نتیجه یك مطالعه حاكی از آن است كه به رغم افزایش درگیری‌ها در سوریه و بالا گرفتن ناآرامی‌های مدنی در اروپا طی سال گذشته میلادی، سال ۲۰۱۲ فضای صلح آمیزتری را به ویژه با بهبودهایی كه در آفریقا وجود داشته، تجربه كرده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گزارش"شاخص صلح جهانی" كه توسط موسسه "صلح و اقتصاد آمریكا و استرالیا" انجام شد، حاكی از آن است كه شاخصه‌های اقتصادی و صلح برای نخستین بار در دو سال گذشته ارتقا پیدا كرده است؛ بر این اساس برای نخستین بار آفریقا دیگر ناآرام ترین منطقه جهان نیست و این خصیصه را اینبار خاورمیانه و شمال آفریقا كه شاهد بهار عربی بوده‌اند، به خود اختصاص داده‌اند.

در این مطالعه ۲۳ شاخصه در ۱۵۸ كشور جهان از ناآرامی‌های مدنی ، جرایم و هزینه‌های نظامی گرفته تا درگیری‌های مسلحانه و روابط با كشورهای همسایه مورد بررسی قرار گرفته است.

براساس این مطالعه به استثنای وخامت اوضاع در خاورمیانه هر منطقه دیگر جهان تا حدی با ارتقای وضعیت صلح روبه‌رو بوده است.

به گفته مجری این مطالعه چند عامل موثر در ارتقای صلح در جهان دخیل بوده‌‌اند.

به گفته وی یكی از این عوامل، كاهش هزینه‌های نظامی به سبب بحران مالی جهانی بوده است و عامل دیگر نیز بهبود روابط میان كشورها و روی آوردن رهبران به دیپلماسی به جای خشونت بوده است.

بدترین میزان وخامت صلح بر طبق این گزارش در سوریه رخ داده و چند كشور دیگر منطقه نیز با وخامت وضعیت صلح روبه‌رو بوده‌اند.

گزارش سال ۲۰۱۱ نشان داد خشونت مربوط به "بهار عربی" صلح در جهان را بدتر كرده است و در گزارش سال ۲۰۱۰ نیز نشان داده شد كه ریاضت اقتصادی ناآرامی در جهان را افزایش داده است؛ اما بررسی سال ۲۰۱۲ بعد از دو سال حاكی از بهبود وضعیت صلح در جهان است.