محققان مرکز تحقیقات اتمی هند در حال طراحی و ساخت بزرگترین آهنربای جهان به وزن ۵۰ هزار تن هستند.

بزرگترین آهنربای جهان پس از تکمیل مراحل طراحی و ساخت، چندین برابر بزرگتر از آهنربای آشکارساز CMS در مرکز تحقیقات هسته یی اروپا (سرن) خواهد بود.

«ویوک داتار» رئیس بخش فیزیک هسته ای در مرکز تحقیقات اتمی بهابها (BARC)‌ هند تأکید می کند: این آهنربا با وزن ۵۰ هزار تن، رقیب جدی آهنربای مرکز سرن با وزن چهار تا پنج هزار تن محسوب می شود.

طرح فعلی آهنربا شامل سه ماژول است و کار طراحی مدل مهندسی نیز حدود سه سال تخمین زده می شود.

بزرگترین آهنربای جهان پس از تکمیل، نقش مهمی در رصدخانه نوترینوی هند در عمق ۱.۳ کیلومتری غاری در ایالت تامیل نادو ایفا خواهد کرد.