نتایج یک پژوهش جدید نشان می‌دهد: شاخص توده بدنی مادر بر روی برخی از پیامدهای نوزادی موثر است، لذا لازم است که برنامه‌ریزی‌های آموزشی، حمایتی و مشاوره‌ای برای مادران صورت گیرد تا از وضعیت جسمی مطلوب مادر پیش از بارداری اطمینان حاصل شود.

به گزارش خبرنگار پژوهشی ایسنا منطقه دانشگاه علوم پزشکی تهران، پیامدهای بارداری و نوزادی یک موضوع مهم بهداشتی محسوب می‌شود. نظر به تناقضات موجود در مورد تاثیر شاخص توده بدنی اولیه مادر بر روی این پیامدها، مطالعه‌ای با هدف ارتباط این شاخص با پیامدهای نوزادی در زنان باردار گیلان، توسط شیوا علیزاده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت انجام شد.

این بررسی بصورت گذشته‌نگر و مبتنی بر داده‌های موجود، بر روی ۵۱۱ نفر از زنان باردار در استان گیلان صورت گرفت. گردآوری داده‌ها، بر اساس اطلاعات موجود در پرونده‌های مراکز بهداشتی بود. نتایج نوزادی، بر اساس شاخص توده بدنی قبل از بارداری مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌های این تحقیق كه در مجله علوم پزشکی سمنان (کومش) نیز منتشر شده، حاکی از آن است که در این مطالعه میانگین شاخص توده بدنی اولیه مادر و وزن نوزاد، به ترتیب ۴.۸۸ ±۲۵.۶۹ kg/m و ۳۸۸.۸۶ ±۳۲۷۲.۰۹ گرم بود. همچنین از نظر جنسیت اکثر نوزادان به دنیا آمده پسر بودند.

آزمون‌های آماری بین متغیر وزن نوزاد با شاخص توده بدنی اولیه مادر ارتباط آماری معنی‌داری نشان داد. ولی بین متغیرهای قد، دور سر نوزاد، ایکتر، دیسترس تنفسی و جنسیت نوزاد با شاخص توده بدنی اولیه مادر اختلاف آماری معنی‌داری مشاهده نشد.

با توجه به نتایج این مطالعه و تاثیر شاخص توده بدنی بر روی برخی از پیامدهای نوزادی، لازم است که برنامه‌ریزی‌های آموزشی، حمایتی و مشاوره‌ای برای مادران صورت گیرد تا از وضعیت جسمی مطلوب مادر پیش از بارداری اطمینان حاصل شود، در نتیجه موجبات ارتقای سطح سلامت مادران و نوزادان فراهم آید.