یکی از رهبران ائتلاف دولت قانون، تلاش فهرست العراقیە به رهبری ایاد علاوی و برخی دیگر از فراکسیونهای پارلمان عراق برای سلب رای‌ اعتماد از دولت کنونی را بیهودە دانست.

"علی الشلاهٔ" از رهبران ائتلاف دولت قانون در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در بغداد ، تلاش فهرست العراقیە و برخی دیگر از فراکسیونهای پارلمان عراق برای سلب رای‌اعتماد از دولت کنونی را بیهودە دانست.

وی افزود: دولت کنونی از یک سو بر آمدە از رای ملت عراق است و از طڕیق صندوق های رای مردم تشکیل شدە است و از سوی دیگر هم اکنون نیز اکثریت مطلق پارلمان عراق مخالف سلب اعتماد از دولت کنونی هستند.

الشلاهٔ بە دست داشتن برخی کشورهای خارجی و عربی در پشت پردە تلاش برای سلب اعتماد از کابینە مالکی اشارە کرد و گفت: واضح است کە برخی کشورهای عربی و منطقەای از این سناریو حمایت می‌کنند و در پشت پردە تمامی اتفاقات اخیر هستند.

عضو ائتلاف دولت قانون بە تظاهرات مردم بغداد در حمایت از دولت ماکی اشارە کرد و گفت: مردم نشان دادند کە از نخست وزیر منتخب خود حمایت می‌کنند و این خود جواب قاطعی بە تلاش‌‌‌های اخیر بود.

بغداد روز پجمعە شاهد تظاهرات صدها نفر از طرفداران نخست‌وزیر عراق و اعلام حمایت آنها از دولت کنونی بود.

صدها نفر از طرفداران مالکی دیروز در میدان "الخلانی" در مرکز بغداد در حمایت از دولت کنونی عراق تظاهرات کردند و خواستار پایبندی تمام گروه‌های سیاسی عراق به قانون اساسی شدند.