"سعید ذیاب"، دبیر کل حزب دموکرات وحدت مردمی اردن تاکید کرد دولت و پارلمان اردن از ترس اینکه مبارزه با فساد در چارچوب اصلاحات به مجازات آنها منتهی شود با تغییر قانون اساسی مخالفند.

"سعید ذیاب" دبیر کل حزب دموکرات وحدت مردمی اردن در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در امان ضمن تاکید بر تداوم خواسته های مردم اردن از حکومت برای ایجاد اصلاحات و تغییر قانون اساسی این کشور تاکید کرد نخبگان کشور از ترس مبارزه با فساد در چارچوب ایجاد اصلاحات به دنبال مانع تراشی برای ایجاد تغییر هستند.

وی در برهه کنونی توسعه پایگاه جنبش اعتراضات مردمی و تداوم آن و پیدا کردن رهبری واحد برای جنبش بر اساس برنامه ای آشکار به گونه ای که روند عملیات اصلاح را به خوبی پیش ببرد ضرورت ملی خواند.

فارس: خواسته های معارضان اردنی در زمینه ایجاد اصلاحات به کجا انجامید؟

ذیاب: به اعتقاد من به دنبال تصویب قانون انتخابات از سوی پارلمان دولت احساس می کند که پرونده اصلاحات را بسته است و خواسته های مردمی را محدود و مهار کرده است در حالی که مردم خواستار اجرای عملیات اصلاح سیاسی برای برون رفت از بحران عمومی کشور بودند اما متاسفانه دولت اردن پارلمانی مطیع یافته است که بر طبق خواسته دولت عمل می کند دولت و پارلمان برای بستن راه ایجاد اصلاحات سیاسی با یکدیگر همدست شده اند.

نخبگان کشور خواه کسانی که در محافل حکومتی حضور دارند و یا خارج آن نسبت به ایجاد اصلاحات در کشور بیم دارند چرا که اصلاحات افق های گسترده ای را برای مبارزه با مفسدین و مبارزه با فساد باز می کند و این امر با منافعشان همخوانی ندارد بنابراین به دنبال مانع تراشی در روند اصلاحات هستند، این موضوع در جریان قانون احزابی که دولت ارائه داد و به تصویب رسید کاملا روشن است این قانون در اساس با کار حزبی مخالف است.

سوال مهمی که ذهن جنبش سیاسی و مردمی اردن را مشغول کرده چگونگی تعامل با این وضعیت سیاسی است و این دو مساله را می طلبد نخست سعی در توسعه پایگاه جنبش مردمی و تداوم آن و دوم تلاش برای ایجاد رهبری واحد برای جنبش بر اساس برنامه ای آشکار تا روند عملیات اصلاح به خوبی پیش رود به گونه ای که نگذاریم دولت هر کاری دلش بخواهد انجام دهد و روند اصلاحات را ضرورت ملی بدانیم.

فارس: آیا موادی از قانون اساسی که درباره آن ملاحظاتی داشتید اصلاح شد؟

ذیاب: اصلاحات قانون اساسی شامل اصلاح ۴۲ ماده از قانون اساسی است که بخشی از آن با آزادی های فردی و اجتماعی در ارتباط است اما اختلاف درباره اصلاحات اصلی همچنان باقی است پایه اصلاحات این است که مردم منشا قوا باشند و این در قانون اساسی ما محقق نشده است همچون مجلس اعیان که قانون گذاری به آن نیز وابسته است در حالی که از سوی پادشاه و به انتخاب دولت تعیین می شوند ما خواستار کنارگذاشته شدن مجلس اعیان هستیم به گونه ای که تنها نقش مشاور را داشته باشد یا اینکه از سوی مردم انتخاب شود موضوع دوم این است که ما خوهان ایجاد اصلاحات در متن قانون اساسی هستیم به گونه ای که دولت از سوی پارلمان منتخب انتخاب شوند یا ساز و کار تشکیل دولت تغییر کند و تا به حال در این دو موضوع موفق نبوده ایم به اعتقاد من این موادی اساسی است که ایجاد اصلاحات در سطح قانون اساسی یا قانون گذاری را با مشکل مواجه کرده است.

فارس: آیا برکناری برخی شخصیت های دولت اردن از پست های خود به منظور تحقق برخی خواسته های مردمی انتظار می رود؟

ذیاب: موضوع برکناری برخی مقامات نیست ما خواهان ایجاد اصلاحات به معنای فراگیر آن هستیم یعنی اصلاح قانون اساسی را می خواهیم یا در رویکرد اقتصادی تجدید نظر شود اقتصاد بازار، کشور را به دو موضوع هدایت کرده است موضوع خصوصی سازی که موجب به هدر رفتن ثروت ملی و فروش نهادها به شرکت های بین المللی شده است و دیگری موضوع بالا گرفتن موج فساد و تغییر کشور یعنی به جای اینکه دولت نقشی در حفظ اجتماع داشته باشد دولت تنها به سازمانی برای جنبش سرمایه داری و تامین منابع شرکت های خارجی مبدل شده است این تصویر اگر اصلاح شود مطمئنا شاهد تغییراتی در ماهیت نخبه های سیاسی نیز خواهیم بود و تحقق این امر ایجاد اصلاحات و تغییر و هر گام رو به جلویی را می طلبد.