محققان اولین شاهد از وجود عصبهای معده را که به عنوان یک ساعت شبانه روزی کار می کند و جذب غذا را به ساعتهای خاصی از روز محدود می کند، شناسایی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کشف که توسط محققان دانشگاه آدلاید صورت گرفته می تواند در نهایت به اطلاعات جدیدی درباره چگونگی ارسال سیگنالهای معده به مغز و ارسال پیام سیری و یا عدم سیری به منظور ادامه خوردن منتهی شود.

دکتر استفان کنتیش محقق آزمایشگاه تحقیقات عصب- معده در دانشگاه آدلاید به تحقیق در رابطه با این موضوع پرداخته است و نشان داد که در نتیجه جذب غذا در فاصله زمانی های سه ساعته در یک روز ، عصبهای معده چگونه به انبساط پاسخ می دهند.

دکتر کنتیش به عنوان نویسنده اصلی این تحقیقات گفت: این عصبها مسئول اطلاع رسانی به مغز درباره این که ما چقدر غذا خورده ایم و چه زمانی باید غذاخوردن را متوقف کنیم، هستند.

وی افزود: ما کشف کردیم که در معده عصبهایی وجود دارد که در دوره های زمانی بیداری بیشترین حالت حساسیت خود را دارند، به این معنا وقتی که فعالیت زیاد داشته باشیم باید غذای بیشتری مصرف کنیم تا احساس سیری کنیم.

این محقق گفت: با یک تغییر در چرخه روز و شب و دوره مرتبط با خواب، عصبهای معده به انبساط حساس تر می شوند، پیام سیری را به مغز اعلام می کنند و در پی آن جذب غذا را محدود می کنند.

به گفته نویسنده این تحقیقات، این تنوع هر ۲۴ ساعت تکرار می شود و عصبها همانند یک ساعت عمل می کنند تا جذب غذا را با نیاز انرژی هماهنگ کنند.

این تحقیق در آزمایشگاه انجام شده و هنوز بر روی انسانها انجام نگرفته است. در حال حاضر نظریه محققان این است که تنوع زیادی در عصبهای معده انسانها مشاهده می شود و عصبهای معده در طول روز نسبت به سیری حساسیت کمتری دارند و در شب حساستر می شوند.