یک پزشک بحرینی در اعتراض به شیوه برخورد رژیم آل خلیفه با پرسنل و کادر پزشکی اعتصاب غذا کرد.

به گزارش فارس به نقل از رسانه های بحرینی، دکتر سعید السماهیجی از روز پنجشنبه در اعتراض به احکام ظالمانه مسئولان بحرینی علیه پزشکان و کادر پزشکی این کشور دست به اعتصاب غذا زد.

درهمین حال، نیروها و جریانهای مخالف رژیم بحرین همبستگی کامل خود را با پزشکان و پرسنل پزشکی اعلام داشتند.

این نیروها و جریانهای مخالف همچنین بر ادامه اعتراضات مردمی تا تحقق اهداف انقلاب

و تشکیل نظامی دموکراتیک که به حقوق بشر احترام می گذارد، تاکید کردند.

کشور بحرین از بیش از یکسال پیش تاکنون شاهد انقلاب مردمی علیه رژیم آل خلیفه است که با حمایت نیروهای اشغالگر سعودی به سرکوب مردم پرداخته و درجریان آن صدها نفر را شهید یا زخمی کرده است.