مجلس شورای گروه اخوان المسلمون اردن بار دیگر در انتخابات داخلی عمام سعید را به عنوان رهبر یا ناظر کل این گروه انتخابات کرد.

به گزارش فارس به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره قطر، مجلس شورای گروه اخوان المسلمون اردن - بالاترین نهاد رهبری اخوان المسلمون اردن- همام سعید را به رهبری این گروه برگزید.

همام سعید دوشنبه شب بعد از پیروزی بر سلام الفلاحات رهبر اسبق گروه اخوان المسلمون در انتخابات داخلی به رهبری دوباره این گروه انتخاب شد.

انتخاب همام سعید در دور دوم صورت گرفت به گونه ای که الفلاحات در دور اول با یک رای بر همام سعید پیشی گرفت و توانست ۲۶ رای را درمقابل ۲۵ رای کسب کند و دو برگه سفید نیز در صندوق ریخته شده بود.

تعداد کل اعضای مجلس شورای گروه اخوان المسلمون اردن ۵۳ نفر هستند.

همام سعید در دور دوم موفق شد ۲۷ رای در مقابل ۲۵ رای الفلاحات بدست آورد و یک برگه سفید نیز در صندوق ریخته شده بود.

یکی از رهبران بارز گروه اخوان المسلمون اردن به شبکه الجزیره گفت که انتخابات در فضایی آرام و برخلاف انتخابات گذشته بدون تنش برگزار شد.

الفلاحات سپس خواستار انتخاب دفتری اجرایی همسو و منسجم با رهبر جدید گروه اخوان المسلمون اردن و پایان دادن به مرحله اختلافات گذشته شد.

در همین حال، همام سعید نیز در سخنانی گفت که وی در قبال همه مسئولان بارز گروه اخوان المسلمون موضع یکسانی خواهد داشت و رهبری برای همه گروه اخوان المسلمین اردن خواهد بود.

اساسنامه داخلی گروه اخوان المسلمون اردن اجازه تصدی پست رهبری این گروه را بیش از دو دوره متوالی نمی دهد. هر دوره شامل چهار سال است.

از سوی دیگر، مجلس شورای گروه اخوان المسلمون اردن برگزاری جلسه انتخاب رئیس این مجلس و اعضای دفتر مرکزی را به چهارشنبه شب موکول کرد.

برخی مسئولان ارشد گروه اخوان المسلمون اردن به شبکه الجزیره گفتند که تعداد زیادی از اعضای مجلس شورا خواهان انتخاب رئیس مجلس و اعضای دفتر اجرایی با توافق و بدون برگزاری انتخابات هستند.