آفتاب

مهندسی چهار ضلعی شورای نظامی برای انتخابات مصر

مهندسی چهار ضلعی شورای نظامی برای انتخابات مصر

شورای نظامی یک بازی زیرکانه چهار ضلعی را طراحی کرد که یک طرف آن اسلامگرایان اخوان المسلمون، یک ضلع اسلامگرایان سلفی، یک ضلع حکومتی‌ها و ضلع دیگر چپ‌های ملی‌گرا هستند؛ آرا هم به یکدیگر نزدیک است که این خود نشانی از مهندسی انتخابات دارد.

کد N689708

وبگردی