فعالان اجتماعی در آلمان روز گذشته با برگزاری تظاهراتی خواستار اقدامات لازم برای مقابله با افزایش نژادپرستی در آلمان شدند.

به گزارش فارس به نقل از شبکه خبری "پرس‌تی‌وی"، تظاهرات ضد نژاد پرستی روز گذشته با عنوان " روز عمل علیه نژاد پرستی و تعصب" در دروازه براندنبورگ برلین برگزار شد.

بر اساس این گزرش،تمام احزاب عمده مخالف دولت آلمان و چندین اتحادیه و سازمان حقوق بشر برای برگزاری این تظاهرات فراخوان داده بودند. "سباستین گرهاردت" از اعضای گروه خانه دموکراسی و حقوق بشر، که از ترتیب‌دهندگان این تظاهرات نیز بود گفت: همچنان در بخش‌های وسیعی از جامعه آلمان؛ زندگی روزمره، محل کار، بازار نیروی انسانی و سیاست نژادپرستی و تبعیض گذاری وجود دارد.

سازمان‌دهندگان این تظاهرات همچنین اعلام کردند: این تظاهرات برای نشان دادن موارد متعدد جرایم ناشی از نفرت در آلمان طی چند سال اخیر، مخصوصا قتل‌های زنجیره‌ای چندین خارجی توسط گروه‌های نئونازی در سال ۲۰۱۱، برگزار شد.

"فرانک بسیرسکی" رهبر اتحادیه خدمات متحد گفت:در وضعیتی که یک گروه نئونازی می‌تواند ۱۰ خارجی را به قتل برساند، در جایی که ۱۸۲ نفر به دلیل خشونت نژادپرستانه از زمان اتحاد ۲ آلمان کشته شده‌اند، در چنین وضعیتی همه ما باید پرچم احترام به شان و مقام دیگران را به اهتزاز در آورده و فعالانه با نژادپرستی در محل کار، مدارس، مکان‌های عمومی و در زندگی روزانه مخالفت کنیم.

شرکت کنندگان در این تظاهرات همچنین افزایش اسلام هراسی در اروپا را محکوم کردند.

"فردریک کرامبین" از اعضای عفو بین الملل گفت: ما احساس می‌کنیم اسلام هراسی از زمان وقوع حملات ۱۱ سپتامبر افزایش یافته و به مفهوم جدیدی از دشمن در بسیاری از کشورها از جمله آلمان تبدیل شده است.

وی افزود: وقتی به اروپا نگاه می‌کنیم، تمام احزاب توده گرای راست به شدت رویکرد اسلام هراسی اتخاذ کرده‌اند. این موضوع در حال تبدیل شدن به یک مسئله اضطراری است.