محققان می‌گویند: مقیاس‌های شکایات جسمانی، اضطراب و افسردگی، مشکلات اجتماعی، تفکر و بزهکاری در کودکان با مادران مبتلا به افسردگی اساسی در مقایسه با کودکان با مادران سالم افزایش معنی‌داری را نشان می‌دهد.

اختلالات رفتاری در کودکان با والدین مبتلا به اختلالات روانپزشکی بسیار شایع‌تر از کودکانی با والدین غیرمبتلا است. لذا مطالعه‌ای به‌منظور تعیین اختلالات رفتاری در کودکان مادران مبتلا به افسردگی توسط سید محمد موسوی استادیار گروه روانپزشکی از دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد.

این مطالعه مورد - شاهدی روی ۵۰ کودک با مادران مبتلا به افسردگی و ۵۰ کودک با مادران سالم در مرکز روانپزشکی بندرعباس انجام شد. کودکان در محدوده سنی ۶ تا ۱۱سال بودند. با انجام مصاحبه روانپزشکی، ملاک‌های DSM-۴-R و آزمون استاندارد Beck اختلال در مادران تایید شد. صحت سلامت روانی مادران گروه شاهد با مصاحبه روانپزشکی و نیز آزمون شخصیت چندوجهی مینه‌سوتا (Minnesota Multiphasic Personality Inventory: MMPI) و پرسشنامه سلامت عمومی (Questionnaire Health General: QHG) تایید شد. دو گروه براساس آزمون اختلالات رفتاری کودک Achenbach مورد مقایسه قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS-۱۷ ، Chi-Square و student’s t-test تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها حاکی از آن است که مقیاس‌های شکایات جسمانی، اضطراب و افسردگی، مشکلات اجتماعی، تفکر و بزهکاری در کودکان با مادران مبتلا به افسردگی اساسی در مقایسه با کودکان با مادران سالم افزایش معنی‌داری نشان داد. همچنین برون‌گرایی و درون‌گرایی در کودکان گروه مورد به‌طور معنی‌داری بیشتر از کودکان گروه شاهد بود. انزواطلبی و اختلال توجه در کودکان دو گروه تفاوت آماری معنی‌داری نشان نداد. نمره کلی اختلالات رفتاری در کودکان با مادران مبتلا به افسردگی در مقایسه با کودکان با مادران سالم به‌طور معنی‌داری بیشتر بود.

این مطالعه نشان داد که اختلالات رفتاری کودکان مادران مبتلا به افسردگی بیشتر از کودکان مادران سالم است.

گفتنی است نتایج این پژوهش در مجله علوم پزشکی گرگان منتشر شده است.