محققان ژاپنی از شناسایی قطعی یكصد و سیزدهمین عنصر گریزان جدول تناوبی خبر دادند كه می‌تواند حق انتخاب نام این عنصر را برای این كشور به همراه داشته باشد.

به گزارش ایسنا، زنجیره ای از شش واپاشی آلفا متوالی در آزمایشات صورت گرفته در مركز پرتو رادیو ایزوتوپ RIKEN‌ در نزدیكی توكیو منجر به شناسایی قطعی عنصر سنگین ۱۱۳ جدول تناوبی شده است.

عناصر فوق سنگین در طبیعت ایجاد نمی‌شوند و تولید آنها تنها از طریق آزمایشات مربوط به رآكتورهای هسته‌ای یا شتاب دهنده ذرات از طرق فرایند همجوشی هسته ای یا جذب نوترون صورت می گیرد.

در آزمایشات صورت گرفته در ماه آگوست (مرداد) در شتاب دهنده خطی RIKEN‌، یك یون بسیار سنگین بدنبال زنجیره‌ای از شش واپاشی متوالی آلفا ایجاد شد كه بعنوان محصولات ایزوتوپ عنصر ۱۱۳ شناسایی شده‌اند.

«كایسوكه موریتا» سرپرست تیم تحقیقاتی این مركز تأكید می كند: بیش از ۹ سال برای بررسی و شناسایی داده‌های قطعی عنصر ۱۱۳ زمان صرف كردیم و اكنون با كشف شش مرحله زنجیره واپاشی آلفا، حق نامگذاری این عنصر به ما تعلق می گیرد.