پژوهش جدید دانشمندان نشان داده که موتور داخلی زمین حدود ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد گرمتر از سنجش‌های پیشین بوده که توضیح بهتری برای چگونگی تولید یک میدان مغناطیسی توسط این سیاره را در اختیار دانشمندان قرار خواهد داد.

تیمی از دانشمندن نقطه ذوب آهن را با دقت بسیار در آزمایشگاه اندازه‌گیری کرده و سپس از این نتایج برای محاسبه دمای مرز هسته داخلی و خارجی زمین استفاده کردند.

بر اساس این محاسبات، دمای هسته زمین اکنون ۶۰۰۰ درجه سانتیگراد اندازه‌گیری شده که به گرمی سطح خورشید است.

تفاوت در دما مهم است؛ چرا که می‌تواند چگونگی تولید میدان مغناطیسی توسط زمین را توضیح دهد. زمین از یک هسته درونی جامد برخوردار بوده که با یک هسته بیرونی مایع احاطه شده و اطراف آنرا نیز جبه جامد و سیال فراگرفته است. باید یک تفاوت ۱۵۰۰ درجه‌ای بین هسته داخلی و جبه برای تلنگر زدن به حرکات گرمایی وجود داشته باشد که همراه با چرخش زمین، میدان مغناطیسی را تولید می‌کند.

دمای هسته سنجیده شده قبلی تفاضل زیادی را نمایش نداده و برای دو دهه دانشمندان را سردرگم نگه داشته بود.

محور اصلی این تجربه یک روش جدید پرتو ایکس بوده که سنجشها را سریعتر از قبل انجام می‌دهد. نمونه‌های آهن فشرده شده در آزمایشگاه معمولا تنها برای چند ثانیه دوام می‌آوردند که در آزمایشات قبلی تشخیص اینکه آیا آهن هنوز جامد مانده یا در حال ذوب است را سخت می‌کرد.

این روش از انکسار استفاده کرده که زمانی که پرتوهای ایکس یا دیگر اشکال نور با یک مانع برخورد کرده و اطراف آن خم می‌شود، اتفاق می‌افتد.

دانشمندان جرقه‌های پرتو ایکس را به نمونه ارسال کرده و نشان گرما را که یک حلقه پراکنده بود و دما را مشخص می‌کرد، مشاهده کردند.

این تجربیات نقطه ذوب آهن را ۴۸۰۰ هزار درجه با فشار ۲.۲ میلیون برابر سطح زمین در دریا نشان داده‌اند.

دانشمندان با بررسی سنجش‌ها مرز میان هسته داخلی و خارجی زمین ۶۰۰۰ درجه سلسیوس با فشار ۳.۳ میلیون اتمسفر برآورد کردند.

نتایج این پژوهش در مجله ساینس منتشر شده است.