تحقیقات جدید نشان می‌دهد، ویروس‌های غول پیكر دارای قدیمی‌ترین ساختارهای پروتئینی كشف شده در موجودات زنده روی زمین هستند.

تیم تحقیقاتی دانشگاه ایلینیوز از تمام پروتئین‌های موجود در بیش از یك هزار موجود زنده در سه شاخه سنتی در درخت زندگی شامل باكتری، میكروب های مشهور به آركی و یوكاریوت‌ها را مورد سرشماری قرار دادند.

ویروس‌های غول پیكر با دارا بودن ژن و فقدان ساختار سلولی نیز بدلیل بزرگی و ساختار پیچیده در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند؛ بعنوان مثال بزرگترین ویروس اقیانوس موسوم به ویروس غول پیكر CroV دارای ژن‌هایی است كه امكان تكثیر در سلول میزبان و بازسازی ژنوم را فراهم می‌كند.

محققان به جای بررسی توالی ژنتیكی، پروتئین های موجود در ویروس غول پیكر را مورد بررسی قرار دادند، چراكه ویژگی های ساختاری آنها مانند فسیل های مولكولی در طول زمان پایدار هستند.

محققان مانند دیرینه‌شناسان، بخشی از سیستم و تغییرات‌ آن را در طول زمان بررسی كرده و دریافتند كه بسیاری از پروتئین‌های باستانی موجود در ارگانیسم‌های زنده، در ویروس غول‌پیكر نیز وجود داشتند.

درختی كه محققان طراحی كردند، دارای چهار شاخه مشخص بود كه شامل ابر گروه‌های باكتری، آركی و یوكاریوت ها و ویروس های غول پیكر هستند.

نتایج این تحقیق كه در مجله BMC Evolutionary Biology منتشر شده است، این ادعا را تقویت می كند كه ویروس های غول پیكر در گذشته از ساختار بسیار پیچیده تری به نسبت امروز برخوردار بوده اند.