محققان دانشگاهی دریافتند که فشار با سوزن‌های کُند متعدد بر روی پوست، در کاهش درد تزریق عضلانی بسیار مؤثر است.

به گزارش ایسنا منطقه دانشگاه علوم پزشکی تهران، تزریق یکی از دردناک‌ترین و شایع‌ترین مداخله پزشکی است که سالانه بیش از ۱۲ میلیارد در سرتاسر جهان انجام می‌شود. با وجود استفاده وسیع از این مداخله، درد ناشی از آن هنوز به ‌عنوان یکی از مشکلات لاینحل بهداشتی باقی‌مانده است. لذا مطالعه‌ای با هدف تعیین تأثیر فشار سوزن‌های کُند متعدد بر درد ناحیه تزریق عضلانی توسط محمدرضا یگانه خواه، کارشناس ارشد پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی قم صورت گرفت.

این مطالعه به‌صورت کارآزمایی بالینی یک‌سو بی‌خبر در بخش تزریقات بیمارستان کامکار - عرب‌نیا قم انجام شد. در این مطالعه ۵۰ زن، ۱۶ تا ۶۰ساله دارای تزریق عضلانی پنی‌سیلین ۳،۳ و ۶ بطور تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند. تزریق عضلانی در گروه اول با قرار دادن یک ابزار پلاستیکی (یک صفحه بیضی شکل حاوی سوزن‌های کُند متعدد) و در گروه دوم (کنترل) به شیوه معمول انجام گرفت. درد با استفاده از مقیاس دیداری سنجش درد اندازه‌گیری شد. اطلاعات با استفاده از آزمون‌های کای ‌اسکوئر، آزمون دقیق فیشر، تی ‌مستقل و آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و لون تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها حاکی از آن بود که میانگین شدت درد در گروه تجربی و کنترل به ترتیب ۲۷.۰۴ و ۳۶.۶ بود. پس از تزریق عضلانی، شدت درد در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل کاهش یافت. بین دو گروه از نظر سن و شاخص توده بدنی تفاوت معنی‌داری وجود نداشت.

نتایج این مطالعه نشان داد فشار با سوزن‌های کُند متعدد بر روی پوست، در کاهش درد تزریق عضلانی بسیار مؤثر است.

نتایج این پژوهش در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم منتشر شده است.