پارلمان مصر با اكثریت آرا اصلاحات انتخابات ریاست‌جمهوری از جمله اینكه مدت ریاست‌جمهوری تنها به دو دوره چهار ساله محدود می‌شود را تصویب كرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، اعضای مجلس شعب مصر (بخشی از پارلمان این كشور) در نشست خود با اكثریت آرا پیش‌نویس قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و اصلاحات آن را تصویب كرد.

براساس این اصلاحات مدت ریاست‌جمهوری به چهار سال و تنها برای دو دوره كاهش یافت.

اعضای پارلمان همچنین ماده ۳۰ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را مبنی بر اینكه هر كمیته فرعی انتخابات بعد از شمارش آرا باید نتایج را با حضور نمایندگان نامزدها و نهادهای جامعه مدنی اعلام كنند و نتایج را به رئیس كمیته انتخابات ارائه دهد، تصویب كردند.

برخی شروط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری مانند اینكه نامزد این انتخابات باید تابعیت مصری داشته باشد، سن‌اش كمتر از ۴۰ سال نباشد و همسر خارجی نداشته باشد، تغییری نكرد.