حساس‌سازی به مرفین می‌تواند موجب بهبود یادگیری و تشكیل حافظه شود. ژن‌های كیناز وابسته به كلسیم و كالمودولین II آلفا و بتا كه به مقدار قابل توجهی در هیپوكامپ بیان می‌شوند، دارای نقش مهمی در یادگیری و تشكیل حافظه هستند.

هدف مطالعه حاضر که توسط فائزه اسماعیلی رنجبر و همکارانش انجام شد، بررسی حساس سازی به مرفین و تغییرات بیــــان در ژن‌های كیناز وابسته به كلسیم و كالمودولین II آلفا و بتا در لوب‌های راست و چپ هیپوكامپ پشتی رت‌های نر بود.

در این مطالعه تجربی كه بر روی ۲۴ سر موش صحرایی نر نژاد ویستار انجام شد، حساس سازی به مرفین، با تزریق زیر جلدی مرفین به مدت ۳ روز و سپس قطع مصرف اپیوئید به مدت ۵ روز انجام شد. سپس هیپوكامپ پشتی حیوانات جدا شده و RNA آنها استخـــــراج شد و cDNA نمونه‌ها سنتز گردید. در نهایت بیـــان ژن‌های مذكور به كمك Real-Time PCR بررسی شد. داده‌ها با آزمون آنالیز واریانس یك طرفه و تست توكی تجزیه و تحلیل شدند.

نتایج نشان داد كه بیان ژن كیناز وابسته به كلسیم و كالمودولین II آلفا در لوب راست و چپ تحت تیمار حساس سازی به مرفین نسبت به گروه كنترل، تغییر معنی‌داری نداشت. تحت همین تیــــــمار بیان ژن كیناز وابسته به كلسیم و كالمودولین II بتا در لوب راست تغییر معنی داری نداشت، اما در لوب چپ افزایش بیان معنی داری مشاهده شد.

طبق نتایج، به نظر می رسد حساس سازی به مرفین می‌تواند باعث تغییر در مكانیسم های ملكولی درگیر در حافظه و یادگیری شده و ظاهرا این تغییرات می‌تواند در لوب‌های چپ و راست مغز به‌گونه‌ای متفاوت اعمال شوند.

گفتنی است این پژوهش در فصلنامه ارمغان دانش به چاپ رسیده است.