محققان دریافته‌اند مچ پا بهترین محل برای خاراندن محسوب می شود.

به گزارش ایسنا، محققان مدرسه پزشكی "ویك فارست" در كارولینای شمالی، شماری از داوطلبان ۲۲ تا ۵۹ ساله را تحت آزمایش قرار دادند.

یگ گیاه خاردار (cowhage) به نواحی ساعد، پشت و مچ پا افراد داوطلب كشیده شد و از این افراد خواسته شد به مدت پنج دقیقه از خاراندن محل سوزش خودداری كنند.

سپس با استفاده از یك برس مخصوص محل سوزش خارانده شد و واكنش افراد مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد میزان رضایت افراد از خاراندن مچ پا بسیار بیشتر از پشت و ساعد است.

مچ پا بیشتر در معرض نیش حشرات و میكروب ها قرار دارد و دارای یك منطقه مستعد خارش است و خاراندن این محل حس مطلوبی در فرد ایجاد می كند.