام است.

به گفته محققان، تکان دادن دم بسمت راست و چپ، محصول جانبی فعالیت نیمکره راست و چپ مغز است و این فعالیت مغزی بر واکنش حیوان مقابل اثر می گذارد.

نتایج این مطالعه در مجله Current Biology منتشر شده است.