از بحث چاپلوس و دستمال و چماق و تهمت به برخی از افراد یا به قولی آقازاده‌ها که بگذریم، برخی در جلسه‌ی صبح دائم تکرار می‌کردند که دولت آقای روحانی دولت سالمندان است و آقایان موافق هم می‌گفتند دولت آقای روحانی مدبر و باتجربه است! از این‌که بگذریم، برخی انگار حواس‌شان نیست که پخش زنده است و صدا و تصویرشان دارد در گیتی پخش می‌شود و هر چه می‌خواهند، می‌گویند و انگار نمی‌دانند که رسانه‌ی ملی هر وقت بخواهد، همان‌طور زنده زنده به جای صدا و تصویرشان، تصویر دلاورمردی آسمان‌خراش‌های بسکتبال را نشان می‌دهد! از این هم که بگذریم، باید عرض کنم در مجموع جلسه‌ی صبح به سلامت تمام شد، ولی اگر همچنان عده‌ای بخواهند بگم‌بگم راه بیاندازند و عده‌ای هم تذکرات آن‌چنانی بدهند، ممکن است مثلا در جلسه‌ی رأی اعتماد دادن به آقای زنگنه، لازم باشد سردار رادان هم در صحن مجلس حضور داشته باشد!

فعلا بفرمایید ناهار!

رضا ساکی