بنا بر نتایج حاصل از یک تحقیق جدید ، جراحی پلاستیک معمولا" باعث می شود که افراد حدود ۹ سال از سن واقعی شان جوانتر به نظر برسند.

محققان برای اینکه دقیقا" بفهمند جراحی پلاستیک چقدر روی افراد مختلف تاثیر می گذارد وچند سال افراد را جوانتر می کند ، یک تحقیق بسیار جامع انجام دادند و نتایج این تحقیق را در تاریخ ۲۰ فوریه منتشر کردند.

محققان دانشگاه تورنتو تحقیقات خود را بر روی ۶۰ متقاضی عمل جراحی پلاستیک انجام دادند. سن این افراد ۴۵ تا ۷۲ سال بودو همه آنها قصد داشتند تحت عمل جراحی پلاستیک صورت قرار بگیرند. این متقاضیان به سه گروه تقسیم شدند ، گروه اول کسانی بودند که قرار بود صورت و گردنشان را عمل کنند ، گروه دوم متقاضیانی بودند که قصد داشتند صورت ، گردن و پلکشان را عمل کنند و گروه سوم کسانی بودند که تصمیم گرفته بودند صورت ، گردن ، پلک و پیشانی خود را عمل کنند.۴۰ نفر داوطلب از میان دانشجویان پزشکی انتخاب شدند تا با دیدن عکسهای این افراد سن آنها را حدس بزنند.

نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که سن این افراد قبل از انجام عمل جراحی بطور متوسط حدود ۱.۷ سال جوانتر از سن واقعی آنها به نظر می رسید و بعد از انجام عمل جراحی این رقم افزایش چشمگیری داشت و سن این افراد بطور متوسط حدود ۸.۹ سال جوانتر از سن واقعی شان به نظر می رسید.

تفاوت سن واقعی این افراد و سن حدس زده شده توسط دانشجویان بعد از عمل جراحی در گروه های مختلف کاملا" متفاوت بود.در گروه اول این تفاوت ۵.۷ سال ، در گروه دوم ۷.۵ سال و در گروه سوم ۸.۵ سال بود.

مترجم: فرشته مشاور