آفتاب

تصویر جوانی که کد ۴۰ درصد از بدافزارهای دنیا را توزیع کرده است

تصویر جوانی که کد ۴۰ درصد از بدافزارهای دنیا را توزیع کرده است

پائونچ ، جوان ۲۷ ساله روس مسوول آلودگی ۴۰ درصد از کامپیوترهای دنیا به بدافزارهاست.

کد N768938

وبگردی