روكو، هكس و چیمرو اولین آمیژه‌های پستاندار هستند كه از چندین تخمك بارور شده از یك گونه تولید شده و هر كدام، از شش مجموعه ژن بجای یك ژن برخوردارند.

شوخرات میتالیپوف، زیست‌شناس دانشگاه علوم و سلامت اورگان برای تولید این میمون‌ها، شش جنین چهار سلولی را در یك ظرف آزمایشگاه گذاشته و با استفاده از میکروپیپت آنها را به یك مجموعه تبدیل كرد.

پس از چند روز محققان این مجموعه را در رحم یك میمون دم‌كوتاه مونث قرار دادند و نوزاد حاصله از سلولهایی از هر شش جنین برخوردار بود كه بطور یكسان در بدن آنها پخش بود.

محققان این آمیژه‌ها را به منظور ساخت مدلهای بهتر برای بررسی بیماری‌های انسانی تولید كرده‌اند. برای مثال برای مطالعه سرطانهای انسان، دانشمندان آمیژه‌هایی برای پاك كردن یا جهش ژنهای خاص رشد سلول تولید كردند و از این رو موشهایی تولید شد كه تومور داشتند.

اما موشها از سود كمی برخوردارند چرا كه بیش از ۹۰۰ درصد داروهایی كه در آزمایشگاه بر روی موشها آزمایش می‌شوند، بر روی انسان جواب نمی‌دهند.

آمیژه‌ها از سوی دیگر دانشمندان را قادر ساخته‌اند تا جهش‌های مشابه و تحقیقات دارویی را در پستانداران غیرانسانی انجام دهند كه از لحاظ زیستی بیشتر به انسان شبیه هستند و از این رو اطلاعات سودمندتری را ارائه می‌دهند.

این مسأله باعث انجام تحقیقات بیشتر بر روی پستانداران شده كه نگرانی‌های اخلاقی ر ا در میان برخی بوجود آورده است.