نتایج یك پژوهش نشان می‌دهد: اینترنت نیز باعث بروز افسردگی می‌شود.

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا از خوزستان، پژوهشگران در اشاره به عادات ناشی از افسردگی اینترنتی به بررسی مداوم ایمیل و به اشتراك گذاشتن پوشه‌های حاوی موسیقی و فیلم اشاره می‌كنند.

در همین ارتباط، طی این پژوهش از ۲۱۶ دانشجو خواسته شد تا پرسش‌نامه‌ای را با هدف شناخت چنین عاداتی تكمیل كنند. سپس اطلاعات به دست آمده برای تجزیه و تحلیل در اختیار گروهی از دانشمندان فناوری یك دانشگاه گذاشته شد. همچنین شركت كنندگان در این تحقیق به وسیله نرم‌افزار تشخیص علائم افسردگی مورد بررسی قرار گرفتند.

محققان بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق می‌گویند با تجویز داروهایی می‌توان این نوع از افسردگی را در مراحل اولیه درمان كرد.