سخنگوی دولت عراق خرید ١٨ فروند جنگندە اف ١٦ را تائید کرد و گفت: چند سال آیندە نیروی هوایی عراق ، ٥٤ جنگندە اف ١٦ را در اختیار خواهد داشت.

"علی دباغ" سخنگوی رسمی دولت عراق در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در بغداد ، خرید ١٨ فروند جنگندە اف١٦ از شرکت هواپیما سازی آمریکا را تایید کرد.

وی افزود: دولت عراق بە منظور تقویت نیروی هوایی خود و با هدف دفاع از مرزهای هوایی و زمینی، علاوە بر ٣٦ فروند سفارش شدە قبلی ، ١٨ جنگندە دیگر از نوع اف ١٦ را از دولت آمریکا خریداری کردە است.

سخنگوی دولت عراق از ارائە جزئیات دربارە مبلغ قرارداد و همچنین زمان تحویل این جنگندەها بە نیروی هوایی عراق خوداری کرد و گفت: نمی توانم جزئیاتی در این بارە ارائە کنم اما در چند سال آیندە نیروی هوایی عراق، ٥٤ جنگندە اف ١٦ را در اختیار خواهد داشت.

در دوره رژیم دیکتاتور صدام نیروی هوایی عراق صدها جنگنده روسی در اختیار داشت اما پس از سقوط وی، ارتش عراق در سال ۲۰۰۳ بە دستور حاکم آمریکایی وقت عراق منحل شد.

تلاش برای خرید جنگندەهای اف ١٦ از سوی دولت عراق در حالی صورت می گیرد که مسعود بارزانی رئیس منطقە کردستان عراق چندی پیش نسبت بە خرید این جنگنده‌ها اظهار نگرانی کرده بود.

دولت مرکزی عراق و منطقە کردستان از سالها پیش بر سر برخی مسائل از جمله خودمختاری و منابع نفتی اختلاف نظر دارند.