محققان MIT موفق به نفوذ به مغز موش‌های آزمایشگاهی و دستكاری رؤیاهای موش با استفاده از نشانه‌های صوتی شدند.

كنترل رویاها از طریق دستكاری خارجی ذهن در حین خواب می تواند به درك بهتر رابطه تثبیت خواب كامل/ حافظه كمك كرده و امكان مهندسی رویاهای انسان در آینده را فراهم كند.

محققان موسسه تكنولوژی ماساچوست (MIT) با استفاده از شرطی سازی موش ها از طریق تمرین دادن حیوانات داخل یك مار، موفق به دستكاری رویای موش ها شدند.

در زمان حركت موش داخل ماز صداهایی برای هدایت حیوان پخش می شد؛ بدین صورت كه با پخش یك آهنگ خاص و چرخش به سمت چپ، موش به غذا می رسید و با پخش صدای دیگر و چرخش به سمت راست، موش به یك پاداش دست پیدا می كرد.

در زمان انجام این تست ها فعالیت سیستم عصبی موش بدقت مورد تجزیه و تحلیل قرار می گرفت و پس از یك روز تمرین دادن موش در درون ماز و شرطی سازی با آهنگ، مرحله دستكاری رویاها آغاز شد.

ناحیه هیپوكامپ مغز انسان در زمان خواب، وقایع و حوادث روی داده در طول روز را مرور می كند و این عملكرد نیز در مغز موش های آزمایشگاهی نیز وجود دارد.

تحقیقات نشان می دهد، موش ها پس از یك روز تمرین، در هنگام شب رویای ماز را می بینند و اگر نشانه صوتی مانند چرخش به سمت راست یا چپ برای موش ها پخش شود، رویا تغییر كرده و حیوان خواب وضعیت خود را در آن مقطع ماز و دستیابی به غذا یا پاداش می بیند.

این یافته می تواند در آینده به ابداع روش های جدید دستكاری رویاها برای ویرایش فرایند تثبیت حافظه منجر شود.