در پی عدم حصول توافق سندیکاهای کارکنان دولت در ترکیه با هیات نماینده دولت بر سر افزایش دستمزدها، ترکیه دیروز شاهد برگزاری اعتصابات سراسری یک روزه در این کشور بود.

به گزارش دفتر خبرگزاری فارس در ترکیه، شهرهای مختلف ترکیه دیروز چهارشنبه ۲۳ می شاهد اعتصابات سراسری سندیکاهای کارکنان دولت در بخش‌های مختلف بود

به دنبال عدم توافق سندیکاهای کارکنان دولت در ترکیه با هیات نماینده دولت بر سر افزایش دستمزدها، سندیکاهای مذکور که دولت را تهدید به برگزاری اعتصاب سراسری یک روزه در سطح کشور کرده بودند، تهدید خود را عملی ساخته و دست از کار کشیدند.

در نتیجه برگزاری اعتصاب سراسری کارکنان دولت در بخش‌های مختلف در ترکیه، روز گذشته در این بخش‌ها هیچ‌گونه خدماتی به مراجعه کنندگان و یا استفاده کنندگان از خدمات مذکور ارائه نشد.

در اعتصاب سراسری کارکنان دولت ترکیه که با راهپیمایی‌ها در شهرهای مختلف همراه بود، عدم مشارکت برخی سندیکاها در اعتصاب یک روزه و کاهش میزان مشارکت در راهپیمایی‌ها و غالب بودن حضور گروه‌های چپگرا در این تظاهرات جلب توجه می‌کرد.